Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ MERKEZİ (AKŞAM SANAT OKULU) MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965 / 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Nisan 2002 - Sayı: 24717

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Eğitim araçları ile donatım malzemelerinin sağlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması,

b) Eğitim teknolojilerinin uygulanması ve planlı bir şekilde yaygınlaştırılması,

c) Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilerek yürütülmesi,

d) Açık/Uzaktan öğretim hizmetleri ile merkezi ve yerel sınav hizmetlerinin yürütülmesi,

e) Yerel hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,

için her ilde kurulacak eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüklerinin örgütlenmesi, görevlerinin belirlenmesi ve bu görevlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüklerinin örgütlenme ve işleyişi ile bu kurumlarda görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, atamaları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Eğitim merkezi; eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüklerini,

c) Eğitim aracı; eğitim-öğretim hizmetlerini destekleyici her türlü materyali,

d) Eğitim teknolojisi; bilgi ve iletişim alanındaki yeni bilgi, beceri ve alışkanlıkları,

e) Hizmet içi eğitim; personelin hizmet içinde yetiştirilmesi amacıyla yürütülen her türlü eğitim faaliyetini,

f) Açık/Uzaktan öğretim; iletişim araçları kullanılarak, belirli bir zamandan ve mekandan bağımsız olarak yapılan öğretimi,

g) Yüz yüze eğitim; Bakanlıkça uygun görülecek eğitim kurumlarında, dershane ve atölye ortamında yapılan eğitimi,

h) Merkezi sistem sınavı; Bakanlık merkez teşkilatı birimlerince planlanıp, organize edilen sınavları,

i) Öğrenme merkezi; bireylerin bilgi ve becerilerini artırdığı, boş zamanlarını değerlendirdiği, yüz yüze eğitim gördüğü, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullandığı ve açık öğretim okullarının öğrencilik işlemlerinin yürütüldüğü çok ortamlı kitle iletişim merkezlerini,

j) Katılımcı; hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan personeli,

k) Eğitim görevlisi; hizmet içi eğitim etkinliklerinde öğretici olarak görevlendirilen personeli,

l) Formatör öğretmen; yetiştirildiği alanda, hizmet içi eğitim etkinlikleri ile eğitim teknolojileri alanında görevlendirilebilecek öğretmeni,

m) Bilgisayar ve ağ sistemleri sorumlusu; bilgisayar ve çevre birimlerinin işletimi için İLSİS projesi çalışmalarında uygulama yazılımları ve donanım kullanımı eğitimlerini almış olan personeli,

n) Akşam sanat okulu; eğitim hizmetleri merkezini,

o) Uç kullanıcı; bilgisayar kullanan personeli,

ö) İLSİS; İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemini,

p) MEBSİS; Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemini,

r) MEBNET; Milli Eğitim Bakanlığı Geniş Alan Bilgisayar Ağını,

ifade eder.

Hedef ve İlkeler

Madde 5- Eğitim merkezlerinde;

a) Gelişen teknolojiler desteğiyle eğitim kurumlarında verimliliğin, etkinliğin ve kalitenin artırılmasına katkıda bulunulması,

b) Örgün öğretim sistemi dışında kalmış bireylerin Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda eksik kalan öğrenimlerini tamamlamalarına yerel düzeyde olanak sağlanması,

c) Personele, bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırarak kurumsal etkinliğin artırılmasına katkı sağlanması,

d) Teknolojinin eğitim kurumlarında etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması,

e) Görev alanı içerisindeki eğitim kurumlarının gereksinimlerinin karşılanmasında objektiflik,

f) Personelin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmelerine olanak sağlanması,

g) Görevlerin yerine getirilmesinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

h) Ölçme-değerlendirmenin, geçerli ve güvenilir araçlarla yapılması, sonuçlarının analizi, yorumlanması ve raporlaştırılarak ilgililerin bilgisine sunulması,

esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Eğitim Merkezinin İşlevleri

Eğitim Merkezlerinin Kuruluşu

Madde 6- Birinci maddede belirtilen amaçlarla her ilde, il milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlükleri kurulur. Bu kurumlar, amaca dönük eğitim, öğretim, gösterim, depolama, üretim, konaklama, beslenme ve diğer sosyal gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacak biçimde yapılandırılır.

Eğitim merkezleri; bünyelerinde bulunan bakım, onarım, üretim, araç çoğaltma gibi atölye çalışmaları, satın alma ve hizmet alma-verme özellikleri nedeniyle akşam sanat okulu statüsündedir.

Eğitim Merkezlerinin İşlevleri

Madde 7- Eğitim merkezlerinin işlevleri şunlardır:

a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının donanımının sağlanmasına katkıda bulunmak ve bu kurumları gerekli eğitim araçları ile desteklemek,

b) Bozulan ve yıpranan eğitim araçlarının bakım ve onarımını yapmak,

c) Eğitim kurumlarına gönderilen eğitim araçlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak ve izlemek,

d) Eğitim kurumlarında kullanılacak eğitim araçlarını olanakları ölçüsünde üretmek,

e) İLSİS başta olmak üzere, bütün yönetim bilgi sistemleri, işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve bunların yazılımları ile kurum içi yerel ağ üzerinden MEBNET ile yapılan iletişimle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Eğitim kurumlarında bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g) Açık/Uzaktan öğretim kapsamındaki ve diğer ulusal ve yerel sınav hizmetlerini yürütmek,

h) Açık/Uzaktan öğretim kapsamında öğrenci kaydı, sınav ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek,

i) Öğrenme merkezi faaliyetleri kapsamında kullanılan bilgisayar ve iletişim sistemlerinin kesintisiz işletimde kalması için gerekli tedbirleri almak,

j) Yıllık hizmet içi eğitim planında yer alan veya yıllık eğitim planında yer almayıp sonradan planlanan eğitim faaliyetlerini yürütmek,

k) Adaylık ve görevde yükselme eğitimi ile diğer eğitim programlarını ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

l) Okullara kurulan laboratuvarların işletilmesinde görev alacak personelin eğitimi için kurs ve seminer düzenlemek,

m) Eğitim merkezi etkinliklerini ölçme-değerlendirme teknikleri kullanarak değerlendirmek ve alınan sonuçlara göre gerekli önlemleri almak,

n) Bakanlık veya valilikçe belirlenecek benzeri diğer görevleri yürütmek.

Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlar, bu çalışmaların yürütülmesinde eğitim merkezine yardımcı olmak ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdürler.

Eğitim Merkezlerinin Bölümleri

Madde 8- Eğitim merkezleri aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) Araştırma ve Geliştirme Bölümü,

b) Eğitim Hizmetleri Bölümü,

c) Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Bölümü,

d) Bilgi Teknolojileri ve Eğitim Araçları Bölümü,

e) İdari İşler Bölümü.

Bu bölümler, müdür yardımcılarının sorumluluğuna verilir.

Araştırma ve Geliştirme Bölümünün Görevleri

Madde 9- Araştırma ve geliştirme bölümünün görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu hizmet alanında personelin ve çevrenin eğitim gereksinimini, bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlemek ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Bilimsel araştırmaları izlemek, sonuçlarından eğitimde yararlanılmasını sağlamak,

c) Öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve eğitim etkinliklerinde kullanılmasını sağlamak,

d) Eğitimin niteliğinin artırılması bakımından üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim dokümanları hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Açık/Uzaktan öğretim konusunda teori ve projeler geliştirmek,

f) Eğitim kurumlarının bilgi teknolojisi ve eğitim araçlarından etkili yararlanma yetenek ve beceri düzeylerini saptamak ve bu yönde alınması gereken önlemleri belirlemek,

g) Eğitim merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek.

Eğitim Hizmetleri Bölümünün Görevleri

Madde 10- Eğitim hizmetleri bölümünün görevleri şunlardır:

a) Açık öğretim okulları öğrenci adaylarının ön kayıt işlemleri ile bu okul öğrencilerinin kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yürütmek,

b) Açık öğretim öğrencilerine yönelik rehberlik ve danışma hizmetlerini yürütmek,

c) Yüksek okul sınavına katılacak açık öğretim öğrencileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Eğitim araçlarının hazırlanması, çoğaltılması, satışı, kiralanması, ödünç verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Görev alanındaki eğitim kurumu müdürleri ile belirli tarihlerde toplantılar yaparak, açık öğretim öğrencilerinin yüz yüze eğitimleri bakımından bünyelerinde mesleki eğitim programı uygulanacak okulları, bölümleri ve eğitim yapılacak alanları belirlemek ve bununla ilgili öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Mesleki açık öğretim programlarının belirlenen okullarda etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g) Mesleklerle ilgili gereksinim duyulan alanlarda açılması istenilen sertifika programlarının planlamasını yaparak, il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

h) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı çerçevesinde, gereksinim duyulan alanlara yönelik yıllık hizmet içi eğitim planını hazırlayarak Bakanlık görüşüne sunmak,

i) Yıllık hizmet içi eğitim planına uygun olarak haftalık ve aylık çalışma planları yapmak,

j) Hizmet içi eğitim gereksinimlerine uygun eğitim programları geliştirmek,

k) Yıllık hizmet içi eğitim planının uygulanmasında, başta üniversiteler olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

l) İstemeleri durumunda, diğer kamu kurumları ile özel kurum ve kuruluşlara hizmet vermek,

m) Uzaktan hizmet içi eğitime yönelik doküman hazırlamak,

n) Öğrenme merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

o) Eğitim merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek.

Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Bölümünün Görevleri

Madde 11- Ölçme-değerlendirme ve sınav hizmetleri bölümünün görevleri şunlardır:

a) Merkezden planlanan sınavları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirmek,

b) Her derece ve türdeki öğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin başarı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yerel bazda sınavlar yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve bu sınavları ilgili okul ve kurumlara bildirmek,

c) Eğitim merkezince yürütülen hizmet içi eğitimi değerlendirmek, diğer yerel sınavlara yönelik ölçme araçlarını geliştirmek ve bu sınavlara ilişkin soru bankası oluşturmak,

d) Personelin iş başarım düzeyinin saptanması amacıyla performans değerlendirmesi ilke, yöntem ve araçlarını belirlemek, geliştirmek ve gerektiğinde bu yönde alınacak yönetsel kararlara veri tabanı oluşturmak,

e) Hizmet içi eğitim etkinliklerinde görevlendirilen eğitim görevlilerinin alanlarındaki performanslarını ölçmek, değerlendirmek ve sonucu hakkında ilgili bölüm ve birimlere bilgi vermek,

f) Hizmet içi kapsamında yapılan eğitim etkinlikleri ve katılanlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri düzenlemek, muhafaza etmek,

g) Eğitim merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek.

Bilgi Teknolojileri ve Eğitim Araçları Bölümünün Görevleri

Madde 12- Bilgi teknolojileri ve eğitim araçları bölümünün görevleri şunlardır:

a) İLSİS başta olmak üzere bütün yönetim bilgi sistemleri, işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi ve belge yönetim sistemleri ve yazılımları ile diğer sistem yazılımlarını işlevsel halde bulundurmak,

b) Donanım ayarları, yazılımların kurulum ve ayarları ile ilgili konularda karşılaşılabilecek sorunları, ilgili birimlerle kurulacak işbirliği sonucunda çözmek,

c) Uç kullanıcıların, bilgisayar ve çevre birimlerini belirlenen amaçlara uygun olarak kullanmalarını sağlamak, kişisel ve sunumcu bilgisayarlar üzerine gerekli yerlerden izin alınmaksızın herhangi bir yazılım kurulmasını veya donanım eklenmesini önlemek,

d) MEBNET ile kurum içi yerel ağ üzerinden yapılan iletişimi izlemek, iletişim platformunda meydana gelecek iletişim kesintilerinde, iletişimin yeniden sağlanabilmesi için ilgili birim, kurum veya firmalardan destek almak,

e) Eğitim kurumlarındaki bilgisayar ve iletişim sistemlerinin kesintisiz işletimde kalması için gerekli önlemleri almak,

f) Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulamasına yönelik olarak Bakanlıkça yürütülen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, sorumluluk alanlarıyla ilgili planları hazırlayıp, uygulamak,

g) Eğitim kurumlarını, eğitim teknolojisi ve müfredat programlarının öngördüğü eğitim araçlarıyla desteklemek, eğitim kurumlarının donanımının zamanında ve ekonomik bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak,

h) Eğitim aracı gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması bakımından, eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak,

i) Eğitim kurumlarının eğitim aracı ve donatım malzemesi isteklerini değerlendirmek, gereksinimi saptamak ve durumu il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirmek,

j) Bakanlıkça gönderilen eğitim araçları ile donatım malzemelerinin zamanında ve usulüne uygun olarak eğitim kurumlarına ulaştırılmasını sağlamak,

k) Eğitim kurumlarının mevcut eğitim araçları durumunu kayıt altına almak ve izlemek,

l) Açık öğretim öğrencilerine verilecek eğitim araçlarının stok kontrollerini yapmak ve bu alandaki gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak,

m) Eğitim merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek.

İdari İşler Bölümünün Görevleri

Madde 13- İdari işler bölümünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezi için gerekli araç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Eğitim merkezinin mali işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek,

c) Eğitim merkezindeki konaklama, yemek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek,

d) Genel evrak, depo ve arşiv hizmet ve etkinliklerini düzenlemek ve yürütmek,

e) Eğitim kurumlarındaki her türlü makine, bilgisayar, eğitim aracı ve donatım malzemelerinin bakım ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Eğitim merkezinin görev alanında bulunan eğitim müzeleri ile ilgili görevleri yürütmek,

g) Hizmet içi eğitimde kullanılacak belge ve formların çoğaltılması ve dağıtımı iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Eğitim merkezi personeline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) Eğitim merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetici ve Diğer Personelin Nitelikleri ve Görevleri

Eğitim Merkezi Müdürünün Görevleri

Madde 14- Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezi işlevlerinin en etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kurumu temsil etmek,

b) Müdür yardımcıları arasında bölümler itibariyle görev dağılımını yapmak, bölümlerin görev özelliklerini dikkate alarak mevcut personelin görev alanını ve görev yerlerini belirlemek,

c) Eğitim faaliyeti sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara başarı belgelerini, başarılı olamayanlar ile sınav uygulanmayan eğitim faaliyetlerine katılanlara katılım belgelerini vermek,

d) Eğitim faaliyetinin sonunda, müdür yardımcıları ile birlikte eğitim faaliyeti bilgi formunu doldurmak,

e) Eğitim faaliyeti katılımcılarına yönelik yapılan araştırma ile ilgili olarak müdür başyardımcısı tarafından kendisine sunulan raporu değerlendirmek ve önerilerini il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

f) Eğitim merkezi müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve katılımcıların gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşlarına hasta sevk işlemlerini yapmak,

g) Eğitim merkezinin çalışmaları hakkında her yılın haziran ve aralık aylarında il milli eğitim müdürlüğüne rapor vermek,

h) Kurum çalışanlarının yeterliliklerini kurumsal amaçlar doğrultusunda yönlendirmek, kendilerini geliştirme ve sürekli öğrenmelerine olanak sağlayacak eğitim ortamları oluşturmak,

ı) Eğitim merkezinin sevk ve idaresi ile ilgili diğer her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli önlemleri almak.

Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısının Görevleri

Madde 15- Eğitim merkezi müdür başyardımcısının görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezi işlevlerinin en etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak,

b) Faaliyetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere müdür yardımcıları ve eğitim görevlileri ile sürekli işbirliğinde bulunmak,

c) Faaliyetler bağlamında yapılacak çevre inceleme ve araştırma gezileri ile diğer etkinlikler için gerekli giderleri karşılamak üzere müdür yardımcıları ile birlikte ödenek kullanım planı yapmak,

d) Kursiyerlere eğitim faaliyetine ilişkin uygulanan anket sonuçlarını değerlendirmek, bulguları raporlamak ve önerilerini eğitim merkezi müdürüne bildirmek,

e) Gerektiğinde eğitim merkezi müdürüne vekalet etmek,

f) Eğitim merkezi müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılarının Görevleri

Madde 16- Eğitim merkezi müdür yardımcılarının görevleri şunlardır;

a) Sorumluluğuna verilen bölümün iş planlamasını yapmak, bu bölüme verilen görevlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Öğretmen ve diğer çalışanlarla etkin bir iş birliği yapmak,

c) Eğitim merkez müdürü ve müdür başyardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 17- Eğitim merkezi öğretmenlerinin görevleri şunlardır:

a) Görevli oldukları bölümün hizmet alanına giren konularda verilen iş ve işlemleri yürütmek,

b) Hizmet içi eğitim kapsamında eğitim görevlisi olarak görev almak,

c) Eğitim merkezi yönetimince verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretmenler bu görevlerinden başka, çağın gereklerine uygun ve bilimsel temele dayalı olarak kendilerini yetiştirmek, geliştirme ve bunu görevli oldukları alanda kullanma ve eğitim ortamına yansıtmakla yükümlüdürler.

Çözümleyicinin Görevleri

Madde 18- Çözümleyicinin görevleri şunlardır:

a) Bilgi sistemleri ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi için görüşmeler, belge inceleme, gözlem ve diğer yollarla gerekli bilgileri toplamak,

b) İstenildiğinde, il milli eğitim müdürlüğü birimlerinin ve kullanıcıların bilgi, yazılım, donanım, eğitim ve bilgi işlem hizmetleri gereksinimini belirlemek, tahmini maliyet çalışması yapmak ve öneriler üretmek,

c) İstenildiğinde, il milli eğitim müdürlüğü birimlerinin ve kullanıcıların bilgi, yazılım ve donanım eksikliğinden veya bunların verimsiz kullanımından kaynaklanan sorunları saptamak ve çözüm önerileri üretmek,

d) Bilgi sistemlerinin ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi için gerekli çözümleme, mantıksal tasarım ve fiziksel tasarım çalışmalarını yapmak ve standartlarına uygun olarak raporlamak,

e) Bilgi sistemlerinin ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesi için programcılara yardımcı olmak,

f) Kullanıcılarla programcılar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak, kullanıcıların elle yapması gereken işleri tespit etmek ve kullanıcıları bu konuda eğitmek,

g) Sistem çözümleme ve tasarımı ile ilgili diğer personele teknik destek sağlamak, görev başı eğitimi vermek ve eğitim dokümanları hazırlamak,

h) Bilgi sistemlerinin performanslarını izlemek, verimini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak ve kullanıcılarını uyarmak,

ı) Yaptığı çalışmalarla ilgili karşılaşılan problemleri, çözüm önerilerini ve potansiyel fırsatları içeren aylık faaliyet raporlarını ve üzerinde çalıştığı sistemle ilgili fizibilite, çözümleme ve tasarım raporlarını görevli olduğu bölüm yöneticisine sunmak,

j) Üzerinde çalıştığı projenin belirlenen hedeflere ulaşması için kısa vadeli planlama yapma ve periyodik çalışma takvimi hazırlama konusunda proje yöneticisi ve amirine yardım etmek,

k) Kullandığı eğitim araçlarının temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Programcının Görevleri

Madde 19- Programcının görevleri şunlardır:

a) Program mantığını tasarlamak ve denemek, programları yazmak ve işletmeye hazır hale getirmek, bilgiyi işlemek için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programları hazırlamak,

b) Tam, doğru ve verimli bilgisayar programları geliştirmek,

c) Programları gerçek veriler öncesi ve sonrası test etmek,

d) Program özelliklerinin tamam olduğunu ve standartlara uygunluğunu gözetmek,

e) Özelliklere ve geçerli standartlara uygun program mantığı tasarlamak,

f) Belirtilen programlama dilini kullanarak program yazmak, kaynak (source) kodlarının saklanmasını sağlamak,

g) Kuruluşun standartlarına uygun olarak programları belgelemek,

h) Program geliştirme süreçlerini dokümante etmek,

ı) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görevleri

Madde 20- Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır:

a) Mevcut donanım ve üzerindeki işletim sistemlerini talimatlar doğrultusunda kullanmak,

b) Uygulama ve sistem yazılımlarının gereksinimlerine göre çıktıların doğru ve tam olarak alınmasını sağlamak ve gerekli yedekleme işlemlerini yapmak,

c) Sistemin performansını izlemek, günlük periyodik bakımını yapmak, bilgi ve yetkisi dahilinde kullanıcı mesajları ve çıktılarının bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlemler yapmak.

d) Elektrik kesintisi, kesintisiz güç kaynağının devreye girmesi, sisteme virüs bulaşması ve benzeri durumlarda tüm kullanıcıları uyarmak ve gerekli tedbirleri almak,

e) Sistemdeki sorunları tespit etmek için sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,

f) Giriş ve çıkış ortamlarında gerekli işlemleri yapmak ve gerektiğinde sorumlu sistem yöneticisini uyarmak,

g) Belirli zamanda yapılması gereken işlerin yoğunluğuna göre bilgisayar yükünü en uygun şekilde tutmak,

h) Sistemdeki yazıcı, çizici ve benzeri çevre birimlerinin sürekli olarak kullanıma açık olmasını sağlamak, etkin ve verimli kullanımları için gerekli sarf malzemelerinin bulundurulmasını sağlamak,

ı) Sistemlerin kullanımı ile ilgili uç kullanıcılara destek olmak,

j) Ana bilgisayarı açmak, kapamak, yedek almak, gereğinde yedeği geri yüklemek, sistemlerde sorun çıkması durumunda kullanıcıları uyarmak, virüslerin yol açtığı sorunları çözmek,

k) Yaptığı çalışmalarla ilgili karşılaşılan problemleri, çözüm önerilerini ve potansiyel fırsatları içeren fikirlerini bağlı olduğu amire iletmek,

l) Kullandığı araç gereçlerin temizlik ve düzenini sağlamak,

m) Günlük sistem hareketlerini mesai bitiminde alınacak log dosyalar üzerinde incelemek,

n) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Ambar Memurunun Görevleri

Madde 21- Ambar memurunun görevleri şunlardır:

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Ambara giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Ambar stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak,

d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

e) Ambara giren ve 2 nci bentte sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

f) Başka yerlerden gelen malların ambara girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak,

j) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Teknisyenin Görevleri

Madde 22- Teknisyenlerin görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin görev alanı içerisinde yer alan her türlü tesis, tesisat ve aracı kullanıma açmak, bunların bakımını, onarımını, gerektiğinde üretimini yapmak ve sürekli kullanılır durumda bulundurmak,

b) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Mutemedin Görevleri

Madde 23- Mutemedin görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin döner sermaye dışındaki mali işlemleri ile ilgili hizmetleri yapmak,

b) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Memurun Görevleri

Madde 24- Memurun görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin her türlü yazışma, dosyalama ve buna benzer iş ve işlemlerini yapmak,

b) Eğitim merkezi ile ilgili kendilerine verilen diğer görevleri yürütmek.

Şoförün Görevleri

Madde 25- Şoförün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin hizmet aracını kullanmak, aracın bakım ve temizliğini yapmak,

b) Eğitim merkezi ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yürütmek.

Hizmetlinin Görevleri

Madde 26- Hizmetlinin görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin temizlik, bakım ve dağıtım işlerini yapmak,

b) Eğitim merkezi ile ilgili kendilerine verilen diğer görevleri yürütmek.

Aşçı, Kaloriferci ve Bekçinin Görevleri

Madde 27- Aşçı, kaloriferci ve gece bekçisinin görevleri şunlardır:

a) Görev alanlarında bulunan işleri yapmak,

b) Eğitim merkezi ile ilgili kendilerine verilen diğer görevleri yürütmek.

Eğitim Merkezlerinde Görevlendirilecek Personel

Madde 28- Eğitim merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici ve öğretmenlerin dışında, gereksinim ve kadro olanakları çerçevesinde yukarıda görevleri sayılan diğer personel görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul ve Komisyonlara İlişkin Hükümler

Eğitim Merkezi Kurulu

Madde 29- Eğitim Merkezi Kurulu; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve eğitim merkezi bölümlerinden birer öğretmenden oluşur.

Eğitim Merkezi Kurulunun Görevleri

Madde 30- Eğitim Merkezi Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma planı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin hazırlanan raporları görüşerek alınacak önlemleri belirlemek ve altışar aylık iki dönem halinde il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

b) Eğitim merkezince yapılacak etkinliklere ilişkin bir sonraki yıla ait yıllık çalışma planını görüşerek karara bağlamak, uygulamaya yönelik alınacak önlemleri belirlemek,

c) Eğitim merkezine ait bina, araba, tesis onarımı ve tadilatları için gerekli ödenek gereksinimini belirlemek ve istenilecek ödeneklerin mali yıl birim fiyatlarına göre hazırlanmasını sağlamak,

d) Eğitim merkezlerinin etkinliklerine ilişkin gerekli ödenek gereksinimine ilişkin bütçe tekliflerini görüşerek karara bağlamak ve her yılın en geç Ekim ayı sonuna kadar il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayıcı önlemleri almak,

e) Eğitim etkinliklerinin sonuçlarını, gerçekleştirilmek istenen hedefler bakımından değerlendirmek ve başarıyı artırmaya yönelik önerilerini, rapor halinde il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

Toplantı ve Karar Alma

Madde 31- Eğitim Merkezi Kurulu her üç ayda bir çoğunlukla toplanır, kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara müdür başyardımcısı başkanlık eder. Başkan, oturum düzenini, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Toplantılara, istemeleri halinde il milli eğitim müdürü ve eğitim merkezinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü gözlemci olarak katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Nitelikler ve Norm Kadroya İlişkin Hükümler

Nitelikler ve Tercih Nedenleri ile Norm Kadro

Madde 32- Eğitim merkezi yönetici ve öğretmenliğine atanacaklarda aranacak nitelikler ve tercih nedenleri ile eğitim merkezlerinin norm kadroları, Norm Kadro Tablosunda (EK-1) belirtilmiştir.

Öğretmenler için norm kadro sayısı belirlenmesinde, eğitim merkezinin bulunduğu ilin merkez, ilçe ve köylerinin toplam nüfusu dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Sınava İlişkin Hükümler

Sınav İçin Duyuru ve Başvuru

Madde 33- Eğitim merkezi öğretmenliğine atanacaklar, yazılı sınav ile branşlarına göre mülakat veya uygulamaya tabi tutulur. Yazılı sınav için Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılır. Yönetmelikte belirtilen nitelik ve koşulları taşıyanlar, Eğitim Merkezi Öğretmenliği İçin Sınav Başvuru Formu (EK-2) ile il milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. Bu başvurular üzerine ilgililerin durumları, sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir. Gerekli koşulları taşıyanların başvuruları kabul edilir. Gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı belirlenenlerin başvuruları işleme alınmaz ve bu durum ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınava katılması uygun görülenlerin belgeleri il milli eğitim müdürlüklerince, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Sınava katılması uygun görülenlere; sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar, sınav tarihinden en az bir ay önce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce duyurulur.

Adaylar, sınavlara katıldıkları günlerde kurumlarınca izinli sayılırlar.

Sınava katılacakların ihtiyacı karşılayamayacağının anlaşılması durumunda, Sınav Kurulunca belirlenecek zamanlarda da sınav için duyuru yapılabilir.

Sınav Kurulu ve Görevleri

Madde 34- Sınav Kurulu, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden ilgili genel müdür yardımcısı başkanlığında, aynı Birimden bir şube müdürü ile Personel Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığından birer şube müdüründen oluşur.

Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yazılı sınav ve mülakat/uygulama ile ilgili yer, zaman ve diğer usul ve esasları belirlemek,

b) Mülakat/Uygulama komisyonlarında görev alacakları belirlemek,

c) Mülakat ya da uygulama yapılacak branşları belirlemek,

d) Sınav sonucuna göre başarı listesini düzenlemek veya düzenletmek,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip sonuçlandırmak.

Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yazılı Sınav

Madde 35- Yazılı sınav, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce çoktan seçmeli test şeklinde merkezi sistemle yapılır.

Yazılı Sınav Konuları ve Puan Değerleri

Madde 36- Yazılı sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

a) Türkçe-kompozisyon 15 puan,

b) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi 15 puan,

c) Öğretmenlik meslek bilgisi 30 puan,

d) Özel alan bilgisi 40 puan.

Sorular, branşın özelliğine ve/veya atanılacak alana göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

Mülakat/Uygulama

Madde 37- Yazılı sınavı kazanan adaylardan en üst puan alandan başlamak üzere boş kadro sayısının %50 fazlası oranında aday, Sınav Kurulunca belirlenecek bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav komisyonları tarafından, Eğitim Merkezi Öğretmenliği İçin Mülakat/Uygulama Formunda (EK-3) yer alan konular ve puanlar üzerinden branşlarının özelliğine göre mülakat veya uygulamaya tabi tutulur.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 38- Yazılı sınav ve mülakat/uygulama 100 puan üzerinden değerlendirilir ve her ikisinden de en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Atamaya esas olacak başarı listesi, yazılı sınavda alınan notun %70'i ile mülakat/uygulamada alınan notun %30'unun toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılır.

Puanların eşitliğinde, başarı sıralaması için dikkate alınacak tercih nedenleri öncelik sırasına göre şunlardır:

a) Alanında lisansüstü eğitim görmüş olmak,

b) Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine katılmış olmak,

c) Aylıkla ödüllendirilmiş olmak,

d) Takdirname almış olmak,

e) Teşekkür almış olmak,

f) Öğretmenlikte hizmet süresi üstünlüğü bulunmak.

Sınava ilişkin sekretarya hizmetleri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav Sonuçları ve Duyurulması

Madde 39- Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde Bakanlık ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca, Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak, ilgililere ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirilir.

Sınav sonuçları, sonuçların ilanı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 40- Sınav sonuçlarına, sınavların ilanını izleyen 10 gün içinde bir dilekçe ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kanalıyla Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç 15 gün içinde Sınav Kurulunca incelenir. Sonuç, Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak, ilgililere ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 41- Sınavla ilgili belgeler, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 5 yıl süreyle saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Hükümler

Atama

Madde 42- Sınavı kazanan adayların atamaları, başarı sıralamasına göre, tercihleri de dikkate alınarak ihtiyacı bulunan eğitim merkezlerine Bakanlıkça yapılır. Boş kadro sayısından fazla olan adaylar yedek olarak belirlenir.

Tercih edilen eğitim merkezlerinde öğretmen ihtiyacı bulunmaması halinde, ilgili birimler ile Personel Genel Müdürlüğü arasında sağlanacak mutabakata göre, yedek olarak belirlenen adaylara, tercihlerinde değişiklik yapma veya tercihlerini yenileme olanağı sağlanabilir.

Başvuruların belirlenen ihtiyaçtan az olması ve/veya yapılan sınav sonucunda ihtiyacı karşılayacak sayıda başarılı aday bulunmaması halinde, ilgili birimlerle Personel Genel Müdürlüğü arasında kurulacak koordine sonucunda öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli önlemler alınır.

Eğitim merkezi müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar ile bunların yer değiştirmelerinde, 98/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeniden Atama

Madde 43- Eğitim merkezlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan öğretmenlerden; çeşitli nedenlerle öğretmenlik mesleğinden ayrılanlar aradan 3 yıl, diğer eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alanlar aradan 5 yıl geçmemiş olmak kaydıyla sınava tabi tutulmaksızın yeniden atanabilirler.

Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Madde 44- Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanma istekleri, öncelikle eğitim merkezleri arasında olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilir.

Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler ile sicil raporlarına göre iki yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı sicil notu alanlar herhangi bir koşula bağlı olmaksızın eğitim merkezleri dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kullanılacak Formlar

Madde 45- Bu Yönetmelik ekinde yer alan formların yerine başka form kullanılamaz. Ancak, Eğitim Merkezi Öğretmenliği İçin Sınav Başvuru Formu (EK - 2) yerine, aynı bilgileri içermek kaydıyla Bakanlıkça düzenlenecek optik okuyuculu form kullanılabilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 46- Eğitim merkezlerine verilen görevlere ilişkin olarak, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 47- 18/5/1989 tarihli ve 20169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim araçları ve donatım merkezlerinde kadrolu yönetici ve öğretmen olarak görev yapmakta olanlar, durumlarının bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın, başkaca bir işleme gerek duyulmadan bulundukları görevlere atanmış sayılırlar.

Daha önce bu merkezlerde görev yapmış olup, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan öğretmenlerden yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2- Eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlükleri, 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların uygulanmasında, bu Esaslarda değişiklik yapılıncaya kadar il eğitim araçları ve donatım merkezi (akşam sanat okulu) müdürlükleri olarak değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 48- Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


       NORM KADRO TABLOSU
                                    EK - 1
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|UNVANI/BRANŞI        |ARANAN NİTELİKLER                   |TERCİH NEDENLERİ            |NORM KADRO SAYISI      |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Müdür            |1- Bilgisayar kullanım belgesine sahip        |Eğitim yönetimi alanında        |1              |
|              |olmak,                        |lisansüstü eğitim görmüş        |               |
|              |2- Eğitim merkezlerinde veya A Tipi          |olmak.                 |               |
|              |eğitim kurumlarında en az üç yıl süreyle       |                    |               |
|              |müdür başyardımcısı ya da müdür            |                    |               |
|              |yardımcısı olarak görev yapmış olmak,         |                    |               |
|              |3- Eğitim yönetimi alanında lisans          |                    |               |
|              |eğitimi görmüş olmak.                 |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Müdür            |1- Bilgisayar kullanım belgesine sahip        |Eğitim yönetimi alanında        |1              |
|başyardımcısı        |olmak,                        |lisansüstü eğitim görmüş        |               |
|              |2- Eğitim merkezlerinde en az 2 yıl          |olmak.                 |               |
|              |süreyle müdür yardımcısı olarak görev         |                    |               |
|              |yapmış olmak                     |                    |               |
|              |3- Eğitim yönetimi alanında lisans          |                    |               |
|              |eğitimi görmüş olmak.                 |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Müdür yardımcısı      |1- Bilgisayar kullanım belgesine sahip        |Eğitim yönetimi alanında lisans    |5              |
|              |olmak,                        |eğitimi görmüş olmak.         |               |
|              |2- Bakanlık kadrolarında en az 5 yıl         |                    |               |
|              |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |                    |               |
|              |olmak,                        |                    |               |
|              |3- Müdür yardımcısı olacağı bölümde          |                    |               |
|              |en az 3 yıl süreyle görev yapmış olmak.        |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen          |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |1- 38 inci maddenin 3 üncü       |2              |
|              |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası,                |               |
|              |olmak,                        |2- KPDS'de en az (E)          |               |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |seviyesinde başarılı olmak.      |               |
|              |dereceden aşağı olmamak,               |                    |               |
|              |3- Bilgisayar ve ağ sistemleri sorumlusu       |                    |               |
|              |olarak yetiştirilmiş olmak.              |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen          |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |1- 38 inci maddenin 3 üncü       |2              |
|              |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası,                |               |
|              |olmak,                        |2- KPDS'de en az (E)          |               |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |seviyesinde başarılı olmak.      |               |
|              |dereceden aşağı olmamak,               |                    |               |
|              |3- Formatör olarak yetiştirilmiş olmak.        |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (İstatistik    |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |38 inci maddenin 3 üncü        |1              |
|Bölümü Mezunu)       |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası.                |               |
|              |olmak,                        |                    |               |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |               |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (Türk Dili     |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |38 inci maddenin 3 üncü        |100.001'e kadar    : 1  |
|ve Edebiyatı/Türkçe)    |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası.                |100.001-300.001'e kadar: 2  |
|              |olmak,                        |                    |300.001-600.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |600.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen          |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |38 inci maddenin 3 üncü        |100.001'e kadar    : 1  |
|(Matematik)         |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası.                |100.001-300.001'e kadar: 2  |
|              |olmak,                        |                    |300.001-600.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |600.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (Fen        |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |38 inci maddenin 3 üncü        |100.001'e kadar    : 1  |
|Bilgisi)          |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası.                |100.001-300.001'e kadar: 2  |
|              |olmak,                        |                    |300.001-600.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |600.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|UNVANI/BRANŞI        |ARANAN NİTELİKLER                   |TERCİH NEDENLERİ            |NORM KADRO SAYISI      |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (Ölçme ve     |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |38 inci maddenin 3 üncü        |100.001'e kadar    : 1  |
|Değerlendirme        |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası.                |100.001-300.001'e kadar: 2  |
|Alanında Lisans       |olmak,                        |                    |300.001-600.001'e kadar: 3  |
|Eğitimi Görmüş)       |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |600.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen          |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |38 inci maddenin 3 üncü        |100.001'e kadar    : 1  |
|(Öğretmenlik meslek     |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası.                |100.001-300.001'e kadar: 2  |
|bilgisi)          |olmak,                        |                    |300.001-600.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |600.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (Eğitim      |1- Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl         |38 inci maddenin 3 üncü        |100.001'e kadar    : 1  |
|Programları ve       |süreyle öğretmen olarak görev yapmış         |fıkrası.                |100.001-300.001'e kadar: 2  |
|Öğretim Alanında      |olmak,                        |                    |300.001-600.001'e kadar: 3  |
|Lisans Eğitimi       |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |600.001 ve daha fazla : 4  |
|Görmüş)           |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (Elektrik)     |1- Mesleki ve teknik ortaöğretim           |38 inci maddenin 3 üncü        |200.001'e kadar    : 1  |
|              |kurumlarında alanında en az üç yıl          |fıkrası.                |200.001-400.001'e kadar: 2  |
|              |süreyle görev yapmış olmak,              |                    |400.001-800.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |800.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen          |1- Mesleki ve teknik ortaöğretim           |38 inci maddenin 3 üncü        |200.001'e kadar    : 1  |
|(Elektronik)        |kurumlarında alanında en az üç yıl          |fıkrası.                |200.001-400.001'e kadar: 2  |
|              |süreyle görev yapmış olmak,              |                    |400.001-800.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |800.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (Ağaç       |1- Mesleki ve teknik ortaöğretim           |38 inci maddenin 3 üncü        |200.001'e kadar    : 1  |
|İşleri Bölümü        |kurumlarında alanında en az üç yıl          |fıkrası.                |200.001-400.001'e kadar: 2  |
|Mezunu)           |süreyle görev yapmış olmak,              |                    |400.001-800.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |800.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+
|Öğretmen (Makine      |1- Mesleki ve teknik ortaöğretim           |38 inci maddenin 3 üncü        |200.001'e kadar    : 1  |
|Ressamlığı)         |kurumlarında alanında en az üç yıl          |fıkrası.                |200.001-400.001'e kadar: 2  |
|              |süreyle görev yapmış olmak,              |                    |400.001-800.001'e kadar: 3  |
|              |2- Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi      |                    |800.001 ve daha fazla : 4  |
|              |dereceden aşağı olmamak.               |                    |               |
+----------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

       EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN SINAV BAŞVURU FORMU
                                    EK - 2
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|1- Adı ve Soyadı-Mebsis No.                 |                            |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|2- Doğum Yılı ve Yeri (İl ve İlçe)              |                            |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|3- Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe               |                            |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|4- En Son Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumu         |                            |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|5- Branşı - Ek Branşı                    |                            |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|6- Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Yeri             |                            |
|(Görevlendirme Varsa Okul Adı Ayrıca Yazılacak)       |                            |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|7- Öğretmenlikteki Hizmet Süresi               |Yıl +--+--+   Ay +--+--+               |
|(Müracaat Tarihi İtibariyle)                 |  +--+--+    +--+--+               |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|8- Askerlik Durumu                      |Yaptı +--+   Yapmadı +--+  Muaf +--+        |
|                               |   +--+       +--+    +--+        |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|9- Alanında Lisansüstü Eğitimi                |Var +--+    Yok +--+                |
|                               |  +--+      +--+                |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|10- Katıldığı Hizmet İçi Eğitim Kurs ve Semineri       |Var +--+    Yok +--+                |
|                               |  +--+      +--+                |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|11- Ödüller                         |Ayl.Ödül +--+  Takdirname +--+  Teşekkür +--+     |
|                               |     +--+       +--+      +--+     |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|12- Zorunlu Bölge Hizmeti                  |Yaptı +--+   Yapmadı +--+  Muaf +--+        |
|                               |   +--+       +--+    +--+        |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|13- Eşi Çalışıyorsa Görev Unvanı ve Görev Yeri        |                            |
|(Eşine Ait Görev Yeri Belgesi Eklenecek)           |                            |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
|14- Tercih Ettiği İl/İller                  |1- ..................................          |
|                               |2- ..................................          |
|                               |3- ..................................          |
|                               |Bu il/illerden başka bir il'e atamanın yapılmasını;   |
|                               |Kabul ediyorum +--+   Kabul etmiyorum +--+      |
|                               |        +--+           +--+      |
+-------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

  Not: 9, 10, 11 ve 13 üncü sıralarda belirtilen niteliklere ilişkin
belgelerin tasdikli örnekleri, adaylar tarafından mülakat/uygulama sınavına
katılma sırasında ilgililere teslim edilecektir.
       ................................ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
  Halen ................................ İli ...................... İlçesi
........................................... Okulunda/Lisesinde
................................ öğretmeni olarak görev yapmaktayım.
  Eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu) müdürlüğü öğretmenliği için
düzenlenen sınava katılmak istiyorum.
  Gereği arz ederim.

                               ...../...../.....
                               İmza
                               Adı ve Soyadı

  TEBLİGAT ADRESİ:
  ----------------
  EKLER:
  ------
  Ek - 1 Hizmet Cetveli

  BU BÖLÜM SİCİL DOSYASININ TUTULDUĞU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE
DOLDURULACAKTIR.
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Son üç yıllık görev süresi içindeki sicil notu ortalaması. Rakamla: .......... Yazıyla: ..............|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                        Bu formda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu onaylarım. ...../...../..... İl Milli Eğitim Müdürü
                                            Adı ve Soyadı

       EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN MÜLAKAT/UYGULAMA FORMU
  BÖLÜM - 1                                                         EK - 3
+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|1- ADI VE SOYADI                               |                           |
+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|2- DOĞUM YERİ VE YILI                             |                           |
+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|3- MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU                     |                           |
|VE BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI                            |                           |
+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|4- ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE BAŞLADIĞI TARİH                    |                           |
+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|5- ÖĞRETMENLİKTEKİ HİZMET SÜRESİ                       |YIL:              AY:          |
+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|6- GÖREV YAPTIĞI OKUL/KURUM                          |                           |
+------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

  BÖLÜM - 2
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|DEĞERLENDİRİLECEK NİTELİKLER                         |PUAN DEĞERİ          |VERİLEN PUAN     |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|1- Öğretmenlikteki Hizmet Süresi (10 Yıla Kadar Olmak Üzere Her Yıl İçin)   |1               |           |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|2- Teşekkür (En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin)           |1               |           |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|3- Takdirname (En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin)          |2               |           |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|4- Aylıkla Ödül (En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin)         |3               |           |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|5- Katıldığı Hizmet İçi Eğitim (En Fazla İki Tane Olmak Üzere Her Biri İçin) |2               |           |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|6- Lisansüstü Eğitim                             |4               |           |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+
|TOPLAM                                    |30              |           |
+------------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------+

  BÖLÜM - 3/A (Yalnızca Mülakata Alınacaklar İçin Değerlendirilecektir.)
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------------------------------+-------------+
|                                       |    |DEĞERLENDİRME         |       |
|                                       |    +------+-----+-----+-----+-----+       |
|                                       |PUAN  |K.B. |ÜYE |ÜYE |ÜYE |ÜYE |ARİTMETİK  |
|MÜLAKAT KONULARI                               |DEĞERİ |   |1  |2  |3  |4  |ORTALAMA   |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-------------+
|1- Genel Kültür Bilgisi                            |30   |   |   |   |   |   |       |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+       |
|2- Türkçe'yi Doğru Kullanma Becerisi                     |20   |   |   |   |   |   |       |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+       |
|3- Tutum ve Davranış                             |20   |   |   |   |   |   |       |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-------------+
|MÜLAKAT PUANI                                 |70   |   |   |   |   |   |       |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-------------+

  BÖLÜM - 3/B (Yalnızca Uygulamaya Alınacaklar İçin Değerlendirilecektir.)
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------------------------------+-------------+
|                                       |    |DEĞERLENDİRME         |       |
|                                       |    +------+-----+-----+-----+-----+       |
|                                       |PUAN  |K.B. |ÜYE |ÜYE |ÜYE |ÜYE |ARİTMETİK  |
|UYGULAMA KONULARI                               |DEĞERİ |   |1  |2  |3  |4  |ORTALAMA   |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-------------+
|1- Uygulama/Beceri/Yorumlama Yeteneği                     |50   |   |   |   |   |   |       |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+       |
|2- Tutum ve Davranış                             |20   |   |   |   |   |   |       |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+       |
|UYGULAMA PUANI                                |70   |   |   |   |   |   |       |
+------------------------------------------------------------------------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-------------+

  BÖLÜM - 4 (Başarı Derecesi)
+------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+
|DEĞERLENDİRME                                 |PUAN DEĞERİ        |VERİLEN UPUAN      |
+------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+
|BÖLÜM 2 + BÖLÜM 3/A VEYA BÖLÜM 2 + BÖLÜM 3/B SONUCU              |100            |             |
+------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+

 KOMİSYON KARARI:         Yazıyla: ............................ Rakamla: ..........................
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|KOMİSYON BAŞKANI       ÜYE 1              ÜYE 2             ÜYE 3           ÜYE 4    |
|....................     ......................      ......................    ......................   .............|
|....................     ......................      ......................    ......................   .............|
|....................     ......................      ......................    ......................   .............|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

NOT: Bu değerlendirmede, kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.