MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İZCİLİK YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3797 - 30.4.1992 / 1739 - 24.6.1973
Resmî Gazete'de Neşir ve İlanı: 16 Mayıs 1992 - Sayı: 21230

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki izcilik çalışmalarını; Anayasa ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda ve uluslararası izcilik kuralları uyarınca geliştirmek, Ülke düzeyinde yaygınlaştırmak, izcilik teşkilâtının işleyişini, organlarının; görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarca organize edilen izcilik faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 Sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

c) Basamak: Küçük izci, izci, ergin izciyi,

d) Ünite: Küçük izci kümesi, izci oymağı ve ergin izci ocağını,

e) Öbek: 7-11 yaş grubundaki 6 küçük izcinin oluşturduğu küçük izci birliğini,

f) Küme: En az iki öbeğin bir araya gelmesi ile oluşan, kümebaşı tarafından yönetilen izci grubunu,

g) Koruyucu Başkan: Cumhurbaşkanı’nı,

h) Teşkilât Başkanı: Milli Eğitim Bakanını,

ı) Sertifika: Bakanlıkça açılan izci liderleri yetiştirme kurslarından birine katılıp başarılı olanlara verilen ünite çalıştırma yetki belgesini,

j) Başarı Belgesi: Bakanlıkça açılan seminerlere katılıp başarılı olanlara verilen belgeyi,

k) Oba: 12-15 yaş grubu izcilerin en az altı, en çok sekiz kişi olarak bir araya gelmeleri ile oluşan en küçük izci birliğini,

l) Oymak: En az iki obanın bir araya gelmesi ile oluşan ve oymakbaşı tarafından yönetilen izci grubunu,

m) Ekip: 16-20 yaş grubu izcilerin dört veya altısının bir araya gelmesi ile oluşan en küçük ergin izci grubunu,

n) Ocak: En az iki ekibin bir araya gelmesiyle oluşan ve ocakbaşı tarafından yönetilen ergin izci grubunu,

o) İlçe ve İl İzci Önderi: Basamağındaki liderlere rehberlik etmek üzere ilçe veya il izci kurulunca iki yıl süre için seçilen lideri,

p) Merkez Önderi: Program ve eğitim komisyonunca iki tahta ve altın yonca işaretli eğitimci liderler arasından iki yıl süre için seçilen eğitmeni,

r) Eğitimci Lider: Üç veya dört tahta işaretli lideri,

s) Merkez, İl ve İlçe İzcilik Teşkilatı: Bakanlık Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları izcilik teşkilatını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


İzcilik Temel Konuları
İzcilik Faaliyetlerinin Amacı

Madde 5 - İzcilik faaliyetlerinin amacı bu faaliyetlere katılan çocuk veya genci;

a) Yurduna, milletine ve Atatürk türesine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu,

b) İyi karakterli ve toplum içinde yapıcı ruha sahip,

c) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı, disiplinli,

d) Özveri sahibi, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden,

e) Kendisi için gerekli el becerilerine sahip,

f) Kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen,

g) Doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan,

bir yurttaş olarak yetiştirmektir.

İzci Andı

Madde 6 - İzcilik Teşkilatına giren herkes aşağıdaki izci andını içer:

"Tanrıya-vatanına karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik ilkelerine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim".

İzcilik Türeleri

Madde 7 - Küçük İzci, İzci ve Ergin İzci Türeleri Şunlardır:

a) İzci, sözünün eridir, şeref ve haysiyetini herşeyin üstünde tutar.

b) İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

c) İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

d) İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir.

e) İzci, herkese karşı naziktir.

f) İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

g) İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

h) İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.

ı) İzci, tutumludur.

i) İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

Madde 8 - İzciliğe giriş şartları şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmaları,

b) 18 yaşından küçük olan ve ilköğretim kurumları öğrencilerinin izcilik faaliyetlerine katılabileceklerine dair velilerinden izin kâğıdı getirmeleri,

c) Sağlık durumunun izcilik faaliyetlerine engel olamayacağına dair doktor raporu (özel eğitime tabi çocuklar için ilgili mevzuat uygulanır.) almaları gereklidir.

Parola

Madde 9 - izci basamaklarına göre parolalar;

a. Küçük izci parolası: "KÜÇÜK İZCİ ÇOK ÇALIŞIR",

b. İzci Parolası: "İZCİ DAİMA HAZIRDIR",

c. Ergin izci parolası: "ERGİN İZCİ TOPLUMA HİZMET EDER" şeklindedir.

İzci Basamakları

Madde 10 - İzcilik çalışmaları Küçük İzci (7-11 yaş), İzci (12-15 yaş), Ergin İzci (16-20 yaş) ve lider basamaklarında yürütülür.

7-11 yaş grubu çocuklarının meydana getirdiği üniteye küçük izci kümesi, 1215 yaş grubu gençlerin meydana getirdiği üniteye izci oymağı, 16-20 yaş grubu gençlerin meydana getirdiği üniteye ise ergin izci ocağı denilir.

(23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen fıkra)

Kara, hava, deniz ve çevre bakımından uygun bölgelerde ilk yardım ve sivil savunma ile ilgili bisikletli veya motorlu izci üniteleri kurulur. Gelişen ve değişen şartlara göre yeni izci üniteleri kurulabilir. Ünitelerin kuruluşu, izci kampları çalışma programları, sınıf çalışmaları, uzmanlıkları, demirbaş malzemesi, flamaları, ünitelerde lider olma şartları, üniformanın şekil, renk ve ekipmanları Bakanlıkça belirlenir.

Küçük izci basamağındaki üniteler kız-erkek karma, diğer basamaklardaki üniteler kız-erkek ayrı ayrı olmak üzere teşkil edilir. Uygun şartlarda çalışmalar birlikte yapılır. Küçük izci ünitesinin en küçük birimi öbektir. Öbek altı küçük izciden meydana gelir. İzci ünitesinde en küçük izci birliği obadır. Bir oba altı-sekiz kişiden oluşur. Ergin izci ünitesinde ise en küçük izci birliği ekiptir. Ekip dört-altı ergin izciden oluşur.

En az üç ve en çok altı ünite biraraya gelerek grup meydana getirirler. Gruplar ünitelerde olduğu gibi, il ve ilçe izci kurullarınca tescil edilirler. Grup, küçük izci, izci, ergin izci ünitelerinin biraraya gelmesiyle oluşur. Grubu oluşturan ünitelerin liderleri kendi aralarından en az branş kursu görmüş bir lideri bir yıl süre için grupbaşı olarak seçer.

Arma

Madde 11 - İzcilik Teşkilatının arması Ek'teki Şekil-1'de gösterildiği gibidir.

İzci Selâmı

Madde 12- İzci selâmı, Ek'teki Şekil-2'de gösterildiği gibi sağ elin baş parmağının küçük parmağın üzerine konması, diğer üç parmağın bitişik ve dik tutulması ile omuz hizasında izci selâmı verilir.

Kep ile selâmlamada, Ek'teki Şekil-3'te gösterildiği gibi işaret parmağı alnın sağ üst hizasında kepin kenarına değdirilir.

İzci üniforması giymiş bulunanlar, birbirlerini rütbe ve sıraya bakmadan selâmlar, üniformalı izciler, and içilirken, millî bayraklar geçerken veya serene çekilirken, devlet başkanları ve büyükleri geçerken, millî marşlar çalınırken veya söylenirken, cenaze geçerken, esas duruşa geçerek selâm verirler. Topluca bir yerde dinlenen veya yürüyüş kolunda olan izciler selâm vermezler, sadece başlarında bulunan lider selâm verir. Karşılıklı yürüyüş sırasında durarak selâm verilmez.

Geçit törenleri ile bayrak törenlerindeki geçiş ve selâmlamalar özel talimat ile belirlenir.

Tokalaşma

Madde 13 - Birbirleri ile tokalaşan her basamaktaki izci ve liderler sol elleri ile tokalaşırlar.

Kıyafet

Madde 14 - İzcilik faaliyetlerine özel talimatta belirlenmiş üniforma ile katılınır. Basamakların üniforma ve birlikte kullanılan izci kemeri, kep, bere, fular, arma ve işaretleri özel talimatında belirlenir.

Üniteler

Madde 15 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki izcilik çalışmaları, il ve ilçe izci kurullarınca tescil edilmiş ünitelerde yürütülür. Ünite tescil fişleri Bakanlıkça onaylanarak ünite çalışmaları başlatılır. Ünite tescil işlemlerinin yapılması, tescil formlarının biçimi ve onaylanma şekli Bakanlıkça belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kuruluş ve Birimler
Koruyucu Başkan

Madde 16 - İzcilik Teşkilatının Koruyucu Başkanı Cumhurbaşkanı, Teşkilât Başkanı ise Millî Eğitim Bakanıdır.

Görevliler ve Birimler

Madde 17 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik teşkilatı; nitelik ve görevleri aşağıda belirtilen Daire Başkanlığı, Genel Kurul, Program ve Eğitim Komisyonu, Baş İzcilik, Baş İzci Yardımcılığı, Merkez Önderliği, İl ve ilçe Teşkilatı gibi görevli birimlerden meydana gelir.

Daire Başkanlığının İzcilikle İlgili Görevleri

Madde 18 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Daire Başkanlığının izcilikle ilgili görevleri şunlardır;

a) Diğer ülkelerdeki izcilikle ilgili etkinlikleri ve gelişmeleri izlemek,

b) Genel Kurul gündemini hazırlamak,

c) Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik teşkilatı adına kamp, kurs, seminer, konferans, kongre, genel sempozyum gibi uluslararası etkinliklere katılacak temsilcileri seçmek,

d) İzcilik çalışmalarının ilgili mevzuat ve kalkınma planlarıyla belirlenen hedeflere uygun nitelikte gelişmesini ve gerçekleşmesini sağlayıcı önlemleri almak,

e) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında izci üniteleri kurulmasını sağlamak, bunların çalışmalarını denetlemek, yönlendirmek, gerektiğinde ünite tescillerini iptal etmek,

f) İzcilik çalışmalarının gerektirdiği geçici ve sürekli kamp yerlerini sağlamak ve tesislerini kurmak, çalıştırmak, şûra, kurs, seminer, panel, sempozyum, izci yürüyüşleri düzenlemek ve yeni projeler üretmek,

g) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki izcilik çalışmalarını geliştirmek, ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla izci evleri açmak, izci evlerinin kuruluş, işleyiş ve yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yönerge ile belirlemek,

h) İzcilik çalışmaları ile ilgili yeni projeler oluşturmak.

Genel Kurulun Teşekkülü

Madde 19 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Genel Kurul; Bakan, Müsteşar, ilgili Müsteşar Yardımcısı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden birer temsilci, Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı, İzcilik Şube Müdürü, baş izci, baş izci yardımcıları, program ve eğitim komisyonları üyeleri, il izci kurulu başkanları, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları izcilik teşkilatında görev alan üç veya dört tahta işaretli izci liderleri, Bakanlıkça davet edilecek iki tahta ve altın yonca işaretli branş kursu görmüş sertifikalı 30 izci lideri ve 30 ilçe izci kurulu başkanı ile 5 il ve 5 ilçe milli eğitim müdüründen oluşur.

Genel Kurulun Toplanması

Madde 20 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Genel Kurul, Bakanın çağrısı üzerine iki yılda bir olağan toplantısını yapar. Kurul, Bakanın başkanlığında toplanır. Bakanın katılmaması halinde Kurula Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul gündemi, çalışma esas ve usulleri Daire Başkanlığınca belirlenir. Daire Başkanlığının önerisi üzerine Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 21 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Baş izcinin sunduğu, geçmiş döneme ait çalışma raporunu görüşmek.

b) Program ve Eğitim Komisyonunun yedi asil ve yedi yedek üyesini seçmek.

c) Daire Başkanlığı ile Program ve Eğitim Komisyonunca usulüne uygun gösterilecek adaylar arasından baş izci adaylarını seçmek.

d) İzciliğin geliştirilmesi için ileri sürülen düşünceleri, bu konuda verilen raporları incelemek ve karara bağlamak.

e) İzcilik çalışmalarında karşılaşılan sorunlar üzerinde tartışmalar yapmak, çözümleri konusunda tavsiye kararları almak.

f) İzcilikle ilgili hazırlanacak mevzuat taslakları konusunda görüş bildirmektir.

Program ve Eğitim Komisyonu

Madde 22 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Program ve Eğitim Komisyonu; baş izci, baş izci yardımcıları, izcilik şube müdürü, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen iki uzman ve seçimle gelen yedi asıl üyeden oluşur. Komisyon, Daire Başkanının çağrısı ile yılda iki kez toplanır. Program ve Eğitim Komisyonu toplantılarına baş izci, baş izcinin olmadığı durumlarda kıdemli baş izci yardımcısı başkanlık eder. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oy kullandığı yönde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları tavsiye niteliğinde olup Bakan Onayı ile kesinleşir.

Program ve Eğitim Komisyonunun Görevleri

Madde 23 - Program ve Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İzciliğin gelişmesini sağlayacak kısa ve uzun vadeli plân ve uygulama programlarını hazırlamak,

b) Genel Kurul gündemini hazırlamak,

c) Dünya izcilik olaylarını izlemek,

d) Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik teşkilatı adına uluslararası kongre ve konferanslara katılacak temsilcileri seçmek.

e) Teşkilât ihtiyaçlarına göre teşekkül ettirilecek alt komiteler, kurullar ve önderliklerde gönüllü olarak çalışacak üyeleri seçmek,

f) Genel Kurula sunulmak üzere mevzuat taslaklarını hazırlamak,

g) Baş izci olmak için başvuran adayları Genel Kurula sunmak.

Baş İzcinin Seçimi

Madde 24 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Genel Kurulda en çok oy alan aday 2 yıl süreyle baş izci seçilir. Baş izcinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda yerine en kıdemli yardımcısı vekalet eder. Baş izci, baş izci yardımcıları, program ve eğitim komisyonu üyeleri izcilik prensiplerine ve ilgili mevzuata aykırı davranmaları durumunda Bakan Onayı ile görevlerinden alınırlar.

Baş İzci, Baş İzci Yardımcıları ile Program ve Eğitim Komisyonuna Seçileceklerde Aranan Şartlar

Madde 25 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Baş izcilik, baş izci yardımcılığı ile program ve eğitim komisyonu üyeliğine seçileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üç veya dört tahta işaret kursuna katılmış ve sertifika almış olmak,

b) İzcilik çalışmalarında son dört yıl faaliyetlere katılmış olmak,

c) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olmak ya da bu birimlerden emekliye ayrılmış olmak,

d) Görev süresinin son üç yılında olumlu sicil almak, aylıktan kesme ve daha ağır disiplin cezası almamış olmak,

e) Ayrıca baş izci için 40 yaşını doldurmuş olmak.

Baş İzci Olmak İçin Müracaat

Madde 26 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Baş izci olmak için Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce bir dilekçeyle Daire Başkanlığına başvurulur. Başvurular incelenerek, baş izci olma şartlarını taşıyanlar Daire Başkanlığınca baş izci adayı olarak Genel Kurula teklif edilmek üzere program ve eğitim komisyonuna sunulur.

Baş İzcinin Görevleri

Madde 27 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Baş izcinin görevleri şunlardır;

a) Program ve eğitim komisyonu toplantılarına başkanlık etmek,

b) Bakanlıkça açılan tahta işaret ve altın yonca kurslarında başarılı olanların sertifikalarını kurs müdürü ve Daire Başkanı ile birlikte imzalamak,

c) Katıldığı izcilik etkinlikleri hakkında Daire Başkanlığına rapor vermek,

d) Genel Kurul üyeleri arasından biri bayan olmak üzere iki baş izci yardımcısını seçmek,

e) İzciliğin geliştirilmesi ile ilgili projeler hazırlamak.

Baş İzci Yardımcılarının Görevleri

Madde 28 - Baş izci yardımcılarının görevleri; baş izcinin verdiği görevleri yapmak, Program ve Eğitim Komisyonu toplantılarına katılmaktır.

Merkez Önderleri

Madde 29 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Merkez önderleri; Program ve Eğitim Komisyonunca en az iki tahta işaret ve altın yonca kursu gören ve başarılı olarak sertifika alan izci liderleri arasından iki yıllığına seçilirler. Merkez önderleri şunlardır;

a) Merkez küçük izci önderi,

b) Merkez izci önderi,

c) Merkez ergin izci önderi.

Merkez Önderlerinin Görevleri

Madde 30 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Merkez önderlerinin görevleri şunlardır;

a) Program ve Eğitim Komisyonu toplantılarına katılmak,

b) Branş özellikleri doğrultusunda liderler ve izciler için eğitim programları geliştirmek ve bunları Program ve Eğitim Komisyonuna sunmak.

İl Teşkilatı

Madde 31 - il izci teşkilâtının koruyucu başkanı Validir.

İl İzci Teşkilatının Organları

Madde 32 - İl izci teşkilatının organları şunlardır:

a) İl genel kurulu

b) İl izci kurulu

c) İl izci önderleri

İl Genel Kurulun Teşekkülü

Madde 33 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İl Genel Kurulu; Vali, ilgili vali yardımcısı, milli eğitim müdürü, ilgili milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, il izci kurulu üyeleri, Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik etkinliklerinde görev alan 3 ya da 4 tahta işaretli eğitimci liderler, izci önderleri tescilli ünitelerin liderleri, varsa ünite lider yardımcılarından oluşur.

İl Genel Kurulunun Toplanması

Madde 34 - İl genel kurulu, il izci kurulunun önerisi ve valinin daveti üzerine iki yılda bir kasım ayında mevcut üyelerle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

İl İzci Genel Kurulunun Görevleri

Madde 35 - İl izci genel kurulunun görevleri şunlardır:

a) İl izci kurulunu seçmek.

b) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında izciliğin her kademesinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli kararları almak.

c) İl Genel Kurulu toplanınca kendi içinden bir divan başkanı ve iki katip üye seçmek.

İl İzci Kurulunun Teşekkülü

Madde 36 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İl izci kurulu; İl genel kurulunca eğitimci liderler, eğitimci lider yardımcıları, tescilli ünite liderleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul üyeleri kendi aralarında ilk iş günü toplanarak görev bölümü yaparlar. İl izci kurulu üye seçimleri, seçimlerin nasıl yapılacağı, çalışmaları, planlamaları, yönetimi, denetimi ve geliştirilmesi ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

İl İzci Kurulunun Toplanması

Madde 37 - İl izci kurulu, kurul başkanının daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan kurul üyelerinin, üyeliği düşer, yerine sırasıyla yedek üyelerden alınır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

İl İzci Kurulunun Görevleri

Madde 38 - İl izci kurulunun görevleri şunlardır:

a) İldeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının izcilik faaliyetlerini yerinde izlemek, görmek ve rehberlik etmek.

b) İzciliğin gelişmesi için gerekli önlemleri almak.

c) Ünite ve grupların tescil işlemlerini yapmak.

d) İl düzeyinde kamp, kurs, seminer, sosyal yardım ve çevre koruma ve düzenlemesi, spor ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenlemek.

e) İzcilerin milli ve mahalli bayram ve günlere katılmalarını sağlamak,

f) Liderlik Temel Kursu ile obabaşı ve uzmanlık kursları açmak.

g) İkinci yıl sonunda faaliyetlerle ilgili ve mali raporu hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

h) Bakanlıktan gelen emir ve direktifleri yerine getirmek.

ı) İzcilerin katılmasıyla çay, kermes, balo ve eğlenceler düzenlemek.

İl İzci Önderleri

Madde 39 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İl izci önderleri şunlardır;

a) Küçük izci önderi,

b) İzci önderi,

c) Ergin izci önderi.

İl İzci Önderlerinin Görevleri

Madde 40 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İl izci önderlerinin görevleri şunlardır;

a) Basamağındaki liderlere rehberlik etmek,

b) Basamağı ile ilgili merkez önderlerinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

c) Basamağındaki izciliğin gelişmesi için il izci kuruluna teklifte bulunmak,

d) Çeşitli nedenlerle izciliği bırakan izci liderlerini teşvik etmek, bunların izciliğe dönüşlerini sağlamak,

e) İl izci kurulu toplantılarına katılmak.

İlçe Teşkilâtı

Madde 41 - İlçe izci teşkilâtı başkanı ilçenin kaymakamıdır.

İlçe İzci Teşkilatının Organları

Madde 42 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İlçe izci teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur;

a) İlçe izci genel kurulu,

b) İlçe izci kurulu,

c) İlçe izci önderlikleri.

İlçe İzci Genel Kurulu

Madde 43 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İlçe izci genel kurulu; Kaymakam, belediye başkanı, ilçe milli eğitim müdürü, ilgili şube müdürü, ilçe izci kurulu üyeleri, tescilli ünitelerin liderleri varsa ünite lider yardımcıları ve Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik etkinliklerinde görev alan 3 ya da 4 tahta işaretli liderlerden oluşur.

İlçe İzci Genel Kurulu Toplantısı

Madde 44 - İlçe izci kurulunun teklifi ve kaymakamın daveti üzerine iki yılda bir Ekim ayında toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

İlçe Genel Kurulunun Görevleri

Madde 45 - İlçe genel kurulunun görevleri şunlardır:

(23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle (a) bendi eklenmiş, eski (a) bendi (b) bendi olarak, (b) bendi (c) bendi olarak değiştirilmiştir.)

a) İlçe izci genel kurulunu yönetmek üzere kendi içinden bir divan başkanı ve iki katip üye seçmek.

b) İlçe izci kurulunu seçmek.

c) İlçedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında izciliğin her kademesinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbir ve kararları almak.

İlçe İzci Kurulu

Madde 46 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İlçe izci kurulu, ilçe genel kurulu tarafından eğitimci liderler, eğitimci lider yardımcıları, tescilli ünite liderleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Seçilen kurul üyeleri ilk iş günü toplanarak kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Yeterli sayıda izci ünitesi bulunmayan ve bu nedenle seçim yapamayan ilçelerde kaymakam ilçe milli eğitim müdürünün görüşünü alarak, bir izci liderini ilçe izci kurulu başkanı olarak görevlendirir. İlçe izci kurulunun seçimlerinin nasıl yapılacağı, planlamaları, çalışmaları, yönetimi, denetimi ve geliştirilmesi ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

İlçe İzci Kurulunun Görevleri

Madde 47 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İlçe izci kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) İlçe izci kurulunun yıllık faaliyet programını hazırlamak, uygulamak, il izci kuruluna bilgi vermek,

b) Tescilli ünitelerin ilçe faaliyet programına katılımlarını sağlamak,

c) Ünite sayısını artırıcı çalışmalar yapmak,

d) İki yıllık çalışma ve bütçe raporlarını Genel Kurula sunmak,

e) Ünite ve grupların tescillerini yapmak.

Okul İzcilik Kolu

Madde 48 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İzci Lideri Yetiştirme İle İlgili Hükümler
Açılacak Kurslar

Madde 49 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Bakanlıkça ihtiyaca göre aşağıda belirtilen kurslar açılır;

a) Liderlik Temel Kursu,

b) Kümebaşı Kursu,

c) Oymakbaşı Kursu,

d) Ocakbaşı Kursu,

e) Özel Beceri Kursları,

f) Tahta İşaret Kursları;

1) İzci Tahta İşaret Kursu,

2) Küçük İzci Tahta İşaret Kursu,

g) Altın Yonca Kursu,

h) Ulusal Lider Yetiştirici Kursu (üç tahta),

ı) Uluslararası Lider Yetiştiricisi Kursu (dört tahta),

j) İhtisas Kursları.

İzci lideri yetiştirme kurslarının açılması, programları yönetimi, sınav şekli ile sınav ve kurslara katılma koşulları Bakanlıkça belirlenir. Her kademede açılan kursun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

Basamak Değiştirme

Madde 50 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Herhangi bir basamakta liderlik yaptıktan sonra basamak değiştirmek isteyenler, girecekleri branşın kursuna katılmak ve başarılı olmak zorundadırlar. Branş kursu görülmeden basamak değiştirilmez. Tahta işaret ve altın yonca kursu işaretine sahip olanlar basamak değiştiremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM


İzcilik Nişanları
Verilecek Nişanlar

Madde 51 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) İzciliğe hizmeti geçen liderler ile örnek davranışlarda bulunan izcilere aşağıda yazılı nişanlar verilir;

a) Örnek izci Nişanı: Davranışları ve izcilik çalışmalarındaki başarıları ile ünite lideri ve grupbaşı üzerinde olumlu etki bırakan izcilere grupbaşının veya ünite liderinin teklifi üzerine il veya ilçe izci kuruluna verilir.

b) Teşekkür Nişanı: İzciliğe hizmet etmiş, çalışmaları ile izciliğin geliştirilmesine katkıda bulunmuş olan kişilere Daire Başkanlığınca verilir. Bu nişanı almak için izci lideri olma şartı aranmaz.

c) Hayat Kurtarma Nişanı: Kendi hayatını tehlikeye atarak bir başkasının hayatını kurtarmış olduğu saptanan izci veya liderlere verilir. Hayat kurtarma nişanı; eylem, yöresel izcilik faaliyetlerinde veya il içerisinde gerçekleşmiş ise il izci kurulunca; merkez teşkilatınca düzenlenen izcilik faaliyetlerinde gerçekleşmiş ise Daire Başkanlığınca verilir.

d) Uzun Hizmet Nişanı: Aşağıda belirtilen şartları taşıyanlara Daire Başkanlığınca verilir.

1) Teşekkür nişanı almış olmak,

2) Son üç yıl içinde disiplin cezası almamış olmak,

3) İzcilik faaliyetleri dolayısıyla Bakanlık, Valilik veya Kaymakamlıkça teşekkür, takdir veya aylık ile ödüllendirilmiş olmak,

4) İzcilik teşkilatına 15 yıl veya daha fazla hizmet etmiş olmak,

e) Onur üyeliği: Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen şartları taşıyanlara verilir.

1) Dört tahta işaret sertifikasına sahip olmak,

2) Uzun hizmet nişanı almış olmak,

3) 25 hizmet yılını başarıyla tamamlamış olmak,

4) İzci lideri olmadığı halde izciliğin gelişmesine katkıda bulunmuş, bu çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdirle ödüllendirilmiş olmak.

Kendisine nişan verilenlere, nişanlarıyla birlikte matbu beratları da verilir. Nişanların şekli, rengi, kullanma yer ve zamanları ile diğer hususlar Daire Başkanlığınca belirlenir.

Tahta işaret kursunu başarı ile bitirenler iki tahta işareti, altın yonca kursunu başarı ile bitirenler ise altın yonca işareti takarlar. Üç ve dört tahta işaret kurslarını başarı ile bitirenler de üç ve dört tahta işareti takarlar.

ALTINCI BÖLÜM


Çeşitli Hükümler
Disiplin İşlemleri

Madde 52 - İzcilik çalışmalarında olumsuz davranışlarda bulunan lider ve yöneticiler hakkında; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri, izciler hakkında ise bağlı bulundukları okulların disiplin yönetmeliği hükümleri gereği işlem yapılır.

İl ve İlçe İzci Kurullarının Görevden Alınması

Madde 53 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Yapılan denetimler sonucu tutum ve davranışlarında mevzuata aykırılık tespit edilenlerle, emirlere uymamayı alışkanlık haline getiren il ve ilçe izci kurulu başkan ve üyeleri mülki amirlerce veya Bakanlıkça görevlerinden alınırlar.

Çalışma Yeri

Madde 54 - İl ve ilçe izci kurullarına millî eğitim müdürlüklerince çalışma yeri verilir. Haberleşme, yazışma gibi hizmetler bağlı oldukları kurumca yürütülür.

Denetleme

Madde 55 - İl ve ilçe izci kurulları ve ünite çalışmaları millî eğitim müdürlüklerince denetlenir.

Kamp Açılması

Madde 56 - (23550 sayılı, 11.12.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik madde) Küçük izci, izci, ergin izci mahalli, merkez, ulusal ve uluslararası kamplarının açılması Bakanlıkça belirlenir.

Törenler

Madde 57 - And içme töreni, kümeden oymağa ve oymaktan ocağa geçiş, bayrak ve kamp ateş törenleri özel talimatları ile düzenlenir.

Uluslararası Faaliyetler

Madde 58 - Yurt dışında yapılacak olan konferans, seminer, toplantı, kamplar milletlerarası faaliyetlerde görev alacak ve gönderileceklerin seçimi ve izin işlemleri Bakanlıkça yapılır. Bakanlık bu faaliyetlerde yeterli sayıda personelle temsil edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM


Son Hükümler
Yürürlük

Madde 59 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 60 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.