MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ YÖNERGESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ YÖNERGESİ VE BAKANLIK OLURU HAKKINDA
MEB Karar Numarası ve Tarihi: 284 - 23.7.2002
Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Ağustos 2002 - Sayı: 2539

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 17/04/2002 tarih ve 320/4034 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan "Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi"nin ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı.

Prof.Dr.Necdet TEKİN
Milli Eğitim Bakanı

Nurettin BAŞER
Kurul Başkan V.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurum/ programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Orta Öğretim Kurumu: İlköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumları,

c) Nakil: Öğrencilerin, aynı veya farklı program uygulayan başka bir okulda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini,

d) Geçiş: Öğrencilerin farklı programlar arası geçişlerini,
e) Yönetmelik: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğini,

f) Özel Yönetmelik: Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, mesleki ve teknik eğitim ile Açıköğretim Lisesi yönetmeliklerini

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Nakil ve Geçişler

Genel liselere nakil ve geçişler

Madde 5- Genel liselere nakil ve geçişler:

a) Resmi ve özel Anadolu lisesi, Anadolu güzel sanatlar lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi ve fen lisesinden genel liselere öğrenci nakli;

1) Öğrencinin okula kaydının yapılmasından sonra velisinin ikametgâh, görev yeri veya iş yeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet, öğrencinin öğrenim gördüğü ya da sevk edildiği yerleşim birimindeki resmi ve özel sağlık kurumlarından sağlık kurulu raporu alınması gibi nedenlerden herhangi birinin meydana gelmesi,

2) Özel bir orta öğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin nakli için velinin istekte bulunması,

3) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,
4) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi

durumlarında yapılır.
b) Mesleki ve teknik orta öğretim kurum/ programlarından genel liselere öğrenci nakil ve geçişi ;

1) Hazırlık sınıflarında başarılı olunması,

2) Hazırlık sınıflarında başarısız olunması,

3) 9 uncu sınıflarda sınıf tekrarına kalınması

durumlarında kayıt-kabul süresi içinde isteğe bağlı olarak yapılır.

Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına nakil

Madde 6- Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına öğrenci nakillerinde özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mesleki ve teknik orta öğretim kurum/programlarına nakil ve geçişler
Madde 7- Orta öğretim kurumlarında okuma hakkı devam eden öğrencilerin mesleki ve teknik orta öğretim kurum/programlarına nakil ve geçişleri, 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda ders yılı sonunda yapılır.

Nakil ve geçişlerde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur :

a) Teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerinde yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi programları uygulanır. Bir alan/ bölümde yoğunlaştırılmış telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az 12 öğrencinin başvuruda bulunması gerekir.

b)Yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi programlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Devam-devamsızlık konusunda ise Yönetmeliğin, "Yetiştirme programları"ile ilgili hükümleri uygulanır.

c) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitiminde, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Öğretim programlarının uygulama plânları, telâfi eğitimi takvimine göre ders öğretmenlerince yapılır.

d) Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları müdürlüklerince, ortalama yükseltme sınavları sonuçlandıktan sonra 9 uncu ve 10 uncu sınıflardaki alan/bölümlere ait yoğunlaştırılmış telâfi eğitimine alınabilecek öğrenci sayıları, milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.

e) Alan/bölümlere ait kontenjanlar ile telâfi eğitiminin yapılacağı kurum ve alan/bölümler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince duyurulur.

f) Öğrenciler, ortalama yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren bir hafta içinde tercih sırasına göre devam etmek istedikleri kurumu, alan/bölümü gösteren bir dilekçe ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunurlar.

g) Başvurunun, kontenjandan fazla olması durumunda; öğrenciler, tercihleri ve alınabilecekleri sınıf dikkate alınarak 9 uncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için 9 uncu sınıf, 10 uncu sınıfın sonunda nakil yapmak isteyenler için de 9 uncu ve 10 uncu sınıf yıl sonu başarı ortalamalarına göre en yüksek ortalamadan başlanarak sıralanır. Ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlanarak kontenjan miktarı kadar öğrenci alınır.

h) 10 uncu sınıfın alan/bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin 9 uncu sınıf teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerinin telâfi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır. Bu programı başaranlar 10 uncu sınıfa alınırlar.

ı) 11 inci sınıfın alan/bölümlerine kabul edilebilecek öğrencilerin 9 uncu ve 10 uncu sınıf teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerinin telâfi eğitimi, yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde ve öğretim yılı içinde yapılır.

i) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitiminin süresi, öğrencilerin kabul edildikleri alan/bölümün teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerinin; 10 uncu sınıfa alınacaklar için 9 uncu sınıftaki, 11 inci sınıfa alınacaklar için 9 uncu ve 10 uncu sınıflardaki dersleri ve haftalık saat sayılarını kapsayacak şekilde plânlanır.

j) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi ile 11 inci sınıfa alınacak öğrenciler, önce 9 uncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerini alırlar. Yönetmeliğe göre başarılı olanlar, bir haftalık ara tatilinden sonra 10 uncu sınıfa ait teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerini alırlar.

k) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi sonunda, öğrencinin devam ettiği sınıfı doğrudan geçmiş sayılabilmesi için; teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerinin tamamından başarılı olması veya bu derslerden yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders veya dersler dışındaki teorik ve uygulamalı derslerden başarısızlığı varsa başarısız olduğu bu dersler de dahil alan/bölüm derslerine ait notların ağırlıklı ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

I) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitiminde aldıkları programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, durumlarına göre 10 uncu veya 11 inci sınıfa kabul edilirler. Öğrencilerin 9 uncu ve 10 uncu sınıftaki teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerine ait yıl sonu notları, telâfi eğitiminden aldıkları notlardır.

m) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi sonunda;
1) Birinci ders yılının sonunda 10 uncu sınıfa geçme hakkını kazanıp nakil yaptıranlardan yoğunlaştırılmış telâfi eğitiminde başarısız olanlar, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında 9 uncu sınıfı tekrar ederler veya geldikleri okullarına dönerek 10 uncu sınıfa devam ederler.

2) 9 uncu sınıfı başaranlardan sınıf tekrarı sonunda yoğunlaştırılmış telâfi eğitiminde başarısız olanların programla ilişiği kesilir. Bunlar isterlerse önceki kurumlarına dönerek 10 uncu sınıfa devam ederler.

3) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi programı süresi ile daha önce diğer orta öğretim kurumlarında devam edilen sürenin toplamı, Yönetmelikte belirtilen okulu bitirme süresini aşamaz. Bu süreyi tamamladığı hâlde mezun olamayanların programla ilişikleri kesilir.

n) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitimine başvuru, kayıt-kabul ve eğitim süresi, çalışma takviminde belirtilir.

Mesleki ve teknik orta öğretim kurum/programları arasında zorunlu nakil ve geçişler
Madde 8- Velinin görev yeri veya iş yeri değişikliği, can güvenliği, doğal afet ve sağlık kurulu raporu alınması gibi zorunlu nedenlerle mesleki ve teknik orta öğretim kurum/programları arasındaki nakil ve geçişler, öğrencinin nakledildiği yerde devam edebileceği kurum/program türünün veya alan/bölümün bulunmaması durumunda Bakanlıkça yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alan ve Bölümler Arası Geçişler

Alanlar arası geçişler

Madde 9 -Üç yıllık genel lise türü okullarda 10 uncu sınıfın, dört yıllık genel lise türü okullarda 11 inci sınıfın sonunda not şartına bakılmaksızın isteyen öğrenci, ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait alt sınıfın /sınıfların görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sınavlarına girmek koşuluyla sorumluluk hükümlerine tâbi olur. Geçiş yaptığı alanda okutulmayıp önceki alanında varsa sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki durumunda değişiklik yapılmaz.

Nakil geldiği okulda alanı bulunmayan öğrenciler de istedikleri başka bir alana geçebilirler. Bu öğrencilerin alan değiştirmesinde birinci fıkrada belirtilen bir aylık süre aranmaz ve haklarında yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulama yapılır.

Alan/Bölümler arası geçişler
Madde 10- Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının alan/bölümleri arasındaki geçişler için de bu Yönergenin 7 nci maddesindeki esaslara uygun yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi yaptırılır. Telâfi eğitimine alınanların devam ettikleri alan/bölümle ilişikleri kesilir. Geçişlerde öğrenciler başarmış oldukları ortak genel kültür dersleri ile teorik ve uygulamalı alan/bölüm derslerinden sorumlu tutulmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlülükten kaldırılan mevzuat
Madde 11- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Eylül 1998 tarihli ve 2492 sayılı Tebliğiler Dergisi'nde yayımlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 12 -Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 -Bu Yönerge hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı yürütür.