MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ
Tarih: 8 Şubat 1995

Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 8 Mayıs 1995 - Sayı: 2430


Sayı: B.08.0.İMD.0.26.07.00/95-1205

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Sorumluluk

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilâtı ile bağlı kuruluşların Merkez ve Taşra Teşkilâtında bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına luzüm görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge, Milli Eğitim Bakanlığının Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilâtı ile bağlı kuruluşların Merkez ve Taşra Teşkilâtlarındaki arşiv hizmetlerinin yürütülmesine dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 18 Mart 1990 gün ve 20465 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Arşiv Malzemesi"; Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile Milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel biyoğrafik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye tesbite yarayan ayrıca ait olduğu devrin ahlaki, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

"Arşivlik malzeme"; Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve Milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı Milletlerarası anlaşmalar, kurul kararları, öğretim programları, her türlü soruşturma ve dava dosyaları; teftiş, öğrenci, künye, sınıf geçme, tasdikname, diploma defterleri; okul ve kurum açma, kapama onayları; öğrenci dosyaları, maaş bordroları gibi malzemeyi,

"Birim Arşivi"; Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurtdışı teşkilatı birimleri ile bağlı kuruluşların Merkez ve Taşra birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve birimlerde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Arşivi, Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi, Halk Eğitim Müdürlüğü Arşivi, Resmi veya Özel İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yurt Müdürlüğü Arşivi, Yurtdışı Eğitim Müşavirliği Arşivi gibi Arşivleri,

"Bakanlık Arşivi"; Bakanlık Merkez Teşkilâtı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı arşivi,

İfade eder.

Sorumluluk

Madde 5 - Bu yönergenin uygulama ve koordinasyonu için aşağıdaki birimler ilgilendirilmiştir.

a) Arşiv malzemesinin ve arşiv malzemesi haline gelen arşivlik malzemenin tesbiti, korunması, hizmete sunulması, kayba uğramaması, ayıklama ve imhası ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yönergenin yürütülmesinden,

b) Merkez Birim amirlikleri, kendilerine bağlı Merkez ve Taşra teşkilâtlarındaki arşivlik malzemenin tesbitinden, korunmasından, kayba uğramasından ayıklama ve imhası ile ilgili olarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesinden ve bu Daire Başkanlığı ile işbirliği ve takibinden,

c) Yurtdışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşların Merkez ve Taşra teşkilatları, işlemlerin ilgili Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre ve bunlara uygun olarak yürütülmesi ile takip ve kontrolünden sorumludurlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Malzemenin Bakanlık Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi Malzemenin Bakanlık Arşivinde Saklama Süresi

Malzemenin Bakanlık Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 6 - Arşivlik malzeme ve arşiv malzemesi, işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metodla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan aslî düzeni ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu, daire ve alt birimleri, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir, Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif İşlemleri Şu Sırayı Takip Eder:

a) Önce, her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir.

Ayırma işlemi, Bakanlığın genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır.

Kesin Tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Bakanlık Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile bağlı kuruluşların Merkez ve Taşra Teşkilâtlarının kodlanarak, her birimin evrakının nereye yerleştirileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Tasnif edildiği yerden alınan belgenin tekrar depodaki yerine konması için de öncelikle kurumun, alt birimlerin ve bağlı kuruluşlar ile Yurtdışı Teşkilâtı kodunun tespiti lazımdır. Sadece kurum kodu yeterli olmamaktadır. Birimlerin, alt birimlerin, bağlı kuruluşların ve Yurtdışı Teşkilâtınında kodlanması gerekmektedir.

Teşkilât şemasına göre; Bakanlık Merkez, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilâtının birim ve alt birimleri ile Yurtdışı Teşkilâtı birimlerinin Bakanlıkça tespit edilen kadroları esas alınarak kodlama işlemine geçilir. Evrak ve eklerine, aidiyeti ve bütünlüğü bozmayacak şekilde ayrı ayrı kod numaraları verilir.

Kodlama Esasları:

- Kurum kodu: Bakanlık, kurum ve kuruluşlar

- Birim kodu: Genel Müdürlük veya Müstakil Daire Başkanlığı

- Alt birim kodu: Daire Başkanlığı

- Hizmet birim kodu: Dosya tasnif numarası almamış belgelerden, hizmetlerde farklılık varsa, bu hizmetler kodlanacaktır. Eğer, dosya yönetmelikleri tatbik edilerek hizmetler sınıflanmışsa, yeniden kod verme yoluna gidilmeyip, bu dosya numaraları aynen kullanılacaktır.

Kodların tespit edilmesinde ve uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

1) Mümkün olduğu kadar fazla rakam (harf veya rakam-harf) kullanılmasından kaçınılır.

2) Yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdas edilirken, bunların eski kodlarla çakışmamasına dikkat edilir.

3) Evrak ve vesaikin eklerine de, aidiyeti ve bütünlüğü bozmamak için mevcut kodlama, kendi bütünlüğü içerisinde ayrı ayrı verilir.

Bakanlık kodlama cetveli Ek-1'dedir.

c) Ayırımı yapılan vesaik ve evrakdan, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri, asıl evrak ve vesaikden ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evrak 1'den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak ve vesaik, kendi içerisinde "gün, ay ve yıl" sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar gözönüne alınır:

1) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve vesaikin, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

2) Üzerine yalnızca "ay"ı olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna toplu olarak konulur.

3) Eski harfli belgelerdeki Hicrî ve Rumî tarihler, Miladî tarihe çevrilerek alınır.

4) Bazı eski harfli evrak ve vesaikde, tarihler, "ay" olarak üç parçaya bölünerek, "Eyail", "Eyasit" ve "Eyahir" tabirleri ile kullanıldığından; "Eyail" yazılı olanlar, ait oldukları ayın 10 uncu gününden sonraya "Eyasit" yazılı olanlar, ait oldukları ayın 20 inci gününden sonraya; "Eyahir" yazılı olanlar ise, ait oldukları ayın 30 uncu gününden sonraya konulur.

Üzerinde gün ve ay olmayıp; sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın, en sonuna konulur.

5) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içerisinde gösterilir.

e) Ayırma neticesinde, evrak ve vesaikin ait olduğu, kurumun daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikden yapılmış "Arşiv Yer Damgası", (Ek:2), evrakın arka yüzünün sol üst köşesine siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu'na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klasör Numarası", Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

"Kutu Numarası" bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

"Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

"Evrak Sıra Numarası" bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evrak 1' den başlamak üzere sıra numarası alır. "Arşiv Yer Damgası" aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır. Kodlamada, "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisinde, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" (EK:3) konacaktır.

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (EK:5), "Dosya Numarası", hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile ayrıca "İşlem Yılı" yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil, "İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca, Hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibarıyla kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısiyle kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve vesaikin almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, "İşlem Yılı" hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

i) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (EK:4) (veya Klasörlere) konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru devam eden bir sıra dahilinde yerleştirilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girdiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitdeki malzemenin (Film, fotoğraf, plâk, ses ve görüntü bandı, vb.) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Malzemenin Bakanlık Arşivinde Saklama Süresi

Madde 7 - Arşiv Malzemesinin Bakanlık Arşivinde bekletilme ve saklanma süreleri birim arşivlerindeki saklama sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır. Ancak daha uzun süre saklanacak malzemeler Bakanlıkça tespit edilir. Bakanlık arşivinde saklama süreleri (EK:7) de gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü Arşivlerden Yararlanma

İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü

Madde 8 - Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (Özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler), 16 Mayıs 1988 tarih ve 19816 Sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 31 nci Maddesinde sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı veya malzemede belirtilen süre içerisinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 9 - İmha edilecek malzeme, aşağıda gösterilmiştir.

1) Şekil ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,

2) Elle-daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

3) Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olan hariç)

4) Adli ve İdari yargı organları ile PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kâğıtlar, PTT'ye zimmet karşılığında verilen evrakın (koli, tel, adi ve taahhütlü zarf ve benzeri) kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

5) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (Anket soru kâğıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dökümanları)

6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

7) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

10) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kapyaları,

13) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

15) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar, emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar.

16) Kanun tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar.

17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işlem meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar.

19) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formaları,

20) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kâğıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar,

22) Daire arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

25) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler,

26) Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmî kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin,

İmhasına Bakanlık ve birimler bünyesinde kurulacak ve "Ayıklama İmha Komisyonları'nca" karar verilir.

Arşivlerden Yararlanma

Madde 10 - Araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesi örneklerinin verilmesi 12 Mayıs 1989 tarih ve 20163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar" hükümlerine göre yapılır.

Madde 11 - Bu yönergede yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 12 - Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ

ARŞİV KOD CETVELİ


Kurum Birim Alt Birim    
Kodu Kodu Kodu H.B.K. Kurum, Birim ve Alt Birimin Adı:
180-190       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
180       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Maarif Vekaleti)
        Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü
  01     Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğü
  02     Müsteşarlık Bürosu
  03 01   Personel İşlemleri
    02   Genel Yazılar
    03   idari İşlemler
    05   Kurullar
    01   Milli Eğitim Şurası
    02   Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu
    03   Mesleki ve Teknik Yüksek Danışma Kurulu
    04   Çıraklık ve Meslek Eğitim Kurulu
    05   Öğrenci Disiplin Kurulları
    06   Özel İhtisas Komisyonları
    07   Müdürler Komisyonu-1933
    08   Merkez Disiplin Kurulu
    09   Dil Heyeti
    10   Telif ve Tercüme Heyeti-1924
    10   Ana Hizmet Birimleri
        İlköğretim Genel Müdürlüğü
        Okul Öncesi ve Temel Eğitim Gen.Md.1982-1992
        İlk Tedrisat Dairesi-1923
        İlk Tedrisat Müdürlüğü-1920
    01   Bütçe ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
        (Disiplin Şb.Teftiş Şb.Öğrenci İşleri Şb.-1992)
    01   Bütçe ve Donatım Şb.Md.
    02   Disiplin İşl.Md.
    03   Teftiş ve Değerlendirme Şb.Md.
    02   İdari ve Yürütme Dairesi Başkanlığı
    01   Arşiv ve İdare Şb.Md.
    02   Öğrenci İşleri Şb.Md.
    03   Stajyerlik, Kardeks ve İstatistik Şb.Md.
    03   Plan Program Dairesi Başkanlığı
    01   Araştırma, Geliştirme ve Projeler Şb.Md.
    02   Eğitim Planlama ve Koordinasyon Şb.Md.
    03   Kültür ve Haberleşme Şb.Md.
    04   Okullar Şb.Md.
    05   Program ve Yayımlar Şb.Md.
    06   Taşımalı İlköğretim Şb.Md.
    07   Öğretmen Tayin ve Nakil Şb.Md. (1981 Yılından itibaren bu hizmet personel Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür
    11   Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
    01   Daire Başkanlığı-I
    01   İdari Şb.Md.
    02   Yönetici Atama ve Hizmetiçi Eğitim Şb.Md.
    03   Fen ve Anadolu Liseleri Şb.Md.
    04   Program Gel. ve Ders Kitap İnc.ve Türk Cumh.Şube Müdürlüğü
    05   Pansiyonlu Okullar Şube Müdürlüğü
    02   Daire Başkanlığı-II
    01   Eğitim-Öğretim Şb.Md.
    02   Soruşturma Şb.Md.
    03   Kurum Denetim Şb.Md.
    04   Kardeks, Stajyerlik Şb.Md.
    03   Daire Başkanlığı-III
    01   Bütçe Şb.Md.
    02   Yatırım Şb.Md.
    03   Okul Açma ve Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Şb.Md.
    04   İstatistik Şb.Md.
    12   Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (Erkek Teknik
        Öğretim Müd.-1941)
        (Teknik Öğretim Müd.-1923)
  01     Daire Başkanlığı-I
    01   İdari Şb.Md.
    02   Personel Şb.Md.
    03   Denetleme ve Değerlendirme Şb.Md.
    04   İşletmelerde Mesleki Eğitim Şb.Md.
  02     Daire Başkanlığı-II
    01   Öğrenci İşleri Şb.Md.
    02   İstatistik ve Dokümantasyon Şb.Md.
    03   Yatırım Şb.Md.
    04   Bütçe Şb.Md.
    05   Donatım Şb.Md.
    06   Mevzuat Şb.Md.
    03   Daire Başkanlığı-III
      01 Projeler Şb.Md.
      02 Ders Kitapları ve Yayımlar Şb.Md.
      03 Hizmetiçi Şb.Md.
      04 Program Şb.Md.
    13   Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
    01   Daire Başkanlığı-I
      01 Araşt.ve Tek.Yay.Şb.Md.
      02 Öğrenci İşleri Şb.Md.
      03 Program Şb.Md.
    02   Daire Başkanlığı-II
      01 İdari Şb.Md.
      02 Personel Şb.Md.
      03 Denetleme-Değerlendirme Şb.Md.
      04 Soruşturma Şb.Md.
    03   Daire Başkanlığı-III
      01 Bütçe Şb.Md.
      02 Hizmetiçi Eğitim Şb.Md.
      03 Yatırım ve Donatım Şb.Md.
      04 Projeler Şb.Md.
    14   Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
    01   Daire Başkanlığı-I
      01 Eğitim Öğretim Şb.Md.
      02 Program ve Ders Kitapları Şb.Md.
      03 Öğrenci İşleri Şb.Md.
      04 hizmetiçi Eğitim Şb.Md.
      05 Basın Yayın Şb.Md.
    02   Daire Başkanlığı-II
    01   İdari İşler Şb.Md.
    02   evrak-Arşiv Şb.Md.
    03   Soruşturma Şb.Md.
    04   Personel Şb.Md.
    05   Değerlendirme Şb.Md.
  03     Daire Başkanlığı-III
    01   Bütçe Şb.Md.
    02   Yatırım Şb.Md.
    03   Donatım Şb.Md.
    04   Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Şb.Md.
  15     (Çıraklık ve Eğitimi Genel Md.1978)
        (Yaygın Eğitim Genel Md.1977)
        (Halk Eğitim Genel Md.1960)
        Personel Dairesi Başkanlığı
    01   Personel Şb.Md.
        Denetleme-Değerlendirme Şb.Md.
    01   İdari Şb.Md.
    02   Tahakkuk Şb.Md.
    03   Basın ve Halkla ilişkiler Şb.Md.
    04   Halk Eğitim dairesi Başkanlığı
    05   Kurslar Şb.Md.
    01   Kültür Şb.Md.
    02   Okuma-Yazma Şb.Md.
    03   İstatistik Şb.Md.
    04   Hizmetiçi Eğitim Şb.Md.
    05   Vakıf Şb.Md.
    06   Bütçe Dairesi Başkanlığı
    03   Bütçe Şb.Md.
    01   Yatırım Şb.Md.
    02   Eğitim Araçları ve Projeler Şb.Md.
    03   Yayın Şb.Md. Bürosu
    04   Çıraklık Dairesi Başkanlığı
    05   Çıraklık Eğitim Şb.Md.
    04   Ustalık Eğitim Şb.Md.
    01   Kurullar Şb.Md.
    02   Program Şb.Md.
    03   Ders Kitapları Şb.Md.
    04   Milli Folklor Enstitüsü Md.1969 (2001500'da Kodlayınız)
    05   Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Bşk.
    05   (Gençlik Hizmetleri Genel Md.1989)
  16     (Gençlik Bed.Eğit.ve Ok.Hiz.Gen.Md.1984)
        (Gençlik Hiz.Faal.Dai.Bşk.1983)
        (Beden Eğitimi İzcilik Müd.1935)
        Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şb.Md.
        İlköğretm kurumları Spor Şb.Md.
    01   Orta Öğretim Kurumları Spor Şb.Md.
    02   Erkek İzcilik Şb.Md.
    03   Kız İzcilik Şb.Md.
    04   Beden Eğitimi Tören Kutlamaları Şb.Md.
    05   Araştırma Planlama Şb.Md.
    06   Personel ve İdari İşler Şb.Md.
    07   Mali İşler Şb.Md.
    08   Mevzuat Şb.Md.
    09   Yayım Tanıtma Şb.Md.
    10   Tesis Yatrımı Şb.Md.
    11   Malzeme Şb.Md.
    12   Evrak Şb.Md.
    13   Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
    14   (Ticaret Turizm Öğr.Gen.Md.1983)
  17     (Ticaret Öğr.Gen.Md.1965)
        (Ticaret Öğr.Md.1941)
        Personel Dairesi Başkanlığı
        Denetleme-Değerlendirme ve Personel Şb.Md.
        Sicil-Kardeks Şb.Md.
(1941)       Yılından Önce bakınız 1803000 Koduna
  01     Bütçe Şb.Md.
    01   Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
    02   Eğitim-Öğretim Şb.Md
    03   Haberleşme Şb.Md.
    02   Projeler ve Hizmetiçi ŞB.Md.
    01   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
    02   Öğrenci İşleri ve İstatistik Şb.Md.
    03   Ders Kitapları Şb.Md.
  03     Yatırım Şb. Md.
    01   (Mali İşler Şb. Md.1971)
    02   (Yemek Servisi Şb.Md.1987 yılından itibaren bu hizmet
    03   İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk.ca yürütülmüştür.)
    04   (Personel Şb. Md.1981 Yılından itibaren bu
    05   Müdürlüğünce yürütülmüştür.)
    06   Hizmet Personel Genel
        Yüksek Öğretim genel Müdürlüğü
  18     (Yükseköğretim Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Gen.Md.1992)
        (Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Gen.Md.1983)
        (Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü 1933)
        (Yüksek Tedrisat Daire Bşk.1926)
        Yükseköğretim Personel, İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.
  01     Üniversiteler İdari ve Mali İşler Şb.Md.
    01   Personel ve İdari İşler Şb.Md.
    02   Sosyal Hizmetler ve Rehberlik Şb.Md.
    03   Yükseköğretim Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
  02     Araştırma ve Planlama Şb.Md.
    01   Koordinasyon ve Mevzuat Şb.Md.
    02   Yükseköğretim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  03     Resmi Öğrenciler Plan ve istihdam Şb.Md.
    01   Resmi Öğrenciler İzleme ve Kontrol Şb.Md.
    02   Resmi Öğrenciler Bütçe Şb.Md.
    03   Resmi Öğrenciler Tazminat Şb.Md.
    04   Staj ve Afrika Özel Öğrenci Şb.Md.
    05   Amerika Özel Öğrenci Şb.Md.
    06   Kıbrıs Özel Öğrenci Şb.Md.
    07   Asya-Avustrulya ve Balkan Ülkeleri Özel Öğrenci Şube Müdürlüğü
    08   Türk Cumhuriyetleri Özel Öğrenci Şb.Md.
    09   Avrupa Özel Öğrenci Şb.Md.
    10   Almanya Özel Öğrenci Şb.Md.
    11   Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Gen.Müdürlüğü
  20     (Özel Eğitim ve Rehberlik Dai.Bşk.1992)
        (Özel Eğitim Gen.Md.)
        İdari İşler Dairesi Başkanlığı
  01     İdari İşler Şb.Md.
    01   Personel İşleri Şb.Md.
    02   Hizmetiçi Eğitim Şb.Md.
    03   Bütçe Şb.Md.
    04   Yatırım-Donatım Şb.Md.
    05   Basın-Yayın ve Kütüphanecilik Şb.Md.
    06   Bakanlıklar, Üniversiteler ve Gönüllü Kuruluşlar Şube Müdürlüğü
    07   Rehberlik Daire Başkanlığı
  02     Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şb.Md.
    01   Okul Öncesi ve İlköğretim Şb.Md.
    02   Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Şb.Md.
    03   Özel Sınıflar ve Kaynaştırma Şb.Md.
    04   Ölçme Araçları Şb.Md.
    05   Dış İlişkiler ve Projeler Şb.Md.
    06   Öğrenci İşleri Şb.Md.
    07   Özel Eğitim Daire Başkanlığı
  03     Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Şb.Md.
    01   Görme Engellilerin Eğitimi Şb.Md.
    02   İşitme Engellilerin Eğitimi Şb.Md.
    03   Konuşma Güçlükleri Olanların Şb.Md.
    04   Öğrenme Güçlükleri Olanların Şb.Md.
    05    
  06 Fiziksel (Ortopedik) Özürlülerin Eğitimi Şb.Md.
  07 Uzun Süreli Hasta ve Hastanede Yatan Çocuk Eğit.Şube Müdürlüğü
  08 Uyum Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi Şb.Md.
  21 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
  01 (Özel Öğretim Kurumları Dai.Bşk.1989)
  01 Kurumlar Dairesi Başkanlığı
  02 idari Şb.Md.
  03 Mevzuat Şb.Md.
  04 Okullar Şb.MD.
  02 Dershane ve Kurslar Şb.Md.
  01 Eğitim Dairesi Başkanlığı
  02 Öğrenci İşleri Şb.Md.
  03 Koordinasyon, İstatistik ve Hizmetiçi Şb.Md.
  04 Değerlendirme Şb.Md. (Dershane ve Okullar)
  03 Değerlendirme Şb.Md. (Kurslar)
  01 Personel Dairesi Başkanlığı
  02 Personel Şb.Md. (Dershane ve Okullar)
  03 Personel Şb. Md. (Kurslar)
    Sicil-Stajyerlik Şb.Md.
  22 Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müd. (1983 Yılından İtibaren
  23 Hizmet Erkek Teknik Öğretim Gen.Müd.ce Yürütülmüştür.)
  01 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müd.
  01 (Öğretmen Okulları Gen.Müd.)
  02 (Bu Hizmet 1989 yılından Önce Ortaöğretim Gen.Müd.ce yürütülmekte idi.)
  03 Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı
02 Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Şb.Md.
  01 Program, Ders Kitapları Araç.Geliştirme Şb.Md.
  02 Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı
  03 Mevzuat Şb.Md.
  04 Denetleme-Değerlendirme ve Soruşturma Şb.Md.
  03 Kültür-Haberleşme ve Dokümantasyon Şb.Md.
  01 Bütçe-Yönetim Dairesi Başkanlığı
02 İdari Hizmetler Şb.Md.
  03 Personel İşleri Şb.Md.
  04 Yüksek Öğretim Burslar Şb.Md.
  05 Yüksek Öğretim Tazminat Şb.Md.
  24 Bütçe-Yatırım ve Donatım Şb.Md.
  25 Yaygın ve Yüksek Öğretim Kurumu Bşk.
    26 (1984 Yılından İtibaren Bu Hizmet Çıraklık ve Yaygın Eğitim Dai.Bşk.ca Yürütülmüştür.)
  27 Teknik Eğitim Finansman Proje Müdürlüğü
    28 (1980 Yılından İtibaren Bu Hizmet Erkek Teknik Öğr.Gen.Md.ce
  29 Mesleki ve Tek.Öğrt.etüd ve Prog.dai.Bşk.)
30 (1980 Yılından İtibaren Bu Hizmet Erkek Teknik
31 Öğr.Gen.Müd.ce Yürütülmüştür.)
    Mektupla Öğretim ve Teknik Yaygın Gen.Müd.
    Müstakil İstatistik müd.1923
      (1982 yılından İtibaren Bu Hizmet Art.Pln.ve Kood.Dai.Bşk.ca
    İnsan Gücü Eğitimi Gen.Md.1971
      (1977 yılından İtibaren Yay.Eğit.Gen.Md.1984 Yılından İtibaren Çıraklık ve
    Yay.Eğt.Gen.Md.ce Yürütülmüştür.)
    Mesleki ve Teknik Tedrisat Umum Müd.1933
    Hars Dai.Bşk.1924
    32 Güzel Sanatlar Gen.Müd. (Güzel Sanatlar Genel Müd.
    33 (2001000'da Kodlayınız.)
    01 Devlet Tiyatroları Gen.Md. (2010000'da Kodlayınız.)
    01 Eski Eserler ve Müzeler Gen.Md. (2001100'da Kodlayınız.)
    02 Devlet Opera ve Balesi Gen.Müd. (2020000'da Kodlayınız.)
    03 Kütüphaneler Gen.Müd. (2001200'de Kodlayınız.)
    04 Milli Kütüphane Gen.Müd. (2001800'de Kodlayınız.)
    02 Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Gen.Müd.
    01 Eğitimde Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
    02 Sürekli Eğitim Şb.Md.
    03 Proje ve Yatırımlar Şb.Md.
    03 Okul Destek Şb.Md.
    01 Eğitim Yazılımları Şb.Md.
  02 Bilgi İşlem Dai.Bşk.
    03 Bilgi Sistemleri Şb.Md.
    04 Teknik Destek İletişimŞb.Md.
    01 Kodlama Veri Giriş Şb.Md.
  02 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
    03 Personel ve Değerlendirme Şb.Md.
    04 Bütçe Plan ve Yatırımlar Şb.Md.
    05 İdari ve Mali İşler Şb.Md.
  06 Sınavlar Daire Başkanlığı
    34 Ölçme ve Araştırma Şb.Md.
    01 Değerlendirme ve Yerleştirme Şb.Md.
    01 Sınav Organizasyon ve Halkla ilişkiler Şb.Md.
    02 Baskı ve Sevk Şb.Md.
    03 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şb.Md.
    04 5.Akşam Sanat Okulu Müd.
    02 Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü daire Başkanlığı-I
    01 İdari İşlemler Şb. Md.
    02 Personel Şb.Md.
    03 Dış Burslar Şb.Md.
    04 YTCT Şubesi Md.
    05 Daire Başkanlığı-II
    06 Milletlerarası Kuruluşlar Şb.Md.
    03 Avrupa Konseyi Şb.Md.
    01 Birleşmiş Milletler Şb.Md.
    02 Avrupa Topluluğu Şb.Md.
    03 İkili Anlaşmalar ve Kültür Şb.Md.
    04 Eğitim-öğretim Şb.Md.
  34 Daire Başkanlığı-III
    01 bütçe Plan Şb.Md.
    01 Tercüme ve Dokümantasyon Şb.Md.
    02 İç Burslar Şb.Md.-I
    03 İç Burslar Şb.Md.-II
    04 Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müd.
    05 Daire Başkanlığı-I
    02 Azerbaycan Şb.Md.
    01 Kazakistan Şb.Md.
    02 Kırgızistan Şb.Md.
    03 Özbekistan Şb.Md.
    03 Türkmenistan Şb.Md.
  01 Daire Başkanlığı-II
    02 Asya Şb.Md.
    03 Balkan Şb.Md.
    04 Avrupa ve Diğer Ülkeler Şb.Md.
  01 Daire Başkanlığı-III
  02 Yayın-Eğitim Araçlar Araştırma ve İstatistik Şb.Müdürlüğü
    03 Yurtdışı Öğrenci İşleri Şb.Md.
    04 Bilgi İşlem ve Burslar Şb.
  36 Daire Başkanlığı-IV
    01 Bütçe Plan Şb.Md.
    01 Eğitim-Öğretim Şb.Md.
    02 İdari Şb.Md.
    03 Yurtdışı Öğretmen Atama Şb.Md.
    04 Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
    02 Eğitim daire Başkanlığı
    01 Program Geliştirme Şb.Md.
    02 Projeler Şb.Md.
    03 Mevzuat Şb.Md.
    04 Kültür ve Yayınlar Şb.Md.
  03 Personel ve İdari İşler Dai Bşk.
    01 İdari İşler Şb.Md.
    02 Personel Şb.Md.
    03 Hizmetiçi Eğitimi Şb.Md.
04 Denetleme ve Değerlendirme Şb.Md.
37 Bütçe ve Yatırım Daire Başkanlığı
    01 İstatistik Şb.Md.
    02 Planlama ve Koordinasyon Şb.Md.
    38 Bütçe Şb.Md.
    39 Yatırım ve Donatım Şb.Md.
    01 Teftiş Kurulu Başkanlığı
    02 (Mesleki ve Teknik Öğr.Teftiş Heyeti-1941)
    40 (Teftiş Heyeti-1923)
    01 Denetim Şb.Md.
    02 İdari ve Mali İşler Şb.Md.
    41 Hukuk Müşavirliği
    01 Bakanlık Müşavirliği
    02 (Bakanlık Baş Müşavirliği)
    03 Şahıslarla İlgili Yazışmalar
    04 Personelle İlgili Genel Yazışmalar
    05 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
    42 (1984 Yılından Önce Bakınız 70 Koduna)
    01 Basın
    02 Halkla İlişkiler
    03 Savunma Sekreterliği
    04 (Seferberlik Md.1935)
    05 (Savunma Sekreterliği Seferberlik ve Askerlik Öğr.Müdürlüğü-1980)
    43 Personel Seferberlik Şb.Md.
      Koruyucu Güvenlik Şb.Md.
      Lojistik Seferberlik Şb.Md.
      Sivil savunma Şb.Md.
      İdari İşler Şefliği
      Araştırma Planlama Koordinasyon Kurul Bşk
      (Plan ve Prensipler Dai.Bşk.-1982)
      (Plan ve Prensipler Gen.Md.-1981)
      (Plan-Program Değerlendirme Dai.Bşk.-1908)
      (Planlama Araştırma ve Koor.Dai.Bşk.-1970)
      (Planlama Araştırma Dai.Bşk.-1968)
      (Bütçe ve Planlama Dai.-1964)
      (Organizasyon ve Metod Md.-1960)
      Araştırma Planlama Dai.Bşk.
      İstatistik Daire Başkanlığı
      Bütçe Daire Başkanlığı
      Yatırım Daire Başkanlığı
      Koordinasyon Daire Başkanlığı talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
      (Talim ve Terbiye Daire Başkanlığı-1980)
      (talim ve Terbiye Dai-1966)
      (Milli Talim ve Terbiye Dai.-926)
      (Telif ve TErcüme Dai.-1924)
  01 (Program Heyeti-1923)
    Program Daire Başkanlığı
  01 Okul Öncesi Eğitimi Programları Şb.Md.
  02 İlköğretim Programları Şb.Md.
  03 Özel Eğitim Programları Şb.Md.
  04 Ortaöğretim Programları Şb.Md.
  05 Din Öğretim Programları Şb.Md.
  06 Mesleki ve Teknik Öğretim Programları Şb.Md.
  07 Çıraklık ve Yaygın Eğitim Programları Şb.Md.
  08 Hizmetiçi Eğitim Programları Şb.Md.
  09 Gençlik Hizmetler Şb.Md.
  10 Öğretim Malzemeleri Geliştirme Şb.Md.
  11 Bilgisayar Destekli Eğitim Programları Şb.Md.
  12 Program Araştırma Şb.Md.
  13 Eğitim ve Öğretim Standartlarını Geliştirme Şb.Md.
  02 Mevzuat Daire Başkanlığı
  01 Hukuk Şb.Md.
  02 Yönetmelik Şb.Md.
  03 Öğretmen İşleri Şb.Md.
  04 öğrenci İşleri Ş.Md.
  05 Denklik Şb.Md.
  06 Öğrenim Belgelerini Değerlendirme Ş.Md.
  07 Mevzuatı Geliştirme ve Dokümantasyon Ş.Md.
  08 Ders Geçme ve Kredi Sistemi Şb.Md.
  03 Planlama Araştırma ve Dokümantasyon Daire Bşk.
  01 planlama Şb.Md.
  02 Araştırma ve Değerlendirme Şb.Md.
  03 Şura Şb.Md.
  04 Dokümantasyon ve Tercüme Şb.Md.
  05 Organizasyon ve Metod Şb.Md.
06 Bilgi İşlem Şb.Md.
  04 Yayın Kültür Daire Başkanlığı
  01 Bakanlık Ders Kitapları Şb.Md.
  02 Özel Kesim Ders kitapları Şb.Md.
  03 Kitap İnceleme Şb.Md.
  04 Süreli Yayınlar Şb.Md.
  05 Eğitim Araçları İnceleme Şb.Md.
  06 Kültür Şb.Md.
  05 Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Dai.Bşk.
  01 Program Şb.Md.
  02 Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Şb.Md.
  03 Öğretmen ve Öğrenci İşleri Şb.Md.
  04 Türk Kültürü Şb.Md.
    06 Öğrenim Belgelerini Değerlendirme Şb.Md.
06 İdari İŞler Daire Başkanlığı
  01 Kurul İşleri Şb.Md.
  02 Personel Şb.Md.
  03 Ayniyat ve Hesap İşleri Şb.Md.
  04 Evrak-Arşiv İşleri Şb.Md.
    05 İdari İşler Şb.Md.
      Yardımcı Hizmet Birimleri
    Genel Sekreterlik
      (1984 Yılından Sonra Bu Hizmet Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince Yürütülmüştür.)
  4 Personel Genel Müdürlüğü
      (Personel ve Atama Genel Müd.-1981)
    45 (Özlük İşleri Gen.Md.-1962)
    (Zat İşleri Gen.Md.1960)
    (Zat İşleri Müd.-1933)
      (Sicil ve Memurin Da.i-1928)
      (Sicil Dairesi-1923)
      (Sicil ve İstatistik Müd.-1920)
      (Sicil-i Ahval Şb.-1984)
    01 Mevzuat Daire Başkanlığı
    01 Mevzuat Hazırlama Şb.Md.
    02 Mevzuat Geliştirme Şb.Md.
    03 Haberleşme Şb.Md.
    04 Planlama Şb.Md.
    05 Araştırma Şb.Md.
    06 Yayın ve Dokümantasyon Şb.Md.
    07 İdari Şb.Md.
  02 Kadro Daire Başkanlığı
    01 Genel İdare Şb.Md.
    02 Ortaöğretim Şb.Md.
    03 İlköğretim Şb.Md.
    04 Kadro Kontrol ve Vize Şb.Md.
    05 Yan Ödemeler Şb.Md.
    03 Sicil ve Kıdem Daire Başkanlığı
    01 Kıdem Şb.Md.
    02 Sicil Şb.Md.
    03 İdari, Tescil, Terfi Şb.Md.
    04 Bilgisayar Şb.Md.
  04 İdari İşler Daire Başkanlığı
    01 İdari Şb.Md.
    02 Emekli Şb.Md.
    03 Sevk Şb.Md.
    04 Aylık Ödemeler Şb.Md.
  05 Merkez Atama Daire Başkanlığı
    01 Merkez Atama Şb.Md.
    02 Güvenlik Soruşturma Şb.Md.
    03 Soruşturma, İnceleme ve Kardeks Şb.Md.
    04 Koordinasyon Şb.Md.
  06 Milli Eğitim Müdürlükleri Atama Daire Bşk.
    01 İdari Şb.Md.
    02 İl Yönetici Atama Şb.Md.
    03 İlçe Yönetici Atama Şb.Md.
    04 İlköğretim Müfettişleri Atama Şb.Md.
    05 Sağlık Hizmetleri Personeli Atama Şb.Md.
  07 İlköğretim Atama Daire Başkanlığı
    01 İlk Atama Şb.Md.
    02 Açıktan ve Kurumlararası Naklen Atama Şb.Md.
    03 Yerdeğiştirme Şb.Md.
    04 Soruşturma ve İdari Yargıya Dayalı Atama Şb.Md.
    05 İstatistik ve Dokümantasyon Şb.Md.
    06 İdari Şb.Md.
08 Sosyal-Edebiyat Grubu Atama Daire Bşk.
    01 Türkçe, T.Dili ve Ed., Felsefe Grubu Öğr.at. ve Yer Değ.Şb.Md.
    02 Tarih, Coğ., Sos.Bil ve San. Tarihi Öğr.At. ve yer Değ.Şb.Md.
    03 İdari Şb.Md.
  09 Matematik-Fen Grubu Atama Daire Başkanlığı
    01 Matematik Öğr.Atama ve Yer Değiştirme Şb.Md.
    02 Fizik, kimya, Biy. ve Fen Bil.Öğr.At. ve Yer Değiştirme Şb.Md.
    03 Bilgi İşlem Şb.Md.
    10 Ortak Dersler Atama Daire Başkanlığı
    01 Yabancı Diller Öğr.Atama ve Yer Değiştirme Şb.Md.
    02 Ortak Dersler Öğr.At. ve Yer Değiştirme Şb.Md.
    03 Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Şb.Md.
    04 Fen-Anadolu Öğret.Lis.Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğü
    11 Mesleki ve Teknik Öğretim Atama Daire Bşk.
    01 Din Öğretim Atama Şb.Md.
    02 Ticaret ve Turizm Öğretim Atama Şb.Md.
    03 Mesleki ve Teknik Okullara Müdür At.Şb.Md.
    04 Kız Teknik Atama Şb.Md.
    05 Erkek Teknik Atama şb.Md.
    06 Asker Öğretmen Koordinasyon Şb.Md.
  12 Özel Eğitim ve Kurumlar Atama Dai.Bşk.
    01 Özel Eğitim, Rehberlik ve Hizmetiçi Atama Şb.Md.
    02 Çıraklık ve Halk Eğitim Atama Şb.Md.
    03 İdari Şb.Md.
  46 Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı
    01 (Eğitim birimi Md.-1966)
    02 İdari İŞler Şb.Md.
    03 Bütçe ve Muhasebe Şb.Md.
    04 Yatırım ve Donatım Şb.Md.
    05 Mevzuat ve Yayın Şb.Md.
    06 Eğitim Plan ve Program Geliştirme Şb.Md.
    07 Kardeks ve İstatistik Şb.Md.
    08 Bilgisayar Ünitesi Şb.Md.
    19 Projeler Şb.Md.
    10 Üstöğrenim ve Projeler Şb.Md.
    11 Kurslar I.Şb.Md.
    12 Kurslar II.Şb.Md.
    13 Kurslar III.Şb.Md.
    14 Kurslar IV.Şb.Md.
    47 Kurslar V. Şb.Md.
    01 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
    02 (1984 Yılından Önce Bakınız 85, 86, 87 Koduna)
    03 Personel Şb.Md.
    04 İdari Şb.Md.
    05 Bütçe Yatırım Şb.Md.
    06 Ulaştırma Şb.Md.
    07 Ayniyat Şb.Md. (levazım Müdürlüğü-1933)
    08 Genel Evrak Şb.d. (Genel Evrak Müd.1923)
    09 Arşiv Şb.Md. (Genel Arşiv Şb.Md.-1966)
    10 Yemek Servisi Şb.Md.
    11 Satın alma Şb.Md.
    12 Aylık Ödemeler Şb.Md.
    13 Merkez II. Bina Yönetim Şb.Md.
    14 Beşevler Yönetim Şb.Md.
    15 Teknikokullar yönetim Şb.Md.
    48 Sosyal Tesisler ve Planlama Şb.Md.
01 (1992 Yılından İtibaren bu Hizmet Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dai.Bşk.ca Yürütülmektedir.)
  01 Düyun Şb.Md.
    02 (1990 Yılından Sonra Bütçe Dai.Bşk.na Bağlandı)
  03 Ortaöğretim Burslar ve Yurtlar Daire Bşk.
  04 (1989 Yılından Önce Ortaöğretim Genel Müd.ce Yürütülmekte idi)
  05 İdari İşler Şb.Md.
    Burslar Şb.Md.
      Yurtlar I.Şb.Md.
      Yurtlar II.Şb.Md.
      Bütçe Şb.Md.
    06 Yatırımlar Şb.Md.
    07 Donatım Şb.Md.
    08 Mevzuat Şb.Md.
    49 İşletmeler Daire Başkanlığı
    01 Araştırma, Planlama, Koordinasyon ve İstatistik Şube Md.
    02 İdari ve Mali İşler Şb.Md.
    03 Doğrudan Merkeze Bağlı Kuruluşlar Şb.Md.
    04 İşçi İlişkileri ve Toplu İş Sözleşmeleri Şb.Md.
  05 İlköğretim, Öğretmen Eğitimi ve Özel Eğitim Şb.Md.
  06 Erkek teknik Öğretim İşletmeleri Şb.Md.
  07 Kız Teknik Öğretim İşletmeleri Şb.Md.
  08 Ticaret Turizm Öğretim ve Halk Eğitim İşletmeleri Şube Md.
  09 2. Akşam Sanat Okulu (DAYM)
    (Ders Aletleri Yapım Merkezi)
  10 3.Akşam Sanat Okulu (FRTEM)
    (Film-Radyo Televizyon Eğitim Merkezi)
  11 5. Akşam Sanat Okulu (ÖDYM)
    (Öğrenci Değerlendirme ve Yerleştirme Merk.)
  50 Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  01 Eğitimde Bilgi Teknolojileri Dai.Bşk.
  01 Sürekli Eğitim Şb.Md.
  02 Proje ve Yatırım Şb.Md.
  03 Okul Destek Şb.Md.
  04 Eğitim Yazılımları Şb.Md.
  02 Bilgi işlem Daire Başkanlığı
  01 Bilgi Sistemleri Şb.Md.
  02 Teknik Destek İletişim Şb.Md.
  03 Kodlama Veri Giriş Şb.Md.
    İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
  01 Personel ve Değerlendirme Şb.Md.
  02 Bütçe-Plan ve Yatırımlar Şb.Md.
  03 İdari ve Mali İşler Şb.Md.
  04 Sınavlar Daire Başkanlığı
  01 Ölçme ve Araştırma Şb.Md.
  02 Değerlendirme ve Yerleştirme Şb.Md.
  03 Sınav Organizasyon ve Halkla İlişkiler Şb.Md.
  04 Baskı ve Sevk Şb.Md.
  05 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Şb.Md.
06 5.Akşam Sanat Okulu Md.
  51 Yayımlar Daire Başkanlığı
    (Yayımlar Genel Müd.-1981)
      (Yayımlar ve Basılı Eğt.Malz.Gen.Md.-1966)
      (Neşriyat Müd.-1946)
  01 Personel Şb.Md.
  02 Plan bütçe Şb.Md.
  03 Ders Kitapları Ş.Md.
  04 Satın alma Şb.Md.
  05 Kültür Kitapları Ş.Md.
  06 Fuarlar ve Tanıtım Şb.Md.
  07 Baskı Şb.Md.
  08 Dağıtım Şb.Md.
  09 Kiralama ve Bayiilik Şb.Md.
  10 Ansiklopediler Şb.Md.
  11 Okul Kütüphaneleri Şb.Md.
  52 Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
    (Sağlık İşleri Gen.Müd.-1980)
    (Sosyal Hizmet ve Sağlık Eğitimi Gen.Müd.-1978)
      (Sıhhat İşleri Umum Müd.-1958)
  01 Personel Şb.Md.
  02 İdari Şb.Md.
  03 Yurtiçi Tedavi Şb.Md.
  04 Yurtdışı Tedavi Şb.Md.
  05 Satın alma Donatım Şb.Md.
  06 Okul Sağlığı Rap.İnc.Şb.Md.
  07 Validebağ Sağlık Kurumu
    (Sanatoryum ve Öğrt.Hast.Sağlık Meslek Lis.
  08 Ankara Sağlık Eğitim (merkezi (Dis.Şb.Md.)
  53 Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı
      (İnşaat Emlak Dai.Bşk.-1982) (İnşaat Emlak Gen.Md.- 1981)
    (Mesleki ve Teknik Öğr.Yapı İşl.Dai.Bşk.-1966)
    (Mesleki ve Teknik Öğr.Yapı İşl.Md.-1941)
  01 İdari Şube Md.
  02 Emlak Kamulaştırma Şb.Md.
  03 Merkez Birimler Yapım Onarım Grubu
  04 Yurtdışı İşleri Yapım Onarım Grubu
  05 Bağlı Birimler Şb.
  06 Halkla İlişkiler İstatistik ve Koordinasyon Şb.Md.
  07 Plan Bütçe Şb.Md.
  08 Ortaöğretim Yap.Onarım Şb.Md.
  09 İlköğretim Yap.Onarım Şb.Md.
  10 Mesleki ve Teknik Öğretim Yap.Onarım Şb.Md.
  11 Mimari Proje Şb.
      Eğitim Araçları ve Donatım Daire Başkanlığı
54 (Eğitim Araçları Gen.Md.-1976)
    (Eğitim Teknolojisi Dai.Bşk.-1975)
    (işletme ve Donatım Gen.Md.-1964)
    (Eğitim Araçları ve Teknik İşl.Gen.Md.-1961)
    (Mesleki ve Teknik Büro Mad.-1941)
  01 Mesleki Teknik Öğretim Okulları İhtiyaç Şb.Md.
  02 Genel Öğretim Okulları İhtiyaç Şb.Md.
  03 Yönetim ve Sosyal Hizmetler İhtiyaç Şb.Md.
  04 Planlama Koordinasyon ve istatistik Şb.Md.
  05 Bütçe ve Yatırım Şb.Md.
  06 Sipariş ve İmalat Şb.Md.
  07 Satın alma Şb.Md.
  08 AR-GE Proje Standart Şb.Md.
  09 Depo ve Sevk Şb.Md.
  10 Demirbaş Bakım Onarım Şb.Md.
  11 İdari-Eğitim ve Personel Şb.Md.
  12 Eğitim Müzesi Şb.Md.
  55 Çıraklık, Mes.ve Tek.Eğt.Gel. ve Yay.Fonu
    Daire Başkanlığı
  01 Personel ve İdari Şb.Md.
  02 Bütçe ve Kaynak Takip Şb.Md.
  03 Muhasebe ve Tahakkuk Şb.Md.
  04 Etüd-Proje ve İstatistik Şb.Md.
  05 Satın alma Şb.Md.
  06 Ek Finansman Şb.Md.
  56 Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Gel.Merk.
  01 Personel İdari ve Mali İşler bölümü
  02 Araştırma ve Planlama bölümü
  03 Program Hazırlama ve Geliştirme Bölümü
  04 Tasarım Geliştirme Bölümü
  05 Teknik yayınlar ve Dokümantasyon Bölümü
  06 Ölçme ve Değerlendirme Bölümü
  07 Eğitim Teknolojisi Bölümü
  57 Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Bşk.
  01 Proje Birimi
  02 Personel Şb.Md.
  03 İdari İşler Şb.Md.
  04 Bütçe ve Satın alma Şb.Md.
  05 Araştırma ve Planlama Şb.Md.
  06 Ölçme ve Değerlendirme Şb.Md.
  07 Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuar Okulları Şb.Md.
  08 Program Şb.md.
  09 Teknik Hizmetler Şb.Md.
  10 İstatistik, Yayın Dokümantasyon ve Kütüphane
    Şube Müdürlüğü
  58 Projeler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
  01 Personel ve İdari Şb.Md.
  02 Satın alma Şb.Md.
  03 Bütçe Şb.Md.
  04 Eğitim Şb.Md.
  05 Gümrük Şb.Md.
  06 Ayniyat Şb.Md.
  07 Araştırma Planlama Şb.Md.
  08 Öğrenim Kaynaklarını Geliştirme Şb.Md. Yürütülmüştür.)
  59 (1984 Yılından İtibaren Bu Hizmet İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.ca
    60 Genel Evrak Müdürlüğü-1923 Yürütülmüştür.)
    61 (1984 Yılından İtibaren Bu Hizmet İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.ca
  62 Arşiv Müdürlüğü-1966 Yürütülmüştür.)
    01 (1984 Yılından İtibaren bu Hizmet İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.ca
  02 Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dai.Bşk.
    03 Personel ve İdari İşler Şb.Md.
  04 İstatistik Şb.Md.
  05 Bütçe, plan ve Yatırım Şb.Md.
  06 Öğretmenevleri Teftiş Değerlendirme Şb.Md.
  07 Lojmanlar Şb.Md.
  08 Protokol Sosyal İşler Ş.Md.
  09 Öğretmenevleri 1.Şb.Md.
  63 Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler Şb.Md.
  01 Öğretmenevleri ve Lokaller II.Şb.Md.
  02 Yönetimi Değerlendirme ve Gel.Dai.Bşk.
  03 Değerlendirme Şb.Md.
  64 Geliştirme Şb.Md.
  100 Koordinasyon Şb.Md.
  01 Kütüphane ve Dokümantasyon Dai.Bşk.
  02 Örnekler
  03 1) Bakanlık Özel Müdürlüğü 1800100 kodlanır. Bölümünündür. olarak kodlanır.
    04 Kurum Kodu : 180 Milli Eğitim Bakanlığı
    Birim Kodu : 44 Personel Genel Müdürlüğü
 

 

 

Alt Birim Kodu : 05 Merkez Atama Daire Bşk.

olarak gösterilir kodlanır. Burada 180 bakanlığın 46 adı geçen dairenin 09 satanalma şubesinin Kodudur.

      İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilecektir.)
      (Birim kodu olarak "V" harfi ile birlikte, ilin 01-76 arasındaki trafik kodu
      Personel Hizmetleri Şubesi
    Kültür Hizmetleri Şubesi
    Eğitim-Öğretim Hizmetleri Şubesi
    Gençlik Beden Eğ.Okul Spor Hiz.Şb.
    05 Araştırma-Planlama-İstatistik Hiz.Şb.
    06 Bütçe Yatırım Hizmetleri Şb.
    07 Çıraklık ve Yaygın Eğt.Hiz.Şb.
    08 Teftiş ve Soruşturma Hiz.Şb.
    09 Sağlık Hizmetleri Şb.
    10 Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
    11 Eğitim Araçları ve Donatım Hiz.Şb.
    12-20-02 Diğer Şubeler
180   (21-99) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İlköğ.Md.)

(Birim Kodu olarak "V" harfi ile birlikte bağlı olduğu ili trafik kodu 7 ve 8. karakterlere ise ilçenin alfabetik sıraya göre

21-99 arasındaki kodu verilecektir.

      NOT:
      İçin birim kodu olarak "V" harfi ile birlikte bağlı oldukları ilin trafik kodu, alt birim kodu olarak ise 7 ve 8. karakterlere (00) rakamı verilecektir.
      İlçelerdeki Köy ve Kasabalardakiler dahil okul ve idğer eğitim kurumları, bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin kodunu kullanacaklardır.
      Örnekler
      1) Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 180V0600 olarak kodlanır. Burada 180 Bakanlığın, V0600 il teşkilatının kodudur.
      2) Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmetleri Şubesi 180V0601 olarak kodlanır.
      Kurum Kodu : 180 Milli Eğitim Bakanlığı
      Birim Kodu: 180V06 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
      Alt Birim Kodu: 180V0601 Personel Hizmetleri Şubesi olarak gösterilmiştir.
      Burada 180 bakanlığın, V15 İl teşkilatının, 22 ilçe teşkilatının kodudur.
      3) Burdur Ağlasun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 180V1522 olarak kodlanır.
      4) Gümüşhane Merkez Aktutan Köyü İlkokulu Md.180V2900 olarak kodlanır.
      5) Artvin Şavşat Meydancık Kasabası Ortaokulu Müdürlüğü 180V0832 olarak kodlanır. Burada 180 Bakanlığın, V08 il teşkilatının, 32 ilçe teşkilatının koludur.
      Meydancık Ortaokulu Müdürlüğüne ait arşiv malzemesi, dosya numarasından anlaşılacaktır.
192     YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    01 Özel Kalem Müdürlüğü
      (Büro Müdürlüğü)
    05 Kurullar
    01 Yönetim Kurulu
    02 Genel Kurul
      Ana Hizmet birimleri
    10 Kredi Dairesi Başkanlığı
      (Kredi Müdürlüğü 1966)
    01 Tahsis Şb.Müdürlüğü
    02 Ödeme Şubesi Müdürlüğü
    03 Tahsilat ve Takibat Şb.Md.
    04 Harç Kredisi Şb.Md.
    11 Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı
    Tesisler Şubesi Müdürlüğü
      İşletmeler Şubesi Müdürlüğü
      Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
      Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Şubesi Müd.
      Danışma-Denetim Birimleri
    60 Teftiş Kurul Bşk.
      (Teftiş ve Kontrol Müdürlüğü-1961)
    61 Hukuk Müşavirliği
    62 Genel Müdürlüğü Müşavirliği
    64 Savunma Uzmanlığı
    65 Araştırma, Planlama, Araştırma Dai.Bşk.
      (Organizasyon ve Metod Müdürlüğü-1978,
      Organizasyon ve Metod Müşavirliği-1961)
    01 Araştırma, Planlama, Koordinasyon Şb.Md.
      Yardımcı Hizmet Birimleri
    70 Genel sekreterlik
    71 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
      (Personel Dairesi Başkanlığı-1983,
      Personel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı-1982,
      Personel ve Sosyal İşler Müdürlüğü-1961)
    01 Atama ve Kadro Şb.Md.
      (İşlemler Şb.Md.-1982)
    02 Disiplin ve Sicil Şube Müdürlüğü
      (Disiplin, Moral ve Emek Şb.Md.-1983
      Sicil Şb.Md.-1982)
    03 Tahakkuk Şube Müdürlüğü
    04 Eğitim Şube Müdürlüğü
    73 İdari İşler Dairesi Başkanlığı
      (Malzeme Müdürlüğü-1982-1961
      Malzeme ve Donatım Dairesi Başk.-1978)
    01 Satın alma Şb.Md.
    02 Donatım ve Ambar Şb.Md.
      (Ambarlama Şb.Md.1982
      Malzeme ve Donatım Şb.Md.-1982)
    03 Haberleşme Şb.Md.
      (Yönetim ve Haberleşme Müdürlüğü-1961
      Evrak ve Araştırma Şb.Md.1984
    04 Genel Hizmetleri Şb.Md.
    05 İnşaat ve Emlak Şb.Md.
      (İnşaat müdürlüğü-1982, 1966
      Yapı ve Emlak Dai.Bşk.1978)
    06 İdari ve Sosyal Hizmetler Şefliği
      (Konut Tahsis Şb.Md.)
      Daire Baştabipliği
    07 (Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü-1978
      Sağlık İşleri Müşavirliği-1961)
    74 Muhasebe ve Mali İşler Dai.Bşk.
      (Genel Muhasebe Md.1961)
    01 Merkez Muhasebe Şb.Md.
    02 Genel Muhasebe Şb.Md.
    03 Bütçe ve Bilanço Şb.Md.
    77 Bilgi İşlem Müdürlüğü
      (EBİM Müşavirliği-1978)
    82 Sosyal İşler Dairesi Bşk.
      (1982'den itibaren Personel ve Eğitim Dai.Bşk.'ncı yürütülmüştür.)


YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ-Taşra Teşkilatı

192 B01     YURTKUR Adana Bölge Müdürlüğü
    01   Personel Şubesi Müdürlüğü
    02   idari İşler Şb.Md.
    03   Muhasebe Şb.Md.
    04   Yurt İdare ve İşletme Servisi
    10   Adana Hacı ömer Sabancı Yurdu Müd.
    11   Fevzi Çakmak Yurdu Md.
    12   Konya Selçuk Yurdu Md.
    13   Konya Mevlana Yurdu Md.
    14   Niğde Yurdu Md.
    15   İskenderun Yurdu Md.
    16   Nevşehir Yurdu Md.
    17   Mersin yurdu Md.
    18   Gaziantep Yurdu Md.
192 B06     YURTKUR Ankara Bölge Müdürlüğü
    01   Personel Şb.Md.
    02   İdari İşler Şb.Md.
    03   Muhasebe Şb.Md.
    04   Yurt İdare ve işletme Servisi
    10   Atatürk Yurdu Md.
    11   Cumhuriyet Yurdu Md.
    12   Cebeci Erkek Yurdu Md.
    13   Yıldırım Bey Yurdu Md.
    14   Yunus Emre Yurdu Md.
    15   Dikimevi Yurdu Md.
    16   Mehmet Akif Yurdu Md.
    17   Seyran Yurdu Md.
    18   Gazi Yurdu Md.
    19   Nenehatun Yurdu Md.
    20   Y.Şehir Yurdu Md.
    21   Ayrancı Yurdu Md.
    22   Tuna Yurdu Md.
    23   Cebeci Kız Yurdu Md.
    24   Güvenlik Yurdu Md.
    25   H.Ömer sabancı Yurdu Md.
    26   H.Edip Adıvar Yurdu Md.
    27   Şerife bacı Yurdu Md.
    28   Zonguldak Yurdu Md.
    29   Kayseri Erciyes Yurdu Md.
    30   Kayseri Cevher N.yurdu Md.
    31   Kırşehir Yurdu Md.
192 B21     YURTKUR Diyarbakır Böl.Md.
    01   Personel Şb.Md.
    02   İdari İşler Şb.Md.
    03   Muhasebe Şb.Md.
    04   Yurt idare ve İşletme Servisi
    10   Ziya Gökalp yurdu Md.
    11   M.Akif Ersoy Yurdu Md.
    12   Elazığ Yurdu Md.
    13   Battalgazi Yurdu Md.
    14   Siirt Yurdu Md.
    15   Ş.Urfa Yurdu Md.


192 B25     YURTKUR Erzurum bölge Müd
    01   Personel Şubesi Müdürlüğü
    02   İdari İşler Şb.Md.
    03   Muhasebe Şb.Md.
    04   Yurt İdare ve işletme Servisi
    10   Erzurum Aziziye Yurdu Md.
    11   Erzurum Palandöken Yurdu Müdürlüğü
    12   Erzurum K.Karabekir Yurdu Müdürlüğü
    13   Ağrı Yurdu Müdürlüğü
    14   Sivas Yurdu Müdürlüğü
    15   Melikşah Yurdu Müdürlüğü
192 B26     YURTKUR Eskişehir Bölge Müdürlüğü
    01   Personel Şubesi Müdürlüğü
    02   İdari İşler Şb.Md.
    03   Muhasebe Şb.
    04   Yurt İdare ve İşletme Servisi
    10   Eskişehir Y.Emre Yurdu Müdürlüğü
    11   Eskişehir Cumhuriyet Yurdu Müdürlüğü
    12   Eskişehir Dumlupınar Yurdu Müdürlüğü
    13   Isparta Yurdu Müdürlüğü
    14   Bursa Uludağ Yurdu Müdürlüğü
    15   Bursa Orhangazi Yurdu Müdürlüğü
    16   Antalya Akdeniz Yurdu Müdürlüğü
    17   Burdur Yurdu Müdürlüğü
    18   Afyon Yurdu Müdürlüğü
    19   Eğridir yurdu Müdürlüğü
    20   Bolvadin Yurdu Müdürlüğü
    21   Isparta Yurdu Müdürlüğü
192 B34     YURTKUR İstanbul Bölge Müdürlüğü
    01   Personel Şubesi Müdürlüğü
    02   İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
    03   Muhasebe Şubesi Müdürlüğü
    04   Yurt idare ve İşletme Servisi
    10   Atatürk Öğrenci Sitesi Müdürlüğü
    11   Kadırga Yurdu Müdürlüğü
    12   A.ipekçi Yurdu Müdürlüğü
    13   Hürriyeti Ebed.Yrd.Md.
    14   Edirnekapı Yurdu Müdürlüğü
    15   Çapa Erkek Yurdu Md.
    16   Feriköy yurdu Müd.
    17   Altunizade Yurdu Md.
    18   Niğde Yurdu Md.
    19   Çemberlitaş Yurdu Müdürlüğü
    20   Vezneciler yurdu Müdürlüğü
    21   Hüdavendigar Yurdu Müdürlüğü
    22   Çapa Kız Yurdu
    23   Fatih Yurdu Müdürlüğü
    24   Fındıkzade Yurdu Müdürlüğü
    25   Bolu Yurdu Müdürlüğü
    26   Selimiye Yurt Müdürlüğü
    27   Düzce Yurdu Müdürlüğü
    28   Kocaeli Zübeyde H.Yurdu Müdürlüğü
    29   Kocaeli Y.Selim Yurdu Müdürlüğü
    30   Sakarya Yurdu Müdürlüğü
    31   Kırklareli Yurdu Müdürlüğü
    32   Çanakkale Yurdu Müdürlüğü
192 B35     YURTKUR İzmir Bölge Müdürlüğü
    01   Personel Şubesi Müdürlüğü
    02   İdari İşler Şube Müdürlüğü
    03   Muhasebe Şubesi Müdürlüğü
    04   Yurt İdare ve İşletme Servisi
    10   İnciraltı Atatürk Yurdu Müdürlüğü
    11   Bornova Yurdu Müdürlüğü
    12   Manisa Yurdu Müdürlüğü
    13   Demirci Yurdu Müdürlüğü
    14   Balıkesir Yurdu Müdürlüğü
    15   Denizli Yurdu Müdürlüğü
    16   Aydın Yurdu Müdürlüğü
    17   Muğla Yurdu Müdürlüğü
    18   Zübeyde Hanım Yurdu Müdürlüğü
         
192   B16   YURTKUR Trabzon Bölge Müdürlüğü
    01   Personel Şubesi Müdürlüğü
    02   İdari İşler Şube Müdürlüğü
    03   Muhasebe Şubesi Müdürlüğü
    04   Yurt İdare ve İşletme Servisi
    10   Trabzon Yurdu Müdürlüğü
    11   Amasya Yurdu Müdürlüğü
    12   Samsun yurdu Müdürlüğü
    13   Tokat Yurdu Müdürlüğü
    14   Ordu Yurdu Müdürlüğü
    15   Gümüşhane Yurdu Müdürlüğü
    16   Sinop Yurdu Müdürlüğü
    17   Akçaabat Fatih Yurdu Müdürlüğü
    18   Çorum Yurdu Müdürlüğü
    19   Tokat Gaziosmanpaşa Yurdu Müdürlüğü
        ÖRNEKLER
        1) Diyarbakır YURTKUR Bölge Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü
        192B2102 olarak kodlanır. burada 192 Genel Müdürlüğün B21 Bölge
        Teşkilatının, 02 Şube Müdürlüğünün kodudur.
        2) Ankara YURTKUR Bölge Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Öğrenci
        Yurdu 192B0616 olarak kodlanır. Burada 192 Genel Müdürlüğün; B06
        Bölge Teşkilatının, 16 Mehmet Akif Öğrenci Yurdunun kodudur.
İL VE İLÇELER ARŞİV KOD CETVELİ


01 ADANA

10 Aladağ

11 Bahçe

12 Ceyhan

13 Düziçi

14 Feke

15 İmamoğlu

16 Kadirli

17 Karaisalı

18 Karataş

19 Kozan

20 Osmaniye

21 Pozantı

22 saimbeyli

23 Tufanbeyli

24 Yumurtalık

25 Seyhan

26 Yüreğir

02 ADIYAMAN

10 Gölbaşı

11 Kahta

12 Besni

13 Çelikhan

14 Samsat

15 Gerger

16 sincik

17 Tut

03 AFYON

10 Bolvadin

11 Başmakçı

12 Bayat

13 Çay

14 Çobanlar

15 Dinar

16 Dazkırı

17 Emirdağ

18 Evciler

19 İhsaniye

20 İsçehisar

21 Kızılören

22 Sandıklı

23 Sultandağı

24 Şuhut

25 Hocalar

26 Sincanlı

04 AĞRI

10 diyadin

11 D.Beyazıt

12 Eleşkirt

13 Hamur

14 Patnos

15 Taşlıcay

16 Tutak

05 AMASYA

10 Göynücek

11 Gümüşhacıköy

12 Merzifon

13 Suluova

14 Taşova

15 Hamamözü

06 ANKARA

10 Altındağ

11 Ayaş

12 Bala

13 Beypazarı

14 Çamlıdere

15 Çankaya

16 Çubuk

17 elmadağ

18 Güdül

19 Gölbaşı

20 Haymana

21 Kazan

22 Keçiören

23 Kalecik

24 Kazalcahamam

25 Mamak

26 Polatlı

27 Sincan

28 Ş.Koçhisar

29 Yenimahalle

30 Etimesgut

31 Akyurt

32 Evren

33 Nallıhan

07 ANTALYA

10 Akseki

11 Alanya

12 elmalı

13 Finike

14 Gazipaşa

15 Gündoğmuş

16 kale

17 Kaş

18 Kemer

19 Korkuteli

20 Kumluca

21 İbradı

22 Manavgat

23 Serik

08 ARTVİN

10 Ardanuç

11 Arhavi

12 Borçka

13 Hopa

14 Murgul

15 Şavşat

16 Yusufeli

09 AYDIN

10 Bozdoğan

11 Buharkent

12 Çine

13 Germencik

14 incirliova

15 Karacasu

16 Karpuzlu

17 Koçarlı

18 Köşk

19 Kuşadası

20 Nazilli

21 Kuyucak

22 Söke

23 S.Hisar

24 Y.Hisar

25 Y.Pazar

10 BALIKESİR

10 Ayvalık

11 Balya

12 Bandırma

13 Bigadiç

14 Burhaniye

15 Dursunbey

16 Edremit

17 Erdek

18 Gönen

19 Gömeç

20 Havran

21 İvrindi

22 Kepsut

23 Manyas

24 Marmara

25 Savaştepe

26 Sındırgı

27 Susurluk

11 BİLECİK

10 Bozöyük

11 Gölpazarı

12 Osmaneli

13 İnhisar

14 Pazaryeri

15 Söğüt

16 Yenipazar

12 BİNGÖL

10 Adaklı

11 Genç

12 Karlıova

13 Kığı

14 Solhan

15 Yayladere

16 Yedisu

13 BİTLİS

10 Adilceaz

11 Ahlat

12 Güroymak

13 Hizan

14 Mitku

15 Tatvan

14 BOLU

10 Akçakoca

11 Cumaova

12 Çilimli

13 Düzce

14 Dörtdivan

15 Göynük

16 Gölkaya

17 Gerede

18 kıbrıscık

19 Mudurnu

20 Mengen

21 Seben

22 Yığılca

23 Yeniçağa

24 Gümüşova

15 BURDUR

10 Altınyayla

11 Ağlasun

12 Bucak

13 Çavdır

14 Çeltikçi

15 Gölhisar

16 karamanlı

17 Kemer

18 Tefenni

19 Yeşilova

16 BURSA

10 Osmangazi

11 Yıldırım

12 Nilüfer

13 Kestel

14 Gürsu

15 Gemlik

16 inegöl

17 iznik

18 Karacabey

19 Keles

20 M.Kemalpaşa

21 Mudanya

22 Orhaneli

23 Orhangazi

24 Yenişehir

25 Harmancık

26 Büyükorhan

17 ÇANAKKALE

10 Erez

11 Ayvacık

12 Bayramiç

13 Biga

14 Bozcaada

15 Çan

16 Eceabat

17 Ezine

18 Gökçeada

19 Lapseki

20 Yenice

21 Gelibolu

18 ÇANKIRI

10 Atkaracalar

11 Bayramören

12 Çerkeş

13 eldivan

14 Eskipazar

15 Ilgaz

16 Kızılırmak

17 Korgun

18 Kurşunlu

19 Orta

20 Ovacık

21 Şabanözü

22 Yapraklı

19 ÇORUM

10 Alaca

11 Bayat

12 Boğazkale

13 Dodurga

14 iskilip

15 Kargı

16 Laçin

17 Mecitözü

18 Osmancık

19 Oğuzlar

20 Ortaköy

21 Uğurludağ

22 Sungurlu

20 DENİZLİ

10 Acıpayam

11 Akköy

12 Babadağ

13 Baklan

14 Bekilli

15 Bozkurt

16 Buldan

17 Beyağaç

18 Çal

19 Çameli

20 Çardak

21 Çivril

22 Güney

23 Kale

24 Honaz

25 Sarayköy

26 Serinhisar

27 Tavas

21 DİYARBAKIR

10 Ergani

11 Bismil

12 Eğil

13 Silvan

14 Çermik

15 Çınar

16 Çüngüş

17 Hani

18 Hazro

19 Dicle

20 Lice

21 Kocaköy

22 Kulp

22 EDİRNE

10 Enez

11 Havsa

12 İpsala

13 Keşan

14 Lalapaşa

15 Meriç

16 Uzunköprü

17 Süloğlu

23 ELAZIĞ

10 Ağın

11 Arıcak

12 Alacakaya

13 Baskil

14 Karakoçan

15 Meban

16 Kovancılar

17 Maden

18 Palu

19 Sivrice

24 ERZİNCAN

10 Üzümlü

11 Kemaliye

12 Kemah

13 Tercan

14 Çayırlı

15 Otlukbeli

16 Ilıç

17 Refahiye

25 ERZURUM

10 Karaçoban

11 Karayazı

12 Köprüköy

13 Narman

14 Oltu

15 Olur

16 Pasinler

17 Pazaryolu

18 Şenkaya

19 Tekman

20 Tortum

21 Uzundere

22 aşkale

23 Çat

24 Hınıs

25 Horasan

26 Ilıca

27 İspir

26 ESKİŞEHİR

10 Alpu

11 Beylikova

12 Çifteler

13 Günyüzü

14 Han

15 inönü

16 Mahmudiye

17 Mahalıççık

18 Mihalgazi

19 Sarıcakaya

20 Seyitgazi

21 Sivrihisar

27 GAZİANTEP

10 Yavuzeli

11 Oğuzeli

12 İslahiye

13 Araban

14 Kilis

15 Nizip

16 Nurdağı

17 Karkamış

18 Şahinbey

19 Şehitkamil

28 GİRESUN

10 Aluçra

11 Bulancak

12 Çanakçı

13 Çamoluk

14 Dereli

15 Doğankent

16 Espiye

17 Eynesil

18 Görele

19 Güce

20 Keşap

21 Ş.Karahisar

22 Piraziz

23 Yağlıdere

24 Tirebolu

29 GÜMÜŞHANE

10 Kelkit

11 Köse

12 Torul

13 Kürtün

14 Şira

30 HAKKARİ

10 Çukurca

11 Şemdinli

12 Yüksekova

31 HATAY

10 Altınözü

11 Belen

12 Dörtyol

13 Erzin

14 Hassa

15 İskenderun

16 Kırıkhan

17 Kumlu

18 Reyhanlı

19 Samandağ

20 Yayladağı

32 ISPARTA

10 Aksu

11 Atabey

12 Eğridir

13 Gelendost

14 Gönen

15 Keçiborlu

16 senirkent

17 Sütçüler

18 Ş.Karaağaç

19 Uluborlu

20 Yalvaç

21 Y.Bademli

33 İÇEL

10 Mersin

11 Anamur

12 Aydıncık

13 Bozyazı

14 Çamlıyayla

15 Erdemli

16 Gülnar

17 Mut

18 Silifke

19 Tarsus

34 İSTANBUL

10 Kağıthane

11 Kartal

12 K.çekmece

13 maltepe

14 Pendik

15 Sarıyer

16 Silivri

17 Sultanbeyli

18 Şile

19 Şişli

20 Tuzla

21 Ümraniye

22 üsküdar

23 Yalova

24 Zeytinburnu

25 Adalar

26 Avcılar

27 Bağcılar

28 Bahçelievler

29 Bakırköy

30 Bayrampaşa

31 Kartal

32 Beykoz

33 Beyoğlu

34 B.Çekmece

35 Çatalca

36 Eminönü

37 Eyüp

38 Fatih

39 G.o.Paşa

40 kadıköy

41 Beşiktaş

42 esenler

43 Cağaloğlu

44 Gedikpaşa

35 İZMİR

10 Aliağa

11 Balçova

12 Bayındır

13 Bergama

14 Beydağ

15 Buca

16 Bornova

17 çeşme

18 Çiğli

19 Dikili

20 Foça

21 Karaburun

22 Karşıyaka

23 Kemalpaşa

24 Kınık

25 Kiraz

26 Konuk

27 Menderes

28 Tire

29 Torbalı

30 Ödemiş

31 seferihisar

32 Selçuk

33 Menemen

34 Urla

35 Narlıbahçe

36 Gaziemir

37 Güzelbahçe

36 KARS

10 Sarıkamış

11 Selim

12 Susuz

13 Kağızman

14 Digor

15 Arpaçay

16 Akyaka

17 Damal

37 KASTAMONU

10 Abana

11 Ağlı

12 Araç

13 Azdavay

14 Bozkurt

15 Cide

16 Çatalzeytin

17 Daday

18 Devrekani

19 Doğanyurt

20 Hanönü

21 İhsangazi

22 İnebolu

23 Küre

24 Pınarbaşı

25 Seydiler

26 Şenpazarı

27 Taşköprü

28 Tosya

38 KAYSERİ

10 Akkışla

11 Bünyan

12 Develi

13 Felahiye

14 Hacılar

15 İncesu

16 Kocasinan

17 Melikgazi

18 Özvatan

19 Pınarbaşı

20 Sarıoğlan

21 Sarız

22 talas

23 Tomarza

24 Yahyalı

25 Yeşilhisar

39 KIRKLARELİ

10 Babaeski

11 Pınarhisar

12 Kofçaz

13 Lüleburgaz

14 Demirköy

15 Pehlivanköy

16 Vize

40 KIRŞEHİR

10 Akçakent

11 Akpınar

12 Boztepe

13 Çiçekdağı

14 Kaman

15 Mucur

41 KOCAELİ

10 İzmit

11 Gebze

12 Gölcük

13 Kandıra

14 Karamürsel

15 Körfez

42 KONYA

10 Ahırlı

11 Akören

12 Akşehir

13 Altınekin

14 Beyşehir

15 Bozkır

16 Cihanbeyli

17 Çeltik

18 Çumra

19 derbent

20 derebucak

21 doğanhisar

22 Emirgazi

23 Ereğli

24 Güneysınır

25 Hadım

26 Halkapınar

27 Hüyük

28 Ilgın

29 Kadınhanı

30 Karapınar

31 Kulu

32 Meram

33 Sarayönü

34 Selçuklu

35 Seydişehir

36 taşkent

37 tuzlukçu

38 yalıhüyük

39 Yunak

40 karatay

43 KÜTAHYA

10 Altıntaş

11 Aslanapa

12 Çaydarhisar

13 Domaniç

14 Dumlupınar

15 Gediz

16 emet

17 Hisarcık

18 Pazarlar

19 simav

20 Şaphane

21 Tavşanlı

44 MALATYA

10 Akçadağ

11 Arapgir

12 Arguvan

13 Battalgazi

14 darende

15 Doğanşehir

16 Hekimhan

17 Pütürge

18 Yeşilyurt

19 Kale

20 Kuluncuk

21 Doğanyol

22 Yazıhan

45 MANİSA

10 Ahmetli

11 Akhisar

12 Alaşehir

13 Demirci

14 Gölmarmara

15 Gördes

16 Kırkağaç

17 Köprübaşı

18 Kula

19 Salihli

20 Sarıgöl

21 Saruhanlı

22 Selendi

23 Soma

24 Turgutlu

46. K.MARAŞ

10 Afşin

11 Andırın

12 Çağlayancerit

13 Ekinözü

14 Elbistan

5 Göksun

16 Nurhak

17 Pazarcık

18 Türkeoğlu

47 MARDİN

10 Dargeçit

11

Derik

12 Kızıltepe

13 MLazıdağı

14 Midyat

15 Nisaybun

16 Ömerli

17 Savur

18 Yeşilli

48 MUĞLA

10 Ula

11 Bodrum

12 Fethiye

13 Köyceğiz

14 Datça

15 Ortaca

16 Dalaman

17 Yatağan

18 Kavaklıdere

19 Milas

20 Marmaras

49 MUŞ

10 Bulanık

12 Hasköy

12 Korkut

13 Malazgirt

14 Varto

50 NEVŞEHİR

10 Acıgöl

11 Avanos

12 Derinkuyu

13 Gülşehir

14 Hacıbektaş

15 Kozaklı

16 ürgüp

51 NİĞDE

10 Altınhisar

11 Bor

12 Çiftlik

13 Çamardı

14 Ulukışla

52 ORDU

10 Akkuş

11 Aybastı

12 Çamaş

13 Çatalpınar

14 Çaybayı

15 Fatsa

16 Gölköy

17 gülyalı

18 Gürgentepe

19 ikizce

20 Kabadüz

21 Kabataş

22 korgan

23 Kumru

24 Mesudiye

25 Perşembe

26 Ulubey

27 ünye

53 RİZE

10 Ardeşen

11 Çayeli

12 Derepazarı

13 Fındıklı

14 Güneysu

15 Hemşin

16 İkizdere

17 İyidere

18 Kalkandere

19 Pazar

20 Çalıhemşin

54 SAKARYA

10 Ferizli

11 Geyve

12 Hendek

13 Kaynarca

14 Taraklı

15 Kocaali

16 Karapürçek

17 Söğütlü

18 Akyazı

19 Karasu

20 Sapanca

21 Pamukova

55 SAMSUN

10 Alaçam

11 Ayvacık

12 Asarcık

13 Bafra

14 Çarşamba

15 Havza

16 Kavak

17 Ladik

18 19 Mayıs

19 Salıpazarı

20 Terme

21 Tekkeköy

22 Vezirköprü

23 Yakakent

56 SİİRT

10 Kurtalan

11 Aydınlar

12 Eruh

13 Pervari

14 Şivan

15 Baykan

57 SİNOP

10 Ayancık

12 Boyabat

12 Dikmen

13 Durağan

14 Erfelek

15 Gerze

16 Türkeli

17 Saraydüzü

58 SİVAS

10 Altınyayla

11 Akıncılar

12 Devriği

13 Doğanşar

14 Gemerek

15 Gürün

16 Gölova

17 Hafik

18 İmranlı

19 Kangal

20 Koyulhisar

21 Suşehri

22 Şarkışla

23 Ulaş

24 Yıldızeli

25 Zara

59 TEKİRDAĞ

10 Çorlu

11 Çerkezköy

12 Hayrabolu

13 Malkara

14 M.Ereğlisi

15 Muratlı

16 Saray

17 Şarköy

60 TOKAT

10 Reşadiye

11 Pazar

12 Turhal

13 Sulusaray

14 Yeşilyurt

15 Zile

16 Albus

17 Artova

18 B.Çiftlik

19 Erbaa

20 Niksar

61 TRABZON

10 Akçaabat

11 Araklı

12 Arsin

13 Beşikdüzü

14 Çarşıbaşı

15 Çaykara

16 Dernekpazarı

17 Düzköy

18 Köprübaşı

19 Maçka

20 of

21 Sürmene

22 Şalpazarı

23 Tonya

24 Vakfıkebir

25 Yomra

26 Hayrat

62 TUNCELİ

10 Çemişgezek

11 Hozat

12 Mazgirt

13 Pertek

14 Ovacık

15 Pülümür

16 Nazimiye

63 Ş.URFA

10 Akçakale

11 Birecik

12 Bozova

13 Ceylanpınar

14 Halfeti

15 Hilvan

16 Harran

17 Siverek

18 Suruç

19 Viranşehir

64 UŞAK

10 Banaz

11 Eşme

12 Karahallı

13 Sivaslı

14 Ulubey

65 VAN

10 Bahçesaray

11 Başkale

12 Çaldıran

13 edremit

14 erciş

15 Gürpınar

16 Muradiye

17 Özalp

18 Çatak

19 Saray

20 Gevaş

66 YOZGAT

10 Akdağmadeni

11 Boğazlıyan

12 Çandır

13 Çayıralan

14 Çekerek

15 Kadışehri

16 Saraykent

17 Sarıkaya

18 Sorgun

19 Şefaatli

20 Yenifakılı

21 Yerköy

22 Aydıncık

67 ZONGULDAK

10 Alaplı

11 Çaycuma

12 Devrek

13 Gökçebey

14 Eflani

15 Ereğli

16 karabük

17 Safranbolu

18 Yenice

68 AKSARAY

10 Güzelyurt

11 Eskil

12 Ortaköy

13 Sarıyahşi

14 Gülağaç

15 Ağaçören

69 BAYBURT

10 Aydıntepe

11 Demirözü

70KARAMAN

10 Ayrancı

11 Başyayla

12 Ermenek

13 K.Karabekir

14 Sarıveliler

71 KIRIKKALE

10/ Keskin

11 Delice

12 Sulakyurt

13 Bahşılı

14 Yahşihan

15 Çelebi

16 Katakçeli

17 Bahşeyh

72 BATMAN

10 Beşiri

11 Gercüş

12 Hasankeyf

13 Kozluk

14 Sason

73 ŞIRNAK

10 Beytüşşebap

11 Cizre

12 İdil

13 Silopi

14 Uludere

15 Güçlükonak

74 BARTIN

10 Amasra

11 Ulus

12 Kurucaşile

75 BARTIN

10 Amasra

11 Ulus

12 Kurucaşile

75 ARDAHAN

10 Çıldır

11 Damal

12 Hanak

13 Göle

14 Posof

76 IĞDIR

10 Aralık

11 Karakoyun

12 Tuzluca


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATI

Kurum Birim Alt Birim    
Kodu Kodu Kodu Kurum, birim ve Alt Birimin Adı:
       
180 Y   T.C. Şashington Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Chicago Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Los-Angeles Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. New-York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Bonn Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Frankufurt Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Hannover Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Karsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Mainz Başkonsoluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Melburn Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Sidney Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Kopenhang Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği
      T.C. Paris Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Lyon Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği
      T.C. Strasburg Başkonsolosluğu Eğitim Müşavirliği
      T.C. Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Bağdat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. London Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Born Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Almaata Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği
      T.C. Duşambe Büyükelçiliği Eğitim müşavirliği
      T.C. Aşgaabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği

NOT:

Birim ve Alt birimlerin kodlanması Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen kodlara göre yapılacaktır.

ARŞİVİ MALZEMELERİNİN SAKLAMA SÜRELERİ CETVELİ

Sıra No. Malzemenin Adı Saklanacağı Arşiv ve Süresi (Yıl)
     
1 Diploma Defteri Okul, il veya ilçe MEM-Süresiz
2 Öğrenci Künye Defter Okulda-Süresiz
3 Tasdikname Defteri Okulda-Süresiz
4 Sınıf geçme defteri Okulda-Süresiz
5 Sınıf geçme defteri Okul,İl ve İlçe MEM-süresiz
6 Karne Kayıt Defteri Okulda-Süresiz
7 Okul Dışı Künye defteri Okulda-Süresiz
8 Ders Denetleme defteri Okulda-Süresiz
9 Günlük nöbet defteri İlgili birimde-3 yıl
10 Öğretmen, memur, hizmetli Okulda-Süresiz
  devam-devamsızlık defteri  
11 Personel devam-devamsızlık  
  cetveli İlgili birimde-1 yıl
12 Öğretmen not defteri Okulda-1 yıl
13 Sınıf Ders Defteri Okulda-1 yıl
14 Öğrenci yoklama defteri Okulda-2 yıl
15 Öğrenci Hasta Sevk defteri Okulda-1 yıl
16 Hasta Kayıt Revir defteri Okulda-1 yıl
17 Revir İlaç sarf defteri Okulda-5 yıl
18 Disiplin Kurulu karar defteri İlgili birimde-10 yıl
19 Öğrenci Eşya dağıtımı defteri İlgili birimde-5 yıl
20 Öğrenci Taksit defteri İlgili birimde-3 yıl
21 Günlük tabela defteri İlgili birimde-1 yıl
22 Kurs Belgesi defteri İlgili birimde süresiz
23 Demirbaş eşya defterleri (Bakanlık  
  onay ile değiştirildikten sonra) İlgili birimde-5 yıl
24 Demirbaş eşya özet defteri İlgili birimde-süresiz
25 Teftiş defteri İlgili birimde-süresiz
26 Gelen-Giden evrak defteri İlgili birimde-5 yıl
27 Ortak Kayıt defteri (kooperatif) İlgili birimde-süresiz
28 Yönetim Kurulu karar defteri İlgili birimde-5 yıl
29 Envanter ve Bilanço defteri İlgili birimde-5 yıl
30 Ortak Alışveriş defteri İlgili birimde-5 yıl
31 Temizlik malzeme sarf defteri Okulda-5 yıl
32 Takım dağıtım defteri İlgili birimde-1 yıl
33 Ruhsatname ve muadelet  
  Vesikaları kütük defteri İlgili birimde-süresiz
34 Yoğaltım defteri Okulda-5 yıl
35 Ayniyat ve Yevmiye Defteri Okulda-5 yıl
36 Kasa Defteri Okulda-5 yıl
37 Ambar Esas defteri İlgili birimde-5 yıl
38 Alacaklılar-borçlular defteri İlgili birimde-5 yıl
39 Depo defteri İlgili birimde-süresiz
40 Üye kayıt defteri İlgili birimde-süresiz
41 Danışma Kurulu Karar Defteri İlgili birimde-10 yıl
42 Kol faaliyetleri defteri İlgili birimde-5 yıl
43 "Maaş-Ücret defteri İlgili birimde-süresiz
44 Ek ders ücretleri defteri İlgili birimde-5 yıl
45 Ödenek, Avans-Kredi defteri İlgili birimde-5 yıl
46 Öğrenci Dosyası (Gündüzlü, yatılı,  
  burslu) Okulda-Süresiz
47 Yurtdışında öğrenim gören,  
  dövizli, dövizsiz Özel-resmi  
  öğrenci dosyasıİlgili  
  birimde-süresiz  
48 Kanaat Not çizelgesi dosyası Okulda-3 yıl (denetim görmesi şartıyle)
49 Öğretmenler Kurulu Tutanakları  
  dosyası Okulda-5 yıl
50 Disiplin Kurulu Belgeleri dosyası Okulda-6 yıl
51 Öğretmenlerin haftalık ders  
  dağıtım çizelgesi Okulda-3 yıl ilgili Dairede 1 yıl
52 Personel Özlük dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar
53 Gizli yazılar dosyası (yönetmeliğin 7.  
  mad.göre gizliliği kaldırılmayanlar)  
  Seferberlik dosyası İlgili birimde-süresiz
54 Gider tahakkukkuyla ilgili  
  dosyalar İlgili birimde-5 yıl (sayıştayda ilamı
  kesinleşmesi şartıyla)  
55 İnceleme-Soruşturma dosyası Soruşturmayı yapan birimde-süresiz
56 Yüksel Disiplin Kurulu kararları İlgili birimte-süresiz
57 Sicil dosyaları İlgili birimde 101 yıl saklandıktan sonra
  devlet arşivleri Gen.Md. ne gönderilecek  
58 Emeklilik dosyası İlgili birimde-süresiz
59 Mecburi hizmet (takibat dosyası İlgili birimde-5 yıl
  (takibat bittikten sonra)