MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Kabul Tarihi: 5 Aralık 1989
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı : 26 Aralık 1989 - Sayı: 2302


SAYI: 89/3317/199395

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 123. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Yönerge",Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergeyi,

"Ödül", Personele, olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

Ödüllendirilecek Personelin Sayısı

Madde 5 - Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmiyi, diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde onu geçemez.

Bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında personeli bulunan birimlerin iller ve okul türleri itibarıyla aylıkla ödüllendirecekleri personelin sayısı, Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek ilgili birimlerce; diğer hizmet sınıflarından aylıkla ödüllendirilecek personelin sayısı ise Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan, her yıl Nisan ayı içerisinde tespit edilip illere bildirilir.

Aylıkla Ödüllendirme Teklifleri

Madde 6 - İlçe, il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca, bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelin de zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabilir.

Madde 7 - Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a - Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,

b - Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

c - Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak,

Madde 8 - Aylıkla ödüllendirilme teklifleri

a - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri; 1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2, 51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4, 101-150 öğretmenli okul ve kurumlarda 6, 151-200 öğretmenli okul ve kurumlarda 8, 201-250 öğretmenli okul ve kurumlarda 10, .... gibi ölçülere uygun olarak birinci sicil amiri tarafından EK:I formdaki ilgili bölüm doldurulmak suretiyle ilçelerde ilçe değerlendirme komisyonuna; il merkezinde doğrudan il değerlendirme komisyonuna,

b - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan ilköğretim müfettişlerinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri, birinci sicil amirlerince EK-1 formdaki kendileri için ayrılan bölümün doldurulması ve il milli eğitim müdürünün uygun görüşü üzerine valilik makamına; valilik makamınca da uygun görülmesi halinde, bu personel için il'e ayrılan kontenjanın % 50 fazlası oranında İlköğretim Genel Müdürlüğüne,

c - Diğer hizmet sınıflarındaki personelden (1-4) dereceli unvanlı kadrolarda görev yapanların aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri; birinci sicil amirleri tarafından EK: II formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle doğrudan valilik makamına; valilik makamınca uygun görülmesi halinde, bu personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri ilgililere ait bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne,

d - Diğer hizmet sınıflarından (1-4) dereceli unvanlı kadrolar dışındaki personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri birinci sicil amirlerince EK:II formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle ilçe ve il değerlendirme komisyonlarına,

e - Bakanlık merkez teşkilatı personelinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen kontenjan miktarına uygun olarak daire amirlerinin imzası ile Personel Genel Müdürlüğüne;

yapılır.

Madde 9 - İlçe değerlendirme komisyonu; ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü, valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

İlçe Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Madde 10 - İlçe değerlendirme komisyonun görevleri şunlardır:

a - Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibarıyla; diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibarıyla (1-4 dereceli unvanlı kadrolardaki personel hariç) EK:I ve EK:II formdaki ilgili bölümleri doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.

İlçe değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK:I formu, diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK:II formu ayrı ayrı doldurur. Başkan, üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.

Birinci sicil amirinin toplam puanı ile ilçe değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.

b - Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personel için okul ve kurum türleri itibarıyla; diğer hizmet sınıfları personelini ise kendi sınıfları itibarıyla ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak ve komisyona gelen tekliflerin yarısı oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl, en geç temmuz ayının onbeşine kadar il değerlendirme komisyonlarına göndermek.

c - Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibarıyla isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

İl Değerlendirme Komisyonu

Madde 11 - İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim müdürünün başkanlığında ve il milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü, il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

il Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

Madde 12 - İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a - İl merkezinden, aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibarıyla, diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibarıyla; (1-4 dereceli unvanlı kadrolardaki personel hariç) EK:I ve EK:II formlardaki ilçe değerlendirme komisyonu için ayrılan bölümü, ilçe değerlendirme komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.

İl değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK:I formu; diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK:II formu ayrı ayrı doldurur. Başkan, üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.

İlçe değerlendirme komisyonunun toplam puanı ile il değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.

b - Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için okul ve kurum türleri itibarıyla; diğer hizmet sınıfları personeli için kendi sınıfları itibarıyla ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak. İlleri ve okul türleri itibarıyla aylıkla ödüllendirilecek personel için Bakanlıkça belirlenen kontenjanın % 5 fazlası oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar ilgi birimin (dairenin) merkez değerlendirme komisyonuna tekliflerini yapmak.

c - Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibarıyla isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

Merkez Değerlendirme Komisyonları

Madde 13 - Merkez değerlendirme komisyonları, il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.

Merkez Değerlendirme Komisyanlarının Görevleri

Madde 14 - Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:

a - İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personel hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yapmak.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülmeyen personelin yerine teklif fazlası personel arasından puan sırasına göre seçim yapmak.

b - İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin görev yaptıkları hizmet sınıfları itibarıyla aylıkla ödüllendirilmek üzere okulların açılmasından önce Bakanlık makamına tekliflerini yapmak.

c - Bu teklifler yapılırken re'sen aylıkla ödüllendirilen personelin sayısını, genelde aylıkla ödüllendirilecek personel sayısından düşmek.

d - Bakanlık makamınca aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelin isimlerini okulların açıldığı hafta ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yaptıkları birimlere duyurmak.

e - Aylıkla ödüllendirilen personelin yıllar itibarıyla isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

f - Aylıkla ödüllendirilen personelin isimlerinin Tebliğler Dergisinde yayımlanması için Yayımlar Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Çeşitli Hükümler

Madde 15 - Aylıkla ödüllendirilme teklifi yapılan ve aynı zamanda ilçe, il veya merkez değerlendirme komisyonlarında, komisyon üyesi olarak görevlendirilenler, kendilerine ait teklif görüşülürken komisyon toplantılarında bulunamazlar.

Madde 16 - Merkez değerlendirme komisyonları, okul türleri ve kurumlar itibarıyla iller seviyesinde aylıkla ödüllendirilecek personel kontenjanından, uygun görülecek kadarını, kontenjan sayısı kadar personelin teklifi olmaması halinde veya kalkınmada öncelikli illerdeki personelin çalışmasını teşvik amacıyla iller arasında kaydırma yapmak suretiyle aynı hizmet sınıfında çalışan personel için kullanabilir.

Ayrıca merkez değerlendirme komisyonları, il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmeye yeteri kadar personel teklif edilmemesi halinde, aynı hizmet sınıflarında çalışan personel için kullanılmak üzere, kendi aralarında uygun gördükleri kadar kontenjanı birbirlerine devredebilirler.

Komisyonların Görev süresi

Madde 17 - İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.

Madde 18 - Aylıkla ödüllendirilen personel için EK:III'teki "Aylıkla Ödüllendirme Belgesi" düzenlenir.

Yürürlükten Kalkan Hükümler

Madde 19 - Aylıkla ödüllendirilecek öğretmenlerin seçimi konulu 7.12.1988 tarih ve 379/803 sayılı genelge ile Bakanlığımızca aynı konuda yayımlanmış diğer genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 20 - Bu yönerge yayımlandığı tarihte, 7. maddenin (c) fıkrası ise 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 21 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDAKİ PERSONELİN

AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK

DEĞERLENDİRME ESASLARI


A)Kimlik bilgileri

Adı ve Soyadı:

Doğum yeri ve yılı:

Kurum sicil numarası:

Kadro unvanı ve görevi:

Görev yeri ve okulu:

EK-1

B) GENEL NİTELİKLER

Azami puan değeri

Takdir edilen puan

1.Sicil Amiri

İlçe D.

Komis.

Ortalama puan

İl Değ.

Komis.

Esas puan
Öğrencilerle olan ilişkiler
5

 

X
  X  
Öğrenci velileri ve diğer personelle ilişkileri 5   X   X  
Cesaret, azim ve sebatkarlığı 5

 

X
  X  
Görevinde, tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlılığı 5   X   X  
Sorumluluk alma özelliği 5

 

x
  X  
Öğretmen ve yöneticelerle ilişkileri 5          
Görevini yapmadaki hevesi ve kendini yetiştirme gayreti 5          
Müstakilen iş görme kabiliyeti, teşebbüs fikri 5          
Ciddilik, dürüstlük ve güvenirlilik 5

 

       
Tutarlı ve dengeli bir kişiliğe sahip olması
5
         
Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlara düşkün olmaması 5          
TOPLAM 55


       

 

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE

BAŞARI DURUMU

Azami puan değeri

Takdir edilen puan

1.Sicil Amiri

İlçe D.

Komis.

Ortalama puan

İl Değ.

Komis.

Esas puan
Öğretim programı hakkında genel bilgisi
5

X

X
Ders programını uygulamadaki başarısı
5

X

X
Konuyu işleyişi ve öğretmedeki yeterliliği
5

X

X
Ders öncesi hazırlığı (Ders planlarını hazırlama)
5

X

X
Öğrencilerin başarısını değerlendirmedeki yeterliliği
5

X

X
Kullandığı eşyanın bakım, koruma, tertip ve düzenini sağlama
5

X

X
İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymadaki gösterdiği başarı
5

X

X
Milli Eğitim Mevzuatı hakkında bilgisi ve bağlılığı ile uygulama özelliği
5
Ders öğretiminde araç ve gereçlerden yararlanması
5
Alanı ile ilgili mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarısı
5
Okulun çevreye olan ilişkileri geliştirme, çevreye etkilerini artırma ve kabul ettirme derecesi
5
Eğitici kol çalışmalarına katılma derecesi ve başarı düzeyi
5
TOPLAM
60

 

 

NOT: (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

/ /19... Öğretim Yılı Mesleği ile İlgili Faaliyetleri Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar

Azami puan değeri

Takdir edilen puan

1.Sicil Amiri

İlçe D.

Komis.

Ortalama puan

İl Değ.

Komis.

Esas puan

Aldığı takdirnamelerin her birinden;

a. Bakanlık makamınca verilen için

b.Vali tarafından verilen için

c.Kaymakam tarafından verilen için
12

8


5

Aldığı teşekkürlerin her birinden;

a.Bakanlık makamınca verilen için

b.Müsteşar, müsteşar

yardımcıları ve valiler tarafından verilen için

c.Diğerleri tarafından verilenler için

 

6


4

2

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki inceleme, araştırma ve makaleler için

8

Yazmış olduğu ve Bakanlıkça kabul edilmiş kitapları için

10

Türkiye genelinde yapılan yarışmalardan;

a.Birinci olanlara

b.İkinci olanlara

c.Üçüncü olanlara

d.Mansiyon avlanlara

 

10

8

5

3

Yurt dışı yarışmaların her

birinden;

a.Birinci olanlara

b.İkinci olanlara

c.Üçüncü olanlara

d.Mansiyon alanlara

 

12

10

8

6

Genel bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde yahut genel bir faydanın

sağlanmasında üstün başarı

göstermek

 

15

Üstün bir teknik bilgiye dayanarak ferdi gayreti ile üretim, gelir ve verimliliğin arttırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışmalar yapmak
15
Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek
15
TOPLAM

162


 


ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS TOPLAM PUANI/ /19

Değerlendirmeyi yapanın

Adı, Soyadı, Unvanı ve imzası

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ PERSONELİN

AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK

DEĞERLENDİRME ESASLARI

A)Kimlik bilgileri

Adı ve Soyadı:

Doğum yeri ve yılı:

Kurum sicil numarası:

Kadro unvanı ve görevi:

Görev yeri ve okulu:

GENEL NİTELİKLER

Azami puan değeri

Takdir edilen puan

1.Sicil Amiri

İlçe D.

Komis.

Ortalama puan

İl Değ.

Komis.

Esas puan
Görevini benimseme ve sorumluluk alma özelliiği
5
X
X
Ciddilik, dürüstlük ve güvenilirlik
5

 

X X
Cesaret, azim ve sebatkarlığı
5

 

X X
Görevine bağlılığı, tertip ve düzeni
5

X

X
Verilen emirlere uyma, görevin gerektirdiği sır saklama ve gizliliğe riayeti
5

X

X
Müstakilen iş görme kabiliyeti, teşebbüs fikri
5
Araştırma ve inceleme kaabiliyeti ve bunu ortaya koymadaki başarısı
5
Maiyetine, iş arkadaşlarına ve üstlerine karşı tavır ve davranışı
5
Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara düşkün olmaması
5
Genel kültür bilgisi
5

 

TOPLAM
50

 


NOT: (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

C) MESLEKİ TECRÜBE VE YETERLİK

Azami puan değeri

Takdir edilen puan

1.Sicil Amiri

İlçe D.

Komis.

Ortalama puan

İl Değ.

Komis.

Esas puan
Hizmetin gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirmesi
5
X
X
Görevini tam ve zamanında yapmadaki başarısı
5

X

X
Görevini yapmadaki hevesi ve kendini yetiştirme gayreti
5

X

X
Sorumluluğuna verilen araç gereçleri zamanında ve yerinde kullanması
5

X

X
Kullandığı eşyanın bakım, korunma, tertip ve düzenini sağlama
5

X

X
Çalışmaları sırasında ortaya çıkan problemleri pratik ve akılcı bir şekilde çözümlemedeki başarısı
5
İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymadaki gösterdiği başarısı
5
Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere bağlılığı ve uygulama özelliği
5
Uzun süreli çalışmalarda fikri ve bedeni dayanıklılığı
5
Mesleki bilgi ve tecrübesi
5

 

TOPLAM
50

 


NOT: (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

D) Yıl İçinde Mesleği ile İlgili Faaliyetleri Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar

Azami puan değeri

Takdir edilen puan

1.Sicil Amiri

İlçe D.

Komis.

Ortalama puan

İl Değ.

Komis.

Esas puan

Aldığı takdirnamelerin her

birinden;

a.Bakanlık makamınca verilen

için

b.Vali tarafından verilen için

c.Kaymakam tarafından verilen için
12

8


5

Aldığı teşekkürlerin her birinden;

a.Bakanlık makamınca verilen

için

b.Müsteşar, müsteşar

yardımcıları ve valiler tarafından verilen için

c.Diğerleri tarafından verilenler için

 

6


4

2

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki inceleme, araştırma ve makaleler için

 

8

Yazmış olduğu ve Bakanlıkça kabul edilmiş kitapları için
10

Türkiye genelinde yapılan yarışmalardan;

a.Birinci olanlara

b.İkinci olanlara

c.Üçüncü olanlara

d.Mansiyon alanlara

 

10

8

5

3

Yurtdışı yarışmaların her birinden;

a.Birinci olanlara

b.İkinci olanlara

c.Üçüncü olanlara

d.Mansiyon alanlara

 

12

10

8

6

Genel bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde yahut genel bir faydanın sağlanmasında üstün başarı göstermek

 

15

Üstün bir teknik bilgiye dayanarak ferdi gayreti ile üretim, gelir ve verimliliğin arttırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışmalar yapmak

 

15

Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek

15

TOPLAM
162
 

ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS TOPLAM PUANI/ /19

Değerlendirmeyi yapanın

Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası