MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3797 - 30.4.1992 / 1739 - 24.6.1973
Tebliğler Dergisinde Yayımı: 15 Mart 1993 - Sayı: 2378

BİRİNCi KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık ögretim lisesinin eğitim, öğretim, kuruluş ve işleyişi ile İlgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim lisesinin eğitim, öğ retim, yönetim ve uzaktan öğretim yöntemleri ile ders geçme ve sınav işlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Kurul", Talim ve Terbiye Kurulunu,

"Merkez", Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezini,

"Döner Sermaye", Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM) döner sermayesini,

"Lise", Açık öğretim lisesini,

"Müdür", Açık öğretim lisesi müdürünü,

"Öğrenci", Açık öğretim lisesi öğrencilerini,

"Dönem", yaklaşık 19 haftayı kapsayan eğitim-ögretim süresini

"Ders Yılı", birbirini takip eden iki dönemlik süreyi,

"Merkezî Sınav Sistemi", Açık öğretim lisesi programında yer alan derslerin sınavlarının bir merkezden hazırlanıp yapılmasını,

"İrtibat Merkezi", Açık öğretim lisesinin il ve ilçelerde yüz yüze eğitim danışmanlık kayıt kabul ve sınav hizmetlerini yürüten birimi,

"Yüz Yüze Eğitim Bürosu", irtibat merkezlerinin bünyesinde yer alan ve millî eğitim mü dürlüklerince uygun görülecek eğitim kurumunda ve yeteri kadar branş öğretmeni ile ög-rencilere dershanede yaptırılan eğitim ve öğretimi organize eden büroyu,

"Danışma Bürosu", irtibat merkezi bünyesinde yer alan ve açık öğretim lisesi ile ilgili bilgi ve dokümanların bulunduğu, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği büroyu
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaçlar ve İlkeler

Amaçlar

Madde 5- Açık öğretim lısesinin amacı; en gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni tekno lojileri kullanmak suretiyle;

a) İlköğretimini tamamlayan ancak; öğretmen yetersizliği ve çeşitli imkansızlıklar sebe biyle yetişme İmkanı bulamayan, Örgün orta öğretim yaş sınırını aşan, erken yaşta iş hayatına atılan, hasta ve tutuklular ile (zihinsel engelliler dışında kalan) özürlü ögrencilere orta öğrenimlerini tamamlama imkanı vermek, her yerde ve her durumda eğitim ve öğretimi imkanı sağlamak, fırsat ve imkan eşitligine zemin hazırlayarak toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmektir.

b) Fizikî kapasite yetersizliği ve öğretmensizlik sebebiyle yeterince yetişme imkanı bulamayan ögrencilere eksikliklerini tamamlatma imkanı sağlamaktır.

c) Bu programları izleyen her düzeydeki öğrenci velisini bilgilendirerek egitime daha fazla katkı sağlamaktır.

d) Toplumun kültür düzeyini yükselterek bu yolla toplumun geliştirilip güçlendirilme-sine ortam hazırlamaktır.

e) Lise düzeyinde eğitim ve öğretim alanında fırsat ve imkan eşitliğine zemin hazırlamaktır.

İlkeler

Madde 6- Açık öğretim lisesinin İlkeleri;

a) Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 26 ve 27. maddeleri gereğince, ilköğrenimini tamam lamış her öğrenciye, orta öğretim imkânlanndan ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ya rarlanma hakkı verilir.

b) Açık öğretim lisesi programlarının uygulanmasında, özellikle televizyon, radyo ve benzeri kitle iletişim araçlan ile yüz yüze eğitim ve öğretim imkanlanndan etkin bir biçimde yararlanılması esas alınır.

c) Öğretim program ve materyallerinin televizyon programı, radyo programı, bilgisayar disketi, teyp kaseti, yazılı doküman ve bunun gibi araçlarla desteklenmesi esastır.

d) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinden bir dönem bütünlüğü içinde hareket edilir.

e) Ölçme ve degerlendirmede, programlarda belirtilen amaçlara ulaşılması için gerekli olan davranışların kazandırılması esas alınır.

f) Ölçme ve değerlendirmede, ders geçme ve kredi uygulamasından yararlanılır.

g) Her öğrencinin kendi ilgi ve yeteneği ölçüsünde bir dönemde sınavına girebileceği toplam en az ve en fazla ders/kredi sayısı ilgili programda belirlenir.

h)İhtiyaç duyulması halinde bazı derslerin veya konuların yüz yüze eğitim ve ögretimi nin yapılması esas alınır.

ı) Sınavların merkezi sistemle yapılması esastır.

j) Bu tür öğretime devam edecek kişilerde yaş kaydı aranmaz.

k) Bu öğretim kurumunda, başlangıçta genel lise programlanna göre öğretim yapılır. Zamanla bu modelin değişik program türleri lise dengi meslek liselerinde de uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Teşkilat ve Görevleri

Kuruluş

Madde 7- Açık öğretim lisesi, uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten 30/04/1982 tarih ve 3797 sayılı Kanunun 55. maddesinde belirtilen Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM), bünyesinde yer alan bir kuruluştur.

Teşkilat

Madde 8- Açık öğretim lisesi müdürlüğü aşağıda belirtilen birimlerden oluşur

a) Okul Müdürlüğü
b) Bürolar
c)İrtibat Merkezleri

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9- Müdürlüğün görevleri şunlardır;

a) Örgün lise öğretimini alamayan veya tamamlayamayanlara, aynı vasıfta uzaktan öğre timi sağlamak

b) Radyo ve televizyon programları hazırlamak veya hazırlatmak, Kurulun olumlu görü şünden sonra bunların yayınlanmasını sağlamak.

c) Eğitim ve Öğretimle ilgili yayın ve dokümantasyonu üretmek, temin etmek ve dağıt mak.

d) Sınav ve yüz yüze öğretimle ilgili organizasyonu yapmak, sınavları değerlendirmek ve sonuçları duyurmak.

e) Mezun olan öğrencilerin diploma ve belgelerini tanzim etmek.

f) Çalışma alanı ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve bu konuda Kurulun görüşünü alarak ilgili makama sunmak.

g) Gerekli istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

h) Geçmiş yıllara ait program ve dokümantasyonlan arşivlemek

i) Açık Öğretimle ilgili yurt İçi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlen dirmek.

j) Öğrenci sorunları ile ilgili her türlü tedbiri almak.

Müdürün Görevleri

Madde 10- Müdürün görevleri şunlardır:

a) Liseyi temsil etmek.

b) Müdürlüğün görevlerini yerine getirmek için gerekli organizasyonu yapmak.

c) Liseyi kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler doğrultusunda yönetmek.

d) Bürolarda görevlendirilecek personelin mevzuata uygun olarak görevlerini tespit et mek, ihtiyaç duyulan personelin sağlanması için gerekli işlemleri yapmak, denetlemek, de-gerlendirmek ve sicilleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

e) Lisenin faaliyetlerini planlamak, gözetmek, denetlemek, koordine etmek; verimli ve müessir çalısması için her türlü iktisadî tedbirleri almak.

f) ihtiyaç duyulması halinde yeni bürolar açmak veya ihtiyaç fazlası olanları kapatmak.

Plan ve Program Bürosu

Madde 11- Plan ve program bürosunun görevleri şunlardır:

a) Lisenin görev alanına giren konularda, bilgi, belge ve dokümanların sağlanması için gerekli hizmetleri yapmak.

b) Yıllık çalışma takvimi hazırlamak.

c) Okulun görev alanı ile ilgili proje tekliflerini hazırlamak.

d) Eğitim planlamasıyla ilgili gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek

e) Radyo, televizyon vb. programları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri takip etmek, uygun görülen gelişmelerin programlara yansıtılmasını sağlamak.

f) Yüz yüze yapılacak eğitim ve öğretimle ilgili araç, gereç ve diğer eğitim materyalleri nin tespitini yapmak, irtibat merkezlerine göndermek.

g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yayın Bürosu

Madde 12- Yayın bürosunun görevleri şunlardır:

a) Öğretim programına uygun radyo, televizyon programı, bilgisayar yazılımı ve disket, teyp ve video kasetlen vb. eğitim araçlarını hazırlamak veya hazırlatmak, yayın organları ile ilişkide bulunarak bunların yayınlanmasın sağlamak

b) İhtiyaç duyulması halinde ders ve yardımcı ders kitaplarını yayın tekniğine uygun olarak liazırlamak veya hazırlatmak.

c) Lise ile ilgili kitap, broşür, afiş vb. tanıtıcı yayınları yapmak

d) Kütüphane kurmak ve geliştirmek.üdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kitap Dokümantasyon Bürosu

Madde 13- Kitap ve dokümantasyon bürosunun görevleri şunlardır:

a) Lisenin baskı ile ilgili her türlü işlerini yapmak veya yaptırmak. (Başvuru formu, kıla vuz, broşür, salon yoklama listeleri, sınav yeri bildirim formu, soru kitapçıkları, cevap kağıt formlan vb.)

b) Sınav sorulannın basımında her türlü güvenliği sağlamak.

c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sınav Organizasyon Bürosu

Madde 14- Sınav organizasyon bürosunun görevleri şunlardır:

a) Sınav yerlerini tespit etmek.

b) Sınavda görev alacak personeli tespit etmek,

c) Sınava girecek öğrenci sayısının okul ve ders bazında tespitini yapmak.

d) Sınav evrakının sınav irtibat merkezlerine gönderilmesini ve toplatılmasını temin et mek, sınav güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak.

e) Sınavın usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ölçme Bürosu

Madde 15- Ölçme bürosunun görevleri şunlardır:

a) Sınav sorulannın hazırlanması ve hazırlatılmasıru sağlamak.

b) Soru bankası oluşturmak

c) Soruların sınav öncesi son kontrollerini yapmak.

d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Değerlendirme Bürosu

Madde 16- Değerlendirme bürosunun görevleri şunlardır;

a) Bu öğretim programına girecek öğrencilere gönderilecek başvuru formlarını hazırla mak

b) Dönem başvuru formlarındaki eksik ve yanlış bilgilerin tespitini yapmak ve gidermek.

c) Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini, salon yoklama listelerini, bina yer leşim listelerini ve cevap kağıtlarını hazırlamak

d) Sınavların değerlendirilmesini yapmak ve sınav sonuç bel
gelerini düzenlemek.

e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Öğrenci ve Halkla ilişkiler Bürosu

Madde 17- Öğrenci ve halkla ilişkiler bürosunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci kayıt kabulleri ile ilgili yönergeyi hazırlamak.

b) Duyuru malzemesini hazırlamak ve gerekli duyuruları yapmak.

c) Adaylardan gelecek soruları cevaplamak.

d) Başvuru formlarını göndermek, toplamak ve kontrolünü yapmak varsa eksikliklerin
tamamlatılmasını sağlamak.

e) Kesin kayıtları yapmak ve adaylara duyurmak.

f) Öğrencilerden gelecek sözlü soruları cevaplamak.

g) Öğrenci kimlik kartlarını düzenlemek ve göndermek.

h) Mezun olan öğrencilerin diplomalarını, isteyen öğrencilerin öğrenim belgelerini düzenlemek.

ı) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Malî işler Bürosu

Madde 18- Malî işler bürosunun görevleri şunlardır:

a) Gelir ve giderlerle ilgili işlemleri mevzuatına göre yürütmek

b) Ödenek ve tahsis işlemlerini takip etmek

c) Tahakkuk evrakını düzenlemek

d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İdarî işler Bürosu

Madde 19- İdari işler bürosunun görevleri şunlardır:

a) Personele ilişkin atama, terfi, nakil, geçici görevlendirme, her tür izin ve tedavi ile ilgili işlemleri yürütmek, aylık ek ders ücretlerine esas olacak devam devamsızlık durumunu takip ederek puantaj cetvellerini hazırlamak.

b) Bina ve çevresinin düzen ve temizliğini sağlamak.

c) Koruma amirliği ile iş birliği yaparak her türlü güvenlik ve yangın tehlikesi açısından, "Güvenlik ve Yangından Koruma Talimatı"nda öngörülen tedbirlerin alınmasını, lüzumlu araç ve gereçlerin kullanıma hazır halde bulundurulınasını sağlamak

d) Gerektiğinde yiyecek ve içecekle ilgili hizmetleri yürütmek

e) Kırtasiye ve mefruşat temini ile demirbaşların kullanım ve ayniyat işlerini yürütmek.

f) Binanın aydınlatma, ısıtma ve haberleşme sistemlerinin çalışmasını sağlamak.

g) Lİseye ait taşıtların işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.

h) Yazışmalarla ilgili işlemleri yürütmek.

ı) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İstatistik Bürosu

Madde 20- istatistik bürosunun görevleri şunlardır:

a) öğrenci başan ve başarısızlıklan ile ilgili istatistikleri tutmak.

b) Soru analizi yapmak.

c)İhtiyaç duyulacak alanlarda her türlü istatistikî çalışmaları yapmak.

d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Arşiv Bürosu

Madde 21- Arşiv bürosunun görevleri şunlardır:

a) Öğrencilere ait bilgileri saklamak.

b) Yayımlanan soru kitapçığı, kılavuz, broşür, radyo, televizyon yayın kasetlerini arşiv lemek

c) Bilgisayar manyetik teyp ve disketlerini saklamak.

d) Merkezî sistemle yapılan sınavların sonuç listelerini ve manyetik teyplerini, istatistik sonuçlarını, araştırma raporlarını saklamak.

e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mevzuat Bürosu

Madde 22- Mevzuat bürosunun görevleri şunlardır:

a ) Mevzuatla ilgili konularda kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve gelişmeleri takip etmek. Ayrıca, mevzuatla ilgili çalışma ve teklifleri Bakanlığın ilgili mercilerine sunulmak üzere hazırlamak.

b) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İrtibat Merkezleri

Madde 23-İrtibat merkezlerinin görevleri şunlardır:

a) Bulunduğu mahalde lise ile ilgili hizmetlerin, yerine getirilmesini sağlamak için tedbir almak.

b) Öğrenci başvurularını kabul etmek, varsa eksik evraklarını tamamlattırmak ve liseye zamanında göndermek.

c) Yüz yüze öğretim imkanını sağlamak.

d) Danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Lise müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Açık Öğretim Lisesine Girme Şartları

Kayıt, Kabul Şartları

Madde 24-İlköğretim kurumlarını (ortaokul ve ilköğretim okulu ile bunların dengi yurt içi ve yurt dışı okullar) bitirenler ile orta öğretim kurumlarına bir süre devam edip ayrılanlar
kayıt yaptırabilir.

Yaş Kaydı

Madde 25- Açık Öğretim lisesine girmek isteyenlerde yaş kaydı aranmaz.

Yurt Dışından Gelenlerin Kaydı

Madde 26- Yurt dışından gelenlerin kayıtları; (denklik belgeleri ile belirlenmiş olanlar
için).

a) Alınmış kredi miktarlarına ve derslere.

b) Ders yıllarındaki basan durumlanna, göre yapılır.

Kayıt İçin Müracaat Zamanları

Madde 27- Açık öğretim lisesine girmek isteyenlerin kayıtları, dönem başlarında lise müdürlüğünce belirlenen tarihler arasında yapılır.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

Madde 28- Kayıt olacak adaylar, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler.

a) Nüfus cüzdanı veya tasdikli örneği,

b) 4,5x6 cm. ebadında cepheden yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf,

c) Son öğrenim durumunu gösterir belge veya denklik belgesi (öğrenim belgesi),

d) Başvuru ve sınav evrakı için yatırılan paraya ait posta çeki alındısı,

Kayıt Olmak İsteyenler

Madde 29- Kayıt olmak isteyenler hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirdikten sonra bir üst sınıfa devam etmemiş olanlar, Açık öğretim lisesi programında yer alan ortak derslerin tamamı ile mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar seçmeli derslerden,

b) Herhangi bir orta öğretim kurumuna bir süre devam ettikten sonra ayrılanlar, açık öğretim lisesi programında yer alan ortak derslerin, başaramamış oldukları programları ile
mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar seçmeli derslerden sorumlu tutulurlar. Ancak, üç defa alındıkları halde başarılamamış olan ortak ders programlarının tekrar alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine Kayıt işlemleri

Madde 30- Açık öğretim lisesine kaydolmak isteyenler, doldurdukları form dilekçelerini, il veya ilçe irtibat merkezlerine verirler, irtibat merkezlerinin bulunmadığı mahallerde başvu rular millî eğitim müdürlüklerine yapılır. İrtibat merkezleri veya millî eğitim müdürlüklerince durumlan bu Yönetmelik hükümlerine uygun görülen adayların evrakları liseye gönderilmek üzere alınır. Sınavlarla ilgili işlemler, bu konuda her yıl yayınlanan yönergeye göre lise tara-fından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sınavlar

Sınavlar için Müracaat

Madde 31- Her öğrenci, dönem sonunda yapılacak sınava hangi derslerden gireceğini form dilekçe ile irtibat merkezlerine bildirir. Bu form dilekçede, bazı dersler için yeteri kadar müracaatın olmayabileceği dikkate alınarak, kılavuzda belirtilen sayıda yedek ders de seçilir

Bu konuda irtibat merkezlerince yapılacak işlemler, yönerge ile belirlenir.

Sınavların Zamanı

Madde 32- Açık öğretim lisesi sınavları, dönem bitiminde Bakanlıkça duyurulacak hafta sonlarında yapılır.

Sınavların Yapılması

Madde 33- Açık öğretim lisesi sınavları merkezî sistemde yapılır. Bu sınavlar, yönetmelik hükümleri ve her yıl Bakanlıkça hazırlanan yönerge esaslarına uygun olarak yürütülür.

Sınavların Yapılması ve Değerlendirme

Madde 34- Sınavların yapılması ve değerlendirilmesi ile diplomaların düzenlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği "nin ilgili hükümleri uygulanır. Sınavların sonuçları, irtibat merkezlerine ve öğ rencilere gönderilir.

Okul Bitirme Süresi

Madde 35- Açık öğretim lisesine kayıt yaptıran öğrencilerden;

a) İlköğretim kurumları (ortaokul ve ilköğretim okulu ile bunların dengi yurt içi ve yurt dışı okullar) diploması ile başvuranlar en fazla 12 dönemin sonunda,

b) Orta öğretim kurumlarının ara sınıflarından başvuranlar;

1) Ders geçme ve kredi uygulamasından gelenler, kullandıkları dönem haklarıyla bir likte en fazla 12 dönemde,

2) Sınıf geçme uygulamasından gelenler, devam ettikleri her ders yılı iki dönem kabul edilerek, kullandıklan dönem haklanyla birlikte en fazla 12 dönemde,

okulu bitirmek zorundadırlar.

Aralıksız toplam 12 dönem hakkını kullanıp diploma almaya hak kazanamayanların kaydı silinir.

Yeniden Kayıt Olma

Madde 36- Oniki dönem sonunda kaydı silinenlerin yeniden basvurması halinde daha önceki başarılan saklı tutularak yeniden kayıtları yapılabilir. Ancak, bu gibiler öğrenci pasosu ve öğrenci kimlik belgesi alma ve bunun gibi öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Bunlara altı dönem daha sınava girme hakkı verilir. Bu altı dönem sonunda da başarısız olanlar, İsterlerse kredi alamadıkları derslerden sınava girmek üzere müteakip her altı dönem için yeniden kayıt yaptırabilirler.

Üst üste iki dönem sınavlara müracaat etmeyenlerin kaydı silinir. Bu gibilerin yeniden başvurmalan halinde eski başarıları saklı tutularak kayıtlan yapılabilir.

Sınavın Gerektirdiği Araç ve Gereç Ücreti

Madde 37- Öğrenciler her dönem başında başvuru dönemindeki yönergede belirtilen esaslara göre sınavın gerektirdiği araç ve gereç ücretini öderler. Ücreti ödediklerini gösteren makbuzu kayıtlı oldukları irtibat merkezlerine verirler. Bu ücreti ödemeyenler, dönem sonu sınavlarına alınmazlar. Ücret ödemedikleri için sınava alınmayanlar, dönem haklarını kullanmış sayılırlar.

Sınav Yeri

Madde 38- Açık öğretim lisesi öğrencileri dönem sınavlanna başvuru formunda belirttik leri sınav merkezlerinde girerler. Öğrencilik ile ilgili işlemler bu sınav merkezleri aracılığı ile yürütülür.

Örgün Öğretim Kurumlarına Giriş

Madde 39- Açık öğretim lisesinde kayıtlı olan öğrencilerden kayıt kabul şartlarını taşı yanların, örgün orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabileceği gibi örgün orta öğretim ku-rumlarından da açık öğretim iisesine nakilleri yapılabilir.

Program Çeşitleri

Madde 40- Öğretim programları, öğrencilerin istek ve yetenekleri yönünde, bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine cevap vermek üzere ortak dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

Ortak derslerle seçmeli derslerin herbiri, bunların haftalık saatleri / kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Kurul Kararına bağlı olarak belirlenir ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır.

Bu Kurul Kararında, ortak derslerle seçmeli derslerin sayıları ve haftalık saatleri dikkate alınarak mezun olmak için gerekli en az toplam kredinin ne kadar olacağı da tespit edilir.

Kılık-Kıyafet

Madde 41- Açık öğretim lisesi öğrencilerine, sınavlarda ve yüz yüze eğitimde, "Millî Eğitim Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine ilişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. Ancak, kılık-kıyafetlerin sade ve temiz olması gerekir.

BEŞİNCİ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Öğrenci Başarısının Tespiti

Madde 42- Öğrenci başarısı, dönem sonunda merkezî sistemle yapılan sınavlarda alınan notlara göre tespit edilir.

Herhangi Bir Dersten Başarısız Not Alma

Madde 43- Açık öğretim lisesi programlarında yer alan;

a) Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alır. Tekrarlar sonucunda da başarısız olan ögrenciye, istenilen krediyi seçmeli derslerle tamamlama imkanı verilir.

öğrenci ikinci tekrardan sonra da başarısız olduğu ortak dersi seçebilir.

b) Herhangi bir seçmeli dersi başaramayan öğrenci o dersin kredisini alıncaya kadar o dersi seçebildigi gibi bir başka seçmeli ders ile de bu kredisini tamamlayabilir.

Diploma Notu ve Derecesi

Madde 44- Diploma notu, öğrenim süresi boyunca başarılan derslerin ağırlıklı kredi no-tuna göre tespit edilir.

ALTINCI KISIM

Diğer Hükümler

Uygulanacak Mevzuat

Madde 45- Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda orta öğretim kurumlarında uygu lanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde l) 1993-1994 öğretim yılından başlayarak orta öğretim kurumlarını dışarı dan bitirme sınavlarına başvuranların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

1993-1994 öğretim yılından önce başvuranların okulu dışarıdan bitirme işlemleri ise "Ortaöğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

Madde 46- 832 sayılı Kanunun 105. maddesi hükmü uyarınca Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik 1992-1993 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.