MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ÜRETİM TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI YÖNETMELİĞİ
MEB Karar Sayısı ve Tarihi: 82 - 14.5.1987
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3423 - 3.6.1938 / 1739 - 24.6.1973
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 15 Haziran 1987 - Sayı: 2236

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, 3423 sayılı Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinde çalışan personele; 3308 Sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca, kârdan verilecek üretimi teşvik priminin dağıtım esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (64 sayılı, 30.5.1990 tarihli karara göre değişik şekli) Bu yönetmelik, 3423 sayılı Kanuna göre bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan her kademedeki okul ve kurumlar ile bu okul ve kurumların döner sermaye işletmelerinde çalışarak kârın gerçekleşmesini sağlayanlardan 657 ve 1475 sayılı Kanuna tabi personeli kapsar."

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3423 sayılı Kanunun 3308 sayılı Kanunla değişik 1. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Başkanlık", Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nı,

"İşletme", mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının bünyesinde kurulan döner sermaye işletmelerini,

"İta Amiri", mesleki ve teknik öğretim okulları ve kurumlarındaki döner sermaye işletmelerinin idari ve mali sorumluluğunu taşıyan; müdür, müdür vekili veya Bakanlıkça ita amiri olarak görevlendirilen kişiyi,

"Teknik müdür yardımcısı", işletmenin üretim ve yönetiminde ita amirine yardımcı olmak üzere İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilen müdür yardımcısını,

"Bölüm şefi", kadro unvanına bakılmaksızın, yetkili makamca bu unvanla görevlendirilen ve bölümün her türlü iş ve işleminden idareye karşı sorumlu kişiyi,

"Atelye, laboratuvar veya kısım şefi", kadro ünvanına bakılmaksızın yetkili makamca bu ünvanla görevlendirilen, atelyedeki üretimde fiilen görev alan ve üretimden idareye karşı sorumlu kişiyi,

"Sayman", kadrosu döner sermaye saymanı olan veya yetkili makamca döner sermaye saymanı olarak görevlendirilen kişiyi,

(64 sayılı, 30.5.1990 tarihli Kararla değiştirilen fıkra)

"Personel", bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurumun kadrosunda olan veya Bakan Onayı ile bu işletmede fiilen çalışmak üzere görevlendirilen ve işin gereği olarak üretimde fiilen çalışarak kârın elde edilmesinde emeği geçen, 657 ve 1475 Sayılı Kanuna tabi kişileri",

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ OLARAK DAĞITILACAK KAR VE DAĞITIM ESASLARI

Dağıtılacak Kâr

Madde 5 - Mali Yıl sonu bilançosunda görülen kârın en çok üçte biri, bu yönetmelik esaslarına göre üretimi teşvik primi olarak dağıtılır.

Bölümlerin veya atelyelerin kârlarının toplamı ile yıl sonu bilançosunda görülen kâr arasındaki fark, bölümlere veya atelyelere kârları oranında geri yansıtılır. Bölümlerin veya atelyelerin kâr dağıtımı hesaplaması bu işlemden sonra yapılır.

Üretimi Teşvik Primi Dağıtım Esasları

Madde 6 - Üretimi teşvik primi, Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Okul ve Kurumlarında aşağıdaki esaslar dahilinde dağıtılır.

Dağıtıma esas kârın % 25'i idari personele, % 5'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı, % 70'i de bölüm personeline verilir.

a) Dağıtma esas kârın % 25'i idari personele aşağıdaki oranlarda dağıtılır.

(1) Döner sermaye işletmesi ita amirine: % 8

(2) Teknik müdür yardımcısına: % 5

(3) Bölüm şeflerine veya bölüm şefi bulunmayan yerlerde bölüm şefi görevi yapan atelye şeflerine : % 6

(4) Saymana: % 5

(5) Ambar memuru, veznedar ve benzeri memurlardan döner sermayede görev yapanlara: % 1

Bölüm şeflerine veya bölüm şefi bulunmayan yerlerde bölüm şefi görevi yapan atelye şeflerine verilen % 6'lık, pay, döner sermayeye katkısı bulunan bölümler arasında kara katkı oranları dikkate alınmadan eşit şekilde dağıtılır.

b) Dağıtma esas kârın % 5'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak ayrılır.

Bu pay ita amiri, teknik müdür yardımcısı ve kârın dağıtılacağı ilgili bölüm veya atelye şefinden oluşan üç kişilik komisyon tarafından, kârın elde edildiği bölümde üretimde çalışan personel arasından takdire layık görülenlere uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon kararını gerekçeli yazar. Komisyonun kararı kesin olup, itirazda bulunulamaz. Komisyon üyeleri bu paydan faydalanamaz.

c) (64 sayılı, 30.5.1990 tarihli Kararla değiştirilen fıkra) Bölüm veya atelyelerin yıl içinde ürettikleri mal ve hizmetler için tahakkuk ettirdikleri kârların toplamı bulunur. Her bölüm veya atelye için ayrı ayrı bulunan bu rakamlar; bunların toplamı ile elde edilen rakama bölünerek, bölüm veya atelyelerin kâra katkı oranları hesaplanır. Bu oranlar dağıtıma esas kârın % 70'i ile çarpılarak, her bölüm veya atelyeye düşen kâr payı bulunur. Bu pay;

(1) Erkek teknik öğretim okullarında; bölüm şefi dahil o bölümde döner sermaye işleri üzerinde çalışan personelin yıl içinde yaptıkları fazla çalışma saati ile orantılı olarak dağıtılır.

(2) (a) Kız teknik öğretim okulları anaokulu bölümünde,

(b) Ticaret liselerinin satış-pazarlama (kantin) bölümünde,

(c) Otelcilik ve turizm meslek liselerinde,

(d) Çıraklık ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında,

Bu maddenin (a) fıkrasındaki idari personel dahil döner sermayede çalışan personel arasında çalıştıkları süre ile orantılı olarak dağıtılır. Yarım gün görev yapan personelin iki yarımgünü bir tam gün olarak hesaplanır ve fiilen çalışılan gün buna göre bulunur. Ancak, anaokulu ile satış-pazarlama (kantin) bölümünde dağıtım yapılırken diğer bölüm veya atölye şefleri dikkate alınmaz.

(3) Kız tekniköğretim okulları ile ticaret liselerinin diğer bölümlerinde ise, fiilen işi yapan personele verilir. İşi yapan personel birden fazla ise katkıları oranında dağıtılır.

Ders Araç ve Gereci Üreten, Sınav ve Değerlendirme Yapan İşletmelerde Üretimi Teşvik Primi Dağıtım Esasları

Madde 7 - Öğrenci ile yüz yüze eğitim yapmayan, ancak ders araç ve gereci, görme, işitme yoluyla eğitim aracı üreten, sınav ve değerlendirme ve benzeri hizmetlerle eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulan işletmelerde, personelin tamamı üretime katkıda bulunduğundan; üretimi teşvik primi aşağıdaki esaslara göre dağıtılır.

Dağıtıma esas yıllık kârın % 15'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak, % 85'i de personele dağıtılmak üzere ayrılır.

a) Çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak ayrılan % 15'in;

(1) % 5'i, döner sermaye ita amiri, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerinden oluşacak komisyon tarafından; çalışmalarındaki başarısı sebebiyle takdire layık görülen personele uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon üyeleri bu paydan faydalanamaz.

Komisyon, kararını gerekçeli yazar, Komisyon kararı kesin olup, itirazda bulunulmaz.

(2) % 10'i, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon marifetiyle işletme personelinden uygun görülenlere dağıtılır.

b) Dağıtıma esas kârın kalan % 85'i aşağıdaki ünvan puanlarına göre dağıtılır(*).

Sıra No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Personel Kadro Unvanı

Döner sermaye işletmesi ita amiri

Teknik Müdür yardımcısı

Müdür yardımcısı, bölüm şefi

Atelye şefi, yüksek mühendis, öğretmen, mühendis, mimar, yüksek tekniker, sayman, uzman, film yapımcısı, program yazarı, fizikçi, kimyager, çözümleyici, programcı,

Büro şefi, tekniker, sistem işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ustabaşı.

Teknisyen, grafiker, kameraman, teknik ressam, fotoğrafçı, dekoratör, makyajcı, ayniyat saymanı, ambar memuru, postabaşı, usta.

Veznedar, usta öğretici, şoför, operatör, vasıflı işçi,

Memur, daktilograf, teknisyen yardımcısı

Dağıtıcı, hizmetli, vasıfsız işçi ve diğer personel.

Puanı

50

45

43

40

35

30

27

23

20

Her ünvanın puanı ile bu ünvandaki personel sayısı ve bu personelin fiilen çalıştığı gün sayısı çarpılır. Çarpım sonuçları toplanır. Bu şekilde elde edilen toplamlı puana dağıtıma esas kâr bölünerek birim puan bulunur. Birim puan her personelin kendi toplamlı puanı ile çarpılarak alacağı prim hesaplanır.

Asgari Ücret Barajını Aşan İşletmeler

Madde 8 - İşletmenin dağıtıma esas kârı, bu kârın elde edilmesinde emeği geçen ve kendisine pay verilecek personel sayısına bölünür. Bulunan miktar asgari ücretin yıllık tutarını aşması halinde; asgari ücretin yıllık tutarı ile personel sayısı çarpılarak dağıtıma esas kâr bulunur ve üretimi teşvik primi aşağıdaki esaslara göre dağıtılır.

Dağıtıma esas yıllık kârın, % 15'i, çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı, % 85'i de personele dağıtılmak üzere ayrılır.

a) Çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak ayrılan % 15'in;

(1) % 5'i döner sermaye ita amiri, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerinden oluşacak komisyon tarafından; çalışmalarındaki başarısı sebebiyle takdire layık görülen personele uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon üyeleri bu paydan faydanamaz.

Komisyon, kararını gerekçeli yazar. Komisyonun kararı kesin olup, itirazda bulunulamaz.

(2) % 10'u, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon marifetiyle işletme personelinden uygun görülenlere dağıtılır.

b) Asgari ücretin yıllık tutarının % 85'i personelin ünvan yüzdelerine göre dağıtılır(**).

(*) (**) 64 sayılı, 30.5.1990 tarihli Kararla, Yönetmeliğin 7. ve 8. Maddelerinin (b) fıkrasında, beşinci sıra numarasındaki ünvanlara "Ustabaşı", altıncı sıra numarasındaki ünvanlara "Postabaşı, usta", yedinci sıra numarasındaki ünvanlara "Vasıflı işçi" ve dokuzuncu sıra numarasındaki ünvanlara "Vasıfsız işçi ve diğer personel" ilave edilmiş ve metne işlenmiştir.

Sıra No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Personelin Kadro Ünvanı

Döner sermaye işletmesi ita amiri

Teknik müdür yardımcısı

Müdür yardımcısı, bölüm şefi

Atelye şefi, yüksek mühendis, öğretmen, mühendis, mimar, yüksek tekniker, sayman, uzman, film yapımcısı, program yazarı, fizikçi, kimyager, çözümleyici, programcı.

Büro şefi, tekniker, sistem işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ustabaşı.

Teknisyen grafiker, kamereman, teknik ressam, fotoğrafçı, dekoratör, makyajcı, ayniyat saymanı, ambar memuru, postabaşı, usta.

Veznedar, usta öğretici, şoför, operatör, vasıflı işçi,

Memur, daktilograf, teknisyen yardımcısı

Dağıtıcı hizmetli, vasıfsız işçi ve diğer personel.

Verilecek Oran Yüzdesi (%)

100

95

90

85

80

75

70

65

60

Bu oranlar, asgari ücretin yıllık tutarının % 85'i ile çarpılır. Çarpım sonucu her personelin döner sermayede fiilen çalıştığı gün ile çarpılarak toplamlı puan bulunur. Toplamlı puan yıllık iş gününün yüz (100) ile çarpımına bölünerek, kişinin alacağı teşvik primi hesaplanır.

Üretimi Teşvik Primi Ödenmeyecek Personel

Madde 9 - Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurumun kadrosunda olup;

a) Okul veya kurumun dışında geçici veya sürekli görevlendirilen personel, bu görevlendirmeleri devam ettiği sürece,

b) Döner sermaye çalışmalarına fiilen katılmayan personel,

c) Bir yılda toplam süresi 30 günü aşan, yurt içinde veya dışında açılan kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılan personel, bu görevlendirme devam ettiği sürece,

d) (64 sayılı, 30.5.1990 tarihli Kararla yürürlükten kaldırılmıştır.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 10 - Üretimi teşvik primi mali yıl esasına göre, 31 Aralık itibariyle hesaplanır ve en geç Şubat ayı sonuna kadar hak sahiplerine ödenir.

Madde 11 - Her personele verilecek üretimi teşvik priminin yıllık toplamı, en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Asgari ücret hesabında mali yıl sonundaki asgari ücret esas alınır.

Madde 12 - Yıl içinde çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan veya görev yeri değişen personelin üretimi teşvik primi payı, eski ve yeni görev yerindeki çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır.

Muhasebe İşlemleri

Madde 13 - Üretimi teşvik primi dağıtımına ait tutulacak hesaplarla ilgili esaslar, kullanılack defter ve belgeler Başkanlıkça tespit edilir.

Fiilen Çalışılan Gün

Madde 14 - Personelin görevinin başında bulunduğu veya döner sermaye işleri ile ilgili göreve gönderildiği günler fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınır. Her türlü izin, istirahat, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma tutuklanma ve benzeri sebeplerle göreve gelinmeyen günler fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük

Madde 15 - Bu yönetmelik, 19 Haziran 1986 tarihinden geçerli olmak kaydıyla yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.