MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MERKEZİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ (*)
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965 / 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 22 Aralık 1980 - Sayı: 17198
(Söz konusu yönetmelik 18.2.1981 tarih ve 30 sayılı MEB kararına istinaden 16.3.1981 tarih ve 2082-EK sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE DEYİMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Enstitüsü mezunu stajyer öğretmenlerin, sınıf öğretmenliği ve genel kültür dersleri alanlarında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kursa tabi tutuldukları Öğretmeni Yetiştirme Merkezlerindeki Disiplin İşlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Öğretmeni Yetiştirme Merkezlerinde kursa tabi tutulan stajyer öğretmenlerin disiplin işleri ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. ve 8. bölümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen:

"Bakanlık" sözünden Milli Eğitim Bakanlığı,

"Merkez" sözünden Öğretmeni Yetiştirme Merkezi,

"Müdür" sözünden Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Müdürü,

"Disiplin Kurulu" sözünden Öğretmeni Yetiştirme Merkezinde kurulan Disiplin Kurulu,

"Kurul Başkanı" sözünden Öğretmeni Yetiştirem Merkezinde kurulan disiplin Kurulunun başkanı,

"Kursiyer" sözünden Öğretmeni Yetiştirme Merkezinde kursa katılan sınıf öğretmeni yetiştiren Eğitim Enstitüsü mezunu stajyer öğretmen.

İKİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN CEZALARI VE BU CEZALARI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

Madde 5 - Kursiyerlere verilecek cezalarla her disiplin cezasını gerektiren başlıca davranışlar aşağıda gösterilmiştir.

A) Uyarma-Kınama

Uyarma: Kursiyerin, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirmektir.

Kınama: Kursiyere görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

Uyarma veya kınama cezasını gerektiren davranışlar şunlardır:

a. Önceden izin almadan ve özür bildirmeden kasıtsız olarak ve toplu bir eylemle ilişkisi olmaksızın derslere, uygulamalara, kurslara, seminer, laboratuvar, atelye çalışmalarına, inceleme gezilerine katılmamak veya geç katılmak,

b. Arkadaşlarına karşı kaba ve saygısız davranmak,

c. Okulda başkalarını rahatsız edecek biçimde yüksek sesle bağırmak; şarkı söylemek çalgı çalmak, gürültü etmek,

ç. Okulu ve çevresini kirletmek,

d. Öğretmen veya merkez yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yapmamak, bunları yapmamayı alışkanlık haline getirmek veya başkasına yaptırmak,

e. Öğretmene yakışmayacak şekilde giyinmek, tuvalet ve makyaj yapmak,

f. Yönetimce yasaklanan yerlerde sigara içmek.

g. Üzerinde veya merkezdeki eşyası arasında kumar aracı bulundurmak,

h. Müstehcen yayınları, yazı ve resimleri, ses bandı film fotoğraf, diya ve benzeri araçları merkeze, merkeze bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,

ı. Merkez Müdürlüğünün koyduğu kurallar dışında merkeze misafir getirmek veya kabul etmek.

B) Merkez'den Kısa Süreli Uzaklaştırma

Kursiyerlerin bir günden on güne kadar (on gün dahil) merkezden uzaklaştırılmasıdır. Kursiyer bu süre içinde merkezin yatakhane yemekhane tesislerinden yararlanamaz Günlük eğitim ve öğretim çalışmalarına katılır.

Merkezden kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar şunlardır:

a. Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak.

b. Merkeze içkili gelmek.

c. Arkadaşlarına sözle sataşmak, sarkıntılık etmek, hakaret etmek, başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak Derslere uygulamalara, seminer laboratuvar, ateye çalışmalarına, inceleme gezilerine katıldıktan sonra izin almadan ve özür bildirmeden toplu bir eylemle ilişkisi olmaksızın ayrılmak.

d. Ders saatleri dışında olmakla beraber merkezde bulunulması gereken zamanlarda merkezden ayrılmak; gece, izinsiz veya özürsüz dışarıda kalmak; verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak. (İzin tecavüzü on günü geçtiği takdirde merkez yönetmeliğinin 49. maddesine göre işlem yapılır.)

e. Öğretmenin iznini almadan ders notlarını çoğaltmak, bastırmak, satmak.

f. Kopya yapmak, kopya vermek veya kopya yapılmasına yardım etmek,

g. Merkez Müdürlüğünden izin almadan merkezin adını veya başka bir resmi kuruluşun adını kullanarak toplu gezi, çay, eğlence konser vb. faaliyetleri düzenlemek; sergi açmak, yıllık, albüm amblem, özel vb. bastırmak.

ğ. Merkez ve diğer okullar kitaplığından arşivinden, diskoteğinden aldığı kitap ve benzeri araçları geri vermek.

b. Merkez demirbaş eşyasına (sıra,masa, dolap ve benzeri) ahlak dışı ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim, amblem vb. yapmak; yazılar yazmak.

ı. Yasaklanmış ve her türlü yayını merkeze, merkeze bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak.

i. Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri merkeze bildirmemek; yanlış bildirmek; bunlarla ilgili değişiklikleri özürsüz olarak on beş gün içinde duyurmamak çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

j. Merkez içinde veya dışında öğretmenlere yöneticilere devletin kolluk kuvvetlerine, öteki güvenlik görevlilerine ve kamu görevlilerine merkezin hizmetlilerine hangi sebeple olursa olsun kaba ve saygısız davranmak,

k. Ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ahlak dışı yerlere gitmek; arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,

l. Kumar oynamak veya oynatmak.

m. Kendi yerine başkasını sıraya sokmak; başkasının yerine sınava girmek.

n. Merkez müdürlüğünden izin almadan merkez hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak bildiri yayınlamak veya dağıtmak,

o. Merkezle ilişiği olmayan kimseleri merkezde veya merkeze ait yerlerde barındırmak,

ö. Öğretmen veya Merkez Yönetimi tarafından verilen ödevlerin yapılmasına engel olmak,

p. Merkezce verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak; bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak,

r. Merkez yönetimince veya yönetimin izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek karalamak veya kirletmek,

s. Merkez müdürlüğünden izin almadan merkezde toplantı yapmak; nutuk söylemek, konferans, konser temsil tören açık oturum form ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

ş. Merkez sınırları içinde herhangi bir yeri Müdürlükten izinsiz olarak eğitim ve öeretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.

C - Merkezden Uzaklaştırma

Kursiyerin, Merkezle her türlü ilişiğinin kesilmesidir. Bu durumda, kursiyer depo tayinin yapıldığı il emrine iade edilir; ancak merkezden uzaklaştırılmasına sebep olan durumu ve davranışları hakkında Valilikçe idari veya adli işlem yapılır. Merkezle ilişiği kesilen bu kursiyerler hakkında gerekli işlemin yapılması için Valilik durumu Bakanlığa bildirir.

Bu gibi kursiyerler bitirme sınavlarına da alınmazlar ve başarısız sayılırlar.

Merkezden sürekli uzaklaştırmayı gerektiren davranışlar şunlardır:

a. Uyuşturucu madde kullanmak veya ticaretini yapmak,

b. Hırsızlığı sabit olmak.

c. Merkezde içki içmek, merkeze içkili gelerek olay yaratmak, umuma açık yerlerde rezalet çıkarmak.

ç. Merkez içinde veya dışında öğretmenlikle bağdaşmayan müstehcen yayınlarla yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, her türlü yazı ve benzerlerini duvarlara ve diğer yerlere yapıştırmak, asmak; yazmak, merkez araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak.

d. Siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşlerinin progpagandasını yapmak; bu maksatla eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara ait amblem, rozet, yazı, resim, slogan, bildiri, afiş, ilan, broşür ve benzeri propoganda aracını dağıtmak, satmak, yazmak. Yasa dışı kuruluşlara ve siyasi partilere bunların yan kuruluşlarına üye olmak bu kuruluşlarda görev almak.

e. Dernek (cemiyet), kulüp, birlik, sendika gibi kuruluşları amaç dışı eylemlere kışkırtmak bu eylemlerin hazırlanmasına her ne şekilde olursa olsun katılmak.

f. Herhangi bir kurum dernek örgüt parti adına zorla üye kaydetmek bu tür kuruluşlar adına isteği dışında para toplamak veya teberruda bulunmaya zorlamak.

g. Kursiyerler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara sebep olabilecek (ölü veya sağ), kişilerle ilgili olarak merkez içinde dışında gösteri veya tören düzenlemek bu kişilerle yazdıkları yazılar ile haklarında yazılmış yazıları dağıtmak veya propogandalarını yapmak.

ğ. Kişileri grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü, kişisel veya toplu eylemler düzenlemek düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin biçimde katılmak.

h. Bir kimsenin veya bir grubun vicdan ve dini inanç hürriyetini engellemek; inanç ve istekleri dışında tören, toplantı yapmaya veya bu toplantılara katılmaya zorlamak.

ı.Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş kimselerin görevlerini üstlenmek anlamına gelecek kişisel veya örgütsel eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlerde görev almak.

i. Merkeze derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak; dersteki kursiyerleri dışarı çıkartmak; çıkmaya kışkırtıcı, zorlayıcı davranışlarda bulunmak.

j. Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun maddi, manevi eziyet ve işkence yapmak; yaptırmak.

k. Tehditle bir kimseyi veya bir grubu, suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan beyanda bulunmaya, yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak, zorlanmasını kışkırtmak.

l. Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara veya diğer resmi görevlilere hakaret etmek, karşı koymak, fiili tecavüzde bulunmak, görevlerini yapmaya engel olmak,

m. Milli ve dini duyguları zedeleyici veya kanunları kötüleyici nitelikte sözlü, yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, yayın yapılmasına yardım etmek, bu fiilleri bizzat yapmak.

n. Atatürk inkilapları ve ilkeleri aleyhine her türlü suçu işlemek.

o. Nitelikleri Anayasa'da belirlenen Türk Devleti ve Cumhuriyeti aleyhine propaganda yapmak, yaptırmak ve bu nitelikte davranışlırda bulunmak, Anayasa' da ve Kanunlarda yasaklanmış olan rejimleri övmek, savunmak.

ö. Yetkisi olmaksızın arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, postalarını açma v.b. eylemler düzenlemek; başkalarını böyle eylemlere kışkırtmak; bu gibi eylemlerde etkin görev almak.

p. Merkezi bina ve tesislerini, taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen tahrip etmek. (zarar ayrıca ödetilir.)

r. Yol kesmek, adam kaçırmak, rehin almak, soygunculuk yapmak.

s. Kanunların suç aleti olarak kabul ettiği silah, bıçak, mermi, patlayıcı madde vb. taşımak, bulundurmak, saklamak, bunların ticaretini yapmak.

ş. Müesses nizam ve rejim aleyhine veya başka sebeplerle işgal, boykot, miting, form, direniş, yürüyüş gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin biçimde katılmak veya katılmaya zorlamak.

Devlet veya rejim aleyhine memurluk yapmasına engel nitelikte bir suçtan mahkum olmak, kamu hizmetlerinden mahkemece men edilmiş olmak, (Bu gibiler ilgili mahkemenin veya savcılığın yazısına dayanılarak merkezden çıkarılırlar.)

t. Kursa aralıklı veya aralıksız olarak özürsüz 10 gün devam etmemek.

Madde 6 - Aynı disiplin cezasının verilmesine sebep olan davranışlardan herhangi birinin tekrarlanması halinde bir derece ağır ceza uygulanır.

Madde 7 - İki defa beşer günden fazla kısa süreli uzaklaştırma cezası alan kursiyer merkezden uzaklaştırılır.

Madde 8 - Tek başlarına ve kasıtsız işledikleri zaman basit bir disiplin olayı görünümü verebilecek davranışlardan merkezde öğrenim hürriyetine can güvenliğine ve merkez yönetiminin sağlıklı işleyişine doğrudan yönelik veya toplu bir eylemin parçası olarak yapıldığı tesbit edilenler ağır cezayı gerektiren davranışlardan sayılır ve niteliklerine göre 5. maddenin B veya C bentleri uygulanır.

Madde 9 - 5. maddede sayılanlar dışında kalan diğer disiplinsizlik olayları da disiplin konusu olup kovuşturmayı gerektirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Disiplin Kurulu

Madde 10 - Merkez Disiplin Kurulu, birinci dönemin başlamasından itibaren 15 gün içinde Öğretmenler Kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen ile Müdür Başyardımcısından kurulur. Görevi yenisi kuruluncaya kadar devam eder.

Kadrolu öğretmen sayısı altı veya daha az olan merkezde ücretli öğretmenler de oya katılabilir ve üye seçilebilirler.

Madde 11 - Disiplin Kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asil üyelerden sonra iki de yedek üye seçilir. Asil üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü yahut izinli bulunması halinde bu üyelik yedek sırasına göre yedek üyelerle doldurulur.

Açık Üyelikler İçin Seçim

Madde 12 - Asil ve yedek üyelerin boşalması sebebiyle disiplin kurulunun kurulamaması halinde açık bulunan üyelikler için hemen yeniden gizli oyla seçim yapılır.

Kurul Başkanı

Madde 13 - Disiplin Kurulunun başkanı Müdür Başyardımcısıdır. Onun bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya yine müdürün görevlendireceği üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda birinci yedek üye toplantıya katılır.

Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 14 - Disiplin Kurulunun Görevleri Şunlardır:

a. Disiplin suçu işleyen kursiyerleri cezalandırmak; bazı cezaları 33. maddeye göre kaldırmak veya bu konuda gereken kararları almak,

b. Her dönem başında toplanarak disiplin işleri bakımından Merkezin genel durumunu gözden geçirmek ve alınması gerekli tedbirler hususunda merkez yönetimine teklif ve tavsiyelerde bulunmak.

c. Disiplin konusunda incelemeler yapmak; gerektiğinde, disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılması için tekliflerde bulunmak,

ç. Merkezin disiplini ile ilgili konularda görüşünü bildirmek.

d. Öğretim yılı içinde meydana gelen disiplin olaylarını sebepleri ile alınan tedbirleri ve sonuçlarını tesbit ederek öğretim yılı sonunda bir rapor halinde merkez yönetimine bildirmek.

Görevden Çekilme

Madde 15 - Disiplin Kurulu ve kurul üyeleri kendilerine havale olunan işlere bakmak zorundadırlar.

Üyeler "Çekimser oy" kullanamazlar.

Merkez müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Özrü kabul edilen üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır.

Şikayetçi olan veya işlenen suçtan zarar gören disiplin kurulu üyesi kurula katılamaz. Yerine yedek üye çağrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ VE KARARLARI

Toplantıya Çağrı

Madde 16 - Disiplin Kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır.

Toplantı ve Karar Çoğunluğu

Madde 17 - Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir.

Disiplin Kurulu kendisine iletilen disiplin olayını, dosyanın disiplin kuruluna gelişinden itibaren en geç on gün içinde karara bağlar.

İlk Soruşturma ve Kurula Sevk

Madde 18 - Merkez Müdürünün disiplin kurulunca incelenmesini uygun gördüğü olaylar hakkında ilk soruşturma hemen yapılır.

İlk Soruşturmayı

a. Merkez Müdürünün yazılı havalesiyle müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya bir öğretmen,

b. Acil hallerde disiplin kurulu,

yapar.

Soruşturma disiplin suçunun işlendiğine ait ihbar, şikayet veya diğer bir belge üzerine iddia edilen suça ait bilgi ve belgelerin toplanması, tanıkların, sanığın veya tanıkların ifadelerinin alınması, delillerin değerlendirilmesi ve bu konuda bir rapor hazırlanması şeklinde yapılır.

Acil hallerde soruşturma doğrudan doğruya okul disiplin kurulunca yapılmak üzere olaya ait ihbarı veya şikayet evrakı ile birlikte diğer belge ve deliller merkez müdürü tarafından, kurula sevkedilir. Bu halde disiplin kurulu mevcut belge ve delillere göre sanığın veya sanıkların savunmalarını alarak soruşturmayı, tamamlar ve gerekli kararı alır.

Disiplin Kurulu sanığın veya sanıkların savunmaları değerlendirdikten sonra gerekli görürse tekrar eski ve yeni tanıkların ifadesine ve yeni bilgi ve belgelere başvurur. Gerektiğinde sanığın veya sanıkların ikinci defa savunmalarını alır.

Savunmalar ve ifadeler sözlü olarak alındığı takdirde bir tutanakla tesbit edilir.

Savunmanın Alınması

Madde 19 - Disiplin kuruluna sevkedilen sanık kursiyerlerin kurul tarafından yazılı veya sözlü savunmalarının alınması zorunludur.

Kurula Çağırma

Madde 20 - Disiplin kurulu, gerektiğinde sanık veya tanıkları dinlemek üzere yazılı olarak kurula çağırır.

Sanık ve tanık durumunda bulunan kursiyerler çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadırlar.

Yapılan çağrıya uygun bir süre tanınır. Bu süre yedi günü geçemez. Bu süre sonunda çağrıya özürsüz gelmeyenler hakkında dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilir.

İfade ve Savunma Vermek İstemeyenler

Madde 21 - İfade vermeyen veya savunmada bulunmayan yahut çağrıldığı halde gelmeyen olursa durum bir tutanakla tesbit edilir ve 20. maddenin son fıkrası hükmü uyglunır.

Cezaların Takdiri

Madde 22 - Disiplin Kurulu "Merkezden kısa süreli uzaklaştırma" ve "Merkezden Uzaklaştırma" ceasının takdirinde suçlu öğrencinin aynı dönem içinde ceza alıp almadığını, psikolojik durumunu, suçun işleniş şartlarını, diğer ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri de gözönünde bulundurur.

Diğer kararlar ilgili bölüm ve maddelerde belirtilen ölçülere göre tayin edilir.

Kararların Yazılması

Madde 23 - Kararlar gerekçeli olarak yazılır, cezanın takdirinde esas alınan hususlar özet halinde ifade edilir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayanlar, katılmayıp sebeplerini yazarak veya yazdırarak ayrıca imza ederler. Kararlar (Örnek)'e uygun şekilde yazılır.

Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp merkez müdürlüğüne sunulmasından, saklanmasından ve diğer yazışma işlerinde kurul başkanı sorumludur.

Müdürün İtirazı

Madde 24 - Müdür, disiplin kurulu kararı ile verilen cezayı yerinde görmez veya kanun, yönetmelik ve usule aykırı bulursa, konunun bir daha incelenmesini gerekçesini de belirterek disiplin kurulundan ister.

Israr Kararı

Madde 25 - Disiplin Kurulu, iade edilen kararını müdürün itirazı ve gösterdiği sebepler doğrultusunda yeniden inceler ve en geç beş gün içinde karara bağlar. Eski kararında aynen ısrar etmesi halinde Kurul, ısrarın gerekçesini etraflıca belirtir. Müdür, Kurulun ikinci kararını onaylar.

Kararın Sonuçlandırılması

Madde 26 - Disiplin Kurulu kararları müdürün onayı ile kesinleşir; ilgiliye yazılı tebliglat yapılarak yürürlüğe konulur.

Kararların Valiliğe Bildirilmesi

Madde 27 - Disiplin Kurulunun müdür tarafından onaylanarak kesinleşen merkezden sürekli uzaklaştırma kararı kursiyerin depo tayininin yapıldığı Valiliğe bildirilir. Bu durumda, ilgili kursiyer veya kursiyerler hakkında 657 sayılı devlet memurları kanunu ve diğer kanunlara ve yönetmeliklere göre idari veya adli kovuşturma açılır. Kovuşturmanın başlamasından sonuçlandırılmasına kadar ilgili mevzuatla belirtilen usuller uygulanır. Kesinleşen sonuç gerekli işlemin yapılması için bakanlığa da bildirilir. Sanıkların ve suçlu bulunanların kanunlarda yazılı hakları saklıdır.

Müdürün Yetkisi

Madde 28 - Müdür gerekli görürse uyarma, kınama, kısa süreli uzaklaştırma cezası alan kursiyer hakkında Valiliğe bilgi verebilir. Valilik cezalılar için soruşturma açabilir.

Müdür, merkezden uzaklaştırma cezası alan kursiyerin bu cezasını, tutarlı gerekçe göstererek en az 10 günlük kısa süreli uzaklaştırma cezasına çevirebilir. Ancak, bu yetkisini bir defadan fazla ceza alanlarla topluca işlenen suçların failleri hakkında kullanamaz.

Müdür, bu madde şumülüne giren kursiyerleri, haklarında idari adli işlem yapılması için İlgili Valiliğe bildirmeğe mecburdur.

Memur Olma Yönünden

Madde 29 - Kursiyerler, Merkez Yönetimince veya diğer amirlerince kendilerine öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak verilen bir görevi yerine getirirken adli ve mali suç işlemiş olurlarsa memurun muhakemat kanununa tabidirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KANUNİ KOVUŞTURMAYI GEREKTİREN SUÇLAR

Madde 30 - Merkez Yönetimi, kursiyerlerin merkez içinde veya merkez dışında olup da merkez yönetimine duyurulan, kanuni kovuşturmayı gerektirecek bir suç işlemeleri halinde ilgili makamları haberdar etmekle yükümlüdür.

Kamu suçlarından dolayı haklarında tutuklama kararı verilip de yakalanamadıkları veya teslim olmadıkları ilgili makamlarca merkeze bildirilen kursiyerler merkezde barındırılmaz, ders, sınav, laboratuvar ve uygulama gibi eğitim ve öğretim çalışmalarına ve merkezin diğer faaliyetlerine alınmaz kendilerine izin de verilmez.

Bu gibilerin durumları derhal ilgili makamlara bildirilmekle birlikte haklarında disiplin kovuşturması da yapılır.

Haklarında kamu davası açılmış bulunan kursiyerlere aynı suçtan dolayı disiplin cezası verilebilmesi için kamu davasının sonucunun beklenmesi gerekmez.

Herhangi bir suçtan dolayı tutuklu bulunan kursiyerler hakkında, tutukluluk halleri sona erdikten hemen sonra disiplin kovuşturması yapılır.

Adli kovuşturma sonunda beraat etmiş olsalar bile kursiyerler hakkında disiplin yönünden soruşturma açılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

CEZALARIN TEBLİĞİ VE CEZALARA İTİRAZ

Madde 31 - Cezalar ilgili kursiyere Merkez Yönetimince yazılı olarak tebliğ edilir.

Tebligat merkezde bulunan kursiyere imzası alınmak suretiyle, merkezde bulunmayan kursiyere ise vermiş olduğu adresine gönderilecek iadeli taahhütlü mektupla yapılır.

Kursiyer ile ilgili tebellüğ belgesi, posta alındısı veya alma haberi soruşturma dosyasına konur.

Adres değişikliğini Merkez yönetimine bildirmediği, eksik veya yanlış bildirdiği için kendisine ulaştırılamayan tebligat 10 gün süre ile asılmak suretiyle yapılır. Bu sürenin bitiminde gerekli işleme girişilir.

Cezalara İtiraz

Madde 32 - Müdür tarafından onaylanarak kesinleşen ve yürürlüğe konulan Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz edilemez; ancak, kursiyerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve öğretmenlik mesleği ile ilgili özel yasalara göre almış olduğu cezalar için bu yasalarda belirtilen hakları saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

CEZALARIN NİTELİĞİ VE SONUCU

Cezaların Niteliği ve Sonucu

Madde 33 - Merkez Disiplin Kurulunca, verilen cezalar, merkezin eğitim öğretim ve yönetiminin sağlıklı bir biçimde işlemesini amaçlar, Disiplin cezaları ilgilinin merkezdeki özel dosyasına veya kardeksine kaydedilir, fakat esas memuriyet siciline geçirilmez. Bu cezalardan sonra Valilikçe yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda verilen cezalar ise ilgilinin memuriyet siciline kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Cezaların Kaldırılması

Madde 34 - Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilen cezanın uygulanmasından sonra kursiyerin durumunu düzelttiği, davranışlarını iyileştirdiği anlaşıldığı takdirde dosyasına işlenmiş olan cezalardan "Uyarma", "Kınama", "Merkezden Kısa Süreli Uzaklaştırma" cezaları, Müdürünün teklif ve Öğretmenler Kurulunun da tasvibinden sonra disiplin kurulu kararı ile kaldırılabilir. Bu karar ilgilinin dosya veya kardeksine kaydedilir.

Yönetim Önlemi

Madde 35 - Müdür, suç işleyen kursiyeri bir taraftan disiplin kuruluna sevketmekle beraber, gerektiğinde disiplin kuruluna sevkten önce veya sonra kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acil bir tedbir olmak üzere uygun göreceği süre kadar geçici olarak merkezin yatakhane ve yemekhane tesislerinden yararlandırmayabilir.

Tedbirin alınmasını takiben en geç üç gün içinde sanık kursiyer hakkında soruşturmaya başlanır ve disiplin kuruluna sevki ile en geç bir hafta içinde disiplin kurulunca karara bağlanır. Aksi halde alınan tedbir kendiliğinden kalkar. Şu kadar ki, zorlayıcı ve haklı sebepler varsa bu tedbir en çok bir hafta daha uzatılabilir.

Kursiyerlerin sebep oldukları olağanüstü durumlar karşısında müdür, bir tedbir olmak üzere merkez ve merkeze dahil yerlerle pansiyonları en çok üç gün öğretime kapatabilir ve durumu Bakanlığa gerekçesi ile bildirir. Ayrıca ilgili Valiliğe de bilgi verir.

Valilik Soruşturması

Madde 36 - İlgili Valilik gerekli görürse kursiyer hakkında doğrudan soruşturma açabilir. Bu durumda o kursiyer hakkında Merkez Disiplin Kurulunca da işlem yapılır.

Zararın Ödetilmesi

Madde 37 - Merkez mallarına zarar verildiği takdirde meydana gelmiş olan zararların ilgilere ayrıca ödettirilmesi için gerekli işlem yapılır.

Yürürlük Hükümleri

Madde 38 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 39 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME MERKEZİ DİSİPLİN KURULU KARARI

Örnek

Karar No:

Karar Tarihi:

1. Sanık Kursiyerin (kursiyerlerin)

Adı ve Soyadı: ...........

2. Bölümü, sınıfı :..............

3. Okul No. :................

4. Cezayı gerektiren davranışın çeşidi delilleri

a. Sanık kursiyerin (kursiyerlerin) ifadesinin özü :............

b. Tanıkların ifadelerinin özü :.............

c. Varsa, cezayı gerektiren davranışın yapıldığını tesbite yarayan diğer deliller : ...........

5. Disiplin Kurulunun kanaatı: .............

6. Aynı öğretim yılında ceza alıp almadığı, almış ise sebepleri ve tarihleri: .................

7. Cezayı hafifleten ya da ağırlaştıran sebepler: ..........

8. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar, verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi: .............

Disiplin Kurulu

Başkanı Üye

Üye

Uygundur.

/ /19...

Okul müdürü