MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGESİ

Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: Kasım 2001 - Sayı: 2530


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; üstün veya özel yetenekli öğrencilerin eğitimi amacına yönelik olarak açılan Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 4306 sayılı Kanun, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Merkez: Bilim ve Sanat Merkezlerini,

d) Merkez Müdürü: Bilim ve Sanat Merkezi Müdürünü,

e) Birim: Bilim ve Sanat Merkezleri bünyesinde bulunan ana ve destek eğitim birimlerini,

f) Üstün veya Özel Yetenekli Çocuk: Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde başarı gösterdiği alan ve konu uz manları tarafından belirlenen çocukları,

g) Etkinlik: Merkezlerdeki ana ve destek eğitim birimlerinde, birim türlerine göre ilgili alan ve konularda hazırlanmış, belli bir program doğrultusunda sürdürülen eğitim etkinliklerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilim ve Sanat Merkezi ve Amaçları

Bilim ve Sanat Merkezi

Madde 5- Bilim ve Sanat Merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur.

Amaçlar

Madde 6- Merkezin amaçları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

a) Bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını,

b) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen bireyler olarak yetişmelerini,

c) Çeşitli iş alanlarındaki gereksinim ve sorunların bilincinde yeni düşünceler, teknik buluş ve çağdaş araçlar önerebilmelerini ve geliştirebilmelerini,

d) Üstün ve özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine olanak sağlayan koşulları oluşturmak, disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da çeşitli gereksinimleri karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirmelerini,

e) Yaratıcılık ve yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına kat kıda bulunacak şekilde geliştirmelerini

sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanılama ve Yerleştirme

Tanılama

Madde 7- Bilim ve Sanat Merkezlerinin hedef kitlesi; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli çocuklardır.

Aday Gösterme

Madde 8- Bilim ve Sanat Merkezleri; üstün veya özel yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla her öğretim yılının ekim ayı içinde Bakanlıkça hazırlanan "Gözlem formu"nu, il ve ilçelerde bulunan okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına gönderir (Ek 1- 2-3 Gözlem formları).

Bu gözlem formu;

a) Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenlerince,

b) İlköğretim kurumlarında 1-5 inci sınıflar için sınıf öğretmenleri; 6-8 inci sınıflar için şube öğretmenler kurulunca,

c) Orta öğretim kurumlarında sınıf rehber öğretmenler kurulunca

doldurulur.

Öğretmenler ve kurullar, üstün veya özel yeteneğe sahip olduklarını gözlemledikleri öğrencileri aday gösterir ve bu öğrencilere, örgün eğitim kurumlarındaki okul müdürlüklerince fotoğraflı öğrenci belgesi hazırlanır. Listeler ve formlar, en geç mart ayının sonuna kadar ilgili Bilim ve Sanat Merkezine gönderilir.

Bireysel İnceleme

Madde 9- Okul öncesi ve örgün eğitim kurumlarınca aday gösterilen öğrenciler, rehberlik ve araştırma merkezi uzmanlarınca doğrudan bireysel incelemeye alınırlar.

Grup Tarama

Madde 10- Örgün eğitim kurumlarınca aday gösterilen ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri, her yıl mayıs ayında Bilim ve Sanat Merkezi müdürlüklerince belirlenen tarihlerde Bakanlıkça hazırlanan grup testine alınırlar.

İlköğretim ve orta öğretimde grup testine alınarak yeterli başarımı gösteren öğrencilerden;

a- Genel zihinsel yetenek yönünden uygun olanlar, rehberlik ve araştırma merkezleri uzmanlarınca,

b- Özel yetenek yönünden uygun olanlar, Bilim ve Sanat Merkezi uzmanlarınca

bireysel incelemeye alınırlar.

Kayıt ve Yerleştirme

Madde 11- Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listeleri, Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonunda uygun bulunan listeler, onaylandıktan sonra ilgili Merkeze gönderilir.

Bakanlıkça belirlenen kontenjanlara göre onaylı listelerde yer alan öğrenciler, en yüksek puan alandan başlanarak Merkez'e kaydedilir.

DÖNDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Genel İlkeler

Madde 12- Merkezdeki eğitim-öğretim etkinlikleri aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenir ve yürütülür.

a) Bireysel eğitim-öğretim yapılması esastır.

b) Üstün veya özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde sosyal ve duygusal gelişim bütünlük içerisinde ele alınır.

c) Merkezdeki eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarına alternatif oluşturmayacak şekilde plânlanır ve yürütülür.

d) Öğrencilerin özel yetenek alanlarıyla ilgili örgün eğitim kurumlarında izledikleri program ile Merkezde yapacakları çalışmalar arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasına özen gösterilir.

e) Öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmeleri, tahminlerde bulunmaları ve bunları tartışarak çalışmalarına yansıtmaları özendirilir.

f) Eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencileri dıştan yönelimli-yönetimli bir disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir.

g) Öğrencilerin kendilerine özgü benlik gelişimini ve iletişim becerilerini kazanmalarına özen gösterilir.

h) Öğrencilerin, Türkçe'yi doğru ve güzel kullanan, öğrenme ve araştırmaya meraklı, problem çözme ve bağımsız karar verebilme becerilerine sahip olmalarına; yaratıcılıklarının desteklenmesine özen gösterilir.

i) Eğitim-öğretim sürecinin; öğrenci, veli, okul ve merkezin iş birliğinde devam ettirilmesi esastır.

Eğitim Etkinlikleri

Madde 13- Öğrenciler; örgün eğitimlerine yaşıtları ile birlikte kayıtlı oldukları okullarında devam ederler. Örgün eğitimleri dışında kalan zamanlarda bireysel yeteneklerinin bilincinde olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak olan eğitim, Bilim ve Sanat Merkezi'nce verilir.

Bu eğitim;

Birinci dönem : Ekim, kasım, aralık, ocak

İkinci dönem : Şubat, mart, nisan, mayıs

Üçüncü dönem : Haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem olarak düzenlenir. Her dönem sonunda merkez yürütme kurulunca hazırlanacak değerlendirme raporları, Genel Müdürlüğe gönderilir.

Verilecek eğitimin süresi öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine göre belirlenir.

Tanılaması yapılan öğrencilerin velileri ile görüşülür, olumlu görüşü alınanların öğrencileri merkeze kaydedilir.

Öğrenciler, her dönem sonunda, Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenler kurulunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda öğrencinin merkezdeki çalışmalara devamının yararlı olamayacağı görüşüne varılırsa durum velisine ve merkez yürütme kuruluna bildirilir. Konu merkez yürütme kurulunca oluşturulacak genişletilmiş bir komisyonda değerlendirildikten sonra velinin de görüşü alınarak gerektiğinde öğrencinin merkezle ilişkisi kesilir.

Öğrenci Nakli

Madde 14- Gerekli hâllerde Bilim ve Sanat Merkezleri arasında öğrenci nakilleri yapılabilir.

Eğitim Programları

Madde 15- Kayıtları yapılan öğrenciler, hazır bulunmuşluk düzeyi ölçüldükten sonra merkezce;

a) Uyum,

b) Destek Eğitimi,

1- İletişim Becerileri

2- Bilimsel Çalışma Yöntemleri

3- Bilgisayar

4- Yabancı Dil

5- Problem Çözme Teknikleri

6- Grupla Çalışma Teknikleri

7- Öğrenme Yöntemleri

8- Sosyal Etkinlikler

9- Araştırma Teknikleri

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

d) Özel Yetenekleri Geliştirme,

e) Proje Üretimi

gibi alanlarda eğitim programlarına alınırlar.

Süresi Merkezce belirlenen her eğitim aşaması, süreci içinde ve süreç sonunda, rehber ve lider öğretmenler tarafından programların öğrencilere yönelik değerlendirmeleri yapılır ve değerlendirme raporları hazırlanır.

Program İlkeleri

Madde 16- Merkezde uygulanacak eğitim-öğretim programları, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanır ve geliştirilir:

a) Programlar, Öğrenci Merkezli Eğitim anlayışına göre, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak ve modüler yapıda hazırlanır.

b) Programlar, lider öğretmenlerin rehberliğinde bireysel öğrenmeye uygun olarak hazırlanır.

c) Programlar, öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki koşullara hazırlayacak nitelikte düzenlenir.

d) Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar:

Öğrencilere, disiplinler ve disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak, herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırma amacıyla hazırlanır.

Proje Hazırlama

Madde 17- Merkezdeki etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları yatmaktadır. Proje hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere kurumdaki lider öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler sağlanır. Proje Yönergeleri hazırlanıp örnekler sunulur.

Lider öğretmenler, öğrencilerin önerilerini de göz önüne alarak proje konularını belirlerler.

Öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre 3-5 kişiden oluşan proje gruplarına ayrılır, kendi seçtikleri proje üzerinde çalışırlar. Gerektiğinde bireysel proje üretme çalışmaları da yapabilirler.

Projelerin gerçek yaşamla ilgili, sorun çözmeye ya da herhangi bir gereksinimi karşılamaya yönelik olması esastır.

Proje konularının belirlenmesi, seçilmesi ve sonuçlarının değerlendirilip geliştirilmesinde çevredeki iş yerleri, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Projeler zaman zaman ilgili iş yerlerinde geliştirilebileceği gibi gerektiğinde uygulayıcı kişilerden uzman desteği de sağlanır.

Projelerin konusu ve seçiminde sınırlama gözetilmez. Her türlü üretim, hizmet, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilebilir.

Projeler, disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik hazırlanır.

Yöntem

Madde 18- Yöntem olarak öğretmenlerin öğrencilere öğretmesinden öte kendi seçecekleri projeler etrafında kendilerinin geliştirdikleri çözümü uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır. Böylece öğrenciler, lider öğretmenler rehberliğinde plânlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını, yaparak, yaşayarak, öğrenen; üreten, sorun çözen, yaratıcı düşünebilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilir.

Eğitim Ortamı

Madde 19- Merkezdeki eğitim ortamları,

a) Her türlü çevre koşullarına açık,

b) Çok amaçlı,

c) Sosyal ve psikolojik yönden iş birliğine açık ve motive edici olacak şekilde düzenlenir.

Uygulama Programları

Madde 20- Uygulama süresince her Bilim ve Sanat Merkezi, Yönergenin 13 üncü maddesindeki eğitim etkinliklerine uygun olarak hazırlanan öğretim programlarını, bireysel ve çerçeve programı hâlinde geliştirerek uygular. Uygulanan programlar her dönem sonunda ilgili Genel Müdürlüğe bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 21- Merkezdeki eğitim-öğretim uygulama süresi, merkez yürütme kurulunun kararı ve önerisi doğrultusunda İI Millî Eğitim Müdürlüğünce onanır ve Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 22- Merkezdeki uygulamaların, amacına uygun şekilde yürütülebilmesi için, merkez yürütme kurulu oluşturulur.

Kurul, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürünün başkanlığında;

a) Merkez müdür yardımcısı,

b) Merkezin birim başkanları,

c) Merkezin bulunduğu yerleşim biriminde rehberlik ve araştırma merkezi bulunuyorsa, rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün görevlendirdiği bir rehber öğretmen,

d) Velilerin seçtikleri veli temsilcisi,

e) Öğrencilerin seçtikleri öğrenci temsilcisi,

f) Sponsor temsilcisi,

görev alır.

Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 23- Merkez Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde yapılacak etkinlikleri plânlamak, izlemek ve değerlendirmek.

b) Merkezin eğitim uygulama plânını, öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitim sürelerini de dikkate alarak hazırlamak.

c) Uygulamanın etkinliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yerel yönetimler, gönüllü kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yapmak.

d) Merkezdeki eğitim ortamının geliştirilmesi, çalışmaların nitelik ve niceliğinin artırılması için gerekli kaynakların sağlanmasına yardımcı olmak.

e) Öğrencilerin tasarladığı, lider öğretmenlerce teşvik edilmesinde yarar görülen proje çalışmalarına destek sağlamak.

f) Öğrenciler tarafından hazırlanan proje ve ürünlerin sergilenmesi için gerekli desteği sağlamak.

g) Merkezdeki eğitim-öğretim sürecini izlemek, dönem sonu raporlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe sunmak.

h) Her yıl Genel Müdürlüğe sunulmak üzere öğrenci kontenjanını belirlemek.

ı) Tanılaması yapılan öğrencilerin hangi sınıf düzeyinden olacağını belirleyerek Genel Müdürlüğün onayını almak üzere öneride bulunmak.

i) Merkezin yıllık tahmini bütçe önerisini Genel Müdürlüğe sunmak.

j) Harcama esas ve usulleri ile önceliklerini belirlemek.

k) Gereksinim duyulan teknik yardımla ilgili hazırlık yapmak ve Genel Müdürlüğe bildirmek.

I) Merkezlerin giderlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Merkez Müdürü hizmetleri, merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda yürütür. Merkez yürütme kurulu, yürürlükte bulunan mevzuata aykırı karar alamaz. Merkez yürütme kurulu, kararları oy çokluğuyla alır.

Danışma Kurulu

Madde 24- Bilim ve Sanat Merkezlerinde, en fazla on bir kişiden oluşan bir Danışma Kurulu kurulur. Bu kurulda görev alacak fen bilimlerini, sosyal bilimleri, güzel sanatlar ve iş dünyasını temsil edebilecek kişiler, merkez yürütme kurulu tarafından seçilir. Danışma Kurulunun işleyiş esas ve usulleri merkez yürütme kurulunca belirlenir.

Denetim

Madde 25- Bilim ve Sanat Merkezlerinin denetimi, Bakanlıkça yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Kuruluş, İşleyiş ve Görevler

Kuruluş

Madde 26- Bilim ve Sanat Merkezleri, Valiliklerin önerileri dikkate alınarak Bakanlıkça açılır.

Kuruluşun Yapısı

Madde 27- Merkezde;

a) Yönetim,

b) Bilim Etkinlikleri,

c) Sanat ve Spor Etkinlikleri,

d) Destek Etkinlikleri,

e) Arşiv, Kütüphane ve Dokümantasyon,

f) Rehberlik ve Psikolojik Danışma

birimleri oluşturulur.

Yönetim

Madde 28- Yönetim, Merkezin yönetimine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü birimdir.

Bilim Etkinlikleri Birimi

Madde 29- Bilim Etkinlikleri Birimi, bir ana eğitim birimidir. Bilim Etkinlikleri Biriminde; fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve benzeri bilim dallarında özel ilgi ve yeteneği olduğu bilerlenen üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinliklere uygulama olanağı sağlanır.

Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi

Madde 30- Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi, bir ana eğitim birimidir. Sanat ve Spor Etkinlikleri Biriminde; resim, grafik, fotoğrafçılık, kamera, seramik, heykel, hat, vitray, bale gibi görsel; müzik, tiyatro, drama, edebiyat gibi sessel; güzel sanat ve spor dallarında özel ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinliklere uygulama olanağı sağlanır.

Destek Etkinlikleri Birimi

Madde 31- Destek Etkinlikler Birimi Türkçe, doğru ve güzel konuşma-yazma, bilgisayar, yabancı dil, satranç çevre koruma, sağlık bilgisi, kişiler arası iletişim ve benzeri alanlarda öğrencilere genel kültür, iletişim ve günlük yaşamla ilgili temel bilgiler kazandıracak birimdir.

Arşiv, Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi

Madde 32- Arşiv, Kütüphane ve Dokümantasyon Biriminde; merkezin gereksinimi olan öğrenci ve öğretmenlere yönelik her türlü kaynak, yayın, araç-gereç kullanıma hazır şekilde bulundurulur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

Madde 33- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi; merkeze alınan öğrencilerin eğitsel ve gelişimsel yönde izlenmeleri, çeşitli yardım hizmetleri, uygulanan programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmaların yapıldığı birimdir.

Personel ve Görevleri

Madde 34- Merkezde, aşağıda belirtilen personel görevlendirilir:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.

c) Birim Başkanları.

d) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birim elemanları.

e) Öğretmenler.

f) Kütüphaneci.

g) Memur ve daktilograflar.

h) Teknisyenler.

ı) Yardımcı Hizmetliler.

Müdür

Madde 35- Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir ve programlara uygun olarak merkezin işleyişini yürütür. Aynı zamanda merkezin amaç ve ilkelerine uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

Müdür Yardımcıları

Madde 36- Müdür yardımcıları; merkezin her türlü eğitim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, güvenlik, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işlerle ilgili olarak merkez müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar. Müdür yardımcıları, bu görevlerin yapılmasından ve merkezin amacına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

Birim Başkanları

Madde 37- Birim başkanları, merkezlerdeki her eğitim biriminin kendi içerisinde bulunan branşlar arasından merkez müdürlerince görevlendirilir.

Birim başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Birim çalışmalarını ve düzenini, projenin ilgili programlarının hedef, amaç ve ilkeleri doğrultusunda izlemek.

b) Birimin etkinlik programlarının hazırlanıp geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak, bu çalışmalara katılmak.

c) Birimin araç-gereç ve benzeri gereksinimlerin sağlanması için merkez müdürüne bildirmek.

d) Birim etkinliklerinin yürütülmesinde, birim başkanlığı görevinin yanı sıra branşı ile ilgili çalışmalara katılmak.

e) Birim çalışmaları ile ilgili olarak düzenlenecek her türlü resmî yazıyı incelemek.

f) Birim çalışmaları ile ilgili program, plân, araştırma ve değerlendirme raporları ile projeler ve diğer ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak.

g) Merkez müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi ve Elemanları

Madde 38- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi elemanları, bir ekip olarak aşağıdaki personelden oluşur:

a) Rehber öğretmen.

b) Özel eğitim öğretmeni.

c) Okul öncesi eğitimi öğretmeni) Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni.

d) Sınıf öğretmeni.

Öğretmenler

Madde 39- Öğretmenlerin görevleri şunlardır:

a) Bilim ve Sanat Merkezinin eğitim modeline ve amacına uygun olarak eğitim programları hazırlamak.

b) Programın aksayan yönlerini belirlemek amacıyla diğer öğretmenlerle görüşerek birim başkanına bildirmek.

c) Branşı ile ilgili etkinliklerde gerekli araç-gereci belirlemek, eksik olanları birim başkanlarına bildirmek.

d) Öğrencileri, özel yetenek alanlarında gösterdikleri başarımları yanında gelişim özellikleri ile de değerlendirmek. Herhangi bir sorun karşısında merkez Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi ve / veya ailesi ile iş birliği yapmak.

e) Özellikle öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyma, destekleme ve kişisel gelişimi açısından bireysel programlar hazırlamak ve birim başkanına bildirmek.

f) Etkinliklerde her türlü çevre olanağını kullanmak.

g) Etkinlik saatleri dışında merkezin eğitim ve yönetim işlerine katılmak.

h) Merkez müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

Atama

Madde 40- Merkeze atanacak müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler, Bakanlık Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği ölçütlere göre Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından seçilir. Belirlenen personelin ataması ilgili valiliklerce yapılır.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 41- Merkezlerdeki personelin yetiştirilmesi amacıyla periyodik olarak hizmet içi eğitim seminer ve kursları Bakanlıkça düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 42- Millî Eğitim Bakanlığı, 07/09/1995 gün ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2639 sayılı Makam Onayı ekindeki "Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi", yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce konu ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe yapılan çalışmalar bu Yönerge ile ilişkilendirilerek devam ettirilir.

Yürürlük

Madde 43- Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.