MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Numarası ve Tarihi: 165 - 4.12.1980
Dayandığı Kanunun Numarası ve tarihi: 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 22 Aralık 1980 - Sayı: 17198

Amaç
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Enstitüsü mezunu stajyer öğretmenlerin, sınıf öğretmenliği ve genel kültür dersleri alanlarındaki bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, "Öğretmeni Yetiştirme Merkezi"nin kuruluş, işleyiş ve görevleriyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 45. ve 48. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" sözünden Milli Eğitim Bakanlığı,

"Merkez" sözünden Öğretmeni Yetiştirme Merkezi,

"Müdür" sözünden Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Müdürü,

"Dönem" sözünden Öğretmeni Yetiştirme MerkezlerindeÖğretimin başladığı günden 15 günlük ara tatiline kadar olan süre ile 15 günlük ara tatilinden öğretim sona erinceye kadar geçen süreden her biri,

"Kursiyer" sözünden, Merkezde kursa katılan Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Enstitüsü mezunu stajyer öğretmen anlaşılır.

Madde 5 - Bakanlık gerekli gördüğü zamanda, eğitim enstitülerinde veya gerekli gördüğü il merkezlerinde "Öğretmeni Yetiştirme Merkezleri" açar.

İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Kimlerin Yürüteceği

Madde 6 -Eğitim-öğretim, Eğitim Enstitüsü yönetici ve öğretmenleri ile Valilikçe görevlendirilecek öğretmenler tarafından yürütülür.

Eğitim-Öğretim

Madde 7 - Eğitim-öğretim süresi 6 ay olup, ilk üç ayından sonra 15 günlük ara verilir. Bu süre Bakanlıkça değiştirilebilir. Çalışma takvimi Talim ve Terbiye Kurulunca kararlaştırılır.

Madde 8 - Uygulanacak ders dağıtım çizelgesi ve programlar ve Talim Terbiye Kurulunca kararlaştırılır.

Madde 9 - Eğitim-öğretim, bütün iş günlerine dağıtılmak ve günde 6 saati geçmemek üzere haftada 30 saat yapılır.

Madde 10 - Eğitim-öğretime başlama saatleri, bölgenin özelliklerine ve mevsim şartlarına göre, Merkez Müdürlüğünce düzenlenir.

Madde 11 - Her sınıf için bir ders defteri tutulur. Verilen dersler anında bu deftere yazılır.

Madde 12 - Kursiyerlerin yoklamaları öğretmenlerce muntazaman yapılır. Sonuçlar, yoklama fiş ve defterlerine müdür yardımcılarınca kaydedilir.

Disiplin İşleri

Madde 13 - Merkezde eğitim kursiyerlerin disiplin işleri kursiyerle ilgili disiplin yönetmeliği çıkıncaya kadar, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksekokullar Disiplin Yönetmeliği", 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütülür.

Öğretmenler

Madde 14 - Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Öğretmenlerinin okutacakları sorumlu ve ek ders saatleri hakkında Yüksekokullar için tespit edilen esaslar uygulanır.

Madde 15 - Öğretmenlerin görevleri şunlardır:

a) Branşı ile ilgili dersleri okutmak; seminer ve uygulama çalışmaları yapmak; dönem başlarında ve gerekli hallerde zümre ve öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak; sınav yapmak ve sınav kâğıtlarını değerlendirmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü işleri yürütmek;

b) Müdürün vereceği diğer işleri yapmak.

Madde 16 - Merkezde ders veren öğretmenler, dönemlerin tamamına ait ayrıntılı ders planı ve ayrıca günlere dağıtılmış haftalık çalışma planı yaparak Merkez Müdürlüğüne tasdik ettirirler. Bu planlar zümre toplantılarında alınan kararlara ve müfredat programlarına uygun olarak yapılır.

Madde 17 - Tatil dışında, öğretmenler, Merkezin bulunduğu şehirden başka bir yere izinsiz ayrılmazlar. Özür ve hastalık izinleri, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ile, bu kanunun değişen hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca verilir.

İzinsiz ve özürsüz olarak görevlerine devam etmeyen veya Merkezin bulunduğu şehirden başka bir yere giden veya işinde kusurları görülen öğretmenler hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır. Derse, sınava, toplantıya ve merkezde yapılacak başka bir göreve özürsüz olarak gelmemek bir gün devamsızlık sayılır ve gerekli kanuni işlem yapılır.

Madde 18 - Öğretmenler hakkındaki disiplin işlemleri, Merkez Müdürünün teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.

Madde 19 - Merkezde görevli öğretmenler 12+6=18 saat dersten başka, 6 saate kadar ücretli ders alabilirler. Merkezde kendi alanlarında ders varken, diğer resmi veya özel okullardan ders alamazlar.

Öğretmenler Kurulu

Madde 20 - Öğretmenler kurulu, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur.

Öğretmenler kurulu müdürün çağrısı ile toplanır.

Madde 21 - Öğretmenler kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim - öğretimle ilgili konularını görüşerek gerekli kararları almak,

b) Bakanlık ve Merkez Müdürlüğünce verilen konuları inceleyip karara bağlamak.

Başarı Belgesi

Madde 22 - Eğitimi başarı ile bitirenlere, örneği ekli başarı belgesi verilir.

Başaranların ve başaramayanların listeleri Bakanlığa bildirilir.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 23 - Kursiyerlerin, kurs çalışmalarındaki başarılarını değerlendirmek amacıyla;

a) Ara sınavları ve (b) Bitirme sınavları yapılır.

Ara sınavları: Kursiyerin başarısını değerlendirmek amacı ile I. dönemde bir, II. dönemde bir defa olmak üzere Merkez Müdürlüğünün saptayacağı günlerde yapılır.

Bitirme sınavları: Müdürlükçe hazırlanacak bir programa göre ikinci dönemin sonunda komisyonlar tarafından yapılır.

Her komisyon, müdürün başkanlığında dersin öğretmeni dahil en az 2 branş öğretmeninden oluşur. Yeterli sayı a branş öğretmeni bulunmaması halinde üyeler en yakın branş öğretmenleri arasından seçilir.

Madde 24 - Genel olarak ara ve bitirme sınavlarının engeli yoktur.

Ancak özürleri, belgelendirmek şartıyla, Merkez Müdürlüğünce kabul edilen adaylar en geç bir hafta içinde, aynı esaslara göre yapılacak ara ve bitirme sınavlarına girmek zorundadırlar.

Madde 25 - Öğrencinin bir dersten başarısı, birinci ve ikinci dönemlerde yapılan sınavlarla bitirme sınavlarında alınan puanların ağırlıklı ortalamalarına göre tespit edilir. Birinci ara sınavının ağırlığı % 20 ikinci ara sınavcının ağırlığı % 30 ve bitirme sınavının ağırlığı % 50 dir.

Madde 26 - Ara ve bitirme sınavlarında, sınav kâğıtları 100 üzerinden değerlendirilir. Nota çevirme işlemi bitirme sınavlarından sonra yapılır.

Puanlar aşağıdaki çizelgeye göre nota çevrilir.

Puan

1-54

55-69

70-79

80-89

90-100

Not

1

2

3

4

5

Başarısız

Geçer

Orta

İyi

Pekiyi

Puanların nota çevrilmesi işleminde aşağıdaki örnekte görülen yol izlenir:

Örnek: Bir öğrencinin birinci ve ikinci ara sınavlarıyla bitirme sınavından aldığı puanlar sıra ile 50, 60 ve 60 olsun

1. Ara sınavı

2. Ara sınavı

Bitirme sınavı

Toplam

Sınavların Ağırlıkları

% 20

% 30

% 50

Puanlar

50

60

60

Ağırlık Puanı

0,20 x 50 = 10

0,30 x 60 = 18

0,50 x 60 = 30

58

Öğrencinin ağırlık puanı 58 olup 2 (geçer) not alır.

Madde 27 - Bir dersten başarılı olabilmek için, bu dersin ara ve bitirme sınavları sonunda 26. maddeye göre hesaplanan notun en az 2 olması gerekir.

Madde 28 - Kursta başarılı olabilmek için, kursta okunan tüm derslerden alınan notların aritmetik ortalamasının en az 2 olması ve uygulamanın başarı ile tamamlanması gerekir.

Madde 29 - Not ortalamasını tutturduğu halde bazı derslerden başarısız olanların bu eksiklikleri, stajyerliğin geri kalan süresi içinde tamamlanır.

Bu tamamlama için gerekli tedbirler ilköğretim müfettişi ve kursiyerin görevi bulunduğu okulun müdürü tarafından alınır.

Bu durumda, merkez müdürlüklerince, başarısız kursiyerler hakkında Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen bilgiler gözönünde tutulur. Stajyer öğretmenin başarısız olduğu yönlerini tamamlamak için stajyerlik programında gerekli tedbirler alınır.

Madde 30 - Merkezde yapılan sınav ve testler, günlük vakit çizelgesi çerçevesinde düzenlenir. Sözlü sınavlar 19,30'a kadar devam eder, sınava giren öğrenci sayısı onda birden az ise sınava devam edilir, fazla ise ertesi güne bırakılır.

Madde 31 - Bitirme ve ara sınavlarında, sınav kâğıtlarına takdir edilen puanlar kesindir.

Madde 32 - Sınavlar dersin özelliğine göre yazılı veya sözlü veya uygulamalı veya bunlardan birkaçı ile birlikte yapılabilir.

Madde 33 - Sınav soruları, cevap anahtarları ve puanlama cetvelleri sınav komisyonunca, sınavların başlangıç saatinden önce hazırlanır ve Merkez Müdürlüğünce onaylanır.

Müdürlükçe uygun görülen hallerde uzun bir çalışmayı gerektiren sınav hazırlıkları komisyonca bir gün önceden yapılabilir. Bu konuda tam gizliliğe uyulur.

Madde 34 - Sınavlarda soruların açık ve anlaşılır ve bir şekilde hazırlanmasına dikkat edilir. Sözlü sınavlarda, kursiyer cevap verirken sözü kesilmez. Ancak alınan cevaplarda açıklanması gereken hususlar bulunuyorsa, o noktaların açıklanması kursiyerden istenebilir. Öğretmenler, soruların cevabını sezdirecek, kursiyeri şaşırtacak, kıracak veya korkutacak söz veya hareketlerden sakınmak zorundadırlar.

Madde 35 - Yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir cevap anahtarı hazırlanır. Bu anahtarda her sorunun puan değeri ayrıntılı olarak belirtilir ve sınavın süresi tespit edilir. Sınav kâğıtları okunurken, cevap anahtarına ve puan cetveline göre değerlendirme yapılır.

Verilen puanlar bir not çizelgesine geçirilir ve komisyon üyelerince imzalanır.

Madde 36 - Yazılı sınav sorularını cevaplandırmak üzere kursiyerlere en çok 2 saatlik bir süre tanınır.

Madde 37 - Sınav için ayrılan günlerin azlığı halinde, bir teorik ders ile uygulamalı bir dersin sınavı biri öğleden sonra olmak üzere, aynı günde yapılabilir.

Madde 38 - Sınav odasına, Merkez Müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve denetleme yetkisi olanlardan başkası giremez.

Madde 39 - Cevapların değerlendirilmesine Komisyon üyelerinden başka kimse karışamaz. Puan takdirinde anlaşmazlık olursa, üyeler puanlarını ayrı ayrı verirler. Bunların ortalaması sınav puanı olarak çizelgeye geçer.

Madde 40 - Yazılı sınavlarda, Merkez Müdürlüğünce verilen mühürlü kâğıtlar kullanılır. Cevap kâğıtları, değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra bir yıl saklanır.

Madde 41 - Sözlü sınavlarda, sınav komisyonu, kursiyerlere soracağı soruları yazdırır veya yazılı olarak verir. Kursiyerlere düşünmek için 10 dakikalık bir zaman bırakılır. Cevap verme süresi 30 dakikayı geçemez.

Madde 42 - Sınavlarda kopye yapan veya yapılmasına yardım eden kursiyerlere boş anlamına gelen sıfır verilir. Durum tutanakla tespit edildikten sonra kursiyer sınav salonundan çıkartılır.

Uygulama

Madde 43 - Kursiyerler, ikinci dönemde, 15 gün süre ile gruplar halinde, Müdürlükçe düzenlenecek bir programa göre uygulama yaparlar. Bu uygulamalar, Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Enstitüleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. Ancak, gerekli hallerde, 15 günlük bu uygulama sürekli olmayabilir.

Madde 44 - Merkezlerdeki çalışmaları tamamlayan kursiyerler, yasal stajyerlik sürelerinin kalan bölümünü atandıkları okullarda tamamlarlar.

Kursiyerlerin kurs sonundaki başarılarının sonucu, stajyerliklerinin kaldırılmasında değerlendirilir.

Madde 45 - Merkezdeki eğitim sırasında kursiyerlerin daha iyi yetişmeleri için Valiliğin bilgisi ve sorumluluğu altında seminer, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlenir. Ancak, bu gibi faaliyetler ders saati dışında yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇAĞIRMA, KAYIT VE DEVAM İŞLERİ

Kursa Çağırma, Kayıt ve Devam

Madde 46 - Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Enstitüsü mezunu stajyer öğretmenlerin merkezde eğitime katılmaları için Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, İlköğretim Genel Müdürlüğünce bu merkezlerin bulunduğu iller emrine depo tayinleri yapılabilir.

Kursiyerlerin listeleri, merkezlerin bulunduğu valiliklere, atamanın yapıldığı illerin valiliklerine ve mezun oldukları eğitim enstitüsü müdürlüklerine gönderilir.

Madde 47 - (12 Sayılı, 29.1.1982 tarihli Yönetmelikle değişik şekli) Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Eğitim Enstitüsü mezunu ve stajyer öğretmen kursiyerlerin kimliklerini gösterir listeler, Bakanlıkça (İlköğretim Genel Müdürlüğünce), kurs görecekleri Merkezlere gönderilir.

Merkezler, bu listelere göre kurs başladıktan en geç bir hafta içinde kursa katılmayanları Bakanlığa (İlköğretim Genel Müdürlüğüne) ve kursiyerin görevli bulunduğu Valiliğe bildirir.

Madde 48 - Kursiyerler, künye defterlerine kaydolunur ve fotoğrafları yapıştırılır.

Madde 49 - (12 Sayılı, 29.1.1982 tarihli Yönetmelikle değişik şekli) Kursa ve uygulamalara devam zorunludur. Kurs süresince özürlü ya da özürsüz, aralıklı veya aralıksız en çok 25 gün devamsızlık yapanların kursla ilişkileri kesilir ve durumları Bakanlığa (İlköğretim, Öğretmen Okulları ve Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne) bildirilir.

Kurs süresince, aralıklı veya aralıksız özürsüz 10 gün devamsızlık yapanlar kurs haklarını kullanmış sayılırlar. Bunların kursla ilişkileri kesilir ayrıca haklarında Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılır. Öğretmenliği ile ilgisi kesilmediği takdirde bir sonraki öğretim yılında kursa devam ettirilirler.

Devamsızlıkları kabul edilebilir özürleri nedeniyle olanlar, bu devamsızlıklarını en geç bir hafta içinde belgelendirmek zorundadırlar. Sınav günlerinde ise özürlerini sınava girmeden önce kanıtlamak zorundadırlar. Özürlü devamsızlık nedeniyle devamsızlık süresini dolduran kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilerek görev yerlerine iade edilir ve kurs haklarını kullanmamış sayılarak bir sonraki kurs döneminde kursa devam ettirilirler.

Merkez Müdürlerince, kursiyerlere, kabul edilebilir özürleri nedeniyle kurs döneminde en çok (5) güne kadar izin verilebilir. Ancak, bu izinler de özürlü devamsızlık sayılır.

Bir günde sabah ve öğleden sonra, özürsüz olarak bir veya birden fazla derse girmeyen kursiyerler yarımşar gün devamsız sayılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM

Görevlendirme

Madde 50 - Merkezin Müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve diğer görevlileri Merkezin faaliyette bulunduğu Eğitim Enstitüsünün Müdür, Müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenleri ve diğer görevlilerdir.

Eğitim Enstitülerinde açılmayan Merkezlerin müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenleri, Valilikçe teklif edilerek Bakanlıkça merkezde görevlendirilecek başarılı öğretmen ve yöneticilerdir.

Bu durumda, Merkezin yönetici ve öğretmenlerinin dışında kalan görevler usulüne göre görevlendirilirler.

Müdür

Madde 51 - Merkez müdürü, merkezdeki eğitim-öğretim ve yönetimin birinci derecede sorumlusu, düzenleyicisi ve amiridir.

Müdür ita amiridir.

Madde 52 - Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, kursiyerlere verilecek başarı belgelerini ve diğer bütün belge ve yazıları imzalamak ve onaylamak.

b) Merkezdeki bütün elemanların görevlerini; Kanun tüzük, yönetmelik ve Bakanlıkça verilen emirlere göre yapmalarını sağlamak ve denetlemek, görevliler arasında ahenkli bir işbirliği kurmak,

c) Merkezde yapılan eğitim-öğretim ve uygulama çalışmalarının program, yönetmelik ve emirlere göre düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak,

ç) Müdür yardımcıları ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak,

d) Merkezin ödenek ihtiyacı hakkında Bakanlığa teklifde bulunmak, verilen ödeneğin usulüne uygun olarak harcanmasını sağlamak,

e) Merkezdeki bütün kurul ve Komisyonlara başkanlık etmek,

f) Nöbet çizelgelerini onaylamak,

g) Merkezin çalışmaları hakkında kurs sonlarında ve gerektiğinde diğer zamanlarda Bakanlığa rapor vermek.

Müdür Başyardımcısı

Madde 53 - Müdür başyardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek,

b) Yazı işlerini yürütmek,

c) Disiplin Kurulu'na başkanlık etmek, dosyaları tutmak, tutanakları bir dosyada ve alınan kararları karar defterinde saklamak,

c) Öğretmenler Kurulu toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlamak ve bunları saklamak,

d) Kursiyerlerin başarı belgelerini düzenlemek, imzalamak ve bunlara ilişkin kayıtları tutmak,

e) Ödenek, hesap, dosya ve arşiv işlerini yürütmek,

f) Müdürün vereceği diğer işleri yapmak.

Madde 54 - Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kursiyerlerin, kursa çağrılma, kayıt, devam, sınav ve buna benzer işlerini yürütmek, ilgili defter, dosya çizelge ve diğer belgeleri düzenlemek ve yazışmaları yürütmek;

b) Haftalık ders, günlük çalışma çizelgelerini hazırlamak ve Müdürün onayından sonra uygulanmasını sağlamak;

c) Öğretmen ve diğer görevlilere ait her türlü kayıtları ve bunlara ilişkin defterleri ve dosyaları tutmak;

ç) Tahakkuk memurluğu yapmak, Merkeze ait satın alma, muayene, harcama, hesap ve istatistik işlerini yürütmek;

d) Hazırlanacak çizelgeye göre nöbet tutmak;

e) Müdürün vereceği diğer işleri yapmak.

Merkez Doktoru

Madde 55 - Doktorun görevleri şunlardır:

a) Merkezin görevlileri ve kursiyerlerini acil durumlarda muayene etmek, gerektiğinde hastaneye sevketmek, durumlarını deftere işlemek, her biri hakkında gereken tedbirleri almak;

b) Merkezin ilk yardım ve diğer sağlık işlerini yürütmek.

Hesap Memuru ve Mutemet

Madde 56 - Hesap memuru ve mutemedin görevleri şunlardır:

a) Merkezin tahakkuk ile ilgili belgelerini usulüne uygun olarak düzenlemek ve saklamak,

b) Merkezin mutemedi sıfatıyla kendisine verilen avans ve kredileri, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sarfetmek ve onların kayıtlarını tutmak;

c) Sarf evrakını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak; buna ait belgeleri, fatura örneklerini ve satınalma kararlarını dosyalarında saklamak;

ç) Ödenek, senet, maaş ve ücretlere ait defterleri tutmak ve bunlarla ilgili işlemleri günü gününe yapmak;

d) Merkezin mutemetliğini yapmak, bununla ilgili defter ve kayıtları tutmak,

e) Müdürün vereceği diğer işleri yapmak.

Büro Memuru

Madde 57 - Büro memurunun görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili, gelen ve giden yazılara ait evrak kayıt defterlerini tutmak,

b) Gerekli yazışmaları yapmak ve desimal sisteme göre dosyaları düzenli bir şekilde saklamak,

c) Müdür ve müdür yardımcılarının vereceği işleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 58 - Kursun başlangıcından sınavların sonuna kadar, kursiyerlerin bir Merkezden diğerine nakilleri yapılmaz.

Madde 59 - Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda "Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Enstitüleri Yönetmeliği"ne göre hareket edilir.

Madde 60 - Kursiyerler, kursun bitimini takiben en geç 15 gün içinde stajyer olarak görev yapacakları yerde bulunmak zorundadırlar.

Madde 61 - Kursiyerlerin stajyer öğretmen olarak görev yapacakları iller Bakanlıkça Merkez Müdürlüklerine bildirilir.

Merkez müdürlükleri, kursiyerlerin başarı durumlarını (başarı belgesi alıp almamağa hak kazanıp kazanmadığı, hak kazandı ise başarı ortalaması ve varsa başarısız olduğu derslerin adlarını) stajyer öğretmen olarak, görev yapacakları illere gönderir.

Yürürlük Hükümleri

Madde 62 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

Madde 63 - Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Başarı Belgesi

Belge No:

Adı ve Soyadı

Fotoğraf Baba Adı:

Doğum Yeri ve yılı:

Kurs numarası:

Mezun olduğu Eğitim Enstitüsü:

Diploma veya çıkma tarihi ve numarası:

Öğretmen Yetiştirme Merkezine Kayıt Tarihi:

.............. tarihinde ......... doğan .................... oğlu/kızı ............. tarihleri arasında Öğretmeni Yetiştirme Merkezinde stajyer ilkokul öğretmenleri için düzenlenen kursu başarı ile bitirmiştir.

Öğretmeni Yetiştirme Merkezi

Müdür BaşyardımcısıMüdür

Dersin AdıAldığı Not

Ortalama