Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası veTarih: 1739 - 14.6.1973 / 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 29 Mayıs 1995 - Sayı: 22297
(Söz konusu yönetmelik 1.5.1995 tarih ve 129 sayılı MEB kararına istinaden 3.7.1995 tarih ve 2434 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarının, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarının niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, yayımlanması ve dağıtılması ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Başkanlık", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

"Kurul", Talim ve Terbiye Kurulunu,

"Daire Başkanlığı", Yayımlar Dairesi Başkanlığını,

"Birim", Bakanlık Hizmet Birimlerini,

"Kitap", ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarını,

"Ders Kitabı", her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eseri,

"Temel Ders Kitabı", genellikle meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında, alanın gerektirdiği bilgilerin tamamını kapsayan ve program değişikliklerinden kısa sürede etkilenmeyen basılı eseri,

"İş ve İşlem Yaprakları", meslekî ve teknik öğretim okullarının atölye ve laboratuar derslerinde veya uygulamalarında kullanılmak, meslekî bilgi ve becerileri pekiştirmek amacıyla hazırlanan yayınları,

"Öğretmen Kılavuz Kitabı", ilgili öğretim programlarında yer alan amaç ve açıklamalar doğrultusunda öğrencilere kazandırılacak davranışları gerçekleştirmede öğretmenlere yardımcı olmak için hazırlanan basılı eseri,

"Baskıya Hazır Nüsha", çizgisiz beyaz kâğıdın bir yüzüne daktilo, bilgisayar veya benzeri araçlarla sınıf seviyesine uygun punto ve standartta yazılmış, resim, fotoğraf, tablo, grafik, şema, plân, harita ve benzeri öğretime yardımcı unsurları, metinlerin uygun yerlerine yerleştirilmiş, basılmamış, ciltlenmemiş baskıya hazır eseri,

"Basılmış Kitap", ders kitabı, temel ders kitabı, iş ve işlem yaprakları, öğretmen kılavuz kitabı gibi basılı eserleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kitapların Nitelikleri ve Hazırlanması

Kitaplarda Aranacak Nitelikler

Madde 5 - Kitaplarda aranacak nitelikler şunlardır:

a) (Değişik - R.G.: 3.9.1996 - 22746) Kitaplar ders programına uygun olarak hazırlanır. Ders kitabı yazar veya yazarlarının, ders programı ve ders kitabı branş ilgisinin veya yakınlığının olması gerekir.

Ders kitaplarında, yazar veya yazarlardan başka grafiker, tasarımcı, resimleyen ile dil ve imla kuralları yönünden inceleyen gibi elemanların isimlerine de yer verilir.

Ayrıca ders kitaplarında;

1) Konular, günlük hayatla bağlantılı olarak bilimsel, doğal, sosyal, estetik, ekonomik ve kültürel boyutları içinde ele alınır. Sınıf veya dönem seviyelerine göre öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onlara günlük hayatlarında uygulama imkanları sağlayacak konular veya üniteler halinde işlenir.

2) Her ünite veya konu; problemleri belirtme, araştırma, inceleme ve gözlem yolu ile problemleri sıralama, gerekli deneyleri yapma, bu deneylerden sonuç çıkarma ve bu sonuçları kontrol ederek genelleme yapma şeklinde sıralanan bilimsel düşünme metodunu kuvvetlendirecek şekilde işlenir.

3) Öğrencilerin gelişim basamakları dikkate alınarak seviyelerine uygun dil ve ifade kullanılır.

b) Kitaplarda, konular sistemli bir şekilde işlenir.

Bunun için;

1) Dersin özelliğine göre bölümler veya ünitelerle konular arasında hacim bakımından, programında belirtildiği şekilde uygun bir denge kurulur. Kitapların forma sayısı, dersin özelliğine, sınıf veya dönem seviyesine göre öğretim programında belirtilir.

2) Konuların hazırlanması ve düzenlenmesinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları gözönünde bulundurulur.

3) Programda belirlenen eğitim-öğretim ilkelerine uyulur.

4) Kazandırılacak esas davranış, bilgi ve beceriler, mümkün olduğu kadar sınıf veya dönem seviyesine göre kavram ve örneklerden hareket edilerek verilir. Temel bilgileri kazandırmak için açıklamalara gerek duyulursa, bu bilgilerin açıklanmasına yetecek kadar ayrıntılara yer verilir. Gereksiz bilgilerden kaçınılır.

5) Konuların işlenmesinde, aynı sınıf veya dönemde okutulan diğer derslerle olan ilişkisi gözönünde bulundurulur. Önceki sınıf veya dönemlerin konularıyla bilgi, kavram, ilke ve beceri bakımından bağlantı kurulur. Ayrıca, sonraki sınıf veya dönemlere hazırlayıcı açıklamalara yer verilir.

6) Konularla ilgili hazırlık çalışmalarının, öğrenciyi düşünmeye ve araştırmaya yöneltecek nitelikte olmasına dikkat edilir. Ayrıca, gezi, gözlem, deney, araştırma ve ödevler arasında ilişki ve uygunluk sağlanır.

7) Metinlerde doğru, açık, anlaşılır bir dil ve anlatım kullanılır.

c) Kitaplardaki konular, öğretime yardımcı unsurlarla beslenerek daha anlaşılır hale getirilir.

Bunun için;

1) Kitaplarda; öğrencileri çalışmaya, araştırmaya, gözlem ve deney yapmaya ve düşünmeye özendirici, yönlendirici hazırlık soruları, araştırma konuları, deneyler ve işlemler yer alır. Ayrıca, her bölüm veya ünite sonunda, dersin özelliğine göre değişik ölçme araçlarının kullanıldığı değerlendirme sorularına yer verilir.

2) Kitaplarda; konuları açıklayıcı resim, fotoğraf, tablo, grafik, şema, plân, harita ve benzeri öğretime yardımcı unsurlar bulunur. Bunlar, metinlerin kolay kavranmasını sağlayacak biçimde, uygun yerlere konur ve gerekli açıklamalar yapılır. Ayrıca kitaplarda, öğrencileri millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerler bakımından besleyici; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici ve bu değerlerle ilgili ders konularını sevdirici okuma parçalarına yer verilir.

3) Aynen yazılması gereken yabancı kelimelerin yanlarında parantez içinde Türkçe okunuşları da gösterilir.

4) Her kitabın, programlarda belirtilen hususlara ilâve olarak başında ve sonunda yer alması gerekenler, "Kitapların Hazırlanması ve İncelenmesi ile İlgili Esas ve Usuller" içerisinde belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

d) Kitaplar, estetik bakımdan yeterli ve göz sağlığına uygun olur.

Bunun için;

1) Kitaplar, mümkün olduğu kadar kaliteli kâğıda basılır.

2) Resim, fotoğraf, grafik, şema, plân, harita ve benzeri unsurların yerleştirilmesinde, görünümün yanı sıra, eğiticilik ve öğreticilik vasfına da önem verilir. Baskıların açık, net, estetik ve anlaşılır olması sağlanır.

3) Kitaplar kullanılabilir ve korunabilir nitelikte hazırlanır.

Kitapların Hazırlanması ve Hizmete Sunulması

Madde 6 - Kitaplar aşağıdaki usullere göre hazırlanır ve hizmete sunulur:

a) Yarışma

1) Ödüllü veya ödülsüz yarışma açılması hâlinde ilgili birimin hazırlayıp Başkanlığa sunduğu şartname, Kurulca uygun görüldükten sonra Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır.

2) Yazarlar veya yayınevleri tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanan baskıya hazır nüsha belirtilen süre içerisinde Daire Başkanlığına gönderilir veya elden teslim edilir. Daire Başkanlığı, eserler üzerinde ön incelemeyi yapar, uygun olanlara gizliliği sağlayacak şekilde gerekli işlemleri (kodlama ve benzeri) yapar ve ilgili birime gönderir.

3) İlgili birim, hazırlanan baskıya hazır nüshaları inceler veya incelettirir. İnceleme sonunda düzenlenen raporlar ile eserler Başkanlığa sunulur. Bunlar Kurulca değerlendirilir. İnceleme ve değerlendirme sonucu, Daire Başkanlığına ve ilgili birime bildirilir.

4) Eserlerin Kurulca değerlendirilmesi tamamlanıncaya kadar kimlik zarfları açılmaz ve kodlamalar gizli tutulur.
a) (Değişik - R.G.: 10.4.2003 - 25075 / m.1) Yarışma

1) Ödüllü veya ödülsüz yarışma açılması halinde Başkanlıkça hazırlanan şartname, Kurulca uygun görüldükten sonra Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır.

2) Yazarlar veya yayın evleri tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanan baskıya hazır nüsha, süresi içerisinde Daire Başkanlığına gönderilir veya elden teslim edilir. Daire Başkanlığı, eserler üzerinde ön incelemeyi yapar, uygun olanlara gizliliği sağlayacak şekilde gerekli işlemleri (kodlama ve benzeri) yapar ve Başkanlığa gönderir.

3) Başkanlık, baskıya hazır nüshaları incelettirir. İnceleme sonunda düzenlenen raporlar ile eserler Kurulca değerlendirilir. İnceleme ve değerlendirme sonucu, Daire Başkanlığına bildirilir.

4) Eserlerin Kurulca değerlendirilmesi tamamlanıncaya kadar kimlik zarfları açılmaz ve kodlamalar gizli tutulur.

Yarışma ile ilgili şartname, eserin inceleme ve değerlendirilmesi ile ilgili esas ve usuller yönerge ile belirlenir.


b) Sipariş

1) Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesi, ilgili birimce hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Kurulca uygun görülen şartname, hazırlayan birime gönderilir.

2) Söz konusu birim, kişi veya komisyona şartname hükümlerine göre kitap yazdırır.

3) İlgili birim, hazırlanan baskıya hazır nüshaları inceler veya incelettirir. İnceleme sonunda düzenlenen raporlar ile eserler Başkanlığa sunulur. Bunlar Kurulca değerlendirilir. Alınan karar, Daire Başkanlığına ve ilgili birime bildirilir.

c) Satın alma

1) Okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veya dışında yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitapların incelenmesi, ilgili birimce yaptırılır ve raporlarıyla birlikte Başkanlığa sunulur.

2) Kurulca kitabın veya telif hakkının satın alınmasına karar verilmesi hâlinde, bu durum, gereği için Daire Başkanlığına bildirilir. İlgili birime de bilgi verilir.

d) Yazdırma

Bakanlık, teşkilâtında görevli elemanlara veya bunlardan kuracağı bir komisyona kitap hazırlatabilir. Bu durumda da sipariş usulündeki yol izlenir.

e) Özel Kesimce Hazırlama

1) Yazar veya yayınevleri tarafından hazırlanan, biri orjinal olmak üzere üç adet baskıya hazır nüsha Başkanlığa gönderilir veya elden teslim edilir.

2) Başkanlık, eserler üzerinde ön inceleme yapılmasını sağlayarak uygun bulunanları incelettirir. Uygun bulunmayanları ise müracaat sahibine iade eder.

3) Başkanlık, eserin incelenmesini sağlayarak inceleme raporu doğrultusunda gerekli işlemleri yapar ve sonucu yazara veya yayınevine duyurur.

4) (Değişik - R.G.: 17.12.1999 - 23909) Bu yöntemle hazırlanan baskıya hazır nüshalar için başvuru her zaman yapılabilir. Mayıs ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının listesi Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmak üzere Yayımlar Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. Okutulma süresi devam eden ve Mayıs ayından önce Kurulca kabul edilmiş ders kitaplarına ait liste Mayıs ayının ilk haftasında Daire Başkanlığı’na gönderilir. 4) (Değişik - R.G.: 10.4.2003 - 25075 / m.1) Mayıs ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının listesi Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmak üzere Daire Başkanlığına gönderilir. Okutulma süresi devam edenler ile Mayıs ayından önce Kurulca kabul edilmiş ders kitaplarına ait liste Mayıs ayının ilk haftasında Daire Başkanlığına gönderilir.

5) Azınlık okulları için kendi dillerinde okutulan veya okutulacak olan kitaplar, yeminli mütercimlere tercüme ettirilerek, tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kitapların Değerlendirilmesi ve İnceleme Ücretinin Tespitine Ait Esas ve Usuller

İnceleme Esas ve Usulleri

Madde 7 - Kitapların hazırlanması ve incelenmesi ile ilgili esas ve usuller Kurulca belirlenerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Ön İnceleme Komisyonu

Madde 8 - Başkanlıkça kurul uzmanı, eğitim uzmanı ve şube müdürü düzeyinde elemanlardan oluşan üç kişilik ön inceleme komisyonu kurulur. Aynı düzeyde üç de yedek üye tespit edilir. Komisyon, başvuruları "Kitapların Hazırlanması ve İncelenmesi ile İlgili Esas ve Usuller" hükümlerine göre değerlendirir.

Ön inceleme sonucuna göre uygun görülenler incelemeye alınır. Uygun görülmeyenler ise yazarına veya yayınevine iade edilir.

İnceleme Ücreti

Madde 9 - Özel kesimce hazırlanan eserler ücret karşılığında incelenir. Bu ücret; eserin sayfa sayısı üzerinden hesaplanır ve her bir forması için 1000 (bin) gösterge rakamının, ücretin yatırıldığı tarihteki devlet memurları aylık kat sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. Forma sayısı ise sayfa sayısının on altıya bölünmesiyle tespit edilir.

İncelenmesi istenen eserin, inceleme ücretinin tamamı, Başkanlıkça belirlenen Döner Sermaye İşletmesi hesabına makbuz karşılığında yatırılır.

Eserin incelenmesi için Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan ücretin bir kısmı Başkanlıkça hazırlanan yönergede belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ön inceleme ve inceleme hizmetlerinde görev alanlara ödenir.

Birinci incelemeden sonra;

a) 75-89 puan aldığı için düzeltme çizelgelerine göre yeniden düzeltilmesi istenen eserlerin ikinci inceleme başvurusu yapıldığında inceleme ücretinin yarısı alınır.

b) İkinci incelemede de 75-89 puan alan eserler için üçüncü inceleme başvurusu yapıldığında, inceleme ücretinin 1/4'ü kadar ücret alınır.

c) 74 ve daha aşağı puan alan eserler ile üçüncü inceleme sonucunda 90'dan daha aşağı puan alan eserler için yeniden başvuru yapıldığında, bu başvuru, ilk başvurusu yapılan eserler gibi işleme tabi tutulur ve inceleme ücretinin tamamı alınır. (...) (Madde 9 un 4. fıkrası (a), (b), (c) bentleri ile birlikte, 10.4.2003 tarih ve 25075 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Bakanlıkça Sağlanan Eserlerin Değerlendirilmesi

Madde 10 - Bakanlık, ihtiyaç duyması halinde; yarışma, sipariş, satın alma ve yazdırma usulleri ile kitap temin edebilir. Bu yollarla sağlanan eserleri incelemek üzere komisyonlar kurulur.

Bu komisyonlar, ilgili birim temsilcisinin başkanlığında özel kesimce hazırlanan eserlerin değerlendirilmesinde görev alan komisyonlar gibi kurulur.

Özel Kesimce Hazırlanan Eserlerin Değerlendirilmesi

Madde 11 - Özel kesimce hazırlanan eserler için aşağıdaki şekilde komisyonlar kurulur ve değerlendirme yapılır.

a) 1) Her komisyon, dersin özelliği, dönem veya sınıf seviyesi dikkate alınarak yeter sayıda elemandan oluşturulur. Komisyonlar üç kişiden az, yedi kişiden fazla olamaz.

2) Komisyonlarda yeter sayıda branş öğretmeninin yanında, eserleri dil bakımından inceleyebilecek eleman da bulundurulur. Eserler, pedagojik ve görsel bakımdan da (şekil, tasarım grafik, resim gibi) incelenir.

3) İhtiyaç duyulması halinde, bu komisyonlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan ya da emekli öğretmenlerden de üye alınabilir.

b) Eserler, komisyonca "Kitapların Hazırlanması ve İncelenmesi ile İlgili Esas ve Usuller"e göre incelenir ve puanlanır.

c) Sonuçta 100 üzerinden;

1) En az 90 puan alan eserler, ilgili uzman veya şube müdürü tarafından Kurula sunulur. Kurulda, eseri inceleyen komisyon başkanı da bulundurulabilir.

2) 75-89 puan alan eserler, yazar veya yayınevine, düzeltilmesi istenen hususlarla birlikte gönderilir. Bu eserlerden başvurusu yapılanlar, istenilen düzeltmeler kontrol edilerek yeniden puanlandırılır. 90 ve daha yukarı puan alanlar, ilgili uzman veya şube müdürü tarafından Kurula sunulur.

3) 89 ve daha aşağı puan alanlar, ikinci defa düzeltilmesi istenen hususlarla birlikte yazara veya yayınevine gönderilir.

4) Tekrar başvurusunda da 90 ve daha yukarı puan alamadığı takdirde ilk başvurusu yapılan eserler gibi işlem görür.

d) (Değişik - R.G.: 3.9.1996 - 22746) İnceleme sonucunda; 74 ve daha aşağı puan alanlar ilgililerine inceleme raporları ile birlikte iade edilir. Yazar ve yayınevinin rapora yazılı ve gerekçeli itirazı, Başkanlığın uygun görmesi halinde ilgili komisyon veya başka bir komisyonca incelenir. İnceleme sonucuna göre gerekli işlem yapılır.

e) Kurula sunulan eserler, varsa düzeltme listeleriyle birlikte incelenerek değerlendirilir. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde, Kurulca ayrı bir komisyona da incelettirilebilir. Değerlendirme sonucuna göre bu eserler kurulca ya uygun bulunur veya düzeltilmek üzere ilgilisine gönderilir ya da uygun görülmez. Kurulca uygun görülmeyen eserler, yapılan tespitlerle birlikte ilgilisine gönderilir. Kitap, Kurul tarafından, düzeltilmek üzere yazar veya yayınevine en fazla iki (2) defa gönderilir.
Madde 11- (Değişik - R.G.: 10.4.2003 - 25075 / m.3) Özel kesimce hazırlanan eserler için aşağıdaki şekilde komisyonlar kurulur ve değerlendirme yapılır.

a) Her komisyon, dersin özelliği ve sınıf seviyesi dikkate alınarak yeter sayıda elemandan oluşturulur. Komisyonlar üç kişiden az yedi kişiden fazla olamaz.

b) Komisyonlarda yeter sayıda alan öğretmeni ile eserleri dil ve imla kuralları, görsel tasarım, resimleme/grafik bakımından inceleyebilecek elemanlar da bulundurulur. Eserler; gelişim, öğrenme ve öğretme özellikleri ve gerektiğinde ölçme ve değerlendirme bakımından da incelenir. İhtiyaç duyulması durumunda, bu komisyonlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan ya da emekli öğretmenlerden de üye alınabilir.

c) 100 puan üzerinden en az 90 puan alan eserler, ilgili uzman veya şube müdürü tarafından Kurula sunulur. Kurulda, eseri inceleyen komisyon başkanı da bulundurulabilir. 90 puandan daha az puan alan eserler inceleme raporuyla birlikte ilgilisine iade edilir.

Kitapların incelemesinde sorumluluk inceleyen komisyona aittir.

d) Kurula sunulan eserler, varsa düzeltme listeleriyle birlikte incelenerek değerlendirilir. Ayrıca, gerekli görülmesi durumunda Kurulca ayrı bir komisyona da incelettirilebilir. Bu inceleme ve değerlendirme sonucunda eserin puanlandırılması yeniden yapılabilir.

Değerlendirme sonucuna göre bu eserler Kurulca ya uygun bulunur veya düzeltilmek üzere ilgilisine gönderilir ya da uygun görülmez. Kurulca uygun görülmeyen eserler, yapılan tespitlerle birlikte ilgilisine gönderilir. Kitap, Kurul tarafından düzeltilmek üzere yazar veya yayın evine bir (1) defa gönderilir.


Kurul Üyelerinin Rehberliği

Madde 12 - Komisyonların kurulmasında, çalışmalarında ve ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde ilgili Kurul üyesinin rehberliğinden yararlanılır.

Okutulma Süresi

Madde 13 - Kitapların okutulma süresi, ilk kabul edildiği öğretim yılından veya dönemden itibaren 5 (beş) öğretim yılı veya 10 (on) dönemdir.

Okutulma Süresinin Uzatılması

Madde 14 - (Değişik - T.D.: 09.1997 - 2480) Okutulma süresi sona eren ders kitaplarının sürelerinin uzatılmaması esastır.

Ancak, alanında ders kitabı bulunmayan veya bir kitap bulunan ders kitaplarının sürelerinin uzatılmasına, yazar veya yayın evlerinin başvurusu ve ilgili birimin teklifi dikkate alınarak Kurulca karar verilir.

(Değişik son fıkra - R.G.: 17.12.1999 - 23909) Süresi uzatılan kitaplara ilişkin karar Daire Başkanlığına bildirilir.

Okutulma Süresi İçerisinde Kitaplarda Değişiklik Yapılması

Madde 15 - Programları değiştirilen derslere ait kitapların yeni duruma uyarlanmaları zorunludur. Bunun için, Bakanlıkça gerekli görülen düzeltme ve değişiklikler;

a) Özel kesimce hazırlanan eserlerde, yazardan veya yayınevinden istenir. Süresi içinde yazar veya yayınevi tarafından düzeltme ve değişiklik yapılmadığı takdirde Bakanlık, kitabın, ders kitabı olma kararını iptal eder.

b) Bakanlık baskısı kitaplarda, kurulacak komisyonlar vasıtasıyla yapılır.

Yazarların veya Yayınevlerinin Uyması Gereken Hususlar

Madde 16 - Yazarlar veya yayınevleri kitap hazırlarken ilgili öğretim programında ve varsa şartnamelerinde belirtilen esaslar ile Bakanlıkça istenilen diğer hususlara aynen uymak zorundadırlar.

Yayımlanan Kitapların Kontrolü

Madde 17 - Başkanlıkça kabul edilen ders kitapları, Daire Başkanlığından fiyat alır. Ancak, yazar veya yayınevi, kitabı bastıramayacaksa durumu yazılı olarak Daire Başkanlığına bildirir. Bu durumda kitap, ders kitapları listesinde yayımlanmayacağı gibi okutulma süresinde de değişiklik yapılmaz. Yayımlanan kitapların ilk ve müteakip baskılarından, basıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde 5 adedi Başkanlığa, 5 adedi de Daire Başkanlığına gönderilir. Bu süre içerisinde gönderilmeyen eserlere ait Kurul Kararı iptal edilir. Başkanlık, bu kitapları karara bağlanmış olan mühürlü nüshalarıyla, Daire Başkanlığı da fiyatı ile karşılaştırır. Bu karşılaştırmalarda asıl nüshalara uymadığı tespit edilen eserlerin kabulüne dair Kurul Kararı, kitabın kabulündeki yöntemle yürürlükten kaldırılır ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Yeni baskılar, ilgili birim tarafından da incelenir, varsa belirlenen hatalar Başkanlığa bildirilir.

Kitaplarda, Kurul kararı olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Baskı ve Dağıtım

Madde 18 - Bakanlıkça yayımlanacak kitapların baskı adedi, Daire Başkanlığınca ilgili birimle işbirliği yapılarak ihtiyaca göre belirlenir. Baskı, satış ve dağıtım işlemleri de Daire Başkanlığınca yapılır.

Kayıtların Tutulması ve Bilgilendirme

Madde 19 - Daire Başkanlığı, Bakanlık ve özel kesimce hazırlanan kitapların yayım, dağıtım ve satış durumlarını izler. Konu ile ilgili istatistikî verileri Başkanlığa sunar.

Telif Ücreti

Madde 20 - Bakanlıkça yayımlanan kitapların yazarlarına Milli Eğitim Bakanlığınca "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücreti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ücret ödenir.

Fiyatların Belirlenmesi

Madde 21 - Fiyatların belirlenmesi amacıyla, Daire Başkanının başkanlığında, Başkanlığın ders kitaplarıyla ilgili Daire Başkanı, Daire Başkanlığından ilgili şube müdürü, ilgili birim yetkilisi, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir temsilci, Milli Eğitim Basımevi Müdürü ve Yayıncılar Birliği temsilcisinden bir komisyon oluşturulur. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, kitap yayınlayan kamu kurumlarının, özel kuruluşların veya uzmanların görüşlerini de alabilir. Ancak, kesin karar komisyonuna aittir.

Ders kitaplarının satışlarında uygulanacak birim fiyatları; kullanılan kâğıdın cinsine, ebadına, cildinin karton veya bez oluşuna göre komisyon tarafından belirlenir.

Kitaplara, komisyonca uygun görülen forma birim fiyatlarının üzerinde fiyat verilemez. Komisyonun belirleyeceği fiyatlar Bakanlık Makamı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Fiyat almadan satışı yapılan ve belirlenen fiyatın üstünde bir fiyatla satışı yapıldığı Daire Başkanlığınca tespit edilen kitabın kabulüne dair Kurul Kararı iptal edilir ve ders kitapları listesinden çıkarılır.

Ders Kitapları Listesinin Yayımlanması

Madde 22 - (Değişik - R.G.: 17.12.1999 - 23909) Yazar veya yayın evi yetkilileri;

a) İçinde bulunan yılın Mayıs ayından önce Kurulca kabul edilen veya okutulma süresi devam eden ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, Mayıs ayının ilk haftasının son iş gününe kadar,

b) Mayıs ayının ilk üç haftasında Kurulca kabul edilen ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, Mayıs ayının son iş gününe kadar,

Yayımlar Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar.

Kabul edilen ders kitaplarının adları, yazarı-yazarları, yayın evi ve fiyatları ile birlikte her yıl en geç Haziran ayının ilk on günü içinde Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.

Kitapların Seçimi

Madde 23 - (Değişik - R.G.: 12.8.1998 - 23431) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının seçiminde aşağıdaki yol izlenir.

a) Kurulca kabul edilen ders kitaplarının yayımlandığı Tebliğler Dergisinin her öğretmen tarafından incelenmesi okul yönetimince sağlanır.

b) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları, ilgili sınıf ve branş öğretmeni tarafından seçilir.

Sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni, seçtikleri kitapların seçme gerekçeleri konusunda zümre öğretmenler kuruluna bilgi verirler. Bu toplantıya okul-aile birliği başkanı ya da uygun göreceği üyelerin katılması sağlanır.

Sınıf ve branş öğretmeni, seçtiği kitap listesini gereği için okul müdürüne sunar.

c) Okul yönetimleri, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitapları çeşitlerinin okul ve sınıf kitaplıklarında bulundurulmasına özen gösterirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hazırlama Esas ve Usullerine Uyma

Madde 24 - Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesinde belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde hazırlayanlara ödeme yapılmaz.

Yazar veya Yayınevi Değişikliği

Madde 25 - Baskıya hazır nüsha Kurul kararına bağlandıktan sonra kitabın üzerinde bulunan yazar veya yazarların isimleri ile yayınevi adı, tarafların karşılıklı rızalarına dair noter sözleşmesi, ihtilaf durumunda ise esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın değiştirilemez.

Komisyona Alınacak Elemanlar

Madde 26 - İlgili birimler tarafından kitap yazdırmak için görevlendirilecek kişiler ile inceleme komisyonlarına alınacak personel, ilgili birimlerce belirlenir, Başkanlığa da bilgi verilir.

Kitaplarla İlgili Olarak Başkanlıkça da Yapılabilecek İşlemler

Madde 27 - Bu Yönetmelikte sözü edilen kitapların hazırlanarak ilgililere sunulmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgili birimlere bilgi verilmek suretiyle Kurul Kararı ile Başkanlıkça da yapılabilir.

Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar

Madde 28 - Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitaplarından başka hiç bir eser ders kitabı olarak öğrencilere aldırılamaz.

Ders kitabı bulunmaması halinde Başkanlıkça tavsiye edilen kitaplardan faydalanılır.

Diğer Bakanlıkların Meslekî Ders Kitapları

Madde 29 - Diğer Bakanlıklara bağlı okulların meslekî ders kitapları kendi bünyelerinde branş elemanlarından oluşturulacak en az 3 kişilik bir komisyona incelettirilerek tanzim edilen raporla birlikte Başkanlığa gönderilir.

Uygunluk Kararının İptali

Madde 30 - Duyurusu yapılan kitapların bu kararı aşağıdaki durumlarda iptal edilir ve bu kitapların yazar veya yayınevine ait diğer kitaplarda iki (2) yıl süre ile incelemeye alınmaz.

a) Ders kitabı olarak kabul edildiğine dair Kurul Kararı olmadığı halde, bu karar varmış gibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

b) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere uymadığı sonradan tespit edilenler.

Öğretmen Kılavuz Kitapları

Madde 31 - Her ders için öğretmen kılavuz kitabı hazırlanması esastır. Öğretmen kılavuz kitapları her ders kitabı için ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi her ders için birlikte de hazırlanabilir. Bu uygulamaya hangi derslerden başlanacağı ilgili birimlerce belirlenir. Belirlenen dersler Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

"Kitapların Hazırlanması ve İncelenmesi ile İlgili Esas ve Usuller" çerçevesinde hazırlanan öğretmen kılavuz kitapları, ilgili birimlerce "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği" hükümlerine göre incelenir. İnceleme sonunda eserler, düzenlenen rapor ile birlikte Başkanlığa sunulur.

Ancak; yabancı dil ders kitapları için başvurular, yabancı dil öğretiminin özelliği dikkate alınarak "Öğretmen Kılavuz Kitabı" ve "Öğrenci Alıştırma Kitabı" ile birlikte kabul edilir ve birlikte incelenir.

Kılavuz kitaplar öğretmenlere ücretsiz verilir.

Takma (Müstear) Ad Kullanamama

Madde 32 - Ders kitapları yazarları ders kitaplarında takma (müstear) ad kullanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük-Yürütme-Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 33 - 29.5.1993 tarih ve 21595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (...) (Geçici Madde 1, 17.12.1999 tarih ve 23909 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
Geçici Madde 1- (Yeniden Düzenleme - R.G.: 10.4.2003 - 25075 / m.4) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin değişik (e) bendi gereğince özel kesimce hazırlanan baskıya hazır nüshaların başvurusu 30/6/2004 tarihine kadar durdurulmuştur.

Ancak, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce incelenen, 75 ve daha yukarı puan alan ve ilgilisine gönderilen eserlerin başvurusu, bir defaya mahsus olmak üzere 30/6/2003 tarihine kadar kabul edilir.

Başvurusu yapılmış olan eserler, yeni puanlamaya göre değerlendirilir.


Geçici Madde 2 - (Ek - R.G.: 9.5.1998 - 23337) 1997-1998 Öğretim Yılı sonu itibariyle okutulma süresi sona erecek ders kitaplarından yazar, yayınevi veya ilgili birimlerin 29 Haziran 1998 tarihine kadar Başkanlığa başvurmaları durumunda, Kurulca uygun bulunanların okutulma süresi bir (1) yıl uzatılabilir.

Geçici Madde 2- (Ek - R.G.: 11.6.2003 - 25135 / m.1) 2003 - 2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere resmi ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere, seçmeli ders kitapları dışında, Bakanlıkça satın alınarak parasız dağıtılacak ders kitapları için bu okullarda seçim yapılmaz.

2003 - 2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere ders kitaplarının fiyatları, Haziran ayının son haftasında Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Yürürlük

Madde 34 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.