MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1739 - 14.6.1973 / 3797 - 30.4.1992
Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Aralık 1999 - Sayı: 2507


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her türdeki Anadolu liselerinde yürütülen eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için, bu okullarda görev alacak öğretmenlerin nitelikleri, seçimi, atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Hollandaca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca öğretmenleri ile meslekî ve teknik öğretim kurumlarının endüstriyel teorik ve endüstriyel uygulama öğretmenleri hariç, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her türdeki resmî Anadolu liselerinde görev alacak öğretmenleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen

a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul; her türdeki Anadolu liselerini,

c) Aday; bu yönetmelik kapsamındaki okullarda görev yapmak üzere başvuruda bulunan öğretmenleri,

d) Seçme sınavı; adayların Türkçe-Kompozisyon, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgi düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

e) Mülakat; adayların davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan karşılıklı konuşmaları,

f) Uygulama sınavı; adayların bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla yapılan sınavı ,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adaylarda Aranacak Koşullar ile Sınavlara İlişkin Hükümler

Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

Madde 5- Adaylarda aranacak genel koşullar şunlardır:

a) Öğrenim durumu,Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre atanacağı okul veya kuruma uygun olmak.

b) Başvuru tarihi itibariyle Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmak.

c) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda ve öğretmenlik meslek bilgisi dersleri hariç, branşında en az üç yıl süreyle (Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine atanacak meslek dersleri öğretmenleri için öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış.) görev yapmış olmak.

d) Son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil almamış olmak,

e) Son üç yıllık görev süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

f) Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Madde 6- Öğretimi yabancı dille yapılan derslerin öğretmenliğine atanacaklar için aşağıda belirtilen koşullardan en az birini taşıyor olmaları, özel koşul olarak aranır.

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

b) Yabancı dille öğretim yapılan dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Yabancı dille öğretim yapılan yurt içi veya yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

e) Hazırlık sınıflarında yabancı dille öğretim yapılan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

f) Bakanlıkça, bu amaçla açılan kurslarda ve sınavlarda başarılı olmak.

Seçme Sınavı İçin Duyuru ve Başvuru

Madde 7- Seçme sınavı için Bakanlıkça, her yıl Ocak ayında ülke genelinde duyuru yapılır. Seçme sınavına, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyanlar ile öğretimi yabancı dille yapılan derslerin öğretmenliğine atanacaklar için 6 ncı maddesinde belirtilen özel koşullardan birini taşıyanlar Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı Başvuru Formu (EK-1) ile il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. Bu başvurular üzerine ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir. Gerekli koşulları taşıyanların başvuruları kabul edilir. Koşulları taşımadığı belirlenenlerin başvuruları işleme alınmaz ve bu durum ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Seçme sınavına katılması uygun görülenlere; sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce duyurulur.

İhtiyacın karşılanamadığı durumlarda, okulların merkez teşkilâtında bağlı oldukları birimlerin önerisi üzerine, Sınav Yürütme Kurulunca belirlenecek zamanlarda da seçme sınavı için duyuru yapılabilir.

Seçme Sınavı

Madde 8- Seçme sınavı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce çoktan seçmeli test şeklinde merkezi sistemle yapılır.

Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değerleri

Madde 9- Seçme sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır:

a) Türkçe-Kompozisyon 15 puan,

b) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi 15 puan,

c) Öğretmenlik meslek bilgisi 30 puan,

d) Özel alan bilgisi 40 puan,

Sorular, branşın özelliğine göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

Mülâkat/Uygulama Sınavı

Madde 10- Seçme sınavını kazanan adaylar, öğretmen ihtiyacı karşılanacak okulların Bakanlık merkez teşkilâtında bağlı olduğu birim amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, Sınav Yürütme Kurulunca oluşturulacak sınav komisyonları tarafından, branşlarının özelliğine göre mülâkat veya uygulama sınavına alınırlar.

Adaylar, Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Mülâkat/Uygulama Sınavı Formu’nda (EK-2) yer alan konular ve puanlar üzerinden değerlendirilir.

Uygulama sınavı yapacak komisyonlarda konuyla ilgili uzman üyelere de yer verilir.

Mülâkat/Uygulama sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri, bu sınavı gerçekleştiren birimlerce yürütülür.

Sınav Yürütme Kurulu ve Görevleri

Madde 11- Bakanlık merkezinde, Personel Genel Müdürünün başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilcinin katılımıyla Sınav Yürütme Kurulu oluşturulur.

Sınav Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavlarla ilgili yer, zaman ve diğer usul ve esasları belirlemek,

b) Mülâkat ya da uygulama sınavı yapılacak branşları belirlemek,

c) Mülâkat/Uygulama sınavları için, başkan dışında, sınav komisyonlarında görev alacak üyeleri belirlemek,

d) Sınav sonuçlarına göre başarı listelerini düzenlemek veya düzenletmek,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip sonuçlandırmak.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınavların Ölçülmesi

Madde 12- Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bu sınavların her birinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Seçme sınavını kazananların tamamı mülâkat/uygulama sınavına alınır.

Sınavları kazanan adayların başarı sıralaması, seçme sınavında alınan notun % 60’ı ile mülâkat/uygulama sınavında alınan notun % 40’ının toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılır.

Puanların eşitliğinde, başarı sıralaması için öncelik sırasına göre dikkate alınacak tercih nedenleri şunlardır:

a) Alanında lisansüstü eğitim görmüş olmak,

b) Lisansüstü eğitim görmüş olmak,

c) Alanında hizmet içi eğitim kurs ve seminerine katılmış olmak,

d) Aylıkla ödüllendirilmiş olmak,

e) Takdirname veya teşekkür almış olmak,

f) Öğretmenlikte hizmet süresi üstünlüğü bulunmak.

Sınav sonuçları, 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.


Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 13- Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde Bakanlık ve il millî eğitim müdürlüklerinde ilân edilir. Ayrıca, ilgili birmlere ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 14- Sınav sonuçlarına, sınavların ilânını izleyen 10 gün içinde bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla Sınav Yürütme Kuruluna itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç 15 gün içinde incelenir. Sonuç, Personel Genel Müdürlüğünce ilgililere bildirilir.

Sınav Takvimi

Madde 15 - Sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde, Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Sınav Takvimi’nde (EK-3) belirtilen tarihler esas alınır.

Ancak, zorunlu hallerde ve önceden ilân edilmek kaydıyla, Sınav Yürütme Kurulunca sınav takviminde değişiklik yapılabilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 16- Seçme sınavıyla ilgili belgeler Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, mülâkat/uygulama sınavına ilişkin belgeler ise bu sınavı gerçekleştiren birimlerce iki yıl süreyle saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Hükümler

Atama

Madde 17- Sınavı kazanan adayların atamaları, başarı sıralamasına göre, aynı birime bağlı okullardan yapılmış olan tercihleri de dikkate alınarak, bu Yönetmelik kapsamında ihtiyacı bulunan okullara Bakanlıkça yapılır.

Tercih edilen okullarda öğretmen ihtiyacı bulunmaması hâlinde, ilgili birimler ile Personel Genel Müdürlüğü arasında sağlanacak mutabakata göre adaylara, aynı birime bağlı okullardan olmak kaydıyla, tercihlerinde değişiklik yapma veya tercihlerini yenileme olanağı sağlanabilir.

Başvuruların belirlenen ihtiyaçtan az olması ve/veya yapılan sınavlar sonucunda ihtiyacı karşılayacak sayıda başarılı aday bulunmaması hâlinde, 7 nci maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, ilgili birimlerle Personel Genel Müdürlüğü arasında kurulacak koordine sonucunda öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

Yeniden Atama

Madde 18- Kapsama dahil okulların öğretmenliğine atananlardan; daha sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak 3 yıl ve daha az süreyle öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlar ile kapsam dışındaki okullarda 5 yıl ve daha az süreyle görev yapanlar, kapsama dahil okullara atanmak istemeleri hâlinde, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları koşuluyla, aynı türdeki okullara yeniden atanabilirler.

Yer Değiştirme

Madde 19- Bu yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanma istekleri, öncelikle yine bu Yönetmelik kapsamındaki aynı tür okullar arasında olacak şekilde ve ilgili mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilir.

Zorunlu bölge hizmetine tabi adayların atama ve yer değiştirmeleri, bu bölgeye dahil illerde bulunan, öncelikle aynı tür okullar arasında Bakanlıkça değerlendirilir.

Aylıktan kesme veya maaş kesim cezalarından daha ağır bir disiplin cezası alanlar, haklarında yapılan adlî veya idarî soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler, sicil raporlarına göre aynı okulda iki yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenler ve olumsuz sicil alanların görev yerleri, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın, kapsam dışında bulunan okullara değiştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanılacak Formlar

Madde 20- Bu Yönetmelik ekinde yer alan Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı Başvuru Formu (EK-1) ve Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Mülâkat/Uygulama Sınavı Formu (EK-2) yerine, başka form kullanılamaz. Ancak, Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı Başvuru Formu yerine, aynı bilgileri içermek kaydıyla, Bakanlıkça düzenlenecek optik okuyuculu form kullanılabilir.

İzin

Madde 21- Adaylar, sınavlara katıldıkları günlerde kurumlarınca izinli sayılırlar.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 22-Haziran 1999 tarihli ve 2501 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Nitelikleri Seçimi Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile diğer yönetmeliklerin bu Yönetmelik kapsamına giren hususlarla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil okullarda kadrolu öğretmen olarak görev yapmakta olanlar, durumlarının bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.

Daha önce kapsama dahil okullarda görev yapmakta iken herhangi bir nedenle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlerinden ayrılmış olanlardan, kapsama dahil okullara yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, daha önceki düzenlemeler uyarınca yapılan sınavlarda başarılı olan ve atamaları yapılamayan öğretmenlerin atanma hakları sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile saklı tutulur.

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönetmelik, 01.01.2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24-Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN SEÇME SINAVI BAŞVURU FORMU

EK-1

1. Adı ve Soyadı - Mebsis No.  
2. Doğum Yılı ve Yeri (İl-İlçe)  
3. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe  
4. En Son Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumu  
5. Branşı-Ek Branşı  
6. Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Yeri (Görevlendirme Varsa okul Adı Ayrıca Yazılacak)  

7.Öğretmenlikteki Hizmet Süresi

(Müracaat Tarihi İtibariyle)

Yıl Ay
8. Askerlik Durumu Yaptı  Yapmadı  Muaf 
9. Lisansüstü Eğitimi Var  Yok 
10. Alanında Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Kurs ve Semineri Var  Yok 
11. Ödülleri Aylıkla Ödül  Takdirname  Teşekkür 
12. Zorunlu Bölge Hizmeti Yaptı  Yapmadı  Muaf 
13. Eşi Çalışıyorsa Görev Unvanı ve Görev Yeri (Eşi Öğretmen ise Hizmet Cetveli Eklenecek)  

14. Tercih Ettiği Okul/Okullar

( Tercihler; Aynı Öğretim Dairesine Bağlı Okullar, Zorunlu Bölge Hizmetine Tabi Olanlar İçin Bu Bölgelerdeki Okullar Olmak Kaydıyla Yapılacaktır.)

1- ..........................................................................

2- ..........................................................................

3- ..........................................................................

Öğretimi Yabancı Dille Yapılan Derslerin Öğretmenliğine Atanacaklar Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Belirtilen Özel Koşullardan En Az Birini Taşıdıklarına İlişkin Belgelerin Tasdikli Örneklerini Eklerler


Not: 9,10,11 ve 13 üncü Sıralarda Belirtilen Niteliklere İlişkin Belgelerin Tasdikli Örnekleri, Adaylar Tarafından Mülâkat/Uygulama Sınavına Katılma Sırasında İlgililere Teslim Edilecektir.

................................................. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne

Halen ………………… İli .....................................İlçesi............................................................. Okulunda/Lisesinde ........................................... öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

Anadolu Liseleri öğretmenliği için düzenlenen seçme sınavına katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

..../..../.....

TEBLİGAT ADRESİ

İmza

Adı ve Soyadı

EKLER:

Ek-1 Hizmet Cetveli

SİCİL DOSYASININ TUTULDUĞU İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAKTIR.

a) Son Üç Yıllık Görev Süresi İçinde İyi Dereceden Aşağı Sicili Var Yok

b) Son Üç Yıllık Görev Süresi İçinde Aylıktan Kesme veya

Maaş Kesim Cezalarından Daha Ağır Bir Disiplin Cezası Aldı Almadı


Bu Formda Belirtilen Bilgilerin Doğru Olduğunu Onaylarım

...../...../.......

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürü

Adı-Soyadı-İmza


ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN MÜLÂKAT /UYGULAMA SINAVI FORMU

EK-2

BÖLÜM - 1

1- ADI VE SOYADI  
2- DOĞUM YERİ VE YILI  

3- MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU VE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

 
4-ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE BAŞLADIĞI TARİH  
5- ÖĞRETMENLİKTEKİ HİZMET SÜRESİ YIL: AY:
6- GÖREV YAPTIĞI OKUL/KURUM  

BÖLÜM - 2

DEĞERLENDİRİLECEK NİTELİKLER

PUAN DEĞERİ

VERİLEN PUAN

1. Öğretmenlikteki Hizmet Süresi (10 Yıla Kadar Olmak Üzere Her Yıl İçin)

1

2. Teşekkür (En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin)

1

3. Takdirname ( En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin) 2  
4. Aylıkla Ödül (En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin) 3  
5. Katıldığı Hizmet İçi Eğitim (En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin) 2  
6. Lisansüstü Eğitim 4  
TOPLAM 30  

BÖLÜM - 3/A (Yalnızca Mülâkata Alınacaklar İçin Değerlendirilecektir.)

MÜLAKAT KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME

ARİTMETİK ORTALAMA

K.B ÜYE 1 ÜYE 2 ÜYE 3 ÜYE 4
1- Genel Kültür Bilgisi

30

-
2- Türkçeyi Doğru Kullanma Becerisi

20

-
3- Tutum ve Davranış

20

-
MÜLÂKAT PUANI

70

BÖLÜM - 3/B (Yalnızca Uygulama Sınavına Alınacaklar İçin Değerlendirilecektir.)

UYGULAMA SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME

ARİTMETİK ORTALAMA

K.B ÜYE 1 ÜYE 2 ÜYE 3 ÜYE 4
1- Uygulama /Beceri/Yorumlama Yeteneği

50

-
2- Tutum ve Davranış

20

-
UYGULAMA SINAVI PUANI

70

BÖLÜM - 4 ( Başarı Derecesi)

DEĞERLENDİRME PUAN DEĞERİ VERİLEN PUAN
BÖLÜM 2 + BÖLÜM 3/A VEYA BÖLÜM 2+ BÖLÜM 3/B SONUCU

100

KOMİSYON KARARI: Yazıyla........................... Rakamla ................................


KOMİSYON BAŞKANI ÜYE 1 ÜYE 2 ÜYE 3 ÜYE 4

........................................ ........................... ............................ ........................... .......................

........................................ …....................... ............................ ........................... .......................

NOT: Bu Değerlendirmede, kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN SINAV TAKVİMİ

EK-3

İŞLEM SIRASI YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER GÖREVLİ BİRİM TARİH

1

Seçme Sınavı Duyurusu Personel Genel Müdürlüğü

Ocak Ayının İlk

İki Haftası İçinde

2 Seçme Sınavına Başvuruların Kabulü İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Ocak Ayının Son İki Haftası İçinde
3 Seçme Sınavı Başvurularının İncelenerek, Başvuruları Kabul Edilenlerin İsim Listelerinin, Seçme Sınavı Başvuru Formları (EK-1) ile Birlikte Bakanlığa Gönderilmesi (Kurye ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne) İl Millî Eğitim Müdürlükleri Şubat Ayının İlk İki Haftası İçinde
4 Seçme Sınavına Katılması Uygun Görülenlere Sınavın Yeri, Zamanı ve Sınavla İlgili Diğer Hususların Duyurulması Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şubat Ayının son İki Haftası İçinde
5 Seçme Sınavlarının Yapılması, Değerlendirilmesi ve İlânı İçin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğe Mart Ayının İlk İki Haftası İçinde
6 Seçme Sınavını Kazananların İsim Listeleri ile Seçme Sınavı Başvuru Formlarının (EK-1) Tercihte Bulunulan Okulların Bağlı Olduğu Birimlere Gönderilmesi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Mart Ayının Üçüncü Haftası İçinde
7 Seçme Sınavı Sonuçlarının İlân Edilmesi İl Millî Eğitim Müdürlükleri Mart Ayının Son Haftası İçinde

8

Seçme Sınavı Sonuçlarına Yapılan İtirazın İncelenmesi ve Sonucun İlgililere Bildirilmesi

Sınav Yürütme Kurulu

Personel Genel Müdürlüğü

Nisan Ayının İlk Üç Haftası İçinde
9 Mülâkat/Uygulama Sınavlarının Yapılması ve Sınav Sonuçlarının Sınav Yürütme Kuruluna Gönderilmesi İlgili Öğretim Daireleri Nisan Ayının Son Haftası ile Mayıs Ayının İlk Haftası İçinde

10

Seçme ve Mülâkat/Uygulama Sınavı Sonuçlarına Göre Başarı Listelerinin Hazırlanarak ilânı için İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi

Sınav Yürütme Kurulu

Personel Genel Müdürlüğü

Mayıs Ayının İkinci Haftası İçinde
11 Sınav Sonuçları Kesin Listelerinin İlân Edilmesi İl Millî Eğitim Müdürlükleri Mayıs Ayının Üçüncü Haftası İçinde