MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ
Karar Numarası ve Tarih: 20 - 23.1.1995
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3797 - 30 4 1992 / 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Ocak 1995 - Sayı: 22185

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulunun kuruluş görev ve işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumları öğrencilerinin Bakanlık, seviyesindeki disiplin işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Ortaöğretim Kurumu", en az 3 yıllık öğrenim veren resmi ve özel genel, mesleki ve teknik liseleri,

"Müdür", ortaöğretim kurumu müdürünü,

"Disiplin Kurulu", Ortaöğretim kurumları disiplin kurulunu,

"İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu", ilçe milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, okul disiplin kurulu başkanlarının iştiraki ile teşekkül eden kurulu,

"Üst Disiplin Kurulu", il milli eğitim müdürlüklerinde, milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında kurulan kurulu,

"Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu", bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince kurulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, İşleyiş

Kuruluş

Madde 5 - Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu Müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, ilgili öğretim dairesinin amiri veya görevlendireceği yardımcısı ile Baş Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden kurulur.

Görevler

Madde 6 - Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen ortaöğretim kurumları öğrencilerinin okul disiplin kuruluna sevki hususunda gerekenin ilgili dairece yapılması yolunda karar vermek,

b) Üst disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velileri veya onsekiz yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili itirazları incelemek; bu yolda verilmiş kararları bozmak, değiştirmek veya itirazı reddetmek,

c) İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe milli eğitim müdürü veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak üst disiplin kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce verilmiş bulunan kararı bozmak, değiştirmek veya onaylamak,

ç) Ortaöğretim kurumları disiplin kurullarınca, ilçe öğrenci disiplin kurullarınca veya üst disiplin kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü durumlarda incelemek; bu kurullarca verilmiş bulunan "örgün eğitim dışına çıkarma" cezalarını değiştirmek veya kaldırmak.

d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görüldüğü durumlarda valilerin uygun gördükleri teklifleri karara bağlamak.

e) Her öğretim yılı sonunda toplanarak ortaöğretim kurumu öğrencilerinin bir yıllık disiplin durumunu incelemek, bu konu ile ilgili önerilerini de içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlık Makamına sunmak.

Toplanma

Madde 7 - Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser kalınmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Geneli ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara öğretim birimlerinin amiri veya yardımcılarıda katılır.

Çalışmaların Düzenlenmesi

Madde 8 - Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

Karar Süresi ve Usul İşlemleri

Madde 9 - Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu nezdinde yalnız Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezalarına itiraz edilebilir. Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu, dosyanın disiplin kurulu işlemlerinin yürütüldüğü birime gelişinden itibaren 15 gün içerisinde sonucuna dair kararını verir. Dosyada eksik görülmesi halinde Kurul, eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır; gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi isteyebilir.

Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunda görüşme tamamlandığında alınan kararın özeti üyeler tarafından bir tutanakla tespit olunur.

Kararlar; verildikleri tarihten itibaren en çok 10 gün içerisinde ilgili büro tarafından gerekçeli olarak yazılır. Bu yazıda kararın oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Karşı görüşte olanlar sebeplerini yazarak imzalarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 10 - Bu Yönetmelikle 5.10.1980 tarih ve 17126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.