MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, İZCİLİK VE KORUYUCU SAĞLIK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN SPONSORLUK YÖNERGESİ
Tebliğler Dergisinde Yayımı: Mayıs 1999 - Sayı : 2500

BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıklarının çalışma programlarına bağlı olarak düzenlenecek etkinliklerin sponsorluğuna ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, okuliçi beden eğitimi, spor, izcilik koruyucu sağlık eğitimi ile kültür ve sanat etkinliklerinde sponsorluk yapacak gerçek ve tüzel kişilikleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 ve 41. maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Sorumluluk ve Yetki

Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasında Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri kendilerini ilgilendiren etkinliklerde sorumlu ve yetkilidirler.

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık"; Millî Eğitim Bakanlığını,

"Sponsor" ; Etkinliklere malî yönden destek veren gerçek ya da tüzel kişilikleri,

"Etkinlik" ; Beden eğitimi, spor izcilik, kampçılık, sağlık eğitimi, kültür, sanat, ulusal veya özel günlerle ilgili kutlama, tören vb. konularda yapılan çalışmayı,

ifade eder.

Kısaltmalar

Madde 6- Bu Yönergede geçen Kısaltmalardan;

"MEB", Milli Eğitim Bakanlığı,

"OBESİD", Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,

"SİD", Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,

"MEM", İl Millî Eğitim Müdürlüğü,

anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM


Esas Hükümler
Sponsor Olma Koşulları
Sponsorların Belirlenmesi

Madde 9- OBESİD, SİD ve MEM’leri sponsor katkısıyla gerçekleştirecekleri etkinlikleri her yıl Ocak ayı sonuna kadar plânlarlar. Yapılan plânlamada etkinliğin tanımı, amaçları, süresi, yeri aşamaları, tahmini bütçesi ve bunun gibi gerekli bilgilere yer verilir. Plânlanan etkinlikler ilgili Daire Başkanlığı tarafından Bakanlık Makamının onayına sunulur.

Onaydan sonra etkinlikler ve sponsorluk koşulları Bakanlıkça uygun görülen şekilde duyurulur.

T.C. uyruklu gerçek yada tüzel kişiliklerin sponsorluk başvuruları OBESİD veya SİD Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede, sponsorun yaptığı hizmetlerin toplumun sağlığı, sosyal ve kültürel yapısı üzerindeki etkileri gözetilir, gerektiğinde araştırılır. İyi şöhret sahibi olmayanlar ile siyasî parti ve yan kuruluşlarının sponsorluk yapmasına izin verilmez.

Belirlenen sponsor, gerekçeli olarak Bakanlık Onayına sunulur, görev ve sorumluluklar protokole bağlanır.

Sponsorların Katkıda Bulunabilecekleri Etkinlikler

Madde 8- Sponsorlar, Bakanlıkça uygun görülen her türlü beden eğitimi, spor, izcilik, kampçılık , sağlık eğitimi, kültür ve sanat etkinlikleri, tören ve kutlamalar ile bu etkinliklere ilişkin tesisler ve sağlık eğitim merkezlerinin donatım, bakım ve küçük onarımlarının yaptırılması vb. konularda sponsorluk yapabilirler.

Bakanlığın Sorumlulukları

Madde 9- OBESİD ve SİD Başkanlıkları veya İl MEM ile imzalanan protokolde belirlenen tanıtım ve reklamlar yapılır. Yapılacak reklamlarda önce etkinliklerin, daha sonrada sponsorun kanun, tüzük, yönetmelik ve genel ahlâk kurallarına uygun reklamlarına yer verilir.

Sigara, içki ve sağlığa zararlı diğer maddeleri tanıtan, bu maddelere özendiren, kişisel propaganda ve siyasî amaçlı reklâm yapılamaz. Değişik reklâm kampanyaları sponsor ile OBESİD, SİD veya MEM’in iş birliğinde geliştirilir.

Protokolün Feshi

Madde 10- Sponsorların protokol koşullarına uymamaları durumunda, protokol Bakanlık Onayı ile feshedilir ve sponsorluk hakları ortadan kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Malî Hükümler
Madde 11- Protokolün taraflarca imzalanmasından önce sponsor etkinliğin tahmini bütçesi kadar teminat vermek zorundadır.

Sponsor katkısı, millî bir bankada etkinliğin adı belirtilerek açılacak bir hesaba yatırılır. Sponsor, etkinliğin başlangıcından önce belirlenen miktarda ve etkinlik ilerledikçe öngörülen bütçe çerçevesinde üstlendiği malî katkıda bulunur. Bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, teminat, paraya çevrilerek etkinlik sürdürülür. Etkinliğin bitiminde varsa artan para sponsora iade edilir.

Etkinliği yürütmekle görevli komisyona, istenirse sponsoru temsile yetkili bir üye alınır. Bu üye gözlemci sıfatıyla çalışmalara katılır.

Etkinliklere ilişkin işler ve harcamalar belgelendirilir. Belgelerin aslı tutanakla sponsora verilir, örnekleri ilgili Daire Başkanlığı ve MEM tarafından korunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Son Hükümler
Madde 12- Bu Yönerge Bakan Onayından sonra yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.