MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 3797 - 30.4.1992 / 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete’de Neşir ve İlânı: 6 Eylül 1998 - Sayı: 23455


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu öğretmen liselerinin kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Anadolu öğretmen liselerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Okul: Anadolu öğretmen liselerini,

d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

f) Hazırlık sınıfı: Anadolu öğretmen liselerinde dokuzuncu sınıftan önce öğrencileri yabancı dilde dinleme, anlama, okuma, konuşma ve yazma becerisi kazanmaya hazırlayan sınıfı,

g) Giriş sınavı: Merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,

h) Sınav kılavuzu: Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzunu,

ı) Veli: Öğrencinin annesini babasını veya kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş ve Görevler

Madde 5- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli) Anadolu öğretmen liseleri, Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,

b) Öğrencilerine;

1) Öğretmenlik ruhunu aşılamak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek,

2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,

3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,

4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

6) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak, amacıyla ilköğretimden sonra bir yıllık hazırlık sınıfı üzerine üç yıl öğretim süreli yabancı dil öğretimi ağırlıklı, paralı-parasız yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapan orta öğretim kurumlarıdır.

Bu okullarda, bütün karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci, veli ve diğer ilgililerin katılımıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Eğitim-öğretim ve yönetime ilişkin gelişme ve değişmeler, bu amaçla hazırlanan mevzuata göre oluşturulan kurul, komisyon ve ekipler tarafından izlenir ve uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar

Program Özellikleri

Madde 6- Bu okullarda, özellikle öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerine öğrenci hazırlayan programlar uygulanır.

Programların Kapsamı

Madde 7- Programlar;

a) Ortak genel kültür derslerinden,

b) Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden,

c) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkan sağlayan derslerden,

meydana gelir.

(2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik fıkra). Öğretim programlarının, öğrencilerin; ilgi, istek, gereksinim, yetenek, gelişim, olgunluk düzeyleri ile bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci İşleri

Başvuru Şartları

Madde 8- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Bu okulların giriş sınavına başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak.

c) İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmak,

d) Evli olmamak.

e) Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca Ek-1’deki “Anadolu Öğretmen Liselerine Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Öğretmenler Kurulu Karar Özeti”ne göre aday gösterilmiş olmak.

Aday Seçimi

Madde 9- Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;

a) Çalışkanlığı,

b) Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,

c) Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,

d) Kendine olan güven duygusu,

e) Ahlaki durumu,

f) Fiziki görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedeni ve ruhi bozukluğunun bulunup bulunmadığı (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, yürümeye engel derecede topallık, cücelik, bulaşıcı kellik ve benzeri özrü olup olmadığı),

gibi hususlar gözönünde bulundurulur.

Bu maddenin (a), (b), (c), (d) bendlerinde yer alan hususların tespitinde ilgi envanteri, tutum ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları kullanılır.

Öğrenci Kontenjanı

Madde 10- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Bu okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrencisi sayısı, her okulun fiziki kapasitesi ve pansiyon durumu göz önünde bulundurularak, okul müdürlüklerinin görüşlerinin de dikkate alındığı valilik teklifleri doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir.

Giriş Sınavı

Madde 11- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Bu okulların hazırlık sınıflarına 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyanlar arasından giriş sınavı ile paralı-parasız yatılı ve gündüzlü öğrenci alınır. “Öğrencilerin; ilköğretimin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sınıfında okudukları derslerin ağırlıklı notların aritmetik ortalaması alınır ve belli oranda giriş sınavı puanına etki ettirilir.” Sınavın başvuru süresi, şekli ve tarihi ile sınav sonuçlarının bildirilmesi ve kayıt şekline ilişkin esaslar her yıl Bakanlıkça tespit edilir ve sınav kılavuzu ile valiliklere duyurulur.

Kayıtlar

Madde 12- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Anadolu öğretmen lisesi sınavını kazananlardan ilköğretim okulunun son sınıfında Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve yabancı dil derslerinden şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmemiş olmak kaydıyla ders yılı sonunda ilköğretim okulunu bitirmiş bulunanların bu okullara kayıtları, sınav kılavuzunda belirtilen kayıt-kabul süresi içinde yapılır. “Dokuzuncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınır. Bu sınavda en az “geçer” not alan öğrenciler, başarılı sayılarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilir. Bu nedenle, hazırlık sınıfında boş kalan kontenjana öğrenci alınmaz.”

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Tespiti

Öğrenci Başarısı

Madde 13- Bu okullarda;

a) Öğrencilerin başarısı “Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği” hükümlerine göre tespit edilir.

b) Hazırlık sınıfının programları ve bu sınıftaki öğrencilerin başarısı aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

1) Hazırlık sınıfındaki yabancı dil dersinin amacı; öğrencilere yabancı dil konularında dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmak ve öğrencileri bu konularda dokuzuncu sınıf seviyesine göre hazırlamaktır.

2) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı ders çizelgesinde gösterilir.

3) Hazırlık sınıfında okutulan Türkçe derslerinde dil bilgisi konularına ağırlık verilir.

4)Yabancı dil dersinde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin öğrencilere kazandırılması için bu çalışmalara ayrılacak ders saatlerinin belirlenmesi hazırlık sınıfı yabancı dil öğretmenlerince yapılır. Bu öğretmenler ders yılı başında düzenleyecekleri bir çalışma programına göre faaliyetlerini yürütürler. Düzenlenen çalışma programı bir raporla birlikte okul müdürlüğüne verilir.

5) Hazırlık sınıfında sınıf geçme durumu yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. Dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diğer derslerde verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarılı olanlar dokuzuncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Başarılı olamayanlar isterlerse bir yıl daha okula devam etmek suretiyle hazırlık sınıfını tekrar edebilirler. Hazırlık sınıfında ikinci yıl sonunda da bulunduğu okulun dokuzuncu sınıfına devam hakkını kazanamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler isterlerse genel kayıt ve kabul hükümleri içinde diğer orta öğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına yaş kaydına bakılmaksızın kabul edilirler.

6) Öğrencilerin yabancı dilde başarıları aşağıdaki şekilde tespit edilir.

Her dersten birinci ve ikinci dönemde alınan notların aritmetik ortalaması o dersin yıl sonu notudur.

Hazırlık sınıfında öğrencinin başarılı olabilmesi için yabancı dil dersinin ikinci dönem notunun en az (2) olması şarttır.

Hazırlık sınıfında ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda en az (2) alan öğrenciler başarılı sayılır.

Hazırlık sınıfında öğrenciler öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçirilmezler ve sorumlu olarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilmezler.

7) Hazırlık sınıfındaki derslerin yıl sonu notları diploma derecesinin tespitinde dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci Nakilleri

Madde 14- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Bu okullar arasında öğrenci nakilleri aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır:

a) Hazırlık sınıfları arasında öğrenci nakli yapılmaması esastır. Ancak, ilgili bakanlıkça ya da kurumca şehirler arası nakilleri yapılan veya açıktan atanan kamu görevlilerinin ve can güvenliği sebebiyle ikametgah değiştirenlerin ailesi ile birlikte ikamet ettiği şehirdeki okulun hazırlık sınıfında öğrenim gören çocuklarının ve ayrıca, öğrenim gördüğü yerde tedavisinin mümkün olamayacağına dair öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki tam teşekküllü resmi bir hastahaneden alınan sağlık kurulu raporu bulunanların nakilleri, genel liselerdeki nakiller için belirlenen tarihlerde ilgili okul müdürlüklerince yapılır.

b) Ara sınıflarda okuyanların nakilleri, öğrencilerin bu okullara giriş sınavı için başvurduğu tarihten sonra, öğrencinin öğrenim gördüğü şehirde ikamet eden velisinin;

1) Kamu görevlisi olması halinde tayini,

2) İş yeri nakli,

3) Ölüm veya boşanma sebebi ile ikametgah değişikliği,

4) Emekli olurken gösterdiği ilk ikametgah değişikliği,

5) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü durumlarda ikametgah değişikliği,

6) Can güvenliğinin bulunmaması sebebiyle ikametgah değişikliği (bağlı bulunan ilin valiliğinden alınacak resmi belge), sebepleri ile yapılır.

Nakli gerektiren sebeplerin resmi kurumlardan alınan belgelerle belgelendirilmesi şarttır. Kamu görevlisinin tayin ve göreve başlama belgeleri, iş yeri nakli yapanlardan eski iş yerini kapatıp yeni iş yerinin açıldığına dair belge, eski iş yerini kapatmamakla birlikte başka ilde yeni bir iş yeri açanlardan yeni iş yerinin bulunduğu yerleşim biriminde nakil başvuru tarihinden önce en az bir takvim yılı faaliyet gösterdiğine dair belge istenir.

“Ayrıca, öğrencinin hastalanması durumunda öğrenim gördüğü yerde tedavisinin mümkün olamayacağını belgelendiren sağlık kurulu raporunun öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki tam teşekküllü resmî bir hastahaneden alınması durumunda da öğrenci nakli, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde yapılır.

c) Hangi sebeple olursa olsun aynı şehir içinde bu okullar arasında öğrenci nakli yapılmaz.

d) Hazırlık sınıfları dahil okulların aynı sınıf ve alanında olup, karşılıklı becayiş isteğinde bulunan öğrencilerin nakilleri, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihlerde ilgili okul müdürlüklerince yapılır.

e) Öğrenci nakillerinde, öğrencinin naklini istediği okulun ilgili sınıfında açık kontenjanın bulunması şarttır.

f) Nakil için başvurular her yıl ders kesiminde başlar, yeni öğretim yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam eder.

Ancak, genel nakillerin bitiminden sonra, bu maddenin (a) bendinde belirtilen özürleri nedeniyle başvuruda bulunanların nakilleri, nakledileceği okulun o sınıf ve alanına ait kontenjanın uygun olması durumunda, genel liselerdeki nakiller için belirtilen tarihte yapılır.

g) Başvuru, öğrencinin öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır.

h) Okul müdürlüğü öğrencinin nakille ilgili belgelerini, davranış notunu o öğretim yılına ait yıl sonu başarı ortalamasını nakli istenilen okul müdürlüğüne gönderir.

Nakil sebebi kabul edilen özürlerle ilgili belgeler nakil yapılacak okullarda kurulacak nakil komisyonlarınca değerlendirilerek velisinin:

1) Kamu görevlisi olması halinde tayinine (5),

2) İş yeri nakline (2);

3) Ölüm-boşanma sebebi ile ikametgah değişikliğine (6),

4) Emekli olurken gösterdiği ilk ikametgah değişikliğine (4),

5) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü durumlarda ikametgah değişikliğine (5),

6) Can güvenliği sebebiyle ikametgah değişikliğine (6),

puan verilir.

Ayrıca, tespit edilen puana son öğretim yılında davranış notu indirilmeyen öğrenciler için (3) ve öğrencinin son öğretim yılı başarı ortalaması kadar puan eklenir. Öğrencinin başarı ortalaması tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Puanlama sonucuna göre sıralama yapılarak nakil yapılacak öğrenciler tespit edilir. Puanların eşit olması durumunda, yaşı küçük olana öncelik verilir. Durum ilgili okul müdürlüklerine duyurularak öğrencilerin nakilleri gerçekleştirilir.

ı) Nakil şartlarını taşımakla beraber, öğrencinin naklini istediği şehirde okul veya öğrencinin öğrenim göreceği seviyede sınıf yoksa bu öğrencilerin nakli, velilerin istekleri dikkate alınarak açık kontenjan bulunan en yakın şehirdeki okula yapılır.

i) Okullar arası yapılacak nakil işlemleri, nakledilmek istenen okul müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen ve okul aile birliği temsilcisinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

Komisyon aşağıda belirtilen görevleri yapar:

1) Şube mevcutları gözönünde bulundurularak her sınıfa ve alana naklen alınacak öğrencilerin sayısı bir tutanakla tespit edilir.

2) Nakil belgeleri puanlamaya göre her öğrenci için özür grubuna, başarısına, disiplin durumuna göre alabileceği puanlar toplanmak suretiyle puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanır. kontenjan gözönünde bulundurularak, puanlama sırasına göre okullara naklen alınacak öğrenciler belirlenir.

3) Puanlama yapılırken öğrenci birden fazla nakil sebebini belgelendirmiş ise, bunlardan yalnız puan değeri yüksek olan dikkate alınır.

4) Kontenjan tespit tutanağı ve puan cetvelleri, okulda ve milli eğitim müdürlüklerinde herkesin görebileceği uygun bir yerde ilan edilir.

5) Öğrencilerin nakli yapılsın veya yapılmasın sonuç ilgil okul müdürlüğüne ve öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca, dağıtım listesi milli eğitim müdürlüğünde herkesin görebileceği bir yerde ilan edilir. Okul müdürlüğünce, bu ilandaki sıraya göre kontenjan doluncaya kadar öğrenci alınır.

j) Yukarıda belirtilen özürlere dayalı olarak gerçekleştirilen nakillerden sonra, okulda açık kontenjanın bulunması durumunda Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce kabul edilir özrü bulunan öğrencilerin nakilleri de yıl içinde yapılabilir.

Diğer Orta Öğretim Kurumlarından Nakil

Madde 15- Bu okullara diğer orta öğretim kurumlarından öğrenci alınmaz ve nakil yapılmaz.

Disiplin Cezasına Dayalı İlişik Kesme

Madde 16- Disiplin kurulu kararı sonucunda tasdikname ile uzaklaştırma cezası ve daha ağır ceza alan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler diğer lise ve dengi okullara kayıt ve kabul şartları içerisinde kayıtlarını yaptırabilirler. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin gideceği okullarda parasız yatılılık hakları devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin okullara kabullerinde yaş şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Öğretmen ve Yönetici Seçimi

Madde 17- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Anadolu öğretmen liselerinde görevlendirilecek öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre atanır.

Bu okullara atanacak okul müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre okul müdürü olarak atanmaya hak kazanan adaylar arasından mülâkatla seçilir. Mülâkata, bu fıkrada sözü edilen Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme sonucunda fıkrada sözü edilen Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan adaylar arasından her okul için en fazla beş aday çağrılır. Mülâkat, aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan Bakanlık Değerlendirme Komisyonunca, EK-2’deki değerlendirme formuna göre yapılır.

Yeterlik ve İş Başarım Düzeyinin Değerlendirilmesi

Madde 18- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Her dönem sonunda okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, zümreleri temsilen birer öğretmen, okul gelişimi yönetim ekibi ile kalite geliştirme ekibi başkanları, okul-aile birliği ile okul koruma derneği ve varsa vakıf yönetim kurulu başkanları, okulda görevli diğer personelden her hizmet sınıfından birer temsilci, hazırlık sınıfı ile dokuzuncu, onuncu ve onbirinci sınıfları temsilen birer öğrencinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapılır. Toplantıda her konunun verilere dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.

Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınır:

a) Eğitim - öğretim niteliğini irdelemek ve iyileştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak, okul çalışanlarının iş başarım düzeyini ve etkinliğini değerlendirmek, bunlara ilişkin ölçütleri belirlemek.

b) Yıl içinde yapılan her türlü etkinliği sonuçlarıyla değerlendirmek.

c) Okul bina ve eklentilerinin genel durumu ile eğitim araç-gereç gereksinimini tespit etmek.

Ders yılı sonunda yapılan toplantıda yıl içinde alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek, hazırlanan rapor, ilgi derecesine göre ilçe/il milli eğitim müdürlükleri ile Bakanlığa bildirilir.

Sınıf Mevcudu

Madde 19- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Bu okullarda her şube için öğrenci mevcudu; hazırlık sınıflarında 24, ara sınıflarda ise 30’u geçemez.

Ancak, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumlara bağlı olarak yapılacak nakillerle hazırlık sınıflarında öğrenci mevcudu 30’a kadar çıkarılabilir.

Parasız Yatılılığın Devamı

Madde 20- Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanmak suretiyle Bakanlığa bağlı ilköğretim okullarını parasız yatılı olarak bitiren öğrencilerden, bu okulların giriş sınavını kazananların parasız yatılılık durumları devam eder.

Tasdikname ile Ayrılanlar

Madde 21- Bu okullardan tasdikname ile ayrılan öğrenciler, bir daha bu okullara alınmazlar. Ancak, bir defaya mahsus olmak kaydı ile tasdikname alınması üzerinden yedi gün geçmeden ve başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar eski okullarına dönmek isteyenlere bu hüküm uygulanmaz. Varsa disiplin işlemleri devam eder.

Devamsızlığı Bildirme

Madde 22- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Okula sürekli olarak devam etmeyen öğrencinin durumu en geç üç gün, pansiyona devam etmeyen öğrencinin durumu ise 24 saat içinde en hızlı iletişim aracıyla velisine ve ailesine bildirilir. Ayrıca bu konuda velisine iadeli taahhütlü yazı gönderilir.

Etüt

Madde 23- (2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli). Öğrencilere, günde üç ders saatinden az olmamak üzere etüt yaptırılır. Okulun imkân ve şartlarına göre sabah ve akşam saatlerinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere de yer verilir.

Disiplin İşlemleri

Madde 24- Bu okullarda öğrenci disiplin işlemleri, “Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”ne göre yürütülür.

Yatılılık

Madde 25- Yatılılıkla ilgili işlemler, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ile “Milli Eğitim Bakanlığına Balğı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Yemek Çeşitleri ve Miktarları

Madde 26- Yatılı okullarda her gün verilecek yemeklerin çeşitleri ve miktarları bir öğrencinin gereksinim duyduğu kalori, vitamin ve mineralleri sağlayacak özellikte olmalıdır. Yemek listeleri “Yatılı ve Pansiyonlu Okullar İçin beslenme Rehberi” dikkate alınarak ilgililerce hazırlanır ve ilan edilir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istekleri, mevsim ve bütçe durumu da gözönünde bulundurulur.

Nöbet Görevi

Madde 27- Yeterli sayıda belleticinin bulunmaması veya gereksinim duyulması halinde pansiyonu bulunan okullarda görevli öğretmenlerin nöbet süresi 24 saattir.

Döner Sermaye İşlemleri

Madde 28- Bu okulların döner sermaye işletmelerinin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 29- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 30- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 24.1.1994 tarihli ve 21828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-(2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik cümle.) Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi ve özel okulların sekizinci sınıfından mezun olanlardan, bu okulların giriş sınavını kazananlar doğrudan dokuzuncu sınıfa devam ettirilirler. Bu nedenle hazırlık sınıflarında boş kalan kontenjana ayrıca öğrenci alınmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


EK-1

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE ADAY GÖSTERİLEN ÖĞRENCİLERE AİT ÖĞRETMENLER KURULU KARAR ÖZETİ


ÖĞRENCİNİN

ADI VE SOYADI  
OKULU  
OKUL NO  
ANA ADI  
BABA ADI  
DOĞUM YERİ VE YILI  
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL-İLÇE  


Yukarıda açık kimliği yazılı ........................................’ın; Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Anadolu Öğretmen Liseleri için aday gösterilmesi, okulumuz öğretmenler kurulunun ..................... tarih ve .................. sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.


.../../

Okul Müdürü

Adı ve Soyadı

(İmza-Mühür)EK-2

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ MÜDÜR MÜLÂKATI

DEĞERLENDİRME FONU

(2519 sayılı, Aralık 2000 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik şekli)


BÖLÜM - 1

Adı ve Soyadı:

Mebsis No:

Görev Yeri ve Görev Ünvanı:

Atanmak İstediği Okul ve Tipi: 1- ..........................................................................

2- ..........................................................................

3- ..........................................................................

BÖLÜM - 2

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik eki “Değerlendirme Formu”ndaki Puanı

BÖLÜM - 3

Anadolu öğretmen liseleri veya öğretmen liselerinde geçen hizmet süreleri ile ilgili değerlendirme (Her görev için en fazla 3’er yıl değerlendirmeye alınabilecektir.)

Puan

Değeri

Değ. Esas Hizmet Süresi

Verilen Puan

Öğretmenlikte geçen hizmet süresinin her yılı için

1

Müdür yardımcılığında geçen hizmet süresinin her yılı için

2

Müdür başyardımcılığında geçen hizmet süresinin her yılı için

3

Müdürlük görevinde geçen hizmet süresinin her yılı için

4

TOPLAM

 

BÖLÜM - 4

Mülâkat Konuları

Puan Değeri

DEĞERLENDİRME

Aritmetik Ortalama

K.B.

1. ÜYE

2. ÜYE

3. ÜYE

4. ÜYE

Genel Kültür Bilgisi

Türkçe’yi Doğru Kullanma Becerisi

Tutum, Davranış ve Genel Görünüm

MÜLÂKAT PUANI

BÖLÜM - 5 (Toplam Başarı Puanı = Bölüm 2 + Bölüm 3 + Bölüm 4)

BÖLÜM - 2

BÖLÜM - 3

BÖLÜM - 4

TOPLAM BAŞARI PUANI

Rakamla

Yazıyla

NOT: 1. Değerlendirmede, kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

2. Mülâkat sonucunda, Bölüm - 4 mülâkat puanı toplamı 50 ve yukarı olanlar başarılı sayılır. Bunlar, Bölüm - 5 toplam başarı puanına göre Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik eki “Aday Sıra Tespit Formu”na sıralanır, en yüksek puan alan ve söz konusu yönetmelikte belirlenen sayıda adayın ismi, atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

3. Aday Sıra Tespit Formu’nda puanların eşitliği hâlinde Anadolu öğretmen liselerinde görev yapmakta olan müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları ve öğretmenlere öncelik tanınır.

...../..../....

KOMİSYON ÜYE 1ÜYE 2 ÜYE 3ÜYE 4

BAŞKANI