MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

Tarih: 23 Aralık 1990
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 16 Eylül 1991 - Sayı: 2343


Sayı: 90/2158-108585

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında memur, sürekli işçi ve sözleşmeli statüde görevli personel ile bu görevlerden emekliye ayrılan personeli kapsar.

Kimlik Kartı Verilmesi

Madde 3 - Bu Yönerge kapsamına giren personelden;

a) Merkez teşkilâtında görevli olanlar ile bu görevlerden emekliye ayrılanlara Savunma Sekreterliğince,

b) Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtında görevli olanlar ile bu görevlerden emekliye ayrılanlara kurum müdürlüklerince,

c) Taşra teşkilâtında görevli olanlar ile bu görevlerden emekliye ayrılanlara görevli oldukları veya emekliye ayrıldıkları il milliî eğitim müdürlüklerince,

personel kimlik kartı verilir.

Kimlik Kartlarının Temini

Madde 4 - Türk Standartları Enstitüsünce kabul edilen TS 8058/Mart 1990 sayılı standartta belirtilen özelliklere ve EK-1 örnekte yer alan bilgi başlıklarına uygun olarak hazırlanacak kimlik kartları, 3 üncü maddede belirtilen birimlerin talebi üzerine Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nca temin edilir. Buna dair işlem safahatı bu dairece belirlenerek ilgili birimlere duyurulur.

Kimlik Kartlarının Doldurulması

Madde 5 - (Değişik - T.D.: 2514 - Temmuz 2000) Kimlik kartları, nüfus kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak daktilo ile doldurulur. Emekliler için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartının Görevi bilgi başlığına, emekli olunan en son görev unvanı ile birlikte bulunması ve istenilmesi halinde, ilgililerin fiilen çalışmakta iken yararlandıkları en yüksek ek göstergeli görev unvanıda yazılır. Kimlik kartlarına 25.11.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'' hükümlerine uygun olarak son 6 ay içinde renkli fotoğraf yapıştırılır. Fotoğrafın sağ alt köşesi küçültülmüş soğuk damga ile mühürlenir.

Kimlik kartları, 3 üncü maddede belirtilen makamlarca başvuru tarihini izleyen bir gün içinde hazırlanır ve ilgililere imza karşılığı verilir.

Kimlik Kartlarının Zayiinde Uygulanacak Esaslar

Madde 6 - Kimlik kartlarını her ne suretle olursa olsun zayi edenler, zayi edilen kimlik kartlarının belge numarasına da yer vermek suretiyle 15 gün içinde görevli oldukları veya emekliye ayrıldıkları 3 üncü maddede belirtilen makamlara müracaat ederek kimlik kartlarının zayi edildiğini bildirmek ve adlarına yeni kimlik kartı düzenlenmesini istemekle yükümlüdürler.

Kimlik kartlarını zayi edenler, bu şekildeki yazılı müracaatları üzerine yeni bir kimlik kartı verilir. Yeni verilen kimlik kartı üzerinde ilgili için kaçıncı kez düzenlendiği hususu belirtilir.

Zayi edilen ve yeni düzenlenen kimlik kartlarının kime ait olduğu, düzenleyen makam, veriliş tarihi ve belge numarasına da yer verilmek suretiyle İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Kullanma Mecburiyeti

Madde 7 - Bu Yönerge çerçevesinde adlarına kimlik kartı düzenlenenler, tanınmaları açısından kimlik kartlarını;

a) Görevli oldukları kuruma girişlerinde yakalarına takmak ve görev süresince yakalarında bulundurmakla,

b) Kurum dışında, gerektiğinde yetkililere göstermekle,

yükümlüdürler.

Kayıt Mecburiyeti

Madde 8 - Kimlik kartı vermeye yetkili birimlerce, kimlik kartlarının personel adına düzenlenmesi sırasında, veriliş sırasına göre kaçıncı kimlik kartının kime verildiği hususu EK-2'de örneği gösterilen "Kimlik Kartı Tahsis Defteri"ne kaydolunur. Kimlik kartı tahsis defteri çalışan ve emekli olan personel için ayrı ayrı tutulur.

Kimlik kartı tahsis defterindeki sıra numarası, kimlik kartı üzerinde baş tarafına il trafik kodu eklenmek ve bundan (/) işareti ile ayrılmak suretiyle "BELGE NO" olarak yer alır. Merkez teşkilâtı personeli için il trafik kodu yerine "M" kısaltması, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilâtı için ise kurumlarınca tespit edilecek kurum ismi kısaltması yazılır.

Kimlik Kartlarının İadesi

Madde 9 - Kimlik kartları 3 üncü maddede belirtilen makamlarca;

a) Her ne suretle olursa olsun Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından ayrılanlardan,

b) Görevleri değişenlerden,

c) Kimlik kartı değişikliğini gerektiren yasal düzenlemelere bağlı olarak kendilerine yeniden kimlik kartı verilenlerden,

ç) Emekli iken tekrar Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan,

geri alınır.

Kimlik kartlarını iade etmeyenlerin bu kartları geçersiz sayılarak durum İçişleri Bakanlığına bildirilir ve buna dair bilgiler kimlik kartı tahsis defterine işlenir.

İade edilen ve zayi işlemi gördükten sonra ele geçirilen kimlik kartları, personelin adı ve soyadı ile belge numarası bir tutanakla tespit edilmek suretiyle imha edilir. Buna dair bilgiler kimlik kartı tahsis defterine işlenir.

Sorumluluk

Madde 10 - Bu Yönerge ile personel adına kimlik kartı düzenleme ve geri alma yetkisi verilenler buna dair işlemleri usülüne uygun olarak yürütmekten; kendilerine kimlik kartı verilenler bu kartlarını resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güveni gözönünde bulundurmak suretiyle kullanmaktan sorumludurlar.

Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde kişi lehine veya aleyhine sonuç doğuracak işlem tesis edemezler.

Kullanma Yasağı

Madde 11 - Bu Yönerge ile tespit edilen kimlik kartlarının yerine geçmek üzere başka birimlerce başka nitelikte ve şekilde kimlik kartı düzenlenemez, verilemez ve kullanılamaz. İade edilen, 6 ncı madde uyarınca zayi işlemi yapılan ve geçersiz sayılan kimlik kartları hiçbir şekilde yeniden kullanılamaz.

Geçici Madde: Kimlik kartı vermeye yetkili makamlarca bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde eski kimlik kartları yenileri ile değiştirilir. Değiştirilen eski kimlik kartları, üzerinde yazılı kod ve seri numarası ile personelin adı ve soyadı bir listede gösterilmek ve bir tutanağa bağlanmak suretiyle imha edilir.

Eski kimlik kartı bulunmayanlardan kimlik kartı bulunmadığına dair imzalı bir bildirim alınır.

Bu madde hükmü kendilerine kimlik kartı verilen emekliler hakkında isteklerine bağlı olarak uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 12 - Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kimlik kartları ile ilgili olarak yayımlanmış genelge, onay ve emirler yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönerge onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK : 1

Ön Yüzü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Ay-yıldız)

PERSONEL KİMLİK KARTI

Fotoğraf

S. Damga ADI :

SOYADI:

GÖREVİ:

SİCİL NO:

VER. TAR.:

BELGE NO.:

MEBSİS NO VER SEBEBİ:

KAÇINCI KEZ VER:

NOT: 1. Çalışan personel için hazırlanacak kimlik kartları; Türk Bayrağı; kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız, Türkiye Cumhuriyeti kısaltması (T.C.); kırmızı zemin üzerine beyaz yazı, başlık yazısı; lacivert zemin üzerine beyaz yazı, diğer bölümleri; beyaz zemin üzerine lacivert yazı ve çizgiler, ön ve arka yüzünde fon niteliğinde açık renk çizgilerden oluşan çok sayıda Millî Eğitim Bakanlığı amblemi,

2. Emekli personel için hazırlanacak kimlik kartları; Türk Bayrağı; kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız, Türkiye Cumhuriyeti kısaltılması (T.C.); kırmızı zemin üzerine beyaz yazı, başlık yazısı; gri zemin üzerine beyaz yazı, diğer bölümleri; beyaz zemin üzerine gri yazı ve çizgiler de, ön ve arka yüzünde fon niteliğinde açık renk çizgilerden oluşan çok sayıda Millî Eğitim Bakanlığı amblemi, olacak şekilde düzenlenir.


EK : 2

KİMLİK KARTI TAHSİS DEFTERİ

İLİ/KURUM ADI :

Sıra No

Adı Soyadı

Görevi

Sicil No

Mebsis No

Baba ve Ana Adı

Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Kayıt memurunun
İade, zayi ve geçersiz saymada

İl

İlçe

Mah. Köy

Cilt

Aile

S. No

Adı, Soy Sicil No

İmza

Açıklama

Kayıt Memurunun
Adı, Soy Sicil No
İmza

NOT : 1. Zayi edilen kimlik kartları için, bildirim belgesinin türü ve tarihi; iade edilen kimlik kartları için, iade edildoiği tarih; geçersiz sayılan kimlik kartları için ise, buna dair orayın tarihi ve sayısı AÇIKLAMA bölümüne kaydedilir.

2. Kayıt defteri üzerinde işlem yapan memur, tahsis, zayi, geçersiz sayma ve iade ile ilgili her bir işlem sonunda adı ve soyadı ile sicil numarası yazmak ve imzasını atmak zorundadır.