MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ İL BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ (*)
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 2287 / 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Ocak 1979 - Sayı: 16533

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet ve Sağlık eğitimi İl Başkanlıklarının amaçlarını, kuruluş biçimlerini, yönetim eğitim ve öğretim işleriyle bu başkanlıklardaki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel konuları kapsar.

Kuruluş ve Görevler

Madde 2 - Başkanlıklar

a) İllerde Bakanlıkça kurulmuş olan Sağlık Eğitimi Merkezleri, Sağlık Meslek Liseleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Kreş-Yuva, Beslenme Eğitimi ve Üretim Merkezleri, Yaşlılar Dinlenme ve Bakımevleri, Öğretmenevleri, kamp ve dinlenme yeri gibi Milli Eğitim Sağlık Eğitimi ve sosyal kuruluşlarının yönetim, kuruluş, eşgüdüm ve gelişmelerine yönelik işleri Milli Eğitim Müdürleri adına yürütürler.

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görevli her türlü personelin, il düzeyinde sağlıklarıyla ilgili ve sosyal gereksinimlerini karşılamaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlarlar,

c) Okul Sağlığı ve okullardaki sağlık eğitimi ve beslenme konularında yapılacak çalışmaları saptayarak uygularlar.

d) Bakanlığa bağlı Sağlık Eğitimi Kurumlarında ve sosyal kuruluşlarda görevli personelin uygulamalı bir eğitim öğretim ortamında yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri alırlar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 2287 Sayılı Yasa'nın 9. maddesi ile 1739 Sayılı Yasanın 56. maddesine göre hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen; "Bakanlık" sözünden Milli Eğitim Bakanlığı, "Başkan", sözünden Sosyal Hizmet ve Sağlık Eğitimi İl Başkanı, "Başkanlık" sözünden Sosyal Hizmet ve Sağlık Eğitimi İl Başkanlığı anlaşılır.

Kenar Başlıkları

Madde 5 - Bu yönetmelikteki madde kenar başlıkları ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup madde metnine dahil değildir.

(*) 24.7.1980 tarih ve 17057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 1 inci maddesi ile yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.

BÖLÜM II

KURULUŞ

Görevliler

Madde 6 - Başkanlıklarda;

a) (Değ.RG: 24.7.1980 - 17057) Atanması, Valiliklerin teklifleriyle Bakanlıkça yapılan Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı statüsünde ve yetkisinde hekim bir başkan,

b) Ataması, Valiliklerin önerileriyle Bakanlıkça, ya da doğrudan Bakanlıkça yapılan eğitim ve sağlık uzmanları ya da eğitim ve sağlık uzman yardımcıları,

c) Ataması, Valiliklerce yapılan yeterince memur ve hizmetli görevlendirilir.

Birimler

Madde 7 - (Değ.RG: 24.7.1980 - 17057) İlde Hastane, Sağlık Eğitimi Merkezleri (Dispanser), Sağlık Meslek Liseleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Kreş-Yuva, Yaşlılar ve Dinlenme ve Bakımevleri, Öğretmenevleri, kamp ve Dinlenme yerleri Milli Eğitim Sağlık Eğitimi ve Sosyal Kuruluşları olup kendi özel yönetmeliklerine göre kurulur, teşkilatlanır ve Başkanlığa bağlı birimler halinde çalıştırılır.

BÖLÜM III

GÖREVLER

Madde 8 - (Değ.RG: 24.7.1980 - 17057) Başkanların görevleri:

a) Hizmet ve Yönetim işlemlerini, yasalar, kararlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler uyarınca yürütür.

b) Başkanlığa bağlı birimler arasında koordinasyon sağlayarak verimli çalışma seviyesini geliştirir.

c) Başkanlığın ihtiyaçlarını ve tekliflerini Milli Eğitim Müdürüne bildirir.

d) Başkanlıkta ve bağlı birimlerde görevli personelin çalışmalarını denetleyerek bunlara gerekli rehberliği yapar.

e) Sağlık eğitimi ve Milli Eğitim görevlilerinin ve emeklilerinin yararlanacağı Sosyal Kuruluşların kurulması ve geliştirilmesiyle ilgili tedbirleri alır.

f) Başkan Bakanlığın görüşünü almak suretiyle İlçelerde, İl Sağlık İşleri Başkanlığına bağlı olarak ilçe sağlık başkanlıkları kurar.

g) Sağlık eğitimi ve sosyal kuruluşlar kapsamına giren işleri Milli Eğitim Müdürü adına yürütür. Milli Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapar.

Madde 9 - Memurların görevleri:

a) Başkan, Uzmanlar ya da Uzman Yardımcıları tarafından verilen görevleri yasalar, kararlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler uyarınca yaparlar,

b) Başkanlığın yazışma, haberleşme, bütçe, hesap, ayniyat, satınalma gibi işlerini iş bölümü çerçevesinde yaparlar.

c) Evrak dağıtım işlerini yaparlar.

d) Verilen diğer görevleri yerine getirirler.

BÖLÜM IV

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Madde 10 - Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.