MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR TİP YÖNETMELİĞİ
MEB Karar Numarası ve Tarihi: 334 - 7.8.2001
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973 / 625 - 8.6.1965
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: Eylül 2001 - Sayı: 2528

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler Kuruluş

Madde 1- Özel .......................................................................Kursu ........................... ............................................................ kuruculuğunda ....................................................... ............................................................ adresinde kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Özel ........................................... kursunun işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik, Özel ........................................................Kursuna ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 4- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Millî Eğitim Müdürlüğü: Özel kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

c) Kurs: Yaygın eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren özel ........................................... kursunu,

d) Kurucu: Kursun sahibini,
e) Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f) Genel Müdür: Özel .................................................. kurumlarının genel müdürünü (Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim kurumlarının adları yazılacak),

g) Müdür : Özel ................................................. Kursu müdürünü,

h) Uzman Öğretici : Alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

ı) Usta Öğretici: En az orta öğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

i) Kursiyer: Kuruma kayıt olan kursiyerleri,
j) Program: Kurumların bünyesinde açılan ve değişik ders veya meslek konularını kapsayan Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan öğretim programlarını,

k) Grup: Yaş, eğitim veya bilgi düzeyine göre oluşturulan sınıfı,

I) Program Süresi: Öğretim programında belirtilen sınıfı,

m) Haftalık Ders Çizelgesi: Gruplara göre, derslerin yapılacağı gün ve saatleri gös teren çizelgeyi,

n) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,
o) Dönem Plânı: Bir dönemde konuların haftalara dağılımını gösteren çizelgeyi ifade eder.

Kursun Amacı
Madde 6- Kursun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak kişilerin; sosyal, kültürel ve meslekî alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kursta Görevlendirilecek Personel

Madde 7- Kursta;

a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,

c) Öğretmen,

d) Uzman öğretici ve/veya usta öğretici,
e) Gerekli koşullar oluşturulduğunda, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

f) Diğer Personel görevlendirilir.

Görevlendirme

Madde 8- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 625 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri hükümlerine göre; yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personele çalışma izni verilir.

Çalışma izni verilen personelin, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir. Görevlendirilecek öğretmenlerin; dersine gireceği öğrencinin düzeyine göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programlarına ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar'a göre gerekli nitelik ve koşulları taşımaları gerekir.
Bakanlıkça çalışma izni verilen yöneticilerle valilikçe çalışma izni verilen; öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler dışındaki diğer personelde;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanun'un uygulanmasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,

c) Kamu haklarından yoksun olmamak,
d) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almak

koşulları aranır.

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Kurucu veya kurucu temsilcisi, kursun bilimsel ve çağdaş bir eğitim ortamında yapılmasını sağlar. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi, gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli sayıda personelin istihdamı, araç-gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi konularda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a) Her yıl kursun malî bütçesini düzenler.

b) Kursun malî konulardaki işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

c) Eğitim-öğretimin aksatılmadan yürütülebilmesi için araç-gereci sağlar ve gerekli önlemleri alır.

d) İşlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

e) Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılır, öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

f) Kursta görevlendirilecek; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile diğer personelin çalışma izni onayları ve toplu onayları için gerekli önlemleri alır.

g) İzin kullanacak; yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personele, izine ayrılabilmeleri için genel müdür veya müdürle birlikte muvafakat verir.

h) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun'unda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar.

ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükmüne göre genel müdür ve müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlar. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, kursun eğitim-öğretim işlerine karışamaz.

Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10-Genel müdür, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda, kurstaki eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, yetiştirilmesi, başarının artırılması yönünde gerekli önlemleri almak ve uygulatmakla görevlidir. Genel müdür, göreviyle ilgili hizmetlerde resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b) Öğretmenlik nitelik ve koşullarını taşıması ve kursta branşında ders bulunması hâlinde 6 saatten fazla olmamak kaydıyla ders okutabilir.

c) Kursta görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin eğitim, bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

d) Kursun eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

e) Personelin, kurum müdürünce verilecek izin belgesini onaylar.

f) Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

g) Kursta görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar, sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

h) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan ders dışı etkinlikleri denetler.

ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

i) Kursta görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Ayrıca; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerde kendisine verilen görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği görevi olmayan genel müdür, kursun malî işlerine karışmaz.

Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.

Müdür ve Müdür Yardımcısı Görevlendirilmesi
Madde 12- Kurslarda; aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıyanlar, müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir:

a) Alanında öğretmen olmak.

b) Alanında yüksek öğretim kurumu mezunu olmak.

c) Yüksek okul mezunu olup ilgili alanda belgesi olmak.

Ancak, bu özelliklerde yönetici adayı bulunamaması durumunda, yüksek öğretim kurumu mezunları, ders okutmamak koşuluyla görevlendirilebilir.

Bakanlıkça verilen kurum kontenjanı 150 kursiyere kadar olan kurslarda, bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Kontenjanı 150 kursiyerden fazla olan kurslarda ise bir müdür yardımcısının görevlendirilmesi zorunludur. 150'den sonraki her 500 kursiyer için ayrıca bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 13- Kurs müdürü, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda kursun yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlanmasından ve yürütülmesinden; kurucu veya temsilcisine, genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:
a) Kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim niteliğinin yükseltilmesi yönünde önlem alır ve uygular.

b) Kursta görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge'ye göre sicil raporlarını doldurur ve valiliğe gönderir.

c) Yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici ile diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili işleri yürütür.

d) Kursta görevli aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işleri yürütür.

e) Kursta görevlendirilecek; yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerle diğer personelin toplu onaylarıyla çalışma izni onaylarını zamanında alır.

f) Kursta çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

g) Resmî makamlara karşı kursu temsil eder.

h) Kurs bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler, gereğini yapar.

ı) Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim etkinliklerini plânlar ve görev bölümü yapar. İzin alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.

i) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.

j) Kursta görevli; yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğer personelin yetişmelerini sağlar. Yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin; bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için önlem alır.

k) Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, kurs bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

I) Kursta görev yapan öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışmalarını plânlı olarak yapmalarını sağlar, dönem plânını, uygulama dersi varsa buna ilişkin plânlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylar.

m) Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlere ait gerekli araç-gereçleri kontrol eder, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

n) Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyan müdür, yönetim görevini aksatmamak koşuluyla haftada en çok aylık karşılığı 6 saat ve ders saati ücreti karşılığı 6 saat olmak üzere en fazla 12 saat ders okutabilir.

o) Öğretim yılı başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

ö) Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturur.
p) Kursta müdür yardımcısı bulunması durumunda; müdür, yönetim veya eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili görevlerden birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda görevin yapılmasıyla ilgili müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

r) Öğretmenlerin nöbet çizelgelerini hazırlar.

s) Tebliğler Dergisi'nin yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerce okunup ilgili bölümün imzalanmasını sağlar.

ş) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

t) Müdür; müdür yardımcısı, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ile diğer personelin sicil ve disiplin amiridir.

u) Kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve kazalara karşı gerekli önlemleri alır.

ü) Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde bu Yönetmelikte, genel müdüre verilen yetki ve görevleri de kullanır.

v) İzin kullanacak personele, kurucu ve genel müdürün bilgisi dahilinde izin belgesi düzenler.

y) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmeliklerde ve genelgelerde kendilerine verilen diğer görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan kurs müdürü, kurumun malî işlerine karışmaz.

Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 14- Müdür yardımcıları, müdürün vereceği görevleri yapar. Kurs müdürünün izinli bulunduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli "Olur" alınmak koşuluyla en kıdemli müdür yardımcısı müdürün yetki ve sorumluluklarını kullanır.

Öğretmen, Uzman Öğretici ve Usta Öğreticilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, okutacakları dersin öğretiminden sorumlu olup bu sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a) Kursiyerlerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, eğitimin niteliğini yükseltmesi ve başarının artırılması için gerekli önlemleri almak ve uygulamak.

b) Ders plânlarında; her türlü sınav ve uygulama zamanlarını da belirterek iki nüsha olarak hazırlayıp kurs müdürünün onayına sunmak, onaylanan ders plânlarının birer suretini dosyalayıp saklamak.

c) Derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders defterine yazıp imzalayarak öğrencilerin yoklamalarını yapmak.

d) Öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak, toplantı gündemiyle ilgili görüş ve düşüncelerini bildirmek ve oyunu kullanmak.

e) Ders plânına göre derse hazırlıklı girmek.
f) Ders dışı zamanlarda kursun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılmak, kanun, yönetmelik ve genelgelerle belirlenen ödevleri yapmak.

g) Eğitim-öğretimde, kursiyerlere kılavuzluk etmek, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olmak.

h) Kurs müdürünce plânlandığı şekilde nöbet tutmak. Nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazmak.

ı) Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olmak.
i) Tebliğler Dergisi'ni okumak, eğitimdeki gelişmeleri izlemek ve ilgili bölümü imzalamak.

j) Yıl sonunda okuttuğu dersle ilgili işlediği konular, yaptığı etkinlikler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili bir rapor hazırlamak ve müdüre vermek.

k) Eğitim-öğretim bakımından müdüre karşı sorumluluğunu yerine getirmek.

Diğer Personel
Madde 16- Kurslarda gerekli görüldüğünde, yeterli sayıda memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel, görevlendirilir. Bu personel, yönetimin vereceği görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kursiyer Kaydı, Eğitim-Öğretim

Kayıt Kabul Esasları

Madde 17- Kurslara; en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. İlköğretim çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler, kursa alınmaz.

Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz.

Kurslar arasında kursiyer nakli yapılamaz.

Kayıt Kabulde İstenecek Belgeler

Madde 18- Kursa kaydı yapılacak kursiyerlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdanı örneği.

b) Öğrenim belgesi veya örneği.
c) Kurs öğretim programının özelliklerine göre istenecek diğer belgeler. Bu belgelerin aslı görülerek kurs müdürlüğünce onaylanabilir.

d) Dört adet vesikalık fotoğraf.
Yabancı uyruklu öğrenciler için; Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğretim Programı
Madde 19- Kurs programları Bakanlıkça onaylanır. Onaylanmamış programlar uygulanmaz.

Onaylanmış programların dışındaki alanlarda eğitim vermek isteyen kurumlar, ilgili mevzuata göre hazırladıkları programları Bakanlığın onayından sonra uygulayabilirler.

Kurslarda:

a) Bakanlıkça onaylanan veya tavsiye edilen,

b) Bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan resmî kurum ve kuruluşların, eğitim öğretim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülüp Tebliğler Dergisi'nde duyurulan,

ders kitabı ve eğitim araçları kullanılır.
Ayrıca, kurslarda uluslar arası anlaşmalarla kabul edilen ve taraf ülkelerce kullanılması zorunlu olan programlar, ders kitabı ve eğitim araçları kullanılır.

Dönem
Madde 20- Süresi iki ay ve daha az olan programlar için dönemin başladığı tarihten itibaren başlangıcından sonraki 7 gün, süresi iki aydan çok olan programlarda ise 15 gün içinde, bir dönemde eğitime alınacak olan kursiyer listeleri kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verilir.

Yabancı dil ve bilgisayar programı uygulayan kurslarda, kurum müdürlüğünce yapılan düzey belirleme sınavı sonucu kaydedilen kursiyerlere ait listeler de kursiyerin eğitime başlama tarihinden sonra 7 gün içinde kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verilir.

Kursiyer kayıtları, bu Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre yapılır.

Grup

Madde 21- Her dönemde eğitime başlayan kursiyerler; kursun özelliği, yaş, öğrenim düzeyi, bilgi veya gereksinimlerine göre gruplandırılır. Kurslarda her dönemde birden fazla grup açılabilir. Grupların öğrenim süresi, öğretim programında tespit edilen süreden az olamaz.

Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ders plânlarını, her dönemin başında, kurum müdürüne onaylatırlar.

Yönlendirme
Madde 22- Kursta, kursiyerlerin almış oldukları kurs bitirme belgesi, hangi alanlarda çalışabileceklerinin belirtildiği "Yönlendirme Servisi" kurulabilir.

Kurullar
Madde 23- Kurslarda, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin katıldığı öğretmenler kurulu ile disiplin kurulu oluşturulur.

Günlük Çalışma Saatleri
Madde 24- Kursların günlük çalışma süresi 7.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılır. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir.

Kurslarda resmî bayram günlerinde öğretim yapılmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Madde 25- Kurs programı sonunda, kursiyerlerin başarısını saptamak amacıyla kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurs bitirme sınavı yapılır.

Kurs bitirme sınavlarıyla ilgili esaslar; Bakanlıkça, kursun özelliğine göre belirlenir. Sınava gireceklerin listesi, sınavdan 10 gün önce kursun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir. Kurs bitirme sınavında başarı gösterenlere "Kurs Bitirme Belgesi" verilir. (EK:1)

Kurs bitirme belgesi, kurs müdürü ile millî eğitim müdürü tarafından imzalanır.

Kurs bitirme sınavına girmeyen, eğitimi tamamlamayan veya devamsızlık nedeniyle kurstan ayrılanlara, kurs müdürlüğünce EK-2'ye uygun "Kursa Katılım Belgesi" verilir.

Değerlendirme, 100 puan üzerinden aşağıdaki ölçütlere göre yapılır. Buna göre;

0 - 44 puan alanlar, Başarısız, 45 - 69 puan alanlar, Orta,

70 - 84 puan alanlar, İyi,
85 - 100 puan alanlar, Pekiyi olarak değerlendirilir.

Devam-Devamsızlık
Madde 26- Kursa devam edilmesi esastır. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5'in den fazla devam etmeyen kursiyerler sınava alınmazlar.

Özürlerinden dolayı devam süresini tamamlamayan ve özrünü kurum müdürlüğüne süresi içinde belgelendiren kursiyerler, devam edemedikleri konular için izleyen dönemde, müdürlükçe yapılan plânlamaya göre eğitimlerini tamamlarlar ve yapılan ilk sınava alınırlar.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Etkinlikler
Madde 27- Kurslarda öğretim dönemi içinde veya sonunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden izin alınarak kursiyerlerin çalışmalarını değerlendirmek üzere programlara ilişkin seminer, konfeksiyon, panel, sergi, defile, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlenebilir.

Kurs etkinliklerinin yanı sıra kurumlardaki eğitim-öğretimi aksatmamak koşuluyla programları valilikçe onaylanmış ve 20 saati geçmeyen seminerler de düzenlenebilir.

Haftalık Çalışma Saatleri
Madde 28- Kurs müdürlüğünce, her öğretim yılı için hazırlanan dönem plânları ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelge, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.

Aynı öğretim yılı içinde, dönem plânlarında ve haftalık çalışma çizelgesinde değişiklik yapılması durumunda, onay yenilenir.

Reklâm ve İlân

Madde 29- Kurslarda ilân ve reklâmlar, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 30 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.

Şubesi bulunan kurslar tarafından alınan reklâm izinleri, kursun aynı ildeki diğer şubeleri için de kullanılabilir.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 30- Kurs müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.

a) Defterler:

1- Kursiyer künye (kütük) defteri.

2- Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

3- Evrak zimmet defteri.

4- Ders ve kursiyer yoklama defteri.

5- Kurs bitirme belgesi defteri.

6- Teftiş defteri.

7- Demirbaş eşya defteri.

8- Öğretmenler kurulu karar defteri.

9- Disiplin kurulu karar defteri.

b) Dosyalar:

1- Dönem plânları dosyası.

2- Gelen ve giden yazılar dosyası.

3- Personel sicil dosyası.

4- Personel özlük dosyası (atama, izin, rapor ve benzeri).
5- Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerle ilgili dosya.

6- Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.

7- Sınav ve kurs bitirme belgesi işlemleriyle ilgili dosya.

8- Gizli yazılar dosyası.

9- Reklâm ve ilânlar dosyası.

10- Mevzuat dosyası.

11- Tebliğler Dergisi dosyası.
12- Kursiyer kayıt kabul dosyası.

13- İstatistik dosyası.

14- Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar dosyası.

15- Kursiyere kesilen fatura veya para makbuzlarına ilişkin belgeler dosyası.

16- Sivil Savunma dosyası.

Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla, yukarıdaki belge ve dosyaların ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

Belgelerin Saklanması

Madde 31- Kurs müdürlüğünce;

a) Dönem plânları, ders defterleri ve kursiyer yoklama defteri,
b) Sınavlarla ilgili yazışmalar (sınav sonuçları hariç),

c) İlânlarla ilgili yazışmalar,

d) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosyalar (millî eğitim müdürlüğüne gönderilen listeler hariç),

e) Kursiyer kayıt kabul dosyaları

kursiyerlerin kurumla ilişiğinin kesilmesinden sonra iki takvim yılı saklanır.

Diğer belgeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik Kartları

Madde 32- Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler kurstaki görevleri sırasında, örneğine uygun ve kurs müdürlüğünce onaylı kimlik kartını takmak zorundadırlar. (EK:3)

Kursiyerlere de, örneğine uygun kimlik kartı verilir. (EK:4)

Kılık-Kıyafet

Madde 33- Kurslarda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında; "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri, kurslarda öğrenim gören kursiyerler hakkında ise resmî yaygın eğitim kurumlarında uygulanan hükümler uygulanır.

Karma Eğitim
Madde 34- Kurslarda, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak karma eğitim yapılır. Ancak, öğretim programında zorunluluk bulunması durumunda, yalnızca kız veya erkek öğrenciler için kurs açılabilir.

Yıl Sonu Raporu
Madde 35- Kurs müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu, her yıl ağustos ayı içinde (EK:S) kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Aday Öğretmen, Uzman Öğretici ve Usta Öğreticiler
Madde 36- Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin görevlendirilmeleri ve adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili esas ve usuller, "Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge" esaslarına göre yürütülür.

Hizmet İçi Eğitim
Madde 37- Kursta görevli personel için; kurs müdürlüğü, valilik veya Bakanlıkça ''Hizmet İçi Eğitim" kursları düzenlenir.

Toplu Onay
Madde 38- Çalışma izin onayının geçerlilik süresi sona eren yönetici, öğretmen, uzan öğretici ve usta öğreticilerden görevlerine devam edecekler için, en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir. Bu onay, çalışma izni bitiş tarihinin iki ay öncesinden de alınabilir.

Kurs müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.

Kursiyer Ücretleri
Madde 39- Kursiyer ücretlerinin tespit ve tahsili "Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yapılır.

Ücretsiz Okutulacak Kursiyerler
Madde 40- Kursta ücretsiz okutulacak kursiyerler, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre tespit edilir.

Çıraklık Eğitimi Kapsamındaki Kurslar
Madde 41- Çıraklık eğitimi kapsamındaki mesleklerle ilgili kursları başarıyla tamamlayanlar, ilgili meslek dalında çıraklık eğitimi mevzuatında belirtilen iş yeri pratik çalışma süresini de tamamlayıp en yakın çıraklık eğitim merkezine başvuruda bulunduklarında kalfalık sınavına katılabilirler. Bu haktan yararlanmak için uygulanacak programın süresi de çıraklık eğitimi mevzuatında belirtilen süreden az olamaz.

Diğer Hususlar
Madde 42- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 43- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 10 Aralık 1990 gün ve 2327 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Özel Kurslar Tip Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 44- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetiminde kurs genel müdürü / kurs müdürü yürütür.