MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973 / 2287
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 28 Mayıs 1982 - Sayı: 17707
(Söz konusu yönetmelik 4.5.1982 tarih ve 52 sayılı MEB kararına istinaden 24.5.1982 tarih ve 2113 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezlerinin amaç, kuruluş, yönetim ve eğitim işleriyle bu kurumlardaki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel konuları kapsar.

Amaç

Madde 2 - Merkezler:

a - Bakanlığın sağlık ve toplum hizmetlerinde görev alacak personelini uygulamalı bir eğitim-öğretim ortamında yetiştirir.

b - Milli Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra Örgütlerinde görevli bütün personel ile emeklilerinin ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin, Milli Savunma Bakanlığına bağlı okullar dışında kalan her derecedeki resmi okul öğrencilerinden parasız yatılı olanlar ile fakirliği geçerli belgelerle tespit edilmiş olan öğrencilerin sağlıkları ile ilgili gözlem, inceleme, araştırma, rehabilitasyon, bakım ve tedavilerini yapar.

c - Okul sağlığı çalışmalarını geliştirici bilimsel önlemleri alarak yürütür.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 2287 sayılı yasanın 9. maddesi ile 1739 sayılı yasanın 56. maddesine göre hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen:

"Bakanlık" sözünden Milli Eğitim Bakanlığı,

"Merkez" sözünden Sağlık Eğitim Merkezi,

"Baştabib" sözünden Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi anlaşılır.

Kenar Başlıkları

Madde 5 - Bu yönetmelikteki madde kenar başlıkları ilgili oldukları maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, madde metnine dahil değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ

Görevliler

Madde 6 - Merkezler, bir baştabib, yeterince baştabib yardımcısı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli, yönetim müdürü, memur, daktilo ve hizmetlilerden oluşur.

Atamalar

Madde 7 - Baştabib, baştabib yardımcıları sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli ve yönetim müdürünün atamaları Bakanlıkça ya da Valiliğin önerisi ve Bakanlığın onayı ile yapılır. Memur, daktilo ve hizmetlilerin atanmaları ise merkezde Bakanlıkça, illerde Valiliklerce yapılır.

Birimler ve Kurulları

Madde 8 - Merkezlerde:

a - Baştabiplik, Baştabip yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Yönetim Müdürlüğü, Eczane, Laboratuvar birimleri kurulur.

b - Kadroları ve kadrolardaki personeli elverişli merkezlerde, Bilimsel Konsey ve Sağlık Kurulları oluşturulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREVLER VE YETKİLER

Madde 9 - Baştabibin görev ve yetkileri:

a - Sağlık Eğitim Merkezinin bütün hizmetleri ve yönetim işlerinin yasa, kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

b - Sağlık Eğitim Merkezinin hekim ve diğer personelinin görevlerine devamlarını ve verilen görevlerin amaçlarına yönelik şekilde yerine getirilmesi için uygun önlemleri alır.

c - Sağlık Eğitim Merkezleri için gerekli bütün araç ve gereçlerin sağlanması amacıyla girişimlerde bulunur. Merkezin gelişmesine yönelik önerileri ilgililere sunar.

d - Hastaların gözlem, bakım ve tedavileri sırasında onlara gösterilen özeni izler.

e - Gerekli istatistikleri düzenli olarak ilgili makamlara sunar.

f - Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57. maddesine göre bildirilmesi zorunlu bulunan bulaşıcı hastalıklardan herhangi biri Sağlık Eğitim Merkezinde saptandığında hemen ilgililere duyurur.

g - Baştabib, Sağlık Eğitim Merkezinde görevli sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri personelinin birinci derecede, diğer personelin ikinci derecede tezkiye amiridir.

Madde 10 - Baştabib yardımcılarının görevleri:

a - Baştabib tarafından kendilerine verilen görevleri yapar ve yürütür.

b - Baştabib görevde bulunmadığı zamanlarda görevlendirilen bir baştabib yardımcısı baştabibe vekalet eder.

c - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli dışındaki personelin birinci derecede tezkiye amirliğini yaparlar.

d - Baştabib yardımcısı gerektiğinde kendi branşını merkez içinde yürütür.

Madde 11 - Uzman, pratisyen ve diş tabiblerinin görevleri:

a - Bölümlere başvuran hastaların başvurma sırasına göre bakım ve tedavilerini yapar, gerekirse hastaneye sevk için gerekçe gösterirler.

b - Bölümlerin düzenli ve verimli şekilde çalışmasından sorumludurlar.

c - Bölümlerde görevli personelin hizmet bakımından yetiştirilmesini sağlarlar.

d - Bildirilmesi zorunlu bulaşıcı hastalıkları yönetime haber vererek, gerekli koruyucu önlemleri alırlar.

e - Bölümlerin araç ve gereç gereksinimlerini baştabibe sunarlar.

f - Gezici hekim bulunmayan merkezlerde, görevlendirildikleri zaman gezici hekimlik görevleri de yaparlar.

g - Bölüm şefleri kendi polikliniğindeki tıbbi, diğer araç ve gereçlerin kayıt ve bakımından sorumludurlar.

h - Evde ya da görevi başında hastalanarak, Sağlık Eğitim Merkezine gelemeyecek olan hastaların bakım ve tedavilerini hastaların yanına giderek yaparlar.

ı - Bu hastaların gerektiğinde hastanelere sevkini isteyebilirler.

i - Uzman, pratisyen, diştabibi ve diğer sağlık personeli lüzum görüldüğünde bulundukları illerde okul taramalarına katılırlar. Ve lüzum görülen yer ve kısımlarda görev yaparlar.

Madde 12 - Başhemşirenin görevleri:

a - Hastalarla ilgili personelin şefi başhemşiredir. Baştabibe karşı sorumludur.

b - Baştabibe sağlık eğitim merkezi bakımını ilgilendiren konularda müşavirlik eder.

c - Kendisine bağlı personelin görevlerini uygun olarak yapmalarını izler.

d - Hemşire, hastabakıcı ve hizmetlilere iş gösterir.

e - Nitelik olarak Başhemşire, Yüksek Hemşire Okulu mezunu ve sağlık kurumlarında mesleği ile ilgili olarak pratik sahibi olanlar arasından seçilir.

Madde 13 - Hemşirenin görevleri:

a - Hastaların bakım ve tedavisi için gerekli kayıtları ve uygulamaları meslekleri ölçüsünde yaparlar.

b - Hastalara iyi davranırlar, onların isteklerini dinlerler ve sağlık eğitimi konusunda aydınlatırlar.

c - Kendilerine verilen araç, gereçleri korurlar ve verimli bir şekilde kullanırlar.

d - Ayrıca baştabiplikçe meslekleri ile ilgili verilen diğer işleri yaparlar.

Madde 14 - Hemşire yardımcısının görevleri:

a - Günlük işlerde hemşireye yardım eder.

Madde 15 - Yönetim Müdürünün görevleri:

a - Baştabibe karşı sorumludur.

b - Baştabibin denetimi altında, Sağlık Eğitim Merkezinin bütün yönetim, mali personel ve iç hizmetlere yönelik işlerini yürütür ve izler.

c - Yönetim işlerinde gereksinme duyulan araç ve gereçlerin sağlanması için önerilerde bulunur.

Madde 16 - Memurların görevleri:

a - Verilen görevleri yasalar, kararlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler uyarınca yaparlar.

b - Sağlık Eğitim Merkezinin yazışma, haberleşme, bütçe, hesap, demirbaş, aynıyat satınalma işlerini iş bölümü çerçevesinde yaparlar.

Madde 17 - Teknik personelin görevleri:

a - Meslek ve sanatları ile ilgili işlerini yaparlar.

b - Yangın söndürme ekibine katılırlar.

c - Alet ve makinelerin bakım, işletme ve küçük onarımları ile meşgul olurlar.

d - Kendilerine verilen aletlerin korunması ve bakımından sorumludurlar.

Madde 18 - Şoförlerin görevleri:

a - Vasıtaların bakımını en iyi şekilde yaparlar ve arızalandıklarında onarmaya çalışırlar, durumdan Yönetim Müdürünü haberdar ederler.

b - Görev defterlerine gittikleri görevleri gün ve saat olarak yazarlar.

Madde 19 - Çamaşırcılar ve Ütücülerin görevleri:

a - Kendilerine gönderilen çamaşırları temiz olarak yıkayıp ütülerini yaparlar.

b - Kullandıkları alet ve makinelere iyi bakmakla ve arızalandıklarında derhal Başhemşireye haber vermekle sorumludurlar.

Madde 20 - Bakterioloji uzmanını görevleri:

a - Bakterioloji laboratuvarını idare eder. Burada yapılan bütün muayene ve testlerden verilen raporlardan, laboratuvarın idare ve temizliğinden sorumludur.

Madde 21 - Tıbbi Kimya uzmanının görevleri:

a - Tıbbi Kimya laboratuvarını idare eder, burada yapılan bütün tetkiklerden düzenlenen raporlardan ve temizliğinden sorumludur.

Madde 22 - Laborant teknisyenlerinin görevleri:

a - Laboratuvarlarda çalışan laborant teknisyenler branşları dahilinde ve uzmanların nezareti altında görevlerini yaparlar. Yaptıkları tetkiklerden dolayı uzmandan sonra ikinci derecede sorumludurlar. Yetiştikleri branşlara göre bakterioloji, tıbbi kimya ve röntgen laboratuvarlarında çalışırlar.

Madde 23 - Röntgen uzmanının görevleri:

a - Röntgen laboratuvarını idare eder. Laboratuvarda yapılan tetkik ve teşhis ve tedavilerden, yazılan raporlardan, buranın temizlik ve düzeninden sorumludur.

b - Diğer polikliniklerin çalışmaları ile koordineli olmak üzere bir program takip eder.

c - Laboratuvarda sarf edilen Filmlerin, kayıtlarını tutturur, çekilen filmlerin arşivde saklanmasını sağlar.

Madde 24 - Röntgen teknisyeninin görevleri:

a - Röntgen laboratuvarında kendilerine verilen görevlerini yaparlar.

b - Film çeker ve banyo yaparlar. Filmleri tetkik eder, ancak teşhis koyamaz ve rapor veremezler.

c - Röntgen cihazlarının bakımı ile meşgul olurlar, alet tamir ve montaj teknisyeni yoksa cihazları monte ederler.

Madde 25 - Başeczacının görevleri:

a - Eczacılık sahasında baştabibin müşavir ve yardımcısıdır.

b - Eczanede çalışan eczacı ve hizmetliler arasında görev taksimi yapar.

c - ışıkta bozulan, patlama kabiliyeti olan, yenebilen ilaçların muhafazası ile zehirli ilaçların kilit altında bulundurulmasından ötürü sorumludur.

d - Sağlık merkezine verilen ödenekle lüzumlu ilaçları satın aldırır, ödeneğin ihtiyaçlara göre sarf edilip edilmemesinden ötürü sorumludur.

e - İlaç yazılmış olan hastaların reçetesini inceler reçetelerde yazılı, miktarların mevzuata uygun olup olmadıklarını, reçetelerin usule uygun düzenlenip düzenlenmediğini araştırır, uygun olmayanları reddeder, baştabibe de bilgi verir.

f - Acil odasında acil müdahele için ilk yardım dolabı bulundurur. Bu ilaçların kontrolünü yapar ve eksilen ilaçları tamamlatır.

g - Bozulan ilaçların yürürlükte olan mevzuata göre kayıt silme işlemlerini yapar.

h - Eczanede yapılan her çeşit ilaçların Türk kodeksine, eczacılık sanat ve fennine uygun yapılıp yapılmadığından, yanında çalışan eczacı kalfalarının hatalarından dolayı sorumludur.

ı - Eczacılar, başeczacılar tarafından verilen görevleri mesleğe uygun şekilde yapmaktan sorumludurlar.

Madde 26 - Diş teknisyenlerinin görevleri:

a - Diş teknisyenleri, diş tabiplerinin emrinde çalışır, diş servesinin temizliği, aletlerin sterlizasyonu ve muhafazasından servisteki kayıtların tutulmasından diş tabibine karşı sorumludurlar. Protez laboratuvarında da teknisyen hizmetini görürler.

Madde 27 - Hizmetlilerin görevleri:

a - Düzen ve temizliği sağlarlar.

b - Taşıma ve ulaşım işlerini yaparlar.

c - Evrak dağıtım işlerini yaparlar.

d - Verilen diğer görevleri yerine getirirler.

Madde 28 - Bilimsel Konseyin Oluşturulması ve görevleri:

Baştabinin başkanlığında hekimlerin oluşturduğu Konsey:

a - Sağlık Eğitim Merkezinin eğitim-öğretim ortamını geliştirici önlemleri alır.

b - Bilimsel yayınları hazırlar.

c - Sağlık Eğitimi konularına ilişkin toplantılar düzenler.

d - Sağlık Eğitim Merkezini geliştirici çalışmaların yapılmasına ilişkin yöntemleri saptar.

Madde 29 - Sağlık Kurulunun oluşturulması ve görevleri:

Sağlık Eğitim Merkezinde her bölüme ait bir uzman hekimden oluşan Sağlık Kurulu; yeterince uzman hekimi bulunan merkezlerde oluşturulur. Kurul, gerekli hastaların kurul muayenelerini yapar, kurul raporlarını düzenler ve raporların incelenmesini yapar.

Kurula baştabip, bulunmadığı takdirde en kıdemli uzman hekim başkanlık eder. Kurul kararı çoğunlukla alınır. Sağlık Kurulu üyelerinin olağanüstü özürleri dışında kurula katılmaları zorunludur. Özürlü hekimlerin yerine Baştabibçe aynı dalda başka bir uzman hekim kurulda görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Sağlık Hizmetleri

Madde 30 - Sağlık Eğitim Merkezinde hastaların polikliniklerde bakım ve tedavileri yapılır. Polikliniklerde çalışma statüleri yürürlükteki yasalara göre düzenlenir.

Madde 31 - Sağlık Eğitim Merkezine başvuran hastaların sağlık karnesine göre kimliği hasta kabul defterlerine yazılır ve bakımları yapılır.

Gelen ya da getirilen hastaların sağlık karnesinin ve muayene belgesenin yanında bulundurulması zorunludur.

Bu belgeleri bulunmayanların bakım ve tedavileri yapılmaz. Ancak, acil olunanların ilk bakımı ve tedavileri yapılır.

Madde 32 - Başvuran hastalardan acil bakımı ve tedaviyi gerektirenler geciktirilmeden tedavi edilecekleri yere alınırlar ya da gönderilirler. Bunların kayıtlarıyla ilgili işlemler sonradan tamamlanır.

Çalışma saatleri dışındaki acil olaylarda hastalar en yakın ve en uygun hastaneye kaldırılırlar. Kaldırıldıkları hastaneden alacakları acil belgeleri en kısa zamanda Sağlık Eğitim Merkezine gönderilerek bu hastaneye sevkleri yapılır.

Madde 33 - Görevinin bulunduğu yer dışında hastalananlar, hastalandığı yerin Sağlık Eğitim Merkezine sağlık karnelerini, raporlarını ya da izin belgelerini göstererek başvururlar.

Madde 34 - Hastalara verilecek ilaçlar, Sağlık Eğitim Merkezinin başlıklı, sıra numaralı, damgalı reçetelerine yazılır. İlgili hekimin kaşesi basılarak sağlık karnesiyle birlikte işlem görür.

Eğitim Hizmetleri

Madde 35 - Sağlık Eğitimi alanında görevli personelin hizmet içi eğitimleri Sağlık Eğitim Merkezlerinde programlanarak yürütülür.

Madde 36 - Okullardaki, okul sağlığı eğitim çalışmaları Sağlık Eğitim Merkezlerince planlanır ve uygulanır.

Madde 37 - Bakanlığa bağlı Sağlık Meslek Liselerinin uygulama çalışmaları Sağlık Eğitim Merkezlerinde yapılır.

Madde 38 - Sağlık Meslek Liselerinin meslek dersleri Sağlık Eğitim Merkezi hekimlerince okutulur.

Madde 39 - Sağlık Eğitim Merkezi hekimleri, Unesco ve benzeri Kurumların düzenledikleri Sağlık ve Sağlık Eğitimiyle ilgili çalışmalarda görev alırlar.

Yürürlükteki Hükümleri

Madde 40 - 15.11.1976 tarih ve 15764 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Sağlık Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 41 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 42 - Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.