Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 657 - 14.7.1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 3 Haziran 1991 - Sayı: 20890


Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görevli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 17.9.1982 tarih ve 8/5336 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Genel Yönetmelik"in değişik 16. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi

Madde 4 - Bakanlık kurum ve kuruluşlarındaki disiplin amirleri ve bunların astlık-üstlük sırası Ek listede gösterildiği gibi belirlenmiştir.

Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.

Ek listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir.

Üst disiplin amirleri tarafından yukarıdaki fıkrada açıklandığı tarzda ve ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiş disiplin cezalarına itiraz varsa bu amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne yoksa ilgili disiplin kuruluna yapılır.

Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri

Madde 5 - Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7 - 2.6.1986 tarih ve 2211 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


A - MERKEZ TEŞKİLATI

Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

1. Müsteşarlık: Bakan Bakan  
a) Müsteşar Müsteşar Müsteşar  
b) Müsteşar Yardımcısı      
c) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli      
2. Özel Kalem Maüdürlüğü:      
a) Özel Kalem Müdürü Bakan    
b) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetliler Sınıfı Personeli Özel Kalem Müdürü    
3. Müşavirlikler:      
a) Bakanlık Müşavirliği: Bakan    
1) Bakanlık Müşaviri İligili Bakanlık Müşaviri    
2) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli      
b) Hukuk Müşavirliği: Müsteşar Bakan  
1) 1. Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Maşaviri Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
2) Hukuk Müşaviri İligili Hukuk Müşaviri 1. Hukuk Müşaviri  
3) Raportör, Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli      
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:      
1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan  
2) Grafiker, Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetliler Sınıfı Personeli

Basın ve Halkla İlişkiler

Müşaviri

Bakan

Müsteşar

 

Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

(21804 sayılı, 30.12.1993 tarihli Resmi gazete’de yayınlanan değişik 4 numaralı a bendi.)  
4) Kurul Başkanlıkları:      
a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı      
1) Talim ve Terbiye kurulu Başkanı Bakan    
2) Talim ve Terbiye kurulu Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Bakan  
3) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Bakan  
4) Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Bakan  
5) Daire Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen personel İligili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan yardımcısı

Talim ve Terbiye kurulu Başkanı
6) Talim ve Terbiye kurulu Kurul Uzmanı, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, (Ek ibare - R.G.: 30.6.2001 - 24448) "Araştırmacı"

İligili Daire Başkanı

İligili Daire Başktan

İligili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
7) Müstercim, Şef, Memur, Daktilograf, Ambar Memuru, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Şube Müdürü Daire Başkanı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı

(Değişik-R.G.:29.8.2000-24155)
8) Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürü

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Müdür Baş Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

Öğretmen

Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürü İlgili Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı
Diğer Personel Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürü İlgili Daire Başkanı
b) Teftiş Kurulu Başkanı      
1) Teftiş kurulu Başkanı Bakan    
2) Başmüfettiş, Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanı Bakan  
3) Müfettiş Yardımcısı Başmüfettiş yoksa Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanı Müsteşar
4) Şube Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı Müsteşar  
5) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Şube Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı  
c) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı      
1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon kurulu Başkanı Müsteşar Bakan  

Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

2) Daire Başkanı

3) araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Uzmanı, (Ek ibare - R.G.: 30.6.2001 - 24448) "Araştırmacı"

4) Şef, Memur, daktilograf, Yardım Hizmetler Sınıfı Personeli

5) Genel Müdürlükler

 1. Genel Müdür
 2. Genel Müdür Yardımcısı
 3. Daire Başkanı
 4. Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, (Ek ibare - R.G.: 30.6.2001 - 24448) "Araştırmacı, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Mühendis"
 5. Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeli, Veri Hazırlama Kontrol Uzmanı, (Ek ibare - R.G.: 30.6.2001 - 24448) "İstatistikçi"
 6. Mütercim, Şef, Memur, Daktilograf, Teknik Ressam, Grafiker, yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

6. Bakanlık Daire Başkanlıkları:

 1. Daire Başkanı
 2. Şube Müdürü, Eğitim uzmanı, Mühendis, Mimar, (Ek ibare - R.G.: 30.6.2001 - 24448) "Araştırmacı"
 3. Programcı, Çözümleyici, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmesi vb. Personel
 4. Şef, mimar, Daktilogra, Şoför, Ayniyat Saymanı, ambar memuru, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam vb. Personel Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personel

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaşkanıDaire Başkanı


Müsteşar

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Daire Başkanı

Şube Müdürü


Şube Müdürü
Müsteşar

Daire Başkanı
Şube MüdürüŞube Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı


Bakan

Müsteşar Yardımcısı

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Daire Başkanı


Daire Başkanı
Bakan

Müsteşar Yardımcısı
Daire BaşkanıDaire Başkanı

Müsteşar


Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı


Genel Müdür Yardımcısı

Müsteşar
Müsteşar YardımcısıMüsteşar Yardımcısı


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

7. Savunma Sekreterliği

 1. Savunma Sekreterliği
 2. Savunma uzmanı
 3. Sivil Savunma uzmanı

d) Şef Memur, daktilograf, Yardımcı Hizmetler


Müsteşar

Savunma Sekreteri

Savunma Sekreteri

Savunma Uzmanı


Bakan

Müsteşar

İçişleri Bakanlığı Sivil

Savunma Genel Müdürü

Savunma Sekrereteri
Bakan

İçişleri Bakanlığı

Müsteşarı

Müsteşar

B - TAŞRA TEŞKİLATI
Sicil Verilecek Personel 1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. İl Milli Eğitim Müdürlükleri
 1. İl Milli Eğitim Müdürü
 2. (Değ.RG: 30.9.1999 - 23832) İlköğretim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, (Ek ibare - R.G.: 30.6.2001 - 24448) "Araştırmacı"
 3. (Değ.RG: 30.9.1999 - 23832) İlköğretim Müfettişi, İlköğretim Müfettiş Yardımcısı ve İlköğretim Müfettişleri Başkanlığında gerekli diğer personel,
 4. Sivil Savunma Uzmanı
 5. Rehber Öğretme, Mühendis, Mimar, Şef, Memur, Daktilograf, Teknisyen, Tekniker, Teknisyen Yardımcısı, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli
 6. (Ek - R.G.: 30.6.2001 - 24448) Sivil Savunma Bürosunda Bürodan sorumlu İl Milli Eğitim görevli Şef, Memur Sivil Savunma Uzmanı Müdürü" Daktilograf, Teknik Hiz. yoksa ilgili Milli Eğitim Sınıfı personeli, Yardımcı Müdür Yardımcısı yoksa Hizmetler Sınıfı Personeli Şube Müdürü ve Diğer Personel

 


Vali

İl Milli Eğitim Müdürü

İlköğretim Müffettişler Başkanı


İl Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

Müsteşar

Vali

İl Milli Eğitim Müdürü


Savunma Sekreteri

İl Milli Eğitim Müdürü

Bakan

Müsteşar

Vali


İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

Vali


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri:

 1. İlçe Milli Eğitim Müdürü
 2. Şube Mürürü
 3. Rehber Öğretmen, Şef, Memur, Daktilograf Tekniker, Teknisyen, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel

3. Okullar

 1. (Değ.RG: 30.9.1999 - 23832) Anaokulu ve İlköğretim Okulu Müdürü
 1. İlçede
 2. Merkez ilçede
 1. (Değ.RG: 30.9.1999 - 23832) Anaokulu ve İlköğretim Okulu Müdür Baş Yardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Öğretmeni
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. (Değ.RG: 30.9.1999 - 23832) Lise ve Dengi Okul Müdürleri,
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

Kaymakam

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Şube Müdürü
İlköğretim Müfettişi

İlköğretim Müfettişi


Okul Müdürü

Okul Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü

Kaymakam

İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İlköğretim Müfettişi

İlköğretim Müfettişi
Kaymakam

İl milli Eğitim Müdürü

Vali

İl Milli Eğitim Müdürü

Kaymakam
Kaymakam

İlgili İl Milli Eğitim Müdürü


İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Milli Eğitim Müdürü

Vali


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. (Değ.RG: 30.9.1999 - 23832) Lise ve Dengi okullarda görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı, atelye Şefi, Laboratuvar Şefi, Öğretmen, rehber Öğretmen ve benzeri unvanlarda görevli personel
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. (Değ.RG: 30.9.1999 - 23832) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi oktullarda görevli; Şef, Sağlık Memuru, hemşire, Hemşire Yardımcısı, Memur, Daktilograf, Şoför, Sayman, Veznedar, Ambar Memuru, Teknik hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

 1. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü

1) İlçede

Okul Müdürü

Okul Müdürü

Okul Müdürü

Okul Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
Kaymakam

Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü

Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. Merkez İlçede
 1. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Tabip
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Rehber Öğretmen, Öğretmen vb. Personel
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıflı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

5. Halk Eğitim Merkezi

 1. Halk Eğitim merkezi Müdürü
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

 

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yoksa Şube MüdürüRehberlik ve Araştırma Merkezi

Müdürü

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü

Bölüm Başkanı


Bölüm Başkanı

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı


İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Müdürü

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Müdürü
Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Müdürü

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Müdürü


Kaymakam

İl milli Eğitim Müdürü

Vali
Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü


İlçe Milli Eğitim Müdürü


İlgili İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürüİl Milli Eğitim Müdürü

Vali


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. Halk Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı, Öğretmen, Rehber Öğretmen, Kurs Öğretmeni, Usta Öğretici
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Personeli
 1. İlçede

 2. Merkez İlçede

6. Çıraklık Eğitim Merkezleri:

 1. Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı, Müdür YardımcısıÖğretmen, Rehber Öğretmen, Usta Öğretici
 1. İlçede
 2. Merkez İlçedeHalk Eğitim Merkezi Müdürü

Halk Eğitim Merkezi Müdürü


Halk Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Halk Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısıİlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

Halk Eğitim Merkezi Müdürü


Halk Eğitim Merkezi Müdürü

Kaymakam

İl Milli eğitim Müdürü


İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl milli Eğitim Müdür

Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürü


İlgili İl Milli Eğtim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürü

Vali


Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel
 1. İlçede

 2. Merkez İlçede

7. Eğitim Araçları ve Donatım

Merkezleri

(Akşam Sanat Okulları):

 1. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürü
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. Müdür Yardımcısı, Öğretmen, Rehber Öğretmen
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeğli ve Diğer Personel

 


Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube MüdürüEğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürü

Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürü

Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü


Çıraklık Eğitim Merkezi MüdürüKaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürü


İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü


İl Milli Eğitim Müdürü

Vali
Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

8. (Değişik - R.G.: 30.6.2001 - 24448) Açık İlköğretim Okulu Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu a) Okul Müdürü b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen, Mühendis, Film Yapımcısı c) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Teknisyen ve Diğer Personel

9. Sağlık Eğitim Merkezleri :

 1. Baştabip
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdür Yardımcısı

Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdür Yardımcısı

Eğt.Tek.Gn.Md. ilgili Daire Başkanı

Okul Müdürü


Müdür Başyardımcısı


Film - Radyo Televizyon ile Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü

Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürü

Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürü

Eğt.Tek.Gn.Md. ilgili Genel Müdür Yardımcısı

Eğt.Tek.Gn.Md. ilgili Daire Başkanı

Okul Müdürü
Film - radyo Televizyon ile Eğitim Merkezi Müdürü
Kaymakam

Vali

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube MüdürüMüsteşar

İl Milli Eğitim Müdürü


İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürü

Müsteşar


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. Baştabip Yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip, Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog, Psikiyatris, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, sosyal Çzalışmacı, Pizikoterapist, Laborant, Laborant Yardımcısı, Radyoterapist, Başhemşire, hemşire, Hemşire Yardımcısı, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Diğer Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıf Persboneli
 1. İlçede
 2. Merkez ilçede
 1. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

10. Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzcilik Kamp Tesis Müdürlükleri:

 1. Müdür
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
Baştabip

Baştabip
Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü

Yoksa Baştabip Yardımcısı

Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü yoksa Baştabip Yardımcısı
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İl milli Eğitim Müdürü
Baştabip

Baştabip

Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü


Kaymakam

Vali
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü

Vali


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

 1. Diğer Personel
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

11. Öğretmenevleri ve Lokalleri:

 1. Müdür
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede
 1. Diğer Personel
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

12. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevleri:

 1. Yayınevlerinde Görevli Tüm Personel
 1. İlçede
 2. Merkez İlçede

13. Devlet Memurları Yabancı diller eğitim Merkezi ve Hizmetçi Eğitim Enstitüleri:

 1. Müdür
 2. Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen
 3. Diğer Personel

14. Huzurevi Müdürlükleri

 1. Müdür
 1. İlçede
 2. Merkez ilçede

Müdür

Müdürİlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

Müdür

Müdür

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube MüdürüHizmetçi Eğitim Dairesi

Müdür

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı


Huzurevi Müdürü

Huzurevi Müdürü


İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü


Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü


İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü
Müsteşar Yardımcısı

Hizmetçi Eğitim Dairesi Başkanı

Müdürİlçe Milli Eğitim Müdürü

İlgili İl milli Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü

Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürüİl Milli Eğitim Müdürü

Vali


Kaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürü

Vali
Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

İl Milli Eğitim MüdürüKaymakam

İl Milli Eğitim Müdürü


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

15. Validebağ Sanatroyum ve Öğretmenler Hastanesi:

 1. İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesi Başkanı
 2. Başkan Yardımcısı, Baştabip
 3. Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, uzman Tabip, Tabip, Diştabibi, eczacı, Biyolog, Psikiyatrist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizikoterapist, Uzman, sosyal Çalışmac,ı Laborant, Laborant Yardımcısı, Diyetisyen, Radyoterapist, Başhemşire, Hemşire, hemşire Yardımcısı, Sağlık Memuru, Sağlık teknisyeni, Diğer Sağlık ve Yardımcı Sağlık hizmetleri Sınıfı Personeli
 4. Diğer Personel
 5. Sağlık Meslek Lisesi
 1. Okul Moüdürü
 2. Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler
 3. Diğer Personel

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı


Başkan

Baştabib


Hastane Müdürü

Başkan Yardımcısı

Okul Müdürü

Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı


Müsteşar Yardımcısı


Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

Başkan


Başkan Yardımcısı

Başkan

Başkan Yardımcısı

Okul Müdürü

 Müsteşar


Müsteşar Yardımcısı

Sağlık İşleri İşleri Dairesi Başkanı

Başkan

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

Başkan

Başkan Yardımcısı


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

16. Ankara Sağlık Eğitim Merkezi:

 1. Baştabip
 2. Baştabip Yardımcısı, uzman Tabip, Tabip, Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü, Diştabibi, eczacı, biyolog, Psikiyatrist, psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Pizikoterapist, Laborant, Laborant yardımcısı, Radyoterapist, Başhemşire, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Sağlık memuru, Sağlık teknisyeni, Diğer Sağlık ve Yardımcı Sağlık hizmetleri Sınıfı Personeli
 3. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli

17. Devlet Kitapları, Döner Sermayesi Müdürlüğü:

 1. Müdür
 2. Müdür Yardımcısı
 3. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Sayman, Veznedar, Ambar Memuru, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yarndımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer Personel

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

Baştabip

Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü yoksa Baştabip Yardımcısı
Yayımlar Dairesi Başkanı

Müdür

Müdür Yardımcısı


Müsteşar Yardımcısı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

Baştabip

Müsteşar Yardımcısı

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müdür


Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı

Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

Yayımlar Dairesi Başkanı


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

18. Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğü:

 1. Müdür
 2. Müdür Yardımcısı
 3. Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Sayman, Veznedar, Ambar Memuru, Teknik hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer Personel

19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü

(2. Akşam Sanat Okulu):

 1. Müdür
 2. Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Atölye ve Laboratuvar Şefi, Öğretmen, Araştırma uzmanı, Mühendis,
 3. Sayman, Tekniker, Teknisyen, teknik ressam, Grafiker, Ayniyat saymanı Ambar Memuru., Veznedar, Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Sağlık ve Yardımcı Sağlık hizmetleri Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer personel

Yayımlar Dairesi Başkanı

Müdür
İşletmeler Dairesi Başkanı

Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü
Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcı


Müsteşar Yardımcısı

Yayımlar Dairesi Başkanı
Müsteşar Yardımcısı

İşletmeler Dairesi Başkanı

Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü


Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

İşletmeler Dairesi Başkanı


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

20. Yaygın Eğitim Enstitüsü:

 1. Müdür
 2. Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Eğitim uzmanı, Rehber Öğretmen, Öğretmen
 3. Şef, Memur, Daktilograf, teknik hizmetler Sınıfı Personeli, Şoför, Yardımcı hizmetler Sınıfı Personeli

Çıraklık ve Yaygın Eğitim

Genel Müdür Yardımcısı

Yaygın Eğitim Enstitüsü

MüdürüYaygın Eğitim enstitüsü

Müdür Başyardımcısı yoksa

Müdür Yardımcısı


Çıraklık ve Yaygın Eğitim

Genel Müdürü

Çıraklık ve Yaygın Eğitim

Genel Müdür YardımcısıYaygın Eğitim Enstitüsü

Müdürü

Müsteşar Yardımcısı

Çıraklık ve Yaygın Eğitim

Genel Müdür YardımcısıÇıraklık ve Yaygın Eğitim

Genel Müdür Yardımcısı

(22143 Sayılı, 16.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle getirilen ek)

21. Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

 1. Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat okulu Müdürü
 2. Müdür, Müdür Başyrd., Müdür Yrd., Atölye veya Bölüm Şefi, Öğretmen
 3. Diğer Personel

 Öğret. Hiz. ve Sos. İşl. Dai. Bşk.lığı İlgili Şube Müdürü

Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü

Başkent Öğretmenevi ve Akşam San. Ok. Müdür Başyrd. yoksa Müd. Yrd.


Öğretmen Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

Öğret. Hiz. ve Sos. İşl. Dai. Bşk.lığı İlgili Şube Müdürü

Başkent Öğretmenevi ve akşam Sanat Ok. Müdürü


Müsteşar Yardımcısı

Öğretmen hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Öğret. Hiz. ve Sos. İşl. Dai. Bşk.lığı İlgili Şube Müdürü


Sicil Verilecek Personel

1. Sicil Amiri 2. Sicil Amiri

Gerektiğinde Görüşüne

Başvurulacak 3. Sicil Amiri

22. Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu

 1. Görme engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
 2. Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı Öğretmen, Bilgisayar Programcısı, Doktor
 3. Diğer personel


Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel müdürlüğü Şube Müdürü

Görme Eng. Basımevi ve akşam Sanat okulu Müdürü


Görme Eng. Basımevi ve Akşam Sanat okulu Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı


Özel Eğitim, rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel müdürlüğü Daire başkanı

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

Görme Eng. Basımevi ve akşam sanat Okulu Müdürü


Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hpizmetleri Daire Başkanı

Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü