MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNE AİT ÇOK AMAÇLI SALON VE MÜŞTEMİLATINI KULLANMA YÖNERGESİ
Tarih: 15 Şubat 1993
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 15 Mart 1993 - Sayı: 2378

Sayısı: 311.Kurslar Şb.Md.69-1424

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okullarına Ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatının kullanımı ile ilgili esasları açıklamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge; Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okullarına ait veya bu kurumlara tahsis edilmiş Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatın kuruluşu, yönetimi, faaliyetlere tahsisi, organizasyonu, işletme plânı ve faaliyet plânı ile ilgili yapılacak işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 163 ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Genel Müdürlük", Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

"Merkez", Halk Eğitimi Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu,

"Çok Amaçlı Salon", Halk Eğitimi Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna ait veya bu merkezlere tahsis edilmiş olup; toplantı, yarışma, sergi, konser, gösteri, panel, spor, tiyatro, konferans, vb. etkinliklerin düzenlendiği salonu,

"Müştemilat", Çok Amaçlı Salona bağlı eklenti ve diğer birimlerini,

"Tahsisli Salon", Halk Eğitimi Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna ait olmayıp, bu merkezlere onay ile tahsis edilmiş Çok Amaçlı Salonu,

"Merkez Kültür ve Sanat Kurulu" Çok Amaçlı Salonunun yönetim ve işleyişinden sorumlu olan kurulu,

"Koruma Derneği", Halk Eğitimi faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak, desteklemek, korumak, yaşatmak, güçlendirmek amacı ile kurulmuş ve merkez müdürlükleri ile koordineli olarak çalışan tüzel kişiliğe sahip derneği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yönetim

Kuruluş

Madde 5 - Merkez binası yapımı ile ilgili hazırlanan projelerde; sosyal ve kültürel amaçlı konser, tiyatro, panel, spor, sergi, toplantı, konferans, gösteri, yarışma vb. etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı salonlara yer verilir. Bu salonlar merkezlerin kendi malı olup, şartlara göre hizmet binasının içinde ya da dışında yer alır. Tahsisli salonlar da aynı amaçla kullanılır.

Yönetim

Madde 6 - Salonun sorumlu yöneticisi, merkez müdürüdür. Çok Amaçlı Salonu bulunan her merkezde, bir "Merkez Kültür ve Sanat Kurulu" oluşturulur.

Merkez Kültür ve Sanat Kurulu

Madde 7 - Merkez Kültür ve Sanat Kurulu; her öğretim yılı başında merkez müdürünün teklifi ve mülki amirin onayı ile kurulur. Kurul, merkez müdürünün uygun göreceği en az 4 üyeden teşekkül eder. Döner sermayesi bulunan merkezde Teknik Müdür Yardımcısı kurulun tabii üyesidir. Döner sermayesi olmayan merkezde bir koruma derneği temsilcisi de kurula üye olarak alınır. Kurulun başkanı Merkez Müdürüdür.

Kurulun Görevleri

Madde 8 - Merkez Kültür ve Sanat Kurulu:

a) Çok Amaçlı Salon için genel işletme prensiplerini belirler, ilân eder, denetler ve geliştirme önerileri hazırlar.

b) Salon ve Müştemilatının çok amaçlı olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla yıllık çalışma programını hazırlar.

c) Çevrenin sosyal ve ekonomik durumunu dikkate almak kaydıyla tahsis ücretlerini tespit eder.

ç) Tahsis programının dışında yapılabilecek tahsis başvurularını değerlendirir ve sonuca bağlar.

d) Çevre, merkez ve salonun özel durumlarını dikkate almak kaydıyla tahsis şartlarını belirleyen protokol metinlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

e) Basın, yayın, halkla ilişkiler ve reklam işlerini düzenler.

f) Aylık ve yıllık bülten ile diğer yayınları hazırlar.

g) Geliştirme ve organizasyon ile ilgili çalışmalar yapar, kararlar alır.

h) Merkezlerin ana fonksiyonu olan sosyal ve kültürel amaçlı eğitim faaliyetlerinin kalitesini artıracak programlar yapılmasını sağlar.

ı) Döner sermayesi olan merkezlerin tahsisle ilgili işletme faaliyetleri ile, döner sermayesi olmayan merkezlerin Koruma Derneği ile ilgili tahsis işlemlerini koordine eder, izler ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahsis Esasları

Tahsis

Madde 9 - Merkeze ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatında öncelikle merkezin kendi ana faaliyetleri gerçekleştirilir. Merkezlerce sürdürülen sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlere katılan tüm kursiyerler, salon ve müştemilatının bütün imkânlarından yararlandırılır. Merkezin ana faaliyetinden sonra atıl kalacak kapasite; diğer kişi, kurum ve kuruluşlara tahsis yapılmak üzere değerlendirilir. Bu tahsisler ücretli olup, işlemler döner sermaye mevzuatına göre yürütülür. Döner sermayesi olmayan merkezler, Koruma Derneği ile işbirliği yaparak tahsis işlemlerini yürütür. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görevli personel ile bağlı kurum ve kuruluşlara öncelik tanınır. Siyasi amaçlı faaliyetler için tahsis yapılamaz.

Tahsis İçin Başvuru

Madde 10 - Tahsis için başvuru yazılı olarak öncelikle merkez müdürlüğüne yapılır. Başvuru dilekçesinde salon ve müştemilatının hangi amaçla kullanılacağı açıkça belirtilir. Aynı dilekçede; "Tahsis talebi uygun görüldüğü takdirde, tahsis süresince doğacak zarar ve ziyanın karşılanacağının idari mercilerce düzenlenen talimatname hükümlerine uyulacağının taahhüt edildiği"de ifade edilecektir.

Bu şekilde verilen dilekçe, merkez müdürlüğünce işleme alınıp; "Talep edilen saat/tarihlerde salon ve müştemilatı herhangi bir faaliyete tahsisli değildir" ibaresinin yer aldığı üst bir yazı ekinde, onay alınmak üzere üst makamlara sunulur. Bu işlem, hiyerarşik düzen içinde yapılır. Onay ile ilgili işlemler başvuruda bulunan kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yerine getirilir. Merkezler, başvuru ile ilgili olarak gerektiğinde form dilekçe geliştirebilirler.

Başvuru Süresi

Madde 11 - Tahsis için başvuru en az 15 gün öncesinden yapılır.

Tahsis Onay Makamı

Madde 12 - Salon ve Müştemilatının 15 güne kadar olan tahsis onayı; İlçede "Kaymakamlık", İl Merkezinde "Valilik"ten alınır. 60 güne kadar olan tahsis onayları "Valilik", 60 günden fazla olan tahsis onayları ise "Bakanlık"tan alınır.

Tahsis Gün ve Saatleri

Madde 13 - Salon ve Müştemilatı, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere haftanın her günü tahsis edilebilir. Ancak; temizlik, bakım onarım vb. nedenlerden dolayı haftanın belirli günlerinde tahsis yapılmayabilir. Bu işlem, Merkez Kültür ve Sanat Kurulu'nun kararı ile belirlenip uygulanır.

Tahsis Süre ve Dönemleri

Madde 14 - Tahsis, merkezin ana faaliyetini aksatmayacak şekilde günün her saatinde ve saat, gün, hafta, ay ve dönem esasına göre yapılır. Faaliyetler, belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilir. Bu süre kesinlikle aşılamaz. Faaliyetlerle ilgili salon ve müştemilatında yapılacak düzenleme hazırlık, prova vb. işlemler tahsis süresine dahildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahsis Ücreti ve Tahsil Esasları

Döner Sermaye İşletmesi Olan Merkezde Tahsis Ücretinin Tahsili

Madde 15 - Merkeze ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatı, ana faaliyetlerden arta kalan zamanlarda ücret karşılığı diğer kişi, kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında görevli personel ile bağlı kurum ve kuruluşlara ücret indirimi yapılır. Tahsis ile ilgili tüm mali işlemler, Döner Sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Tahsis Ücretinin Tesbiti

Madde 16 - Salon ve Müştemilatının kullanımı ile ilgili tahsis ücretinin belirlenmesinde, 8. maddenin c fıkrası hükümleri dikkate alınır.

Döner Sermaye İşletmesi Olmayan Merkezlerde Tahsis Ücretinin Tahsili

Madde 17 - Döner Sermaye İşletmesi olmayan merkezlerde salon tahsis ücretleri; Merkez Kültür ve Sanat Kurulunun muhasip üyesi tarafından makbuz karşılığı alınıp, Koruma Derneği hesabına özel bir fonda toplanır. Sadece; mesai saati dışında ve resmi tatil günlerinde salonda fiilen görevli personel ile salon giderlerine harcanmak üzere gelir ve gider bütçesi yapılır. Tahsis ücreti tahsis onayı kesinleştikten sonra peşin olarak alınır. Ancak; faaliyetin özelliğine göre faaliyeti takip eden ilk iş günü içerisinde de tahsil edilebilir.

Salon Giderleri

Madde 18 - Salon ve Müştemilatının giderleri, salon ve müştemilatının gelirlerinden karşılanır. Bu giderler, personel giderleri ile salonun bakım, temizlik vb. işlemlerine ayrılan giderlerden oluşur. Salon bütçesinin hazırlanmasında aylık salon gelirinin % 40'ı mesai saati dışında ve resmi tatil günlerinde salonda fiilen çalışan personel giderlerine ayrılır. % 60'ı özellikle salon giderlerine harcanmak üzere Koruma Derneği hesabına gelir kaydedilir. Harcamalar, Merkez, Kültür ve Sanat Kurulu'nun kararına bağlanır. Harcamalarla ilgili bütün belge ve makbuzlar merkez müdürlüklerince, denetime hazır olacak şekilde saklanır.

Salon Personel Giderleri

Madde 19 - Salon personel giderleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde salonda fiilen görevli olan personelin, yaptığı hizmetler karşılığı kendilerine ödenen çalışma saat ücretlerinden oluşan giderlerdir. Koruma Derneği hesabındaki fonda toplanan paranın ay itibariyle % 40'ı Salon ve Müştemilatında fiilen görevli personele aşağıda belirtilen usule göre dağıtılır.

Bir aylık süre içerisinde salonda fiilen görevli personelin çalışma saatleri ayrı ayrı belirlenir. Bununla ilgili bir puantaj cetveli geliştirilir. Salonda görevli bütün personelin bir aylık süre içerisindeki çalışma saatleri toplanır. Fon hesabından ayrılan % 40 oranındaki meblağ, toplam çalışma süresine bölünerek, bir saatlik çalışmaya esas alınacak ücret bulunur. Bulunan ücret, her personelin çalışma saati ile ayrı ayrı çarpılarak ödenecek brüt ücret hesaplanır.

Ücret ödenmesi ile ilgili, örneği Ek-1'de verilen form düzenlenir.

Ödenecek Toplam Ücret

Madde 20 - Mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde salonda fiilen görevli personele ay itibari ile çalışma saati ücreti ödenir. Personele ay itibari ile ödenecek ücret; personelin almakta olduğu toplam aylığın (Yan ödemeler, ücret dahi) yarısını geçemez. Ödemelerden sonra artabilecek meblağlar Koruma Derneğine gelir kaydedilir. 19. maddede belirtilen esaslar dahilinde, personele ödenen çalışma saat ücretinden kesilen gelir ve damga vergileri, Koruma Derneği hesabına aktarılarak, Koruma Derneği tarafından ilgili Vergi Dairelerine yatırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 21 - Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatının diğer kişi, kurum ve kuruluşlara tahsil edilmesi ile ilgili olarak, merkezlerde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Gelir Gider Defteri,

b) Gelen ve Giden Yazılar Defteri,

c) Merkez Kültür ve Sanat Kurulu Karar Defteri,

d) Tahsis Onay Dosyası,

e) Personel Aylık Puantaj Dosyası,

f) Yıllık Faaliyet Programı Dosyası,

g) Alınan Tahsis Ücreti ile İlgili Dipkoçanlı Makbuzlar (Koruma Derneğinde),

h) Aylık Tahsis Programı Dosyası,

ı) Tahsis Protokolları Dosyası.

Her öğretim yılı sonunda fondan yapılan harcamalarla ilgili düzenlenen Ek-2 formunun bir sureti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, bir sureti de İl Halk Eğitimi Başkanlığına sunulur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 22 - Merkezlere ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatının Döner Sermaye kapsamında ve Döner Sermaye kapsamı dışındaki tahsis ile ilgili işlemleri Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenir. İlgili evrak, çizelge, cetvel ve dosyalarını zamanında ve usulune uygun tutulup tutulmadığı kontrol edilir.

Madde 23 - Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatının tahsisi ile ilgili onay alındıktan sonra merkez müdürlüğü; kendi özel tahsis şartlarını içeren bir protokol hazırlar. Protokol, merkez müdürü ve müracaatçı kişi ile kurum veya kuruluşların birinci derecede yetkili kişileri ya da resmi olarak yetkili kılınmış temsilciler arasında imzalanır.

Madde 24 - Protokol hükümlerine uyulmadığı takdirde, merkez müdürlüğü protokolü hiçbir tazminat ve bildirim yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak fesh eder. Durumu, hiyerarşik düzen içerisinde üst makamlara yazılı olarak bildirir. Bu durum, mesai saati dışında meydana geldiği takdirde, bir sonraki iş günü içerisinde üst makamlara gerekçeli olarak bildirilir.

Madde 25 - Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara, Çok Amaçlı salon ve Müştemilatın dışında hiçbir oda, bölüm, araç, gereç vb. tahsis yapılamaz.

Madde 26 - Merkezlerin Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatı, gerekli yasal yükümlülükler yerine getirildiği takdirde uluslararası etkinliklere de tahsis edilebilir.

Madde 27 - Tahsis süresi içinde; protokol hükümlerine uymayan merkez, salon ve müştemilatına zarar-ziyan veren kişi, kurum ve kuruluşlara bir daha tahsis yapılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Hükümler

Madde 28 - Bu yönergenin onayı ile birlikte; Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatının kullanımı ile ilgili tüm emir, genelge ve yönergeler yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 29 - Bu yönerge, Bakanlık Makamının Onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.