MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINI DIŞARDAN BİTİRME SINAVLARI YÖNETMELİĞİ (*)
Karar Numarası ve Tarihi: 82 - 27.3.1986
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Mayıs 1986 - Sayı: 19111

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında okul dışından bitirme sınavlarıyla ilgili hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında okul dışından bitirme sınavlarına girenleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Okul", Ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarını,

"Merkez", Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

"Merkez Sistem", okul dışından bitirme sınavlarında bazı derslerin sınavlarının Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılmasını,

"Dönem", ders kesiminde ve bütünleme sınavları sırasında yapılacak, okul dışı bitirme sınavlarının zamanını,

ifade eder.

(*) Bu yönetmeliğin ortaokul sınıflarıyla ilgili maddeleri, 21166 sayılı, 9.3.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nin ilgili hükümleriyle yürürlükten kaldırılmıştır. (Sözü edilen yönetmelik ise 21308 sayılı, 7.8.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Esaslar

Madde 5 - Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarını dışarıdan bitirme ile ilgili aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur.

(21433 sayılı, 12.12.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen (a) ve (b) bentleri.)

a) Okul dışından bitirme sınavları yılda iki defa yapılır.

b) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bir kısım derslerin sınavları merkezi sistemle yapılır. Bu durumda hangi derslerin sınavlarının merkezi sistemle yapılacağı her yıl kayıt döneminden önce ilgili ana hizmet birimlerinin görüşü alınarak merkezce açıklanır.

c) Okul dışından bitirme sınavları, il milli eğitim müdürlüğünün il merkezinde seçeceği bir ortaokul ve bir lisede yapılır. Müracaatların fazla olması halinde bu okulların sayısı valilik onayı ile artırılabilir.

ç) Merkez tarafından yapılan sınavların değerlendirme sonuçları ilgili okul müdürlüklerine aynı daire tarafından bildirilir.

d) Okul dışından bitirme sınavlarına girenler, merkezi sistemle ilgili olarak Bakanlıkça hazırlanan yönergede miktarı ve esasları tespit edilen sınava girme ücretini kayıt süresi içerisinde öderler.

e) Okul dışından bitirme sınavlarına girmek için ilk defa müracaat edenler, en çok aralıksız oniki dönemde girdikleri okulu bitirmek mecburiyetindedirler.

f) Akşam ortaokulu ve liseleri, fen liseleri, öğretmen liseleri, teknik liseler, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, spor liseleri, sağlık meslek liseleri ve bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi ve özel okullarda okul dışından bitirme sınavları yapılmaz.

g) Son sınıfı bulunmayan okullarda okul dışından bitirme sınavları yapılmaz.

Meslek Liselerini Dışarıdan Bitirme

Madde 6 - Meslek liselerini dışarıdan bitirme sınavları merkezi sistemle yapılmaz. Bu okullarda okul dışından bitirme sınavları ilgili okul müdürlüklerince düzenlenir.

Meslek liselerini dışarıdan bitirme sınavları il milli eğitim müdürlüğünce tespit edilecek bir veya birkaç okulda yapılır.

Tutuklu ve Hükümlülerin Sınavları

Madde 7 - Tutuklu ve hükümlülerin sınavları, ilgili makamlarca gerekli güvenlik tedbirleri alınmak şartıyla tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu yerlerdeki okullarda yapılır.

Bu sınavlar ilgili makamların okullarda yapılmasını mahzurlu görmeleri halinde, gerekli ortam ve şartlar hazırlanmak kaydıyla ceza ve tutuk evlerinde de yapılabilir.

Tutuklu ve hükümlünün bulunduğu ilçede sınavına gireceği türde okul bulunmaması halinde, mahallinde sınav yapılabilmesi için valilikçe, sınav komisyonlarının kurulması ve sınav işlemlerinin yürütülmesi maksadıyla, gerekli tedbirler alınır.

Ancak, uygulamalı sınavlar mutlaka okullarda yapılır.

Tutuklu ve hükümlülerin okul dışından bitirme sınavları merkezi sistemle yapılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

DIŞARIDAN BİTİRME SINAVLARINA GİRME ŞARTLARI

Sınava Girme Şartları

Madde 8 - Okul dışından bitirme sınavlarına gireceklerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Ortaokulu okul dışından bitirme sınavlarına, ilkokul mezunları ile ortaokula bir süre devam ettikten sonra ayrılanlar girebilirler.

Bunlarda okul dışından bitirme sınavlarının başladığı tarihte 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşına girmiş olma şartı aranır.

b) Lise bitirme sınavlarına ortaokul mezunları, ortaokuldan tek dersten sorumlu olanlar, lisenin herhangi bir sınıfına bir süre devam edip ayrılanlar, liseyi bitirenlerden farklı kollardan diploma almak isteyenler, meslek lisesi mezunları veya ara sınıflarından ayrılanlardan lise diplmoması almak isteyenler girebilirler.

c) Meslek liselerini bitirme sınavlarına ortaokul mezunları, ortaokuldan tek dersten sorumlu olanlar, meslek liselerinin herhangi bir sınıfına bir süre devam edip ayrılanlar girebilirler.

d) Lise ve meslek liselerini dışarıdan bitirme sınavlarına girmek isteyenlerde yaş kaydı aranmaz.

e) Yurtdışından gelenler, denklik belgelerinde belirlenen okul ve sınıfa göre okul dışından bitirme sınavına alınırlar.

Okulu Süresinden Önce Bitirme

Madde 9 - Üç yıllık ortaöğretim kurumlarının ikinci sınıflarında olup birinci sınıfta, dört yıllık ortaöğretim kurumlarının üçüncü sınıfında olup birinci ve ikinci sınıflarda her dersin yıl sonu başarı notu en az "8" olan öğrencilerden bu okulları öğrenim süresinden önce bitirmek isteyenler okul dışından bitirme sınavlarına girmek için müracaat edebilirler.

Bu öğrencilerin dışarıdan bitirme sınavlarına alınabilmeleri için son sınıfa doğrudan geçmeleri gerekir. Bu öğrenciler en son öğrenim durumlarını okumuş oldukları okul müdürlüklerinden alacakları tasdikli bir yazı ile belgelendirirler.

Kayıt İçin Müracaat Zamanları

Madde 10 - Bazı derslerin merkezi sistemle yapıldığı okullarda okuldışından bitirme sınavlarına girmek isteyenler Mart ayı içerisinde merkezi sistemle sınavı yapılmayan derslerden sınava gireceklerin meslek liselerini dışarıdan bitirme sınavlarına girmek isteyenler yaz döneminde yapılan bekleme, sorumluluk sınavları ile güz döneminde yapılan bütünleme sınavlarının başlamasından bir hafta öncesine kadar bir ay müddetle dilekçeyle il milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederler. Bunlar, dilekçelerinde liselerin hangi koldan, çeşitli bölümleri bulunan meslek liselerinde hangi bölümden sınava girmek istediklerini belirtirler.

Sınava Gireceklerden İstenen Belgeler

Madde 11 - (Değişik:2294-4.9.1989) Sınava girecek adaylar, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler.

a) Nüfus cüzdanı veya tasdikli örneği,

b) 4,5x6 ebadında cepheden yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf,

c) Son öğrenim durumunu gösterir belge,

d) T.C. vatandaşı olmayanlardan, emniyet makamlarından alacakları ikamet belgesi.

e) Meslek liselerini (İmam-Hatip Liseleri hariç) dışarıdan bitirme sınavlarına girmek isteyenlerin, girmek istedikleri meslek bölümünden en az 3 yıl pratik çalışma yaptıklarını ve bu süre zarfında Emekli Sandığı'na, Bağkur'a veya Sosyal Sigortalar Kurumu'na pirim ödediklerini, yahut bu bölüm programına benzer eğitim gördüklerini gösteren bir belge getirmeleri gerekir. Ancak, bunlardan bitirmek istediği bölüm ile ilgili bir yıllık pratik çalışma yaptıklarını veya bu bölüm programına benzer eğitim gördüklerini belgelendirenler birinci sınıfın, bu konuda iki yıllık belge getirenler bir ve ikinci sınıfın, üç yıllık belge getirenler bütün sınıfların sınavlarına girebilirler.

Pratik çalışma belgeleri okul müdürünün başkanlığında öğrencilerin sınavına girmek istedikleri bölümün öğretmenlerinden kurulacak bir komisyon tarafından incelenerek bu çalışmalarının ne kadar süre için geçerli olduğu tespit edilir ve buna göre işlem yapılır.

Bakanlığa bağlı resmi kurumlardan aldıkları pratik çalışma belgelerini getirenlerden pirim ödendiğini gösterir belge istenmez.

Bu liselerde okumuş olanların başardıkları her sınıf bir yıl hesap edilerek pratik çalışma süresinden düşülür.

Okuduğu sınıfta atelye, atelye ve teknolojisi, atelye teknolojisi ve laboratuvar derslerinden başarılı olan öğrencilerden, o yıla ait pratik çalışma belgesi istenmez.

Dışarıdan Bitirme Sınavına Girmek İsteyenler Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 12 - (Değişik:2294-4.9.1989) Dışarıdan bitirme sınavına girmek isteyenler hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

(142 sayılı, 22.10.1990 tarihli Kararla değiştirilen "a" bendi)

"a) İlkokulu veya orta okulu bitirdikten sonra bir üst okula devam etmemiş olanlar, dışarıdan bitirme sınavlarına girdikleri zaman, okulun bütün sınıflarındaki derslerden; bir üst okula devam ederken ayrılmış olanlar ise ayrıldıkları sınıfın başaramamış oldukları derslerinden, ayrıldıkları sınıfa sonradan konulmuş olup, halen uygulanmakta bulunan dersler ile varsa alt sınıfta sorumlu oldukları dersten ve üst sınıfların bütün derslerinden, müracaat ettikleri yıllarda uygulanan programlara göre sınavlara alınırlar.

Ayrıca okul dışından bitirme sınavlarına girenler; sınavına girdikleri okulun Müzik, Beden Eğitimi ve Resim-İş derslerinden muaf tutulurlar.

b) Yabancı uyruklular ile astsubaylar, askerliğini yedeksubay olarak yapanlar ve ihtiyat askerlik süresini dolduranlar, okul dışından bitirme sınavlarına girdikleri takdirde Milli Güvenlik Bilgisi dersinden sorumlu tutulmazlar.

c) Liselerin herhangi bir kolunu bitirerek diploma alan öğrenciler, isterlerse mezun oldukları kollarda lise ikinci ve üçüncü sınıflarda okutulmayan,ancak bitirmek istedikleri kollarda okutulan dersler ile haftalık ders saati sayısı farkı iki veya iki saatten daha fazla olan derslerden sınavlara girip başarmak suretiyle başka kollardan diploma alabilirler.

d) Meslek liselerinin herhangi bir bölümünden mezun olup diğer bölümlerinden birini dışarıdan bitirme sınavlarına girmek isteyenler, girmek istedikleri bölümle ilgili alanda en az bir yıl çalıştıklarını veya bu bölüm programına benzer özellikte mesleki eğitim gördüklerini gösteren bir belge getirmek şartı ile genel bilgi ve müfredat programları ile haftalık ders saatleri sayıları aynı olan endüstriyel teorik teknik derslerinden muaf tutularak girecekleri bölümün bütün sınıflarındaki meslek derslerinin öğretim programlarından sorumlu olurlar.

e) Meslek liselerinden ayrılıp okul dışından lise bitirme sınavlarına girenler, bu maddenin (a) fıkrası hükümlerine tabi olurlar. Ancak, lisede okutulduğu halde meslek liselerinden ayrıldıkları sınıflar ile alt sınıflarda; okutulmayan dersler ile haftalık ders saati sayısı farkı iki veya iki saatten daha fazla olan derslerden de sorumlu tutulurlar. (Meslek liselerinde okutulan Türkçe dersi, liselerde okutulan Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle karşılaştırılır.) Bu durumda olanların, ayrıldıkları sınıflarda başarısız oldukları meslek dersleri dikkate alınmaz.

f) Liselerin arasınıflarından ayrılıp meslek liselerini dışarıdan bitirmek isteyenler de bu maddenin (a) fıkrası hükümlerine tabi tutulurlar. Ayrıca, bu yönetmeliğin 11.maddesinin (e) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla önceki sınıfların meslek derslerinden de sınava alınırlar.

g) Lise mezunu olup meslek lisesini dışarıdan bitirmek isteyenler yalnızca bütün sınıflardaki meslek derslerinden sınava girerler. Bu gibi öğrencilerin sınavlarında her ders için sorumlu bulundukları sınıfların öğretim programları gözönüne alınarak ayrı ayrı sorular düzenlenir.

Okul Dışından Lise Bitirme Sınavlarına Girenlerin Sorumlu Tutulacağı Dersler

Madde 13 - (Değişik:2294-4.9.1989) Meslek liselerini bitirenler, okul dışından lise bitirme sınavlarına girebilirler. Bunlar, liselerde okutulduğu halde meslek liselerinde okutulmayan dersler ile haftalık ders saati sayısı farkı iki veya iki saatten fazla olan derslerden sınava alınırlar.

Okul Dışından Sınava Girenlerin Kayıt İşlemleri

Madde 14 - Okul dışından bitirme sınavlarına girmek isteyenlerin dilekçeleri, il milli eğitim müdürlüğü tarafından sınavın yapılacağı okula havale edilir. Okul müdürlüğü okul dışından sınava girmek isteyenlerin belgelerini inceler ve durumları bu yönetmelik hükümlerine uygun görülen adayların kayıt işlemlerini yapar. Sınavları merkezce yapılacak derslerle ilgili işlemler, bu konuda her yıl yayımlanan yönergeye göre okul müdürlüğünce yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINAVLAR VE NAKİLLER

Sınavların Zamanı

Madde 15 - Okul dışından bitirme sınavları, yılda iki defa olmak üzere, her yıl Bakanlıkça hazırlanan çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

Sınavların Yürütülmesi

Madde 16 - Merkezi sistemle yapılan sınavlar, bu yönetmelik hükümleri ve her yıl Bakanlıkça hazırlanan yönerge esaslarına uygun olarak yürütülür.

Sınavların Yapılması ve Değerlendirme

Madde 17 - Sınav komisyonlarının kurulması, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi ile diplomaların düzenlenmesinde "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uygulanır. Merkezce düzenlenen sınavların sonuçları, adı geçen yönetmelik hükümlerine göre puanlar nota çevrilerek ilgili okullara gönderilir. Bu notlar okul müdürlüklerince sınıf geçme ve kütük defterlerine diğer notlarla birlikte işlenir.

Okul Dışından Bitirme Sınavlarının Engeli

Madde 18 - Okul dışından bitirme sınavlarının engeli yoktur. Ancak; sınav dönemleri sırasında yangın, deprem gibi tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli sebeplerle tedavi veya ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı sınava giremeyenler, bu durumlarını belgelendirerek özürlerinin sona erdiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili okul müdürlüklerine bildirdikleri takdirde, giremedikleri sınav dönemlerindeki hakları saklı kalır ve diğer dönemlerde sınava girerler.

Dışarıdan Okulu Bitirme Süresi

Madde 19 - (Değişik:2294-4.9.1989) Okuldışından bitirme sınavlarına girenler, aralıksız en çok oniki dönemde okulu bitirmek zorundadırlar. Oniki dönem sonunda başarısız olduğu ders sayısını, bütün sınıflar ve dersler dahil bire indirenlere en çok iki dönem daha hak tanınır. Bu haklar sonunda başarısız olanların kayıtları silinir. Kayıtları silinenlere tasdikname verilmeyip kayıt sırasında alınan öğretim belgelerine tanınan haklarını kullandıkları ve başarısız oldukları derslerin adları yazılarak tasdik edilmek suretiyle verilir.

Dönem haklarını tamamlamadan ayrılmak isteyenlere de tasdikname düzenlenmez. Verdikleri öğrenim belgelerine sınav haklarından kaç dönemini kullandıkları ve başarısız oldukları dersleri yazılarak tasdik edilmek suretiyle kendilerine verilir. Ancak, tekrar okul dışından bitirme sınavlarına girmek istedikleri takdirde daha önce ayrılmış oldukları ilin milli eğitim müdürlüğüne süresi içerisinde müracaat etmeleri gerekir. Bu durumda, kalan sınav haklarını belirlenen okulda kullanırlar.

Aynı il merkezinde lise bitirme sınavlarına başladıktan sonra meslek lisesi bitirme sınavlarına, meslek lisesi bitirme sınavlarına başladıktan sonra, diğer bir meslek lisesi bitirme sınavlarına, meslek lisesi bitirme sınavlarına başladıktan sonra lise bitirme sınavlarına veya lisenin bir kolundan sınavlara başladıktan sonra diğer bir kolundan sınıvlara girmek isteyenler, kayıt-kabul süresi içinde müracaat etmek kaydıyla oniki dönemlik sınav haklarından kalanını bu okullarda veya kollarda kullanabilirler. Bunlar ayrıldıkları sınıflar ile alt sınıflarda; haftalık ders saati sayısı aynı olan derslerden geldikleri okullarda veya kollarda başarılı olmuşlarsa sorumlu tutulmazlar. Haftalık ders saati sayısı aynı olmayan derslerden ve haftalık ders saati sayısı farkı iki veya iki saatten daha fazla olan dersler ile önceki okulda veya kolda okutulmadığı halde, okul dışından bitirme sınavlarına girecekleri okulda veya kolda okutulan derslerden sınavlara alınırlar. Meslek liselerini dışarıdan bitirmek isteyenlerin ayrıca 11. maddenin (e) fıkrası hükmünü de yerine getirmeleri gerekir.

Yeniden Kayıt Olma

Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre; aralıksız oniki dönem sınav hakkını kullanıp kaydı silinenler, sınavına girmek zorunda oldukları derslerin yarısından bir fazlasını başarmış olmaları halinde başaramadıkları derslerden sınava girmek üzere yeniden kayıt için müracaat edebilirler. Bunlara altı dönem daha sınava girme hakkı verilir. Bu altı dönem sonunda da başarısız olanlar isterlerse, başaramadıkları derslerden sınava girmek üzere müteakip her altı dönem için yeniden kayıt yaptırabilirler.

Oniki dönem sonunda sınavına girmek zorunda oldukları derslerin yarısından bir fazlasını başaramayanlar bütün derslerin sınavına girmek şartıyla yeniden kayıt için müracaat edebilirler.

Sınav Ücreti

Madde 21 - Merkezi sistemle sınava gireceği dersi bulunanlar, her yıl Mart ayı içerisinde yönergede belirtilen esaslara göre sınava girme ücreti öderler. Ücreti ödediklerini gösteren makbuzu veya tasdikli örneğini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirirler. Mart ayında sınava girme ücreti ödemeyenler merkezi sisteme giren derslerden sınava alınmazlar, diğer derslerden sınavlara alınırlar. Ücret ödemedikleri için sınava alınmayanlar, sınav haklarını kullanmış sayılırlar.

Ücretini ödeyenlerin dolduracakları formlar okul müdürlüklerince yönergede belirtilen süre içerisinde merkeze gönderilir.

Nakiller

Madde 22 - Okul dışından bitirme sınavlarına girenler, sınavlarını başladıkları okullarda sürdürmek mecburiyetindedirler. Ancak; askere alınanlar ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda yeni işe girenlerin görev yerleri değişenlerin veya emekli olanlardan ikametgahları değişenlerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, kendilerinin veya bakmakla mükellef oldukları eş, çocuk ve kardeşlerinin nakilleri yapılabilir.

Nakiller sınavların başlamasına onbeş gün kalıncaya kadar yapılır. Nakil işlemleri yapılırken, öğrenim belgelerine sınav hakkından kaç dönemin kullanıldığı ve başarısız olunan dersler yazılarak tasdik edilir. Bu belge şahsa verilmeyerek nakletmek istediği ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Ancak, bunlardan merkezi sistemle sınav yapılan derslerden başarısız olanların nakilleri Mart ayı içerisinde yapılır.

Kılık ve Kıyafet

Madde 23 - Okul dışından bitirme sınavlarına girenlere "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz.

Ancak, kılık-kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından önce okul dışından bitirme sınavlarına girmeye başlayanlar da girdikleri dönemlerle birlikte oniki dönem sınav hakkını kullanırlar.

Geçici Madde 2 - (Değişik:2294-4.9.1989) 1987-1988 öğretim yılı sonu itibariyle 12 dönem sonunda sınavına girmek zorunda oldukları derslerin yarısından bir fazlasını başaramayıp bütün derslerin sınavına girmek şartıyla yeniden kayıt için müracaat edenlerin yabancı dil dersinden muafiyet dikkate alındığında, sınavına girmek zorunda oldukları derslerin yarısından bir fazlasından başarılı duruma gelmeleri halinde sadece başarısız oldukları derslerden sorumlu tutulurlar.

Geçici Madde 3 - (142-22.10.1990) 1 Mart 1991 tarihinden sonra okul dışından bitirme sınavlarına müracaat etmiş olanlar, yabancı dil dersinden sorumlu tutulurlar. Bu tarihten önce müracaat etmiş olanlara 14.6.1989 tarih ve 20195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Orta Okul ve Orta Öğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelik"in yabancı dil dersinden muaf tutulmaları ile ilgili hükümler uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 24 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 Haziran 1981 gün ve 17361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Temel Eğitim İkinci Kademe (Ortaokul) ve Ortaöğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliği" ve değişiklikleri ile 28 Mart 1969 gün ve 13160 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orta Dereceli Teknik ve Meslek Okullarını Bitirenler İçin Lise Bitirme İmtihanları Hakkındaki Yönetmelik" ve değişiklikleri ile bu husustaki genelge ve açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.