MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 1739 - 24.6.1973 / 3308 - 5.6.1986
Resmî Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Eylül 1995 - Sayı: 22395


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında sınıf geçme ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumları öğrencilerinin sınıf geçme ve sınav işleriyle devam ve devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Kurul", Talim ve Terbiye Kurulunu,

"Okul", ortaöğretim kurumunu,

"Müdür", ortaöğretim kurumu müdürünü,

"Dönem", ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

"Ders yılı", derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

"Öğretim yılı", ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

"Ölçme araçları", öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

"Ortalama yükseltme sınavı", öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavı,

(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) "Yetiştirme Programı”, ders yılı içinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için, ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde düzenlenen programı,

"Sınıf öğretmeni", okul idaresince sorumluluğu kendisine verilen sınıf öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelmelerine yardımcı olan, seçmeli alan dersleri ile diğer seçmeli derslerin belirlenmesinde öğrenci ve veliyle yakın bir işbirliği yapan, öğrencinin okul idaresi, öğretmen ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenleyip yürüten öğretmeni,

"Zümre öğretmenler kurulu", aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

"Sınıf zümre öğretmenler kurulu", aynı sınıfın şubelerinde aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

"Öğretmenler kurulu", okulun bütün öğretmenleri ile stajyer öğretmenlerinden oluşan kurulu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Madde 5-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Eğitim öğretim sistem ve süreçlerine ilişkin olarak tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi ve Plânlı Okul Gelişim Modeli anlayışına uygun olarak öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme konularında yeni ve çağdaş yaklaşımları da içeren ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur.

b) (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Her öğrencinin ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarısına göre yönlendirilmesine, geliştirilmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır.

c) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.

d) Öğrencilerce alınacak alan/bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin seçiminde karara, sınıf öğretmenin rehberliğinde öğrencinin ve velisinin ortak olmaları sağlanır.

e) Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir işbirliği içinde çalışması esas alınır.

f) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

g) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

h) Ölçme ve değerlendirmede okul, ilçe, il ve yurt çapında birlik ve beraberlik ön planda tutulur.

ı) (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrenci başarısının tespiti; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme soruları ile birlikte, öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme gibi özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.

j) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlilik, güvenirlilik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.

k) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

l) Öğrencinin ders, ödev, atölye, uygulama, lâboratuar, staj çalışmaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılması zorunludur.

m) Mevcut öğretim kurumlarının öğretim kadrolarından ve uygun eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılır.

n) Okullar ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkân sağlanır.

o) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik bütün süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi esastır.

p) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrencinin başarısı çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir.

r) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Her ölçme sonucunun öğrencinin gelişimi için değerlendirilmesi esastır.

s) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla, verilen eğitimin sürekli ilişkilendirilmesi esastır.

t) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Eğitimde toplam kalite yönetimi ilkelerine uyulur.

u) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Tüm eğitim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Not Düzeni

Not Düzeni

Madde 6- Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "beşli not düzeni" kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.

Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Bir dersin dönem notu ise o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan
Not Derece
85-100 5 Pekiyi
70-84 4 İyi
55-69 3 Orta
45-54 2 Geçer
25-44 1 Geçmez
0-24 0 Etkisiz

Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

İKİNCİ KISIM

Programlar ile İlgili Esaslar

Program Çeşitleri

Madde 7- Ortaöğretimin amaç ve görevlerinin yerine getirilebilmesi için ortaöğretim kurumlarında;

a) Yüksek öğretime hazırlayan programlar,

b) Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan programlar,

c) Hayata ve iş alanlarına hazırlayan programlar uygulanır.

(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000)) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yönünde bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın/bölümün özelliklerine uygun ortak-genel kültür dersleri, alan/bölüm dersleri ile alan/bölüm seçmeli dersleri ve diğer seçmeli derslerden oluşur.

Ortak genel kültür dersleri ile alan/bölüm ve alan/bölüm seçmeli dersleri ve diğer seçmeli derslerin her biri, bunların haftalık saatleri ve hangi yıllarda okutulacakları, Kurul kararına bağlı olarak belirlenir.

Ortak Genel Kültür Dersleri

Madde 8- Ortak genel kültür dersleri, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak amacına yöneliktir.

Alan/Bölüm Dersleri

Madde 9- Alan/bölüm dersleri; öğrenciyi, girmeyi hedeflediği yüksek öğrenim dalına veya mesleğe ve iş alanlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

Alan/Bölüm Seçmeli Dersleri

Madde 10- Alan/bölüm seçmeli dersleri; öğrenciye yöneldiği alanda/bölümde gelişme ve derinleşme imkânı sağlayan derslerdir.

Seçmeli Dersler

Madde 11- Seçmeli dersler, ortak genel kültür, alan/bölüm dersleri ile alan/bölüm seçmeli dersleri dışında kalan; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerini, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayıcı derslerdir.

Derslerin İlânı ve Seçimi

Madde 12- Okul müdürlüğünce ders yılı sonunda, okulun derslik laboratuar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin sayısı ve kullanılabilme durumları ile mevcut branş öğretmenlerinin maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler gözönünde bulundurularak; takip eden ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli dersler ile alan/bölüm seçmeli derslerinin tümü ilân edilir. Ders kesiminin 10 gün öncesinden 10 gün sonrasına kadar 20 gün içerisinde, ilân edilen bu dersler arasından sınıf öğretmeni, veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği alan/bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler belirlenir. Belirlenen dersler öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, okulun yeni imkânlara kavuşması durumunda derslerin başladığı hafta içinde de bazı derslerin seçimi yapılabilir.

Alan/bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli derslerin seçiminde;

a) Gelişim dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, öğrencinin önceki yıllara ait başarısı ve derslerdeki başarı grafiği,

b) Yönelmek istediği veya yöneldiği alan/bölümde alması gereken derslerin hangileri olduğu,

c) Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı,

gibi hususlar gözönünde bulundurulur.

Bu değerlendirmeler her sınıf için tekrarlanır.

Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu

Madde 13-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Eğitim bölgesi müdürler kurulu öğretim yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda toplanarak; öğretmen ihtiyacı olan okulların bu ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim bölgesindeki okulların uygun eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılması, bazı sınıfların bu okullarda öğretim yapması, bazı alan/bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin birlikte yapılması, bazı okullarda açılamayan alan/bölümlerin bölgedeki uygun okullarda açılması gibi hususları karara bağlar.

Seçmeli Bir Dersin Eğitim ve Öğretime Açılması

Madde 14-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Seçmeli bir dersin eğitim ve öğretime açılabilmesi için en az 20 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir.Ancak okulun olanaklarının uygun olmaması ve eğitim bölgesindeki okullarda da bu dersin açılamaması ya da bu derse devam edilememesi durumunda il-ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile öğrenci sayısı 20’den az olabilir.

Okulca Uygulanacak Seçmeli Dersler

Madde 15- (Değ. 1. fıkra-RG: 24162 - 6.9.2000) Yeter sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması hâlinde eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üreticiliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir. Bu derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il millî eğitim müdürünün onayı ile uygulamaya konulur.

İlk defa uygulamaya konulacak olan programların bir örneği de bilgi için Bakanlıkta ilgili genel müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Dönemlerde Öğrenci Başarısının Tespiti

Öğrenci Başarısının Tespiti

Madde 16- Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

Öğretmen, her türlü sınav, ödev, proje, işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri yoluyla öğrencinin programlarda amaçlanan davranışları kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol eder.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

Madde 17- Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha çok olan dersler için üçten az, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. Zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 18- Ölçme sonuçları, yalnız not vermek veya eksiklik aramak için değil, eğitim ve öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle, işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.

Öğretmen, her sınav sonunda, özellikle yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ve ne derecede başarılı olduğunu belirler. Başarı oranı az ise sebeplerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa, öğretmen başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. bu sınava, isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli olur.

Karşılaştırmalı Sınavlar

Madde 19-(Değ. 1 ve 2. fıkra-RG: 24162 - 6.9.2000) Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine olanak vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir.Ortak sınavlar, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.

Aynı eğitim bölgesindeki okullarda uygulanan aynı ders programları için de ortak değerlendirme yapılabilir.Böylece, okullar arası aynı programı izleyen öğrencilerin düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri hakkında karşılaştırma yapma olanağı sağlanır. Bu sınavlar, ilgili okullarla iş birliği yapılarak il-ilçe millî eğitim müdürleri veya görevlendirecekleri koordinatör yöneticilerin başkanlığında sınavı yapılacak dersin branş öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca düzenlenir.Bu komisyon ve sınavlarda yeteri kadar öğretmen görevlendirilir.

Bakanlık tarafından gönderilecek testler ve başka ölçme araçları ile de başarı seviyesi belirlenebilir ve bunlarla öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sonuçları karşılaştırılır. Öğretmenler, bu karşılaştırma sonuçlarından yararlanarak sonraki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için gerekli tedbirleri alırlar.

Bu tür sınavlarda alınan puanlar da ortalamaya katılır ve eşit şekilde değerlendirilir. Öğretmen tarafından verilen puanlarla okul, ilçe, il ve ülke çapında yapılan sınavlarda belirlenen puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa ilgili yönetim birimlerince bu konuda gerekli tedbirler alınır.

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanacak olan zümre öğretmenler kurulunda görüşülür ve ortak çözüm yolları araştırılır.

Karşılaştırmalı sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavların Niteliği ve Zamanı

Madde 20- Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler için gerektiğinde bir günde üç sınav da yapılabilir.

Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliklerine göre gerektiğinde az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır. Yazılı sınavların, ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf öğretmeni, aynı sınıfta dersi olan öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlar. Bu işbirliğinin esasları okul müdürlüğü tarafından düzenlenir. Tekniğine uygun olarak hazırlamak ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulamamak kaydıyla yazılı sınavlar test olarak yapılabilir.

Sözlü Sınavlar

Madde 21- Bir dönemde öğrencilere her dersten bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için başlıbaşına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı öğrencilerin, eğitici çalışmalarındaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye anında bildirilir.

Uygulamalı Derslerin Sınavları

Madde 22- Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli ve sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

Soruların Yıllık Plan ve Programlara Uygunluğu

Madde 23- Öğretmenler, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, ders yılı başında zümre öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders plânlarındaki ders konularını ve dersin amaçlarını gözönünde bulundururlar.

Sınavlara Katılmayanlar

Madde 24- Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci özürünü, özürün başlangıcından itibaren 7 gün içinde bildirmek, bitimini izleyen 7 gün içinde de belgelendirerek okul idaresine vermek zorundadır. Ancak; kaza, ölüm, yangın ve benzeri durumlarda bu süre okul idaresinin takdirine bırakılır. Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye puan olarak sıfır verilir ve durum okul idaresine yazılı olarak bildirilir.

Özürü okul idaresince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 25- Öğretmenler yaptıkları sınavların, verdikleri ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Yazılı sınavlar, uygulamalar ve ödev sonuçları yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en çok onbeş gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin istemesi halinde sınav kâğıdı ders öğretmeni ile birlikte bir defa daha incelenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi

Öğretmen Not Defteri

Madde 26- Her öğretmen bir not defteri tutar ve bu deftere bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları ve dönem notlarını yazar.

Öğretim yılı başında okul idaresi tarafından temin edilen not defterleri, imza karşılığında öğretmene verilir.

Puanların ve dönem notlarının mürekkeple yazılmasına, silinti ve kazıntı olmamasına özen gösterilir.

Her öğretmen, not defterini, okul idaresine vereceği not cetvelleri için esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

Ders yılı sonunda not defterleri okul idaresine teslim edilir. Bu defterler idarece bir öğretim yılı saklanır.

Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler de not defterlerini tutanak karşılığında idareye teslim etmek zorundadırlar.

Not defterine; dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanlar ve bu puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.

Öğrenci Karnesi

Madde 27- Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere başarı, gelişme ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dönem Notlarının Tespiti

Dönem Notu

Madde 28- (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak ve nota çevrilerek belirlenir. Öğretmen, öğrencinin sınıf içi etkinlik ve başarı durumunu dikkate alarak takdir hakkını kullanabilir. Projelerin tamamlanma süresinin bir dönemi aşması durumunda her dönemdeki çalışma aşamaları puanla değerlendirilir.Zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir.

Ancak, takdir edilen not; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelere verilen puanlarla izah edilebilmeli, bu puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile elde edilen nottan aşağı olmamalıdır.

Bir dönemde, öğrenciye her dersten bir dönem notu verilir. Ancak;

a) Kompozisyon ayrı, dil ve edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte dönem notu olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not verilir. Bu notun nasıl tespit edileceği dersin programında belirtilir.

b) (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Yabancı dil dersinde:

1)Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan orta öğretim kurumlarında hazırlık sınıfları dahil dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazmadan verilen yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının ağırlıklı ortalamasına göre dönem notu takdir edilir.

2)Diğer orta öğretim kurumlarında yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu takdir edilir.

c) Öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarla doğal âfet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

d) Sağlık durumları veya beden bozuklukları sebebiyle beden eğitimi dersine veya bazı beden eğitimi faaliyetlerine katılamayacak durumda olan öğrenciler, okul doktorundan, okul doktorunun bulunmadığı veya teşhis koyamadığı durumlarda, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır.

Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının hangi beden eğitimi faaliyetlerine, geçici bir süre için mi, sürekli olarak mı engel oluşturduğu açıklanmalıdır.

Rapora göre, beden eğitimi faaliyetlerinin bazı uygulamalı bölümlerinden muaf tutulanlar, bu bölümlerden sorumlu tutulmazlar ve sadece teorik bilgilerle ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı bölümlere, bütün uygulamalı bölümlerden muaf tutulanlar ile sadece teorik bilgilere göre değerlendirilirler.

e) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem notu;

1)Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile projelere takdir edilen puanların aritmetik ortalamasının,

2)Sınav işlerinde takdir edilen puanların her birinin,

3)Varsa sözlü puanı/puanlarının her birinin,

4)Hizmet puanlarının aritmetik ortalamasının,

5)Varsa ödeve takdir edilen puanın

aritmetik ortalaması alındıktan sonra nota çevrilerek belirlenir.”

Dönem İçinde Nakil

Madde 29- Dönem içinde öğrenci nakli; velinin kamu görevi veya işyeri nakli, ikamet değişikliği, can güvenliği, sağlık kurulu raporu gibi sebepler dışında yapılmaz. Bu sebeplerden herhangi birisi ile öğrencinin, dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi halinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak yeni okuluna intibakı sağlanır.

Buna göre;

a) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okul değiştiren öğrencinin dönem notları önceki okulu tarafından verilir. Dönemin bitimine 21 ve daha fazla iş günü kala nakledilen öğrencinin dönem notları, önceki okulundan getirdiği puanlar dikkate alınarak yeni okulu tarafından verilir.

b) Önceki okulunda aldığı alan/bölüm seçmeli veya seçmeli ders/derslerden bazılarının, yeni okulunda okutulmaması halinde öğrenci;

1- Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almış ise o derslere ait dönem notları, mevcut puanlarına göre okul idaresince tespit edilir.

2- (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almamış ise yeni okulunda öğretime açılmış olan alan/bölüm seçmeli veya seçmeli ders/dersleri alır. Bu derslerden aldığı puanlara göre dönem notu tespit edilir.

c) (363 Karar sayı ve 01.09.2000 tarihli değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Farklı Okul Türleri ile Farklı Programlar Arasında Nakil ve Geçişler

Madde 30- (Değ.RG: 17.12.1999-23909) Farklı okul türleri arasındaki nakiller, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yıl Sonu Başarısının Tespiti

Bir Dersin Yıl Sonu Notu

Madde 31- (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Bir dersin yıl sonu notu;

a)Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

b)Hiç dönem notu yoksa yetiştirme programında alınan nottur.

c)Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda sınava girilen ders/derslerin en son belirlenmiş yıl sonu notu ile sınavda alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

d)Naklen gelen öğrencilerin önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda, bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur.Yeterli süre bulunmaması durumunda ise önceki okulda alınan dersin puanlarına göre belirlenen dönem notudur.

e)57 nci madde kapsamına girenlerden iki dönem notu alamayanların birinci veya ikinci dönemde aldıkları dönem notudur.

Dönem notlarının aritmetik ortalamaları hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük hesaplamalar tama yükseltilir.

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma

Madde 32- Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması için;

a) İkinci dönem notunun en az "Geçer", ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta",

b) Yalnız bir dönem notu aldığı derste dönem notunun en az "Geçer",

olması gerekir.

Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme

Madde 33- (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Ders yılı sonunda;

a)Üç yıllık liselerin 9 uncu sınıfları ile dört yıllık genel lise türü okulların 9 uncu ve 10 uncu sınıflarında;

1)Tüm derslerden başarılı olan,

2)Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan genel liseleri ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50; Anadolu liseleri,Anadolu güzel sanatlar liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselere en az 3.00; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

b)Diğer sınıflarda:

1)Tüm derslerden başarılı olan,

2)Alan/bölüm ders/dersleri ve yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanat liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde en az 3.00; Anadolu güzel sanatlar liselerinde alan derslerinden de başarısızlığı bulunanlar için alan derslerinin, fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan,

3)Sadece alan/bölüm ders/derslerinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde en az 3.00; Anadolu güzel sanatlar liselerinde alan derslerinin, fen liselerinde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan,

4)Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden başarılı olup bazı derslerle birlikte alan/bölüm derslerinden de başarısızlığı olanlardan genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde alan/bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 3.00, yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50; Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde yıl sonu başarı ortalaması ile birlikte alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00; Anadolu güzel sanatlar liselerinde yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.00 olmasının yanında alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.50, fen liselerinde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Üçüncü alt bende göre alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması belirlenirken alan/bölüm seçmeli derslerinin yıl sonu notları değerlendirmeye katılmaz.

Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme

Madde 34-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Ortalama yükseltme sınavı sonunda başarısız oldukları derslerin her birinden geçer not alan öğrenciler ile 33 üncü maddedeki şartları taşır hâle gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Sınıf Tekrar Etme

Madde 35-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Ortalama yükseltme sınavı sonunda da sınıf geçemeyen 9 uncu sınıf öğrencileri ile bütün sınıflarda devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

Madde 36-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000)

(Değişik 1. fıkra - R.G.: 23.8.2001 - 24502 / m.1) 9 uncu sınıflarda, yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.50'den; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00'den; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50'den aşağı olanlardan, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere;

a) Başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler, bu dersten,

b) Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.00-2.49; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 2.50-2.99; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00-3.49 olanlardan, başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler bu derslerden,

sorumlu olarak 10 uncu sınıfa devam ederler. (*)

Diğer sınıflarda:

a)Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde 2.50’den; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00’dan; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm derslerden,

b)Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde 2.50; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 ve daha yukarı olmasına rağmen alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00’dan, Anadolu güzel sanatlar liselerinde 3.50’den aşağı olanlar başarısız oldukları alan/bölüm derslerinden; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar başarısız oldukları tüm derslerden,

c)Başarı ortalaması ile başarılı sayılma şartlarını taşıdıkları hâlde 41 inci maddeye göre başarısız dersleri bulunan öğrenciler yalnız bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

(*) 23.8.2001 tarih ve 24502 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmelikle yapılan değişiklik 2000 - 2001 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ortalama Yükseltme Sınavı

Madde 37-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.

Son sınıflarda öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler, yeni ders yılı başlamadan önce bitecek şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan son sınıf öğrencileri, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.

Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrencilerin sınavına gireceği ders/dersler; öğrenci, veli, sınıf öğretmeninin katılımıyla belirlenir ve yazılı olarak okul yönetimine bildirilir.

Sorumluluk Sınavı

Madde 38-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Sorumluluk sınavları, ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavları sonunda olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır. Öğrenciler, okulla ilişkileri kesilinceye kadar sorumluluk sınavlarına girebilirler.

Son sınıflara devam eden öğrenciler, ikinci ortalama yükseltme sınavı ile birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden ayrıca sorumluluk sınavlarına alınırlar. 58 inci maddeye göre sınav hakları devam eden son sınıf öğrencileri de bu sorumluluk sınavına girebilirler.”

Ortalama Yükseltme Sorumluluk Sınavları İle İlgili Esaslar ve Usuller

Madde 39-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları üç haftayı geçmeyecek şekilde, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır.Sınavlar“Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi” esaslarına göre yürütülür.

Sorumluluğun Kalkması

Madde 40-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrencinin sorumlu olduğu dersten sorumluluğu;

a) O dersin bir üst sınıfında uygulanan programından başarılı olması,

b) Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az “Geçer” not alması,

c) Sorumluluk sınavı sonunda, sorumlu derslerinin bulunduğu sınıfın yıl sonu başarı ortalamasının genel liseler ile her türdeki meslekî ve teknik liselerde en az 2.50; fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.50; Anadolu liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri,Anadolu öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde en az 3.00; alan/bölüm derslerinden de sorumlu olduğu ders/dersleri var ise ayrıca alan/bölüm derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı not ortalamasının da en az 3.00; Anadolu güzel sanatlar liselerinde ise en az 3.50 olması durumunda kalkar.

Sorumlu olunan dersin üst programında başarılı olunması durumunda sadece bir alt sınıfın programındaki sorumluluk kalkar. Alan/Bölüm değiştirmekten dolayı sorumlu duruma düşen öğrencilerin(a) ve (c)bendine göre sorumluluklarının kalkabilmesi için bu derslerden sorumluluk sınavlarına girmeleri zorunludur.Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden sorumluluğu bulunan öğrencilerin sorumluluğu, sorumluluk sınavında en az “Geçer” not alınmadıkça kalkmaz.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Başarılı Sayılamayacak Dersler

Madde 41-(Değ.RG: 29.8.1997-23095) Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile her sınıfta; okulların ders dağıtım çizelgelerinde belirtilen bir dersten başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar.

Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu

Madde 42- Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir

Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağırlıklı notudur.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

Madde 43- Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin "Yıl sonu başarı ortalaması"dır.

Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. "Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayıldı." yazılır.

Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterine işlenir ve mezuniyet notunun hesaplanmasında esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti

Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti

Madde 44- (Değ. 1. Fıkra-RG: 17.12.1999-23909) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, yabancı dil dersindeki başarı ile tespit edilir. Dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte dönem notu olarak yabancı dil dersi için yalnız bir not verilir. Diğer derslerden verilen notlar sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu notlar dikkate alınır. Yabancı dil dersinden başarı gösterenler 9 uncu sınıfa devam hakkını kazanırlar. Başarılı olamayanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfında okuyup da kayıtlı olduğu okulun 9 uncu sınıfına devam hakkı kazanamayan öğrencilerin diğer okullara kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yaş kaydına bakılmaksızın yapılır.

(Değ. 2. ve 3. fıkra-RG: 24162 - 6.9.2000) Hazırlık sınıfında öğrencinin yabancı dil dersinden başarılı sayılabilmesi için ikinci dönem notunun en az (2), birinci dönem notu etkisiz ise ikinci dönem notunun en az (3) olması gerekir.

Önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerin hazırlık sınıfında ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözlü seviye tespit sınavı yapılır.Bu sınavda en az “Geçer” alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Hazırlık sınıfı öğrencileri sorumlu olarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilemezler.

(363 karar sayı ve 01.09.2000 tarihli değişiklikle eklenen fıkra)

Hazırlık sınıfı bulunan imam-hatip liselerindeki hazırlık sınıfındaki başarı, sınıf geçmeye esas derslere göre tespit edilir. Seviye tespit sınavı da bu derslerden yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Alanlarla İlgili Esaslar

Alanlara Yönelme

Madde 45- (Değ. 1. ve 2. fıkra-RG: 24162 - 6.9.2000) Programlarında birden fazla alana yer verilen üç yıllık liselerde 9 uncu sınıfı, dört yıllık liselerde 10 uncu sınıfı geçen öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler.Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır.

Yönelme veya yönlendirme; üç yıllık liselerde 9 uncu sınıfta, dört yıllık liselerde 9 uncu ve 10 uncu sınıfta okutulan ve alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu notları esas alınır.

Buna göre;

a) (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrenci;

1)Alana kaynaklık eden derslere ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının 3.00 ve daha yukarı”,

2.Yıl sonunda 32. Madde hükmüne göre, alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olduğu alan veya alanlardan birine yönelir.

b) Alanlara yönelme şartını taşımayan öğrenci, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması, hangi alan için daha yüksek ise o alana yönlendirilir.

c) Yöneldiği veya yönlendirildiği alan yerine başka bir alana devam etmek isteyen öğrenci, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması; tercih ettiği alana devam etmeye hak kazanmış ve ağırlıklı ortalaması en düşük olan öğrencinin ortalamasından daha aşağı olmamak kaydıyla bu alana yönelir. 32. Madde hükmü gereğince yıl sonu notlarına göre başarılı olan ve bu alana yönelen öğrencilerin alanlara kaynaklık eden derslerden aldıkları notların ağırlıklı ortalaması, en düşük ağırlıklı ortalama tespit edilirken dikkate alınmaz.

d) (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Üç yıllık liselerde 10 uncu sınıfa, dört yıllık genel lise türü okullarda 11 inci sınıfa geçip birden fazla alana yönelme şartını taşıyan ve bir alana yönelmiş bulunan öğrenci, istemesi durumunda ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı diğer bir alana geçebilir.

Yabancı Dil, Sanat ve Spor alanları şartları uygun olan okullarda öğretime açılır.

e) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Üç yıllık liselerde 10 uncu sınıftan, dört yıllık genel lise türü okullarda 11 inci sınıftan sonraki sınıflarda not şartına bakılmaksızın isteyen öğrenci,(d) bendinde belirtilen süre içinde alanını değiştirebilir.Ancak alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sınavlarına girmek koşuluyla sorumluluk hükümlerine tâbi olur.Önceki alanında varsa sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

f) (Ek-RG: 24162 - 6.9.2000) Okulda alan açılamaması veya bir alanı tercih eden öğrenci sayısının 8’den az olması durumunda eğitim bölgesi müdürler kurulunca önlem alınarak kayıtları okullarında kalmak kaydıyla öğrencilerin alan açılan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır.Bu uygulamanın mümkün olmaması durumunda ise sayıya bakılmaksızın istenilen alan açılır veya öğrenciler istedikleri alanlardan birine yönlendirilir.

BEŞİNCİ KISIM

Diploma Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Diploma Verilmesi

Madde 46- Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir.

Öğrenim Belgesi Verilmesi

Madde 47-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, okuldan ayrılanlardan ise isteyenlere kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı dersleri, ders notlarını ve mezuniyet notunu gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

Mezuniyet Notu ve Alanı/Bölümü

Madde 48- Mezuniyet notu aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Mezuniyet notu; öğrenim süresi üç yıl olan okullarda üç yılın, dört yıl olan okullarda ise dört yılın yıl sonu başarı ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır.

Mezuniyet notu tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Varsa, mezuniyet alanı/bölümü diplomada gösterilir.

Diploma Tarihi

Madde 49-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Diplomalara;

a) Ders kesiminde mezun olanlar ile yetiştirme programları sonunda mezun olanlar için derslerin,

b)Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda mezun olanlar için bu sınavların,

c)Staj çalışmalarını tamamlayamayan meslekî ve teknik orta öğretim kurumları öğrencilerinin staj çalışmalarının sona erdiği tarih diploma tarihi olarak verilir.

Yurtdışından Gelenlerin Mezuniyet Notu

Madde 50-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet notları;

a)Ülkemizde ve yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarına,

b)Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu başarı ortalamalarının sağlanamaması durumunda ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı ortalamalarına, göre tespit edilir.

Diplomaların Düzenlenmesi ile İlgili Diğer Hususlar

Madde 51- (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Diplomaların düzenlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ALTINCI KISIM

Okul Birincilerinin Seçimi

Okul Birincilerinin Seçimi

Madde 52- Okulların son sınıflarında, her ders yılı sonunda, disiplin kurulunun da görüşü alınarak bölüm ve alan ayırımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek olan öğrenciler arasından Öğretmenler Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, "kısa süreli uzaklaştırma" ve daha ağır ceza almış öğrenciler okul birincisi seçilemezler.

(Değ. 2. fıkra-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrencilerin mezuniyet notlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir.Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa; son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, devamsızlığı en az olan öğrenci okul birincisi seçilir. Devamsızlık durumlarında da eşitlik bozulmuyorsa öğretmenler kurulunda, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.

Tespit edilen okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne bildirilir.

YEDİNCİ KISIM

Yetiştirme Programları

Yetiştirme Kursları

Madde 53-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler için ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde yetiştirme programları uygulanır.

Yetiştirme programlarında görev alacak öğretmenler il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.

Yetiştirme programlarında işlenecek konular ve programın süresi okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir. Programın süresi, o dersin bir dönemdeki ders saati toplamından az olamaz. Programda, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir.Yıl sonu notu bu puanlara göre takdir edilir.

SEKİZİNCİ KISIM

Devam Devamsızlık

Ders Yılı Süresi ve Devamsızlığın Hesaplanması

Madde 54- Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, çift öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.

((Değ. 2. fıkra-RG: 24162 - 6.9.2000) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır

Devam Zorunluluğu

Madde 55-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrencilerden:

a)Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

b)Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 günü aşamaz.Özürlerin resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilmiş, özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.

c)Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve kültürel faaliyetlere katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar.

Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere o ilin millî eğitim müdürlüğünce, yurt dışındaki faaliyetlere katılanlara ise valilikçe izin verilir. İzin süresince yapılan devamsızlıklar özürlü devamsızlıktan sayılır.

Ancak, ulusal ve uluslar arası nitelikteki resmî etkinlikler ile bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu almış olmaları gerekir.

d)Yetiştirme programlarına devam zorunludur.Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.

Geç Gelme

Madde 56-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınırlar. Geç gelme birinci ders saati için geçerlidir.Geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılır. Karar, veli ve öğrencilere duyurulur.

Özel Durumlar

Madde 57-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Yangın, deprem ve diğer doğal afetlerden dolayı ya da sürekli tedaviyi gerektiren bir hastalık nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören ve sonrasında tedavisi devam ettiğinden sağlık kurulu raporuna dayalı olarak okula devam edemeyen öğrenciler;

a)En az bir dönem notu almış bulunmak,

b)Özürünü belgelendirmek,

c)Sınıf öğretmeninin başkanlığında rehberlik servisinde görevli okul rehber öğretmeninin de katılımıyla o sınıfta derse giren öğretmenlerden oluşturulan kurulca çalışkanlığına karar verilmiş olmak kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tâbi tutulurlar.

Okulu Bitirme Süresi

Madde 58-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Öğrenciler, kayıt oldukları öğretim yılından itibaren üç yıllık okullara en çok dört, dört yıllık okullara en çok beş öğretim yılı devam edebilirler. Hazırlık sınıflarında geçen süre bu süreye dahil değildir.

57 nci maddede belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrenciler ile ders yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler, o yıla ait okuma haklarını kullanmamış sayılırlar.

9 uncu sınıfı, ikinci ders yılının ortalama yükseltme sınavı sonunda da başaramayan öğrencilerin öğrenim gördükleri programla ilişikleri kesilir ve bu öğrenciler uygun programlara yöneltilirler.

Ancak ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavları sonucunda da başarısızlığı devam eden son sınıf öğrencilerinden, sınıf tekrarı yapmış olanlar bir öğretim yılı, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha sorumluluk sınavlarına katılabilirler.

DOKUZUNCU KISIM

İş ve Tatil Günleri

İş ve Tatil Günleri

Madde 59- (Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Orta öğretim kurumlarında, ders yılı süresi 180 iş gününden az olamaz. Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili Ocak-Şubat aylarında iki hafta süreyle yapılır. Yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren başlar.

Öğretim yılının başlaması, yarı yıl tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir.Bu tarihler göz önünde bulundurularak hazırlanacak çalışma takvimi, millî eğitim müdürlüklerince düzenlenir ve valilik onayı ile yürürlüğe konur.

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre okul ve işletmelerde meslek eğitimi yapılan meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında bu süre “Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitim Yönetmeliği” esaslarına göre belirlenir.

Not Çizelgelerinin Teslimi

Madde 60-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Dönemlere ait not çizelgeleri, dönemin sona ermesine üç gün kala okul müdürlüğüne verilir.Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.

Karnelerin Verilme Zamanı

Madde 61- Birinci döneme ait karneler dinlenme tatilinden önce verilir ve öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra dinlenme tatili sonunda sınıf öğretmenine iade edilir. Öğrenci karneleri sınıf öğretmeni tarafından da imza edilir. İkinci dönem sonunda verilen karneler okula iade edilmez.

ONUNCU KISIM

Diğer Hükümler

Madde 62-(Değ.-RG: 24162 - 6.9.2000) Resmî ve özel okulların özel yönetmeliklerindeki sınıf geçme ile ilgili hükümler saklıdır.

Madde 63- Okullar bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olmak ve Bakanlığın onayını almak kaydıyla deneyip geliştirmek üzere veya kendi özel durumlarına göre program bazında değişik uygulamalar yapabilirler.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, 1995-1996 öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarının Dokuzuncu sınıfından başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulur.

ONBİRİNCİ KISIM

Yürürlük-Yürütme, Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 64- 16.12.1983 tarih ve 18253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" ve değişiklikleri ile 2.9.1991 tarih ve 20979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği" ve değişiklikleri, bu Yönetmeliğin ortaöğretim kurumlarının bütün sınıflarında uygulanmasından itibaren yürürlükten kalkar.

(363 Karar Sayılı, 01.09.2000 tarihli değişiklik yönetmeliğinin “Uygulama” başlıklı 35. maddesi)

Uygulama

MADDE 35- Bu Yönetmeliğin ortalamayla sınıf geçme ve alan seçme şartlarını yükselten hükümleri genel liseler, her türdeki meslekî ve teknik liseler ile Anadolu öğretmen liselerinde 2000-2001 öğretim yılında 9 uncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere uygulanır.Ancak, özel yönetmeliklerinde yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçme koşullarına yer verilen liselerde bu uygulama özel yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Yürürlük

Madde 65- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 66- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.