MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 18 Mayıs 1983 - Sayı: 18051
(Söz konusu yönetmelik 23.6.1983 tarih ve 2141 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2 - Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaki okul aile birlikleri ile ilgili hükümleri kapsar.

Madde 3 - Bu yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

"Okul" sözü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları,

"Birlik" sözü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda kurulan okul aile birliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ

Madde 5 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamak amacıyla okul-aile birlikleri kurulur.

Madde 6 - Okul-aile birliği kurulduğu okulun adını alır.

Madde 7 - Okul-aile birlikleri; Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay Kurumu Türk Hava Kurumu, Yeşilay Derneği, Yardım Sevenler Derneği ve Okul Koruma Dernekleri ve eğitim vakıfları gibi kuruluşlarla işbirliği yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELİK

Madde 8 - Okulun müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve öğrenci velileri birliğinin üyeleridir.

Madde 9 - Veliler, öğrencileri okullara kayıt ettirirken birliğin üye kayıt defterine velinin kimliği, iş ve ikamet adresi yazılır ve defterin ilgili sütunu veli tarafından imzalanır.

Öğrencilerin ana ve babası da isterlerse birliğe kayıtlarını yaptırmak suretiyle üye olabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

Madde 10 - Birliğin organları şunlardır:

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu.

Madde 11 - Genel Kurul; birliğin üyelerinden meydana gelir.

Madde 12 - Genel Kurul, birliğin ilk defa kurulduğu okullarda okul müdürlüğünün, daha önce kurulmuş birliklerde yönetim kurulunun daveti ile ders yılı başını takip eden iki ay içinde toplanır.

Madde 13 - Genel kurul üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra gelen üyelerle toplanır ve bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

Madde 14 - Genel kurul, okul müdürlüğünün veya okul müdürlüğü ile yönetim kurulunun ortaklaşa isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Madde 15 - Genel Kurul toplantılarının yeri zamanı ve gündemi en az 1 hafta önceden üyelere duyurulur.

Genel kurul toplantı tarihi ve gündem, okul müdürlüğü tarafından bilgi edinme bakımından bir üst makama bildirilir.

Madde 16 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması teklif edilebilir. Gündem maddeleri sırası da aynı usulle değiştirilebilir.

Madde 17 - Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve denetleme kurulunu seçmek,

b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

c) Okulun eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşlerini bildirmek ve bu konuda temennilerde bulunmak.

Madde 18 - Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Genel kurula katılacak üyeler, düzenlenen üye listesindeki adları hizasını imzalarlar.

b) Toplantının açılışı okul müdürü tarafından yapılır.

c) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere genel kurul tarafından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar, toplantı tutanağını hazırlar, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imza ederler.

d) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

Madde 19 - Yönetim Kurulu; genel kurul tarafından seçilen beş asıl, beş yedek üye ile yönetim kurulunun tabii üyesi olan okul müdürü ve öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenden meydana gelir.

Madde 20 - Yönetim Kurulu, seçildiği hafta içinde toplanarak kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer.

Madde 21 - Yönetim Kurulu üyelerinden;

a) Başkan birliğin temsilcisidir. Yönetim kuruluna başkanlık eder.

b) Başkan yardımcısı başkanın olmadığı zamanlarda onu temsil eder.

c) Yazman birliğin yazı işlerini yürütür.

Madde 22 - Yönetim kurulu birliğin görevlerini bir program dahilinde yürütmekle vazifeli ve bu çalışmalarında genel kurula karşı sorumludur.

Madde 23 - Yönetim kurulu okulun açık bulunduğu zamanlarda ayda bir defa toplanır. Okulun açık bulunmadığı zamanlarda da toplanabilir. Toplantı en az dört üye ile yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Yönetim kurulu kararları karar defterine yazılarak imzalanır.

Üyelerden özürsüz olarak üç toplantıya katılmamış olanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda yerlerine yedek üyelerden sırada olanlar alınır.

Yönetim kurulunda üye sayısı yedeklerle birlikte dördün altına düştüğü takdirde genel kurul, okul müdürlüğü tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Seçilen yeni yönetim kurulu kalan süreyi tamamlar.

Madde 24 - Denetleme Kurulu genel kurul tarafından seçilen üç asıl iki yedek üyeden meydana gelir. Asıl üyeler genel kurulun sonraki ilk hafta içinde toplanıp aralarından bir başkan seçerler.

Madde 25 - Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üç ayda bir toplanarak yönetim kurulunun faaliyetlerini incelemek, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna vermek,

b) Yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek bu konuda hazırladığı raporu faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GÖREVLER

Madde 26 - Birliğin görevleri şunlardır:

a) Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin millet vatan, bayrak ve insanlık sevgilerini; Atatürk ilke ve inkılaplarına, manevi değerlere bağlılıklarını; dayanışma duygularını pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

b) Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında ana ve babaları aydınlatmak,

c) Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak.

d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile işbirliği yapmak; öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkânlar hazırlamak,

e) Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla işbirliği yapmak.

f) Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

Madde 27 - Yönetim kurulu çalışmaları sırasında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi konusunda okul müdürlüğü, veliler ve ana-babalarla işbirliği yapar.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 28 - Birlikler okul müdürlüğünü yapmakta olduğu işlerde destekler; okulu güç duruma sokacak kararlar vermez, tamamiyle eğitici olan amacına, politika veya çıkar karıştırmaz.

Madde 29 - Birlikler, alınmasını gerekli gördükleri yeni ve faydalı tedbirleri okul müdürlüğüne teklif edebilirler.

Madde 30 - Derslerde zayıf olan öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek veya onları üst öğrenim kurumlarına hazırlamak amacıyla birliğin ve okul koruma derneğinin işbirliği ile okullarda yetiştirme kursları açılabilir.

Bu kurslar, konu ile ilgili olarak yayımlanmış veya yayımlanacak yönerge esaslarına göre yürütülür.

Madde 31 - Birlik yönetim kurulu aşağıdaki defterleri tutar.

a) Üye kayıt defteri, birlik üyelerinin ikametgâh adresleri, birliğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

b) Karar defteri; birlik yönetim kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır.

c) Gelen ve giden evrak defteri; birliğe gelen ve birlikten çıkan yazılar bu deftere kaydedilir, gelen ve giden yazılar dosyalanarak saklanır.

Madde 32 - Birliğe ait defter ve dosyalar okul müdürlüğünce muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Madde 33 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 34 - 30.7.1965 tarih ve 17062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Okul Aile Birliği Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 35 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.