Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 3797 - 30.4.1992 / 657 - 14.7.1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 26 Temmuz 2000 - Sayı: 24121


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye kadrolarında görevli personelin; hizmet gerekleri, sicil, kıdem, liyakat ve kariyer esaslarına göre görevde yükselme yoluyla atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermayeye ilişkin; Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü, Basımevi Müdürü, (Ek ibare - R.G.: 18.6.2001 - 24436) "İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesi Başkanı, Baştabip, Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi", Huzurevi Müdürü, Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü, Hastane Müdürü, Tesis Müdürü, Kamp Müdürü, Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdür Yardımcısı, Basımevi Müdür Yardımcısı, (Ek ibare - R.G.: 18.6.2001 - 24436) "İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesi Başkan Yardımcısı, Baştabip Yardımcısı, Sağlık Eğitim Merkezi Baştabip Yardımcısı, Başhemşire", Huzurevi Müdür Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Eğitim Uzmanı, APK Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Raportör, Döner Sermaye Saymanı, Ayniyat Saymanı, Tekniker, Teknisyen, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Daktilograf, Memur, Santral Memuru, (Ek ibare - R.G.: 18.6.2001 - 24436) "Usta Öğretici", Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Kariyer; Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile döner sermaye kadrolarında görevli personelin, hizmet gerekleri ve koşullarına uygun olarak üst görevlere ilerleme olanağını,

c) Liyakat; Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevlerin gerektirdiği niteliklere sahip olmayı,

d) Bakanlık kadroları; Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile döner sermayeye ait personel kadrolarını,

e) Görevde yükselme; Bu Yönetmelikte belirtilen kadro görevlerine, aynı veya başka hizmet sınıflarından yine Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak atamaları,

f) Hizmet grubu; Benzer görev yapan unvanların gruplandırılmasını,

g) Alt hizmet grubu; Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Koşullarına İlişkin Hükümler

Görev Grupları

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamındaki Bakanlık personeli; Yönetim Hizmetleri Grubu, İdari Hizmetler Grubu, Teknik Hizmetler Grubu, Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Grubu ve (Düzeltme-R.G.:8.8.2000-24134) Hukuk - Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu olmak üzere altı ana görev grubuna, görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

A) Yönetim Hizmetleri Grubu;

a) Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü, Basımevi Müdürü, Huzurevi Müdürü, Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü, Hastane Müdürü, Tesis Müdürü, Kamp Müdürü, (Ek ibare - R.G.: 18.6.2001 - 24436) "İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesi Başkanı, Baştabip, Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi"

b) Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdür Yardımcısı, Basımevi Müdür Yardımcısı, Huzurevi Müdür Yardımcısı, (Ek ibare - R.G.: 18.6.2001 - 24436) "İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesi Başkan Yardımcısı, Baştabip Yardımcısı, Sağlık Eğitim Merkezi Baştabip Yardımcısı, Başhemşire"

c) Döner Sermaye Saymanı, Ayniyat Saymanı,

B) Hukuk-Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

a) Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Eğitim Uzmanı, APK Uzmanı,

b) Raportör,

C) Teknik Hizmetler Grubu;

a) Tekniker,

b) Teknisyen,

D) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı,

c) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

E) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Grubu;

a) Koruma ve Güvenlik Şefi,

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

F) İdari Hizmetler Grubu;

a) Veznedar, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Daktilograf, Memur, Santral Memuru, (Ek ibare - R.G.: 18.6.2001 - 24436) "Usta Öğretici"

b) Şoför, unvanlarından oluşur.

Görevde Yükselmeye İlişkin Genel Koşullar

Madde 6- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel koşullar aranır:

a) Sınıfların 1-4 dereceli kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B maddesi kapsamında atanacaklar bakımından bu maddede belirtilen süre kadar, diğer kadrolara atanacaklar bakımından ise atama yapılacak kadronun gerektirdiği süre kadar hizmeti bulunmak,

b) Görevde yükselme eğitimi için yapılacak en son başvuru tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında ve görevde yükselme yoluyla atandığı kadroda en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile disipline ilişkin özel kanunlarda belirtilen ve bu cezaya denk olan disiplin cezası almamış olmak,

d) Sicil raporlarına göre son yıla ait sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

e) Görev tanımında belirtilen diğer koşulları taşımak,

f) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde Yükselmeye İlişkin Özel Koşullar

Madde 7- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama yapılabilmesi için, 6 ncı maddede belirtilen genel koşulların yanında unvanlara göre aşağıda belirtilen özel koşullar aranır:

A) Yönetim Hizmetleri Grubu

a) Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü ve Basımevi Müdürü kadrolarına atanabilmek için; bu kurumların müdür yardımcılıklarında en az iki yıl süreyle çalışmış olmak.

b) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesi Başkanı ve Huzurevi Müdürü kadrolarına atanabilmek için; bu kurumların başkan yardımcılıkları ve müdür yardımcılıklarında en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

c) Sağlık Eğitim Merkezi Müdürü ve Hastane Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Sağlık idaresi, işletme, muhasebe, maliye, iktisat ve kamu yönetimi alanlarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Öğretmen, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, şef, döner sermaye saymanı veya daha üst görevlerde en az üç yıl ya da bu kurumların yardımcı hizmetler sınıfı dışında kalan kadrolarında en az beş yıl süreyle çalışmış olmak.

d) Tesis Müdürü ve Kamp Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) İşletme, muhasebe, maliye, iktisat, kamu yönetimi ve otelcilik ve turizm alanlarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Öğretmen, şef, döner sermaye saymanı veya daha üst görevlerde en az üç yıl ya da bu kurumların yardımcı hizmetler sınıfı dışında kalan kadrolarında en az beş yil süreyle çalışmış olmak.

e) Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdür Yardımcısı ve Basımevi Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) İşletme, muhasebe, maliye, iktisat, basın-yayın ve matbaa alanlarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Öğretmen, şef, döner sermaye saymanı veya daha üst görevlerde en az üç yıl ya da bu kurumların yardımcı hizmetler sınıfı dışında kalan kadrolarında en az beş yıl süreyle çalışmış olmak.

f) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesi Başkan Yardımcısı ve Huzurevi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Sağlık idaresi, sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, işletme, muhasebe, kamu yönetimi, otelcilik ve turizm alanlarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Öğretmen, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, şef, döner sermaye saymanı veya daha üst görevlerde en az üç yıl ya da bu kurumun yardımcı hizmetler sınıfı dışında kalan kadrolarında en az beş yıl süreyle çalışmış olmak.

g) Döner Sermaye Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksek öğretim kurumlarının işletme, muhasebe, maliye, iktisat ve kamu yönetimi bölümlerinden birinden mezun ya da yüksek öğrenimli olup döner sermaye saymanlığı konusunda kurumlarca açılmış hizmet için eğitim kursunu başarıyla bitirmiş olmak (İhtiyacın yüksek öğrenimlilerden karşılanamaması halinde, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunmak kaydıyla, öğrenim durumu bakımından ticaret meslek lisesi muno almak yeterlo gürülür.

2) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Döner sermaye işletmesi bulunan bir kurumda en az bir yıl süreyle görev yapmış olmak.

h) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmeti olmak.

B) Hukuk - Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu

a) Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı ile Eğitim Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak,

4) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

b) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda veya çözümleyici, programcı, şef kadrolarında en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

c) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmet bulunmak,

3) Rapor hazırlama, özet çıkarma, karar yazma ve benzeri konularda becerili veya deneyimli olduğuna ilişkin dairesi amirinin olumlu görüşü bulunmak.

4) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

C) Teknik Hizmetler Grubu

a) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Orta öğretim kademesinde gördüğü mesleki alana dayalı olmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda tekniker yetiştiren bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak,

2) Teknisyen kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

b) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda en az mesleki veya teknik lise mezunu olmak.

2) Bakanlık kadrolarında en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

ı) (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Baştabip kadrosuna atanabilmek için; uzman tabip olarak 5 yıl ya da bu unvanla baştabip yardımcısı kadrosunda en az 3 yıl veya ikinci görev kapsamında en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak."

i) (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi kadrosuna atanabilmek için; uzman tabip olarak en az 1 yıl veya tabip olarak en az 3 yıl ya da bu unvanlarla sağlık eğitim merkezi baştabip yardımcısı olarak en az 1 yıl veya ikinci görev kapsamında 2 yıl çalışmış olmak."

j) (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; uzman tabip kadrosunda en az 1 yıl, tabip kadrosunda en az 3 yıl, diş tabibi ve eczacı kadrolarında en az 5 yıl görev yapmış olmak."

k) (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Sağlık Eğitim Merkezi Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı kadrolarında görev yapıyor olmak."

l) (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Hemşirelik alanında lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Hemşire kadrosunda en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak.

D) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Sistem çözümleme, analiz ve tasarım çalışmalarında deneyimli olduğunu belgelendirmek,

3) En az iki bilgisayar işletim sistemi uygulamasını bildiğini belgelendirmek,

4) En az üç yıl süreyle Programcı olarak çalışmış olmak.

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgi işlem programlaması ile en az iki programlama dilini bildiğini belgelendirmek.

c) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl süreyle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak çalışmış ya da bilgisayar işletimi konusunda görmüş olduğu kursu başarıyla bitirmiş olmak,

3) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,

3) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

E) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Grubu

a) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak,

3) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer koşulları taşımak.

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer koşulları taşımak.

F) İdari Hizmetler Grubu

a) Veznedar, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Mutemet ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) Ticaret meslek lisesi mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

b) Memur ve Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

c) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Usta öğretici kadrosuna atanabilmek için; 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre usta öğretici olarak atanabilme niteliklerini taşımak.

(Ek 2. fıkra - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar, 5 inci maddenin (F) bendinde yer alan görevlerden birisi için görevde yükselme yoluyla atanma isteğinde bulunabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Hükümler

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 8- (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme yoluyla atamalarının yapılabilmesi için; atama yapılacak kadro görevinin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmaları zorunludur.

Hangi görevler için ne zaman görevde yükselme eğitimi düzenleneceği Bakanlıkça belirlenir. Atama yetkisi valiliklerde bulunan görevler için bu belirleme, Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde valiliklerce de yapılabilir.

Merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına ilişkin görevde yükselme eğitimi programı, görevin niteliği dikkate alınarak Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

Atama yetkisi Bakanlıkta bulunan kadrolara ilişkin görevde yükselme eğitiminin organizasyonu Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca, atama yetkisi valiliklerde bulunan kadrolara ilişkin görevde yükselme eğitimine yönelik işlemler il milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.

Her bir görev için görevde yükselme eğitimine katılacak aday sayısı boş kadro sayısının iki katını geçemez. Aday sayısının 10'dan az olması durumunda, kendi aralarında yapacakları eş güdüm ile birden fazla ili kapsayacak şekilde veya bölgesel olarak ya da ülke genelinde Bakanlıkça eğitim organizasyonu yapılabileceği gibi, diğer kurumlarca veya Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak organizasyonlardan da yararlanılabilir.

Eğitim programının tamamına katılanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanır.

Görevde Yükselme Eğitiminin Duyurulması

Madde 9- (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Görevde yükselme eğitimi için;

a) Atama yetkisi Bakanlıkta bulunan görevlerden Hukuk-Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubuna dahil görevler ile Yönetim Hizmetleri Grubuna dahil yardımcılıklar bakımından ülke genelindeki, Bakanlık merkez teşkilatının diğer kadro görevleri bakımından merkez teşkilatındaki, taşra teşkilatının diğer kadroları bakımından ise kadronun tahsis edildiği ildeki personele Personel Genel Müdürlüğünce,

b) Atama yetkisi valiliklerde bulunan kadrolar bakımından il düzeyinde, o ilde görevli personel için il milli eğitim müdürlüklerince,

eğitimin başlayacağı tarihten en az bir ay önce duyuru yapılır.

Duyuruda, atama yapılacak görevlere ilişkin kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir.

Atama yetkisi valiliklerde bulunan kadrolardan ne kadarının görevde yükselme yoluyla atamada kullanılacağı unvanlar bazında Bakanlıkça belirlenir.

Görevde Yükselme Eğitimine Başvuru ve Katılma

Madde 10- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları taşıyanlar, yalnız bir görev için ve aynı göreve ikiden fazla olmamak üzere 9 uncu maddede belirtilen duyuru sınırlılığında görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Her bir görev için başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda görevde yükselme eğitimine alınacaklar; Görevde Yükselme Eğitimi Aday Değerlendirme Formu (EK-1) kullanılarak yapılacak değerlendirme ile belirlenir. Ancak, başvuru sayısının, boş kadro sayısının beş katından fazla olması durumunda ön eleme sınavı da yapılabilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 11- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

(Ek 2. fıkra - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Görevde yükselme eğitimi programı, (g) bendinde belirtilen konular hariç, adayların eğitim düzeyleri dikkate alınarak ortak düzenlenebilir.

a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,

(Değişik 3. fıkra - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavında (g) bendine ilişkin konuların ağırlığı yüzde altmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulu

Madde 12- Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulu, Personel Genel Müdürünün (Ek ibare - R.G.: 18.6.2001 - 24436) "veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının" başkanlığında, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer üye ile bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı birimlerden birer yedek üye belirlenir.

Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 13- Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Atama yetkisi Bakanlıkta bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme eğitimine alınacakları 10 uncu madde kapsamında değerlendirerek veya gerektiğinde test şeklinde yazılı olarak yapılacak ön eleme sınavı ile belirlemek,"

b) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Merkez ve taşra teşkilatında görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme kapsamındaki yazılı sınav tarihini belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Atama yetkisi Bakanlıkta bulunan görevlere, görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin gerçekleştirilen yazılı sınavdan sonra, 16 ncı maddede belirtilen kadrolar için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavlara yönelik sınav komisyonları oluşturmak ve bu sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini sağlamak,

d) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu

Madde 14- İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu, il milli eğitim müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısı, il milli eğitim müdürlüklerinde atama ve hizmet içi eğitim bölümlerinden sorumlu iki milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile bir ilçe milli eğitim müdüründen oluşur. Aynı birimlerden birer yedek üye belirlenir.

Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

Kurulun sekreterya hizmetleri, personel hizmetleri ile ilgili bölümden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından yürütülür.

İl Değerlendirme ve Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 15- İl Değerlendirme ve Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Atama yetkisi valiliklerde bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme eğitimine alınacakları 10 uncu madde kapsamında değerlendirerek veya gerektiğinde test şeklinde yazılı olarak yapılacak ön eleme sınavı ile belirlemek,

b) Atama yetkisi valiliklerde bulunan görevlere, görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin gerçekleştirilen yazılı sınavdan sonra, 16 ncı maddede belirtilen kadrolar için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavlara yönelik sınav komisyonları oluşturmak ve bu sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini sağlamak.

c) (Yürürlükten kaldırıldı - R.G.: 18.6.2001 - 24436) (...)

Görevde Yükselme Sınavı

Madde 16- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme ve Değerlendirme Merkezince test şeklinde yazılı olarak yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.

Yazılı sınavı kazananlardan; Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanmak isteyenler sözlü; Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrolarına atanmak isteyenler uygulamalı sınava alınırlar. Bu sınavlarda da en az 70 puan alanlar sözlü veya uygulamalı sınavı kazanmış sayılır. Diğer kadrolara atanacaklar ayrıca sözlü veya uygulamalı sınava tabi tutulmazlar.

(Ek 3. fıkra - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Sözlü ve uygulamalı sınavlarda, Görevde Yükselme Sözlü/Uygulamalı Sınavı Formu (EK-2) kullanılır.

Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.

Atamaya esas olacak başarı listesi, yalnız yazılı sınav yapılması halinde bu sınavda alınan puana göre, yazılı sınavdan sonra sözlü veya uygulamalı sınav yapılmış olması halinde ise yazılı sınavda alınan puanın %70'i ile sözlü veya uygulamalı sınavda alınan puanın %30'unun toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere oluşturulur.

(...) (*)

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

(*) 16. maddenin 5. fıkrası 18.6.2001 tarih ve 24436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 11. fıkrası ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 17- (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde duyurulur. Yazılı sınav sonuçlarının tamamı Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatı kadroları için ilgili Valiliklere ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca, taşra teşkilatı kadrolarından sözlü veya uygulamalı sınava alınacaklar için bu sınav sonuçlarına göre oluşturulacak başarı listeleri Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İtiraz

Madde 18- (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Yazılı sınav sonuçlarına, duyuruyu izleyen 10 gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekreterya hizmetlerini yürüten birimlerce itiraz sahiplerine bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 19- Sınavlarla ilgili belgeler, sınavları yapan birimlerce aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 20- Görevde yükselme eğitimi ve sınavları yapmakla görevli birimler, gerekli koşulları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda olan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama

Madde 21- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak üzere atanır. Başarı puanının eşit olması halinde üst öğrenimli olana, eşitliğin bozulmaması halinde ise hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Boş kadro sayısından fazla olan adaylar yedek olarak belirlenir.

Başvuru sayısının boş kadro sayısından daha az olması veya görevde yükselme sınavını yeteri kadar adayın kazanamaması nedenleriyle personel ihtiyacı karşılanamayan birim veya illerin bu ihtiyacı, merkez teşkilatı ve diğer illerde yedek konumdaki istekli adaylardan başarı derecesine göre Bakanlık koordinesi sağlanarak karşılanır.

Görev Grupları Arasında Geçişler

Madde 22- Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) (Değişik - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Aynı ana görev grubuna ait alt görev grubu içindeki görevlerde bulunanlar aynı alt görev grubundaki kadrolara, 5 inci maddenin (F) bendinin (a) alt bendinde yer alan görevlerde bulunanlar ise (D) bendinin (c) alt bendinde yer alan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrolarına gerekli koşulları taşımaları kaydıyla istekleri üzerine sınav koşulu aranmaksızın atanabilirler.

b) Bulundukları görevlerle hiyerarşik kademe bakımından aynı veya daha alt görevlere atanmak isteyenlerin bu görevlere atamaları, sınav koşulu aranmaksızın yapılabilir.

Naklen Atama

Madde 23- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikte belirtilen unvanları elde etmiş olanlar, aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Açıktan Atama

Madde 24- Devlet memurluğundan kendi istekleriyle ayrılanlar, gerekli koşulları taşımaları kaydıyla ayrıldıkları göreve veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve açıktan (yeniden) atanabilirler.

Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi, disiplin ve sicil koşulları hariç diğer koşulları taşıyanlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin C, D, E/b ve F bentlerinde sayılan görevlere, 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uyarınca açıktan (ilk defa) atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kazanılmış Haklar

Madde 25- Bu Yönetmelikte sayılan görevlere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların bulundukları görevler kazanılmış hak sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan bir görevden sınıfı içinde veya sınıf değişikliği yoluyla başka bir göreve atanmış olanlar, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşullar aranmaksızın, ayrıldıkları göreve tekrar atanabilirler.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 26- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam Dışındaki Görevler

Madde 27- Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan görevlere, bu Yönetmeliğin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavlara İlişkin hükümleri uyarınca görevde yükselme yoluyla atama yapılabilir.

İlgili mevzuatında belirtilen öğrenim koşulunu taşımaları kaydıyla, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına dahil kadrolarda görevli olanların öğretmen kadrolarına ve öğretmen kadrolarında görev yapanların kariyer mesleklere ilişkin görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(Ek 3. fıkra - R.G.: 18.6.2001 - 24436) Yönetmelik kapsamında yer almayan, ancak, çeşitli kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görevde yükselme niteliğindeki sınav sonuçlarına göre atama yapılan görevlerden, Yönetmelik kapsamında bulunan ve hiyerarşi veya yetki ve sorumluluklar bakımından aynı veya daha alt düzeydeki görevlere, gerekli diğer koşulları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına katılma koşulu aranmadan atama yapılabilir.

Geçici Madde 1- Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin unvanlara göre kadro dağılımları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Personel Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Geçici Madde 2- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş gibi değerlendirilirler.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen kadrolara ilişkin görev tanımları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde belirlenir.

Geçici Madde 4- (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince şahsa bağlı olarak uzman kadrolarında bırakılanlardan halen bu görevlerde bulunanlar, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin (B) bendinin (a) alt bendinde yer alan görevlere görevde yükselme sınavına katılma koşulu aranmaksızın atanabilirler.

Geçici Madde 5- (Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436) 26/7/2000 tarihli ve 24121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik doğrultusunda görevde yükselmeye ilişkin başlatılan işlemler, Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Görev tanımları belirleninceye kadar, görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalarda 6 ncı maddenin (e) bendi hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


(Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436)   GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ ADAY DEĞERLENDİRME FORMU
                                                      EK-1
+--------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|KİŞİSEL |ADI VE SOYADI                   |                        |
|BİLGİLER+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |DOĞUM YERİ VE YILI                 |                        |
|    +---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |GÖREV YAPTIĞI OKUL/KURUM ADI            |                        |
|    +---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |ÖĞRENİM DURUMU                   |                        |
|    +---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |BAŞVURU TARİHİNİN SON GÜNÜ İTİBARİYLE HİZMET SÜRESİ|YIL:   AY:   GÜN:              |
|    +---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |KADRO UNVANI                    |                        |
|    +---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |AYLIK DERECE VE KADEMESİ              |                        |
|    +---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |BULUNDUĞU KADRO GÖREVİNE BAŞLAMA TARİHİ      |...../...../.....                |
|    +---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|    |ATANMAK İSTEDİĞİ KADRO UNVANI           |                        |
+--------+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------+------+-------+
|                                               |PUAN |VERİLEN|
|       DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ                             |DEĞERİ|PUAN  |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|ÖĞRENİMİ                 |Ortaöğretim                     |   3|    |
|(En üst öğrenim dikkate alınacaktır)   +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Önlisans                      |  11|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Lisans                       |  19|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Yüksek Lisans                    |  27|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Doktora                       |  31|    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|YABANCI DİL BİLGİSİ           |A Düzeyi                      |  11|    |
|(KPDS'ye göre)              +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |B Düzeyi                      |   9|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |C Düzeyi                      |   7|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |D Düzeyi                      |   5|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |E Düzeyi                      |   3|    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|HİZMET İÇİ EĞİTİMİ(*)          |1-3 hafta süreli olanlar için            |   1|    |
|(Her bir grup için en fazla üç belge)  +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |4-7 hafta süreli olanlar için            |   2|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |2-4 ay süreli olanlar için             |   4|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |5 ay ve daha fazla süreli olanlar için       |   6|    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|HİZMETİ                 |Devlet memurluğunda bitirilen her yıl için     |   1|    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|SİCİL RAPORUNA GÖRE BAŞARI DERECESİ   |76-89 arasında değerlendirilen her yıl için     |   3|    |
|(Son üç yıl)               +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |90-100 arasında değerlendirilen her yıl için    |   5|    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|ÖDÜLLERİ                 |Aylıkla ödüllerin her biri için           |   4|    |
|(Her bir grup için en fazla üç belge)  +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Takdirnamelerin her biri için            |   3|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Teşekkürlerin her biri için             |   1|    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|ARTI PUANLAR TOPLAMI(1)                                       |    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|CEZALARI                 |Her bir uyarma/ihtar cezası için          |  -3|    |
|(Affa uğramış olanlar ile sicil kaydından+----------------------------------------------------+------+-------+
|silinenler hariç)            |Her bir kınama/tevbih cezası için          |  -5|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Her bir aylıktan kesme/maaş kesimi/ders ücretlerinin|   |    |
|                     |kesilmesi cezası için                |  -7|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Paraya çevrilen/ertelenen her bir hapis cezası için |  -9|    |
|                     +----------------------------------------------------+------+-------+
|                     |Her bir hapis cezası için              |  -11|    |
+-----------------------------------------+----------------------------------------------------+------+-------+
|EKSİ PUANLAR TOPLAMI(2)                                       |    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+
|DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUANI(1) - (2)                                 |    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|...../...../.....                                              |
|KOMİSYON BAŞKANI   ÜYE       ÜYE       ÜYE       ÜYE                  |
|.................... .............. ............... .............. ..........              |
|.................... .............. ............... .............. ..........              |
|.................... .............. ............... .............. ..........              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
(*) Atanmak istediği görev için gerekli olan koşullar arasında bulunan hizmet
içi eğitim etkinlikleri değerlendirilmez.


(Ek - R.G.: 18.6.2001 - 24436)    GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ/UYGULAMA SINAVI FORMU
A- KİŞİSEL BİLGİLER                                        EK-2
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|ADI VE SOYADI                   |                        |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|DOĞUM YERİ VE YILI                 |                        |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|GÖREV YAPTIĞI OKUL/KURUM ADI            |                        |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|ÖĞRENİM DURUMU                   |                        |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|BAŞVURU TARİHİNİN SON GÜNÜ İTİBARİYLE HİZMET SÜRESİ|YIL:   AY:   GÜN:              |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|KADRO UNVANI                    |                        |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|AYLIK DERECE VE KADEMESİ              |                        |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|BULUNDUĞU KADRO GÖREVİNE BAŞLAMA TARİHİ      |...../...../.....                |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+
|ATANMAK İSTEDİĞİ KADRO UNVANI           |                        |
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------+

B- DEĞERLENDİRME (SÖZLÜ SINAV)
+---------------------------------+------+----------------------+------------------------------------+
|SINAV KONULARI          |PUAN |VERİLEN PUAN     |ARİTMETİK              |
|                 |DEĞERİ+------+---+---+---+---+ORTALAMA              |
|                 |   |BAŞKAN|ÜYE|ÜYE|ÜYE|ÜYE|                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+                  |
|Genel Kültür Bilgisi       |  40|   |  |  |  |  |                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+                  |
|Türkçe'yi Doğru Kullanma Becerisi|  30|   |  |  |  |  |                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+                  |
|Tutum ve Davranış        |  30|   |  |  |  |  |                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+------------------------------------+
|PUANI              |  100|   |  |  |  |  |                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+------------------------------------+

C- DEĞERLENDİRME (UYGULAMA SINAVI)
+---------------------------------+------+----------------------+------------------------------------+
|SINAV KONULARI          |PUAN |VERİLEN PUAN     |ARİTMETİK              |
|                 |DEĞERİ+------+---+---+---+---+ORTALAMA              |
|                 |   |BAŞKAN|ÜYE|ÜYE|ÜYE|ÜYE|                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+                  |
|Uygulama/Beceri Yeteneği     |  70|   |  |  |  |  |                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+                  |
|Tutum ve Davranış        |  30|   |  |  |  |  |                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+------------------------------------+
|PUANI              |  100|   |  |  |  |  |                  |
+---------------------------------+------+------+---+---+---+---+------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|...../...../.....                                          |
|KOMİSYON BAŞKANI   ÜYE       ÜYE       ÜYE       ÜYE             |
|.................... .............. ............... .............. ..........          |
|.................... .............. ............... .............. ..........          |
|.................... .............. ............... .............. ..........          |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
NOT: Bu değerlendirmede, kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.