Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992 / 222 - 5.1.1961 / 3308 - 5.6.1986
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Nisan 2000 -Sayı: 24021


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim-öğretim görmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, taşımalı ilköğretim uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa, dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Milli Eğitim Müdürlüğü: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

d) İlköğretim Okulu: Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim-öğretim gördükleri ve öğretim süresi sekiz yıl olan ilköğretim okulunu,

e) Birleştirilmiş Sınıf: Birleştirilerek bir derslikte tek öğretmen tarafından okutulan birden fazla sınıfı,

f) Taşımalı İlköğretim: İlköğretim okulu bulunmayan veya eğitim-öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,

g) Taşıma Merkezi İlköğretim Okulu: Çevredeki yerleşim birimlerinden taşınan öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim okullarını,

h) Öğrencisi Taşınan Yerleşim Birimi: Öğrencileri taşıma kapsamına alınan köy ve köy altı yerleşim birimini,

ı) Öğrencisi Taşınan Okul: Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı taşıma kapsamına alınan ilköğretim okulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Planlama, Değerlendirme Komisyonu, Görevleri ve Uygulama

Planlama

Madde 5- İl ve ilçelerde, yeni öğretim yılında taşımalı kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim okullarının seçimi ve planlaması için "Planlama Komisyonu" kurulur.

Planlama Komisyonu

Madde 6- Komisyon, milli eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, çevredeki ilköğretim okullarının özelliklerine göre seçilen en çok beş merkez ilköğretim okulu müdüründen oluşur.

Komisyon, nisan ayının ilk haftasında kurulur; üyeleri, milli eğitim müdürü tarafından belirlenir.

Komisyon, çalışmalarını yürütürken; ilgili yerleşim birimlerinin belediye başkanları, köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, görüşlerini almak üzere toplantıya davet edebilir.

Komisyon, "Taşımalı İlköğretim"in planlamasını yaparken bölgesindeki ilköğretim müfettişlerinin görüşlerini ve inceleme raporlarını dikkate alır.

Planlama Komisyonunun Görevleri

Madde 7- Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki çağ nüfusu ile o yerleşim birimlerindeki ilköğretim okullarında bulunan kız-erkek öğrencileri sınıflara göre tespit etmek.

b) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve yerleşim birimleri ile öğrenci sayılarını tespit etmek.

c) Öğrenci sayısına ve ulaşım şartlarına göre öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi ilköğretim okullarını tespit etmek.

d) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin, merkez ilköğretim okullarına uzaklığını ve ulaşım planını gösteren taşımalı ilköğretim haritasını (30x40 cm ebatlarında) hazırlamak.

e) Her merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak; öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile saatlerini belirlemek.

f) Taşınan öğrencilerin güvenli şekilde taşınmalarını sağlamak, sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek.

g) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan okulların bina ve tesisleri ile ders araçları ve demirbaşlarının öncelikle merkez ilköğretim okullarının ihtiyaçları giderilmek amacıyla milli eğitim müdürüne öneride bulunmak.

h) Taşımalı ilköğretim planlamasına ilişkin hazırlanan gerekçeli raporun, mayıs ayının ikinci haftasında milli eğitim müdürüne sunmak.

ı) (Ek - R.G.: 17.8.2000 - 24143 / m.1) Taşıma planlamasında, Bakanlıkça illere tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması durumunda gerekli ödeneğin sağlanması için mahalli idarelerin kaynakları ile diğer kaynakları değerlendirmek.

Taşıma Merkezi İlköğretim Okulunun Özellikleri

Madde 8- Merkez ilköğretim okulunun seçiminde şu özellikler aranır:

a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha merkezi durumda olması.

b) Bünyesinde en az sekiz dersliğin bulunması veya fiziki kapasitenin sekiz yıllık zorunlu ilköğretime yeterli olması.

c) Merkez ilköğretim okulunun bulunduğu yerleşim biriminin çevre köylerle ulaşım olanaklarına sahip gelişmeye uygun ve nüfusunun artıyor olması.

d) Öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olması.

e) Sosyal ve kültürel etkinliklere uygun ortamların bulunması.

Öğrencisi Taşınacak Okul ve Yerleşim Biriminin Özellikleri

Madde 9- Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinin seçiminde şu özellikler aranır:

a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması veya öğrenci azlığı nedeniyle okulun kapalı olması.

b) Sel, yangın, deprem gibi olağanüstü durumlar nedeniyle okul binasının kullanılmayacak derecede hasar görmesi.

c) Okulu bulunan ancak 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıf öğrencileri için dersliklerin yetersiz olması durumlarında öğrenci sayısına bakılmaksızın.

d) 1 inci 2 nci ve 3 üncü sınıflardaki öğrenci sayısının 10 dan az olması veya 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 15 den az olması.

e) 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda toplam öğrenci sayısının 30 dan az olması.

f) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinin taşıma merkezi ilköğretim okuluna uzaklığının en az 2,5 km, en çok 30 km olması.

g) Öğrencilerin belediye sınırları dışında oturuyor olması.

İlköğretim okullarında 1'inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf öğrencilerinin bulundukları yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda eğitim-öğretim görmeleri esastır. 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri ise çok büyük zorunluluk olmadıkça taşıma kapsamına alınmayacaktır. Taşımalı ilköğretim planlaması yapılmadan önce yatılı ilköğretim bölge ve pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek öğrencilerin planlaması yapılacaktır. Bu okullardaki yatılı öğrenci kapasitesi tamamen doldurulduktan sonra taşıma kapsamına alınacak öğrencilerin planlaması yapılacaktır.

Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler, taşıma kapsamına alınmayacak yatılı ve pansiyonlu okullara yerleştirilecektir.

Madde 9- (Değişik - R.G.: 17.8.2000 - 24143 / m.2) Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;

a) Öncelikle yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek öğrenciler tespit edilerek taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin de bu okullara yerleştirilmesi ve yatılı kapasitesi doldurulduktan sonra taşıma kapsamına alınacak öğrencilerin planlamasının yapılması,

b) Köy ve köy altı yerleşim biriminde okul bulunmaması,

c) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması,

d) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısının 15 ten az olması,

e) Köy ve köy altı yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflar için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 60'dan az olması,

f) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim biriminin, taşıma merkezi ilköğretim okuluna uzaklığının en az 2,5 km olması,

g) Taşınan öğrencilerin belediye sınırları dışında oturuyor olması veya içinde olmakla birlikte taşıma merkezi ilköğretim okuluna olan uzaklıklarının 2,5 km'den fazla olması ve Planlama Komisyonu Kararıyla uygun görülmesi (Büyük Şehir Belediyeleri hariç) özellikleri aranır.

Bunların dışında öğretmen durumu, bölgenin özel şartları ve sınıf oluşturulmasındaki özel durumlar nedeniyle, yukarıdaki bentlere uygun olup olmadığına bakılmaksızın Planlama Komisyonunca değerlendirme ve uygulama yapılır.

Değerlendirme

Madde 10- Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve ilçeler arasında eşgüdümü sağlamak üzere "Değerlendirme Komisyonu" kurulur.

Değerlendirme Komisyonu

Madde 11- İl milli eğitim müdürünün görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe milli eğitim müdürlerinden oluşur. Komisyon, haziran ayının ilk haftasında toplanır.

Komisyonun Görevleri

Madde 12- Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İlçelerin taşımalı ilköğretim planlama raporlarını inceleyerek Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrencisi taşınan okul ve yerleşim birimleri ile taşıma merkezlerini uygulama kapsamından çıkartmak.

b) Başka bir ilçedeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini planlamak.

c) Taşıma kapsamından çıkartılan ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazırlanması için milli eğitim müdürüne bildirmek.

d) Başka bir ildeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eşgüdümün sağlanması için il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

e) İl düzeyinde taşımalı ilköğretimin planlamasını Taşımalı İlköğretim Bilgi Formuna (Ek-1) göre hazırlayıp valilik onayına sunulmak üzere il milli eğitim müdürüne bildirmek.

Uygulama

Madde 13- Yapılan planlama sonucu taşımalı ilköğretim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ile merkez ilköğretim okulları, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir öğretim yılı geçerlidir.

İl milli eğitim müdürlüğünce, en geç temmuz ayının ilk haftasında valilik onayı ile bilgi formlarının bir örneği İlköğretim Genel Müdürlüğüne, bir örneği de ihale işlemleri yapılmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilir.

Merkez İlköğretim Okulu Müdürünün Görevleri

Madde 14- Merkez İlköğretim Okulu Müdürünün Görevleri Şunlardır:

a) Okulun fiziki durumuna göre taşımalı ilköğretim kapsamına alınan çocuklardan okula alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek mart ayı sonuna kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

b) Taşıma yoluyla okula gelen öğrencilerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kayıt ve kabullerini yapmak.

c) Taşınan öğrenciler ile merkez okuldaki öğrencilerin birlikte eğitim-öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak.

d) Taşınacak öğrencilerin geliş-gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek.

e) Taşınan öğrencilerin, yeterli sayıda öğretmeni bulunmayan ilköğretim okullarından geldikleri dikkate alınarak yetiştirilmeleri için gerekli önlemleri almak.

f) Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yemeleri için gerekli önlemleri almak.

g) Merkez okullarda yapılan eğitsel etkinlikleri, taşınan öğrencilerin geldikleri yerleşim birimlerinde de olanaklar ölçüsünde yapmak.

h) Taşınan öğrencilerin velileri ve köy muhtarları ile yakın ilişkide bulunarak okulla iş birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak.

ı) Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol etmek.

i) Araçların aylık çalışma programlarını, her ayın sonunda milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

j) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygunluğunun ve şartnamenin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek, varsa aksaklıkları milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

k) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plakasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirmek.

l) Okul servis araçlarının arkasındaki "OKUL TAŞITI" tabelasının üst kısmına, okunabilecek şekilde ilçe milli eğitim müdürlüğüne sürücü hatalarının bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak.

m) Biri öğretim yılı başında olmak üzere öğretim yılı içerisinde taşınan öğrencilerin velileri ile en az üç toplantının yapılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

Taşıma İhalesi

Madde 15- İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılır.

İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 16- İhale sözleşmeleri ve ihale şartnameleri hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

a) İhale sözleşmeleri ve şartnamelerle ilgili olarak merkez ilköğretim okulu müdürlerinin görüşleri de alınır.

b) İhale işlemleri en geç ağustos ayının son haftasında bitirilir. Bu tarihten sonra sel, yangın, deprem gibi olağanüstü durumlar dışında hiçbir şekilde valilik onayı alınmaz ve taşıma ihalesi yapılamaz.

c) İlçe milli eğitim müdürlüğü, ihale sözleşmeleri ile Taşımalı İlköğretim Ödenek Formlarının (Ek-2) ikişer suretini eylül ayının ilk haftası içerisinde il milli eğitim müdürlüğüne, bir suretini de ilgili taşıma merkezi ilköğretim okulu müdürlüğüne gönderir.

d) İl milli eğitim müdürlüğü, ihale sözleşmeleri ile il bazında toplam verilerin yazıldığı "Taşımalı İlköğretim Ödenek Formu"nun (Ek-2) bir suretini en geç eylül ayının üçüncü haftasında İlköğretim Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderir.

e) Taşımalı ilköğretim kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenir.

f) Bir araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelir ve Giderler

Madde 17- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinde belirtilen gelirlerden taşımalı ilköğretim için ayrılan ödenekler, aynı kanunun ilgili maddeleri gereğince taşımalı ilköğretim giderlerinde kullanılır.

Taşımalı ilköğretim için genel bütçeden ayrılan paydan gönderilerek özel idare bütçesine aktarılan ödenekler ile özel idare bütçesinden ayrılan paylar başka bir amaçla kullanılamaz. Artan miktar, taşımalı ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere bir sonraki yıla aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 18- Taşımalı ilköğretim ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği gereğince milli eğitim müdürü, bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne görev verir.

Madde 19- Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre ihtiyaç duyulan okullara atanırlar.

Madde 20- Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan okullarda bulunan ders araçları ile demirbaş malzemeler, merkez ilköğretim okullarına öncelik verilmek kaydıyla ihtiyacı olan ilköğretim okullarına milli eğitim müdürlüğünce ayniyatla verilir. Öğrencisi taşınan okullardaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmi evrak merkez ilköğretim okuluna teslim edilerek muhafaza edilir.

Madde 21- Öğrencisi taşınan okulların bina ve tesisleri halk eğitimi ve diğer milli eğitim hizmetlerine, sağlık, ulaşım ve haberleşme, köy kütüphanesi veya köy odası gibi kamu hizmetlerine ilgili mevzuatı gereğince geçici olarak tahsis edilebilir veya kiraya verilebilir. Elde edilen kira gelirleri, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere özel idare bütçelerine gelir kaydedilir. Kiralanan ya da geçici olarak tahsis edilen bu yerlerin bakım ve onarım giderleri kiracı ya da adına tahsis yapılanlar tarafından karşılanır. Öğretmen lojmanları ise, öncelikle lojmanda kalmak isteyen öğretmenlere bakım ve onarımlarının kendilerince yapılması kaydıyla tahsis edilir. Boşaltılan okul bina ve tesisleri, bakımı ve onarımı yapılmak üzere köy muhtarına teslim edilir.

Madde 22- Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları hizmet karşılığı olarak herhangi bir ödemede bulunulması konusunda protokol yapılamaz.

Madde 23- Milli eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak okul servis aracı sürücülerini, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda öğretim yılı başında ve uygun gördüğü zamanlarda düzenlenecek kurs ve seminerlerle eğitime alır.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Geçici Madde 1- 4306 sayılı Kanun kapsamında sağlanan gelirlerden taşımalı ilköğretim için ayrılan ödenekler, 4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretime ilişkin özel ödenek uygulaması ve bunların harcanmasına ilişkin esas ve usullere göre harcanır.

Geçici Madde 2- Taşımalı ilköğretim kapsamına girmeyen yerleşim birimlerindeki okulların; yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması durumunda, öğrencilerin en yakın yatılı ilköğretim bölge okullarına veya pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilememeleri durumunda, çözüm bulununcaya kadar öğrenciler, taşımalı ilköğretim kapsamına alınırlar.

Yürürlük

Madde 24- Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

                                    (EK-1)
       TAŞIMALI İLKÖĞRETİM BİLGİ FORMU
       ........../.......... ÖĞRETİM YILI
  İLİ..........                                                       Sayfa No:
+----+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |             |TAŞINAN OKULUN                                            |
|  |             +---+-------+-------------+--------------------------+-------------------------+-----------------------+
|  |MERKEZ OKULUN       |  |    |       |ÖĞRENCİ SAYISI      |TAŞIT ARACININ      |İHALE SONUCU BELİRLENEN|
|  |             |  |    |       |             |CİNSİ          |TAŞIMA GİDERİ (000) TL.|
|  +------+---+-------+-------+  |    |       +--------+--------+--------+-------+------+----------+------+----------------+
|SIRA|İLÇESİ|ADI|DERSLİK|ÖĞRENCİ|ADI|DERSLİK|MERKEZ OKULA |1.-2.-3.|4.-5.  |6.-7.-8.|MİNİBÜS|OTOBÜS|KAPASİTESİ|GÜNLÜK|YILLIK     |
|NO |   |  |SAYISI |SAYISI |  |SAYISI |UZAKLIĞI (KM)|SINIFLAR|SINIFLAR|SINIFLAR|    |   |     |   |(KDV Dahil)   |
+----+------+---+-------+-------+---+-------+-------------+--------+--------+--------+-------+------+----------+------+----------------+
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
|  |   |  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
+----+------+---+-------+-------+---+-------+-------------+--------+--------+--------+-------+------+----------+------+----------------+
|  |TOPLAM|  |    |    |  |    |       |    |    |    |    |   |     |   |        |
+----+------+---+-------+-------+---+-------+-------------+--------+--------+--------+-------+------+----------+------+----------------+

  NOT: Bilgi formları merkezden başlanarak ilçeler alfabetik sıraya göre
     aslına uygun ve eksiksiz olarak düzenlenecektir.

                          Düzenleyenin Adı ve Soyadı              Onaylayan
                          Ünvanı, İmza, Tarih, Mühür              Milli Eğitim Müdürü

       TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖDENEK FORMU
       ........../.......... ÖĞRETİM YILI            (Ek-2)
  İLİ: ..........
+--------------+------------------------------------+---------------------------------+
|TAŞIMA YAPILAN|(*)ÖĞRENCİSİ TAŞINAN YERLEŞİM BİRİMİ|(**)TAŞIMA KAPSAMINA ALINDIĞINDAN|
|       |VEYA OKUL SAYISI          |DOLAYI KAPATILAN         |
+------+-------+                  +-----------+---------------------+
|   |MERKEZ |                  |      |           |
|İLÇE |OKUL  |                  |      |           |
|SAYISI|SAYISI |                  |OKUL SAYISI|DERSLİK SAYISI    |
+------+-------+------------------------------------+-----------+---------------------+
|   |    |                  |      |           |
+------+-------+------------------------------------+-----------+---------------------+
|        (***)ÖDENEK İHTİYACI        |TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI      |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|        |İŞ |               |    |  |   |       |
|AYLAR     |GÜNÜ|ÖDENEK MİKTARI (000) TL.   |SINIFLAR|KIZ|ERKEK|TOPLAM    |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|EYLÜL     |  |               |I. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|EKİM      |  |               |2. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|KASIM     |  |               |3. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|ARALIK     |  |               |TOPLAM |  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|OCAK      |  |               |4. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|ŞUBAT     |  |               |5. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|MART      |  |               |TOPLAM |  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|NİSAN     |  |               |6. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|MAYIS     |  |               |7. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|HAZİRAN    |  |               |8. SINIF|  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|YILLIK GENEL  |  |               |TOPLAM |  |   |       |
|ÖDENEK TOPLAMI |  |               |    |  |   |       |
+---------------+----+------------------------------+--------+---+-----+--------------+
|BİR ÖĞRENCİNİN |                  |GENEL  |  |   |       |
|YILLIK MALİYETİ|                  |TOPLAM |  |   |       |
+---------------+-----------------------------------+--------+---+-----+--------------+

(*)  Öğrencisi taşınan yerleşim birimlerinin toplamı yazılacak.
(**) Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan okul sayısı yazılacak.
(***) Ödenek ihtiyacı ihale sözleşmelerine göre yazılacaktır.
   Ödenek ihtiyacı K.D.V. ile birlikte hesaplanacaktır.

NOT: İl bazındaki toplam veriler yazılacaktır.
  Düzenleyen                       Onaylayan
  Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü              Milli Eğitim Müdürü