MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve
Tarihi: 222 - 5.1.1961 / 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992 / 625 - 14.7.1965 / 2916 -
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Eylül 1996 - Sayı: 22903

Bu yönetmeliğin 7. bölümün 3. maddesinde geçen;

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun:

9, maddesinin l. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diplomasi verilir." 16.08.1997-4306/K.1.md.

Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10 - İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanlar île çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz.

Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar."16.08.1997-4306/K 3. md.

birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" île "ortaokul" ibareleri "ilköğretim okulu' olarak değiştirilmiştir. 16.08.1997-4306/ K 8. md.

6. maddesinin l. fıkrasının (a) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentleri,

8. maddesi, 9. maddesinin ikinci fikrası, 14. maddesinin birinci fıkrasındaki "ilkokul ve ortaokulların birlikte veya ayrı oluşlarına' ibaresi,

geçici 9. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 16.08.1997-4306/K 9. md.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun,

6. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir." 16.08 1997-4306/ K 3.md.

23. maddesine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir.

"3. "İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. 16.08.1997-4306/K 4.md.

24. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. :

Madde 24- "İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz, eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diplomasi verilir." 16.08.1997- 4306/K 5.md.

birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ile "ortaokul' ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir. 16.08.1997-4306/K 8.md.

25. maddesinin 1. fıkrası ile geçici 2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 16.08.1997 4306/K 9.md.

4306 sayılı Kanun 18.08.1997 tarih ve 23084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının, yönetim, eğitim, kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam


Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı-resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak


Madde 3- Bu Yönetmelik; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Bakan", Millî Eğitim Bakanını,

"Kurum", anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumlarını,

"Okul", bağımsız anaokulları ile ana sınıfları ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okulu,

"Anaokulu", 37-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan bağımsız kurumu,

"Ana Sınıfı", 61-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,

"Uygulama Sınıfı", 37-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan Millî Eğitim Bakanlıgına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfım,

"Müdür", bağımsız anaokulu müdürleri ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okul veya kurumun müdürünü,

"Müdür Yardımcısı", bağımsız anaokulu müdür yardımcısı İle ana sınıfı ve uygulama sınıflarının bağlı bulunduğu okul veya kurumun ilgili müdür yardımcısını,

"Bölüm Şefi", uygulama sınıfı yöneticisini,

"Öğretmen", okul öncesi eğitim kurumfannda eğitim-ögretim hizmellerini yürüten öğretmeni,

"Usta Öğretici", öğretmen gözetiminde çocukların bakım ve egiüminden sorumlu kişiyi, (eğitici anne),

"Öğretmenler Kurulu", okul öncesi eğitim kurumlannda görevli yönetici ve öğretmenlerden meydana gelen kurulu,

"Veli", çocuğun ana veya babasını veya vasiligini üstlenen kişiyi,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Amaçlar ve ilkeler
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları


Madde 5- Okul öncesi eğitim kurumlannın amaçları, Türk Millî Eğitiminİn genel amaç ve temel ilkeleri doğrukusunda;

a) Çocukların millî, manevî, ahlakî, kültürel ve insanî değeriere bağlılıgının gelismesine yardımcı olmak,

b) Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerim, temel alışkanlıklar kazanmalanni sağlamak,

c) Sosyo-ekonomik şartları elverişsiz çevre ve ailelerden gelen çocuklar için, ortak bir yetişme ortamı hazırlamak,

ç) Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarım sağlamaktır.

Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri


Madde 6- Okul öncesi eğitimin ilkeleri

a) Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre geliçimlerini sağlayacak eğilim ortamı hazırlar,

b) Eğitim faaliyetleri düzenlenirken çocukların yaşları, ilgi ve İhtiyaçları ile okulun ve Çevrenin imkanları göz önünde bulundurulur.

c) Eğitim ve öğretim planlı-programlı olur. Program konulannın ele alınışı ve çevrenin imkanları göz önünde bulundurulur.

ç) Okuİ öncesi eğitim, çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularım geliştirici nitelikte olur.

d) Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmatanna gereken önem verilir.

e) Çocukların Türkçe'yi, Türk Milleti, Türk Bayrağı, Atatürk, aile ve insan sevgisi ile ilgili duyguları uyandınlır ve manevî degerlere bağlılıkları sağlanır.

f) Fırsat eğitiminden yararla ndınlarak kazandırılacak değerlerin çocukların kendi tecrü-belerine dayandınîmasına önem verilir.

g) Çocuklara eşit davranılır, ferdî farklılıklar göz önünde bulundurulur; ayrım yapmadan gerekli ilgi, sevgi ve şefkat gösterilir. Hiçbir şekilde ceza verilmez.

ğ) Çocuklara toplumun sosyal ve kültürel değerleri benimsetilir ve geliştirilir.

h) Eğitim faaliyetleri yürütüiürken çocuklann kişiliklerim zedeleyici, baskı ve kısıtlama-lara yer verilmemelidir. Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür.

ı) Çocuklann, temizlik, doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmaları sağlanır.

i) Çocukların, çevre temizliği ve düzeni ile sağlıklı bir çevre oluçması hakkında bilgi sahibi ve duyarlı olmaları sağlanır.

j) Eğitim, okul aile iş birliği İçinde verilir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlannda Çalışma Esas ve Usulleri


Madde 7- Kurumlarda çalışma esas ve usulleri,

a) (Değişik: 27/08/1999-23799 s.R.G.) Anaokulları ve uygulama sınıflarında 8.00-18.00 saatleri arasında tam gün eğitim yapılır. Okul öncesi eğitim kıırumlarında teneffüs yapılmaz.

Günlük çalışma süresi toplam 10 saattir. Günlük eğitimin başlama ve bitiş zamanı illerin ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak, millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile düzenlenir.

Ayrıca, okul öncesi eğitim kurumlannda tanı gün eğitimin yanı sıra okulun fizikî kapasitesi, velinin isteği ve çocuk sayısı dikkate alınarak valiliğin uygun görüşü ile anaokulfan ve uygulama sınıflarında bir grup tam gün eğitim yaparken diğer grup yarım gün eğitim yapabilir.

Ana sınıflarında ise; bağlı bulundukları okulun tam gün veya ikili öğretim şekillerine göre çalışma saatleri düzenlenir. Ana sınıflarında görevli öğretmen bir günde eğitiminden sorumlu olduğu çocuk grubunun okulda bulunduğu saatlerde eğitim etkinliğine katılmak zorundadır.

Ana sınıflarında aynı çocuk grubuna aynı süre İçinde birden fazla öğretmen görevlendiriimez.
b) Kurumlarda bir gruptaki çocuk sayısının 20'den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde İkinci grup oluşturulur. Ana sınıflarında bu sayı öğretmen ve okulun fizikî kapasitesi dikkate alınarak 25'e çıkamiabilir.

c) Kurumların eğitim yılı süresi, en az 180 İş günü esas alınmak suretiyle il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve valilikçe onaylanan yıllık çalışma takvimi İte belirlenir.

ç) Kurumlarda, çocuk sayısının en az 20 olınası ve istekli öğretmenin bulunmağı halinde, il millî eğitim müdürlüğünün taklifî ve valiliğin onayı ile yaz tatilinde de eğitime devam edilir.

d) (Değişik: 27/08/1999-23799 s.R.G.) Okul öncesi eğitimi öğretınenlerinden, bağımsız anaokulları ve uygulama sınıflarında görev yapanlar, bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak, eğitim etkinliklerine katılırlar.

İKİNCİ KISIM


Kayıt, Kabul, Devam-Devamsızlık

Yeni Kayıt


Madde 8- Kurumlara kaydedilecek çocuklarda aranacak şartlar.

a) Anaokulu ve uygulama sınıfına: Kayıtların yapıldığı yılın Eylü! ayı sonuna kadar 30 ayım dolduran ve 72 ayini doldurmayan çocuklar kaydedilir.

b) Ana sınıfına: Eylül ayı sonuna kadar 60 ayini dolduran çocuklar ile 72 ayım doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir.

Ancak, bu yaş grubu çocuklarının sayısı yeterli olmadığı takdirde, 48-60 aylık çocukların da kayıtları yapılır.

Ayrıca, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibariyle 48 ayını dolduran ve 72 ayını aşmamış olan özel eğitime muhtaç çocuklardan; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince, "Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir" raporu verilmiş "eğitilebilir" olanlar ile birden fazla özürü bulunmayanlar kapasitenin 1/10'u oranında bu kurumlara kaydedilirler.

Kayıt Zamanı


Madde 9- Kurumlara başvuru ve kesin kayıt işlemleri, yıllık çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır. (EK-1 Başvuru Formu)

Fizikî kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt kabul işlemlerine devam edilir.

Seçici Komisyon


Madde 10- Kurumlara kayıttan yapılacak çocukların tespiti "Seçici Komisyon" tarafından yapılır.

Seçici komisyon; okul müdürü, müdür yardımcısı varsa bölüm şefi ve iki öğretmenden oluşur.

Seçici komisyon; kurumun fizikî şartlarını, kapasitesini ve geçen yıldan devam eden çocukların sayısını da dikkate alarak okula alınacak çocukların sayısını tespit eder.

Başvuruların Değerlendirilmesi


Madde 11- Seçici komisyon; imkanlar dahilinde kız ve erkek çocukların sayı itibariyle dengeli olmasını esas alarak ayrıca başvuranlardan:

a) Okulda görevli personelin,

b) Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin,

c) Çalışan anne ve babanın,

ç) Yurt dışından dönen veya ailesi yurt dışında olan işçi,

d) Anne ve babanın veya bunlardan birinin ölmüş veya anne-babası ayrılmış olan ailelerinin çocuklarına öncelik vererek başvuruları değerlendirir.

Başvuruların fazla olması halinde ise; seçici komisyon tarafından veliler huzurunda kur'a çekimi yapılır.

Ücretsiz Alınacak Çocuklar


Madde 12- (Değişik: 19/08/1998 - 23438 s.R.G.) Okul Öncesi eğitim kurumlarına de-vam eden çocuk sayısının % 10'u oranında ücretsiz çocuk alınır. Ücretsiz alınacak çocuklar seçici komisyonca belirlenir. Şehit çocukları ile öksüz-yetim çocuklara öncelik tanınır.

Kayıt için Alınacak Belgeler


Madde 13- Kurumlara kayıt için aşağıdaki belgeler istenir,

a) Başvuru Formu,

b) Nüfus Cüzdanı Örneği,

c) Aşı kağıdı,

Çocuk Velilerinden İstenecek Malzeme


Madde 14- Anaokuluna ve uygulama sınıfına alınan çocukların ailelerinden (EK-5) listede belirtilenler,

Ana sınıflarında ise, öğretmen tarafından uygun görülen kırtasiye dışında malzeme istenmez.

Devam-Devamsızlık


Madde 15- Kaydı yaptırılan çocukların okula düzenli gelmelerinin sağlanması esastır. Üç günü geçen devamsızlıklarda veli tarafından okul idaresine mazeret bildirilir. Özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen çocukların kaydı silinir ve velisine bilgi verilir.

Hastalık Sonrası Okula Devam


Madde 16- Bulaşıcı hastalık sebebiyle devam edemeyen çocuklar ancak, okula devamında sakınca olmadığına ilişkin, doktor raporu ile tekrar okula devam ederler.

ÜÇÜNCÜ KISIM


Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevlendirilecek Personel

Madde 17- Okul öncesi eğitim kurumlarında ihtiyaca göre aşağıda belirlenen personel görevlendirilir.

a) Anaokullarında;

1- Müdür,

2- Müdür Yardımcısı,

3- Öğretmen,

4- Usta Öğretici (Eğitici Anne),

5- Memur,

6- Doktor,

7-Aşçı,

8- Hizmetli,

b) Ana sınıflarında;

1- Öğretmen,

2- Usta Öğretici (Eğitici Anne),

3- Hizmetli,

c) Uygulama Sınıflarında;

1- Bölüm Şefi (Uygulama Sınıfı Yöneticisi),

2- Öğretmen,

3- Usta Öğretici (Eğitici Anne),

4- Hizmetli,

5-Aşçı,

Kurum Yöneticilerinin Atanması


Madde 18- Kurumlara yönetici atanması 27/09/1995 tarih ve 22417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliği" esaslarına göre yapılır.

Okul Müdürünün Görev, Yetki, Sorumlulukları


Madde 19- Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere ve bunlarla belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda okulu yönetir,

Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

Okul müdürünün görevleri şunlardır:

a) Bina, eşya gibi araç-gereci temin etmek için gerekli tedbiri alır.

b) Çevre ile sıkı bir iş birliği sağlar.

c) Okulun bakım ve onarımının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri alır.

ç) Okula yeni alınacak çocukların tespiti için Seçici Komisyon'a başkanlık eder.

d) Yıllık, ünite ve günlük planların eğitim programlarına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder ve öğretmenlerin çalışmalarını denetler.

e) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri için gerekli tedbirleri alır.

f) Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işleri ile ilgili çalışmalarını takip eder.

g) Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve harcamaların mevzuata uygun yapılmasını sağlar.

h) Çocukların ailelerine güvenlik içinde teslim edilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirleri personeline duyurur.

j) Göreve başlama ve görevden ayrılma halinde, okulun demirbaşlarını Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir-teslim iş ve işlemlerini yapar.

Müdür Yardımcısı


Madde 20- Müdür yardımcısı; okulun her türlü eğitim, yönetim, yazışma eğitici etkinlikler, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.
Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı gerektiğinde okul müdürüne vekalet eder.

Bölüm Şefi


Madde 21- Bölüm şefi uygulama sınıfının amaçlarına uygun şekilde işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.

Bölüm şefinin görevleri şunlardır;

a) Yıllık, ünite ve günlük planların eğitim programına göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğretmenlere rehberlik eder.

b) Öğretmenlerin tuttuğu gelişim kayıtlarını izler.

c) Personelin sağlık, temizlik, beslenme işleriyle ilgili çalışmalarını izler ve denetler.

ç) Yemek listesinin planlanması ve hazırlanmasında okulun ev yönetimi ve beslenme öğretmenleriyle iş birliği yapar.

d) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur.

e) Çocukların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve sağlıkla ilgili kayıtların tutulmasını sağlar.

f) Okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

Öğretmenler


Madde 22- Öğretmenler, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler ile eğitim programlarında belirtilen esasları yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Eğitim programlarına uygun olarak yıllık, ünite ve günlük planları hazırlar ve uygular.

b) Çocukların kişisel bilgi formunu doldurur, gelişim kayıtlarını tutar ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlar.

c) Anne ve babalarla yapılacak çalışmaları, planlar ve uygular.

ç) Çocuklar gelmeden önce ve ayrılıncaya kadar, okulda bulunur. Görevi dinlenme ve yemek saatlerinde de devam eder.

d) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli tedbirleri alır.

e) Tebliğler Dergisi'ni, genelgeleri, emirleri okur ve imzalar.

f) Okul müdürünün vereceği diğer eğitim ve öğretimle ilgili görevleri yapar.

Öğretmenlerin Nöbet Görevleri


Madde 23- Nöbet, okullarda öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesine göre, eğitim günü süresince tutulur.

Hizmet süresi bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere, doğum yapmasın 5 ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez.

Okul müdürü ihtiyaç duyduğunda, 20 ve 25 yılını dolduran öğretmenlere de nöbet görevi verebilir.

Öğretmenler, görevli bulundukları okullarda nöbet tutarlar.

Nöbetçi öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütül meşinde okul yöneticilerine yardımcı olur.

b) Günlük eğitim faaliyetlerini takip eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.

c) Isıtma, elektrik ve sıhhî sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirin alınıp alınmadığını kontrol eder.

ç) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve okula gelen erzakın muayenesinde hazır bulunur.

d) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri alır ve durumu ilgililere bildirir.

e) Herhangi bir sebeple görevine gelmeyen öğrenilenlerin yerine eğitim etkinliklerini yürütür.

f) Nöbetçi öğretmen, okulun çalışma süresinden yarım saat önce okulda bulunur ve çalışma süresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbetini bitirir.

g) Okul Nöbet Defterine önemli olayları ve aldığı tedbirleri yazar ve imzalar.

Öğretmenler Kurulu


Madde 24- Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile okuldaki öğretmenlerden oluşur.

Kurulun toplantı günleri ve gündemleri en az iki gün önceden öğretmenlere duyurulur. Olağanüstü yapılan kurul toplantılarından bu süre aranmaz.

Öğretmenler Kurulunun İşlevleri

a) Öğretmenler kurulunun ilk toplantısında, önceki eğitim yılının değerlendirmesi ile yeni eğitim yılı çalışma esasları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

b) Çocukların yaş gruplarına göre, kişilik gelişimi, sağlık, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumları değerlendirilerek alınacak ortak tedbirler görüşülür.

c) Yıllık, ünite ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanır.

ç) Çevrenin temizlik ve düzeni ile çevre sağlığı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu konulara duyarlılıklarının sağlanması için alınabilecek tedbirler belirlenir.

d) Eğitim yılı içinde yapılan toplantılarda, çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilerek noksanlıkların giderilmesi için alınacak tedbirler kararlaştırılır.

e) Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak muhafaza edilir.

f) Toplantıya katılamayanlar bilahare kurul tutanağım okuyarak bilgi edinirler.

g) Ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri, bağlı bulundukları okulun öğretmenler kuruluna katılır.

h) Kurul toplantılarının mesai saatlerinin dışında yapılması esastır.

Zümre Öğretmenler Toplantısı


Madde 25- Zümre öğretmenler toplantısı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında okul müdürlüğünce yapılacak olan planlamaya uygun olarak eğitim yılı başında, ortasında, sonunda ayrıca ihtiyaç duyuldukça yapılır.

Toplantılar, okul müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının ya da en kıdemli okul öncesi öğretmeninin başkanlığında yapılır.

Uygulama sınıflarında zümre toplantısı başkanı bölüm şefidir.

Usta Öğretici (Eğitici Anne)


Madde 26- Okul öncesi eğitimi alanında ön lisans eğitimi görmüş olanlar ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları arasından seçilir. Bu gibi mezunlardan "Eğitici Anne Sertifikası" istenmez.

Usta Öğretici (eğitici anne), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın eğitim kurumlarında açılan eğitici anne kurslarını başarı ile bitirerek sertifika alan, lise ve dengi okul ile yüksek öğretim kurumları mezunları arasından okul yönetimince seçilir.
Ayrıca, Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında açılan eğitici anne kurslarını başarı ile bitirerek "Eğitici Anne Sertifikası" alan lise ve dengi okullarla yüksek öğretim kurumları mezunları da ihtiyaç duyulduğunda görevlendirilebilir.
Usta Öğretici (eğitici anne) seçilirken aşağıda belirtilen öncelikler dikkate alınarak değerlendirme yapılır:

a) Okul öncesi eğitimi alanında ön lisans eğitimi alanlar,

b) Kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden mezun olanlar,

c) Yüksek öğretim veya lise ve dengi okul mezunu olup "Usla Öğretici (eğitici anne) Sertifikası" alanlar,

Okul Öncesi eğitim kurumlarında çalıştırılacak olan Usta Öğretici (eğitici annemlerin görevleri şunlardır-

a) Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik, eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine verilen işleri yürütür.

b) Okul yönetimi ve öğretmen tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar. Usla Öğretici (eğitici anne) çocuklarla ilgili konularda doğrudan velilerle görüşmelerde bulunmaz.

Memur


Madde 27- Anaokullarında en az bir memur görevlendirilir.

Memur, okulun yazışma, hesap , ayniyat, ambar, depo, alım-satım gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürünün vereceği görevleri yapar. Memurun birden fazla olması halinde okul müdürlüğünce iş bölümü yapılır.

Uygulama sınırları ve ana sınıflarında ise bu kurumların bağlı bulunduğu okulun memuru, yukarıda sayılan görevleri yerine getirir.

Doktor


Madde 28- Kurumlarda çocuk sağlığı uzmanı bir doktorun bulunması esastır. Okul doktorunun bulunmaması halinde bu kurumlar, hükümet tabibi, ana-çocuk sağlığı merkezi veya diğer sağlık kuruluşlarından faydalanırlar. Doktorun görevleri şunlardır.

a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar.

b) Çocukların sağlık kayıtlarını tutar.

c) Mevcut personelin sağlık kontrollerini yapar.

ç) Salgın ve bulaşıcı hastalıkları karşı gerekli sağlık tedbirlerini alırlar.

d) Çocuklara, yöneticilere, öğretmenlere, personele sağlık konularında gerekli bilgileri verir.

e) Sağlık konularında ana-babaları aydınlatır.

Aşçı


Madde 29- Anaokulu ve uygulama sınıflarında çocukların besinlerini hazırlamak üzere bir aşçı görevlendirilir. Aşçı bulunmaması durumunda bu görev kurstan geçirilecek bir hizmetliye yaptırılabilir.

Aşçının görevleri şunlardır;

a) Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerim nöbetçi öğretmenin gözetim, denetimi altında ve sağlık kurallarına uygun olarak hazırlayıp pişirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını yapar.
b) Mutfakta kullanılan kapları ve araç gereçleri temiz tutar. Mutfağın genel temizliğinden sorumludur.

Yardımcı Hizmet Personeli


Madde 30- Okulda yeteri kadar yardımcı hizmet personeli görevlendirilir.

Görevleri şunlardır;

a) Okulun ve okulda bulunan eşyaların temizliğini yapar.

b) Okula gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere tacir ve yerleştirir.

c) Mutfak işlerinde aşçıya yardımcı olur.

ç) Yemek masalarını hazırlar ve toplar.

d) Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar.

e) Okul yönetimi ve öğretmeni tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.,

DÖRDÜNCÜ KISIM


Malî Hükümler

Ücret Tespît Komisyonu


Madde 31- (Değişik: 19/08/1998 - 23458 s.R.G.) Ücret Tespit Komisyonu; il veya ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında; okulöncesi eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan ileri derece ve türden birer okul müdürü, bölüm şefi ile anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri arasından seçilecek birer temsilci, varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanı ile velilerin kendi aralarından seçtikleri iki temsilciden meydana gelir. Veliler bu komisyonun çalışmalarına gözlemci olarak katılırlar.
Ücret Tespit Komisyonu, yılda iki defa toplanır. Komisyon birinci toplantısını ders yılının başlama tarihinden iki hafta önce, ikinci toplantısını ise yarıyıl tatilinde yapar. Komisyon çalışmalarında kararlar oy çokluğu ile atanır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

Alınacak Ücretin Tespiti


Madde 32- Kurumlarda, çocukların bakımı ve beslenmesi için alınacak ücretler tespit edilirken; eğitimin tam veya yanın gün olması, çevrenin ekonomik durumu, okulun sağladığı imkanlar göz önünde bulundurulur.

(Değişik: 19/08/1998 o 23438 s.R.G) Ücret Tespit Komisyonu; verilen hizmetin özelliğine göre velilerden alınacak ücretin taban ve tavan miktarlarım eğitim dönemleri itibarıyla ayrı ayrı belirler. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespiti döner sermaye mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Komisyonun karan, valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Belirlenen ücretler bilgi İçin Bakanlığa bildirilir.
Komisyon tarafından tespit edilen ücret okul idaresince velilere duyurulur.

Ücretin Alınması


Madde 33- Okul yönetimi; velilerden alınacak aylık ücretler için Devlet bankalarından birinde hesap açar. Veliler, çocuklarının aylık ücretlerim iler ayın 20'sine kadar banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. Aylık dekont 15 gün içinde okul yönetimine verilmediği takdirde çocuğun kaydı silinir.

Ancak, eğitimi aksatacak nitelikteki sel, deprem, salgın hastalık, şiddetli soğuk ve sıcak gibi olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve Hıfzıssıhha Kurulu'nun gerekli görmeleri ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması halinde, önceden alınan ücret, bir sonraki ayın ücretine sayılır.

Bütçenin Hazırlanması


Madde 34- Kurumların yıllık bütçeleri, valiliğin onayından sonra uygulanır. Bağımsız anaokullarının uygulamaya konulan yıllık bütçelerinin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Kurumlardaki yemek ve kahvaltı saatlerinde, çocukları izlemek ve onlara iyi alışkanlıklar

kazandırmak ve bu etkinliğe örnek olmak amacıyla öğretmenlerin yemek yemeleri sağlanır.

Bakanlık merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin her çocuğu için % 25, bu sayıların dışında kalan ve birden fazla çocuğu anaokulu veya uygulama sınıfına devam eden her çocuk için % 15 indirim yapılır.

Satırı Alma Komisyonu ve Harcamaların Yapılması (Değişik-19.081998 - 23438 s R G )


Madde 35- (Değişik: l. fıkra 19/08/1998 - 23438 s.R.G.) Satın Alma Komisyonu; döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarında, müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında; varsa bölüm veya atölye şefi, öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen ile memurdan oluşur. Komisyon çalışmalarında kararlar oy çocukluğu i!e alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu iki oy sayılır. Velilerin kendi aralarından seçtikleri bir temsilci komisyon çalışmalarına gözlemci olarak katılır. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının satın alma ve harcama işlemleri dö-ner sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının malî işlemleri döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu ve Çalışmaları (Değişik: 19/08 1998 - 23438 S.R.G.)


Madde 36- (Değişik l. fıkra ; 19/08/1998 - 23438 s.R.G.) Muayene ve Teslim Alma Komisyonu; döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarında, müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında; varsa bölüm veya atölye şefi, öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen ile ilgili memurdan oluşur. Komisyon çalışmalarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu iki oy sayılır. Velilerin kendi aralarından seçtikleri bir temsilci komisyon çalışmalarına gözlemci olarak katılır. Döner Sermaye İşletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının muayene ve teslim alma iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatına göre yapılır.

Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemleri yapar.

Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili görevleri yapar. Muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararlan okul müdürünün onayına sunar.

BEŞİNCİ KISIM

Diğer Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Kapatma


Madde 37- Okul öncesi eğitim kurumları, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" esaslarına uygun olarak açılır ve kapatılır.

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları İle İlgili İş ve İşlemler


Madde 38- Özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması, çalışma saati ve süresi, kayıt-kabul, Öğrenci kontenjanları, devam-devamsızlık, okul ücretleri, ücretsiz veya indirimli okuyacak çocukların tespiti, sınıf mevcutları, personel seçimi, araması ve benzeri konulardaki işlemler, Özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

Velilerin Eğitim Faaliyetlerine Katılmaları


Madde 39- Velilerin, okulun eğitim faaliyetlerine katılmalarına imkan sağlanır. Anne-baba eğitimi ile ilgili yapılacak toplantılarda velilerden de yararlanılır.

Özel Günler ve Bayramları Kutlama Faaliyetleri


Madde 40- Okul öncesi eğitim kurumlarında; özel günler ve Bayramlarda çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim ilkelerine uygun olarak gösteri niteliği taşımayan sınıf içi faaliyetler ile çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Hizmetin Safın Alınması


Madde 41- Kurumlarda; bedelleri, çocuklardan alınan aylık aidatlarla yemek ve temizlik hizmetleri dışarıdan satın alınabilir. Bu işlemler, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonlarınca yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM


Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar
Madde 42- Kurumlarda aşağıda belirtilen defter, dosya ve formlar kullanılır.

a) Yönetim kayıtları:

1) Başvuru formu (EK-1),

2) Kayıt defteri CEK-2),

3) Acil durumlarda başvuru formu (EK-3),

4) Devam çizelgesi (EK-4),

5) Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocuklar için velilerden istenecek malzemeler listesi (EK-5).

b) Anaokulunda ayrıca tutulacak defter ve kayıtlar:

1) Öğretmen, memur, hizmetli devam-devamsızlık defteri,

2) Demirbaş defteri (A,B,C, Demirbaş defteri),

3) Demirbaş eşya yardımcı defteri,

4) Kullanılmaya ve yoğaltılmaya yarayan eşya ve gereçler defteri,

5) Ödenek defteri,

6) Aylık ve ücret gerçekleştirme defteri,

7) Gelen ve giden evrak defteri,

8) Teftiş defteri,

9) Öğretmenler kurulu karar defteri veya dosyası,

10) Öğretmen ve diğer personel ile ilgili şahıs dosyaları,

11) Satın alma işleri ile ilgili dosyalar,

12) Okul nöbet defteri,

13) Zimmet defteri,

14) Avans defteri,

15) Senet ve fatura defteri,

16) Ambar defteri,

17) Maaş bordrolarının onaylı örnekleri dosyası.

c) Ayrıca, "1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu", "Ayniyat Talimatnamesi" ile "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nin gerektirdiği defler, dosya ve belgeler tutulur.

YEDİNCİ KISIM


Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten Kaldırma

Madde 43- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 16/12/1992 tarih ve 21437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Anaokulu-Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Yönetmeliği" ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük


Madde 44- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


Madde 45- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA EK-1

BAŞVURU FORMU

Çocuğun

Adı - Soyadı:

Doğum Tarihi:

Cinsiyeti:

Okula Başvuru Tarihi:

Ev Adresi ve Telefonu:

Kan Grubu:

Sağlık Kontrollerinin Yapıldığı Hastahane veya

Doktorun Adı:

ANNE

Adı - Soyadı:

Doğum Tarihi:

En Son Mezun Olduğu Okul:

Mesleği ve Açık İş Adresi:

Aylık Geliri:

Çalışma Saatleri:

Ev Adresi ve Telefonu:

Sağ:

Öz-Üvey:

BABA

Adı - Soyadı:

Doğum Tarihi:

En Son Mezun Olduğu Okul:

Mesleği ve Açık Is Adresi:

Aylık Geliri:

Çatışma Saatleri:

Ev Adresi ve Telefonu:

Sağ:

Öz - Üvey

Anne-Baba ayrı ise çocuk kiminle yasıyor?:

Anne Baba Anneanne Babaanne Diğer

KARDEŞLER

ADI_______ DOĞUM TARİHİ ÖZ-ÜVEY EĞİTİM DURUMU

1-

2-

3-

4-

AİLEDE BİRLİKTE YAŞAYAN DİĞER KİŞİLER

ADI_______ YAK1NI.IK DERECESİ YASI EĞİTİM DURUMU

1-

2-

3-

ÇOCUKLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

1- Çocuk kuruma gelmeden önce çocukla ilgilenen kişi ya da okul öncesi eğitim kurumları (Doğumdan İtibaren.)

2- Çocuğun sağlık durumu:

3- Çocuğun daha önce geçirdiği önemli hastalıklar:

(Hastahane yaşantısı var mı?)

4- Alerjik durumu var mı? Varsa belirtiniz.

Besin : Müracaat Eden

İlaç : Veli veya Vasi

Diğer : Adı Soyadı - imzası