Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965 / 2451 - 23.4.1981 / 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Haziran 2003 - Sayı: 25135


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ait yönetici kadrolarına görevin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atanma ve yer değiştirmeleri ile görevleri arasında geçişlerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında şef ve daha üst kadrolara atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 56'ıncı maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselmelerine dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Kariyer: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan yönetim görevlerinin kademelendirilmesi ve personelin en üst kademeye kadar ilerleme imkanını,

c) Liyakat: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevlerin gerektirdiği niteliklere sahip olmayı,

d) Görevde Yükselme Eğitimi: Sınavla atanılan yönetim kademeleri için görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

e) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimine katılanlar için yapılacak yazılı sınavı,

f) Yöneticilik: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şef ve daha üst düzeydeki görevleri,

g) Yönetim Kademesi: Bu Yönetmelikte belirtilen yönetim kademelerini,

h) Hizmet İçi Eğitim: Bu Yönetmelikte belirtilen yöneticilerin, değişim ve gelişmelere uyumlarını sağlamak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla verilen eğitimi,

ı) (A,B) Tipi Eğitim kurumları: 10/9/1998 tarihli ve 98/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen eğitim kurumlarını,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına giren görevlere atamalarda temel ilkeler şunlardır:

a) Personelin yöneticilik formasyonu, göreve bağlılık ve motivasyonunu sağlamak yoluyla kurumsal etkinlik ve verimliliği artırmak,

b) Atama ve görevde yükselmelerde kariyer ve liyakati esas almak,

c) Hizmetin gereği ile yetki devri kapsamında personel atama ve görevde yükselmelerine yön vermek.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kademeleri ve Atamaya İlişkin Hükümler

Yönetim Kademeleri

Madde 6- Yöneticilik görevleri aşağıda belirtildiği şekilde kademelendirilmiştir;

a) Birinci kademe: Şef,

b) İkinci kademe: İlçe ve il milli eğitim müdürlüğü şube müdürü,

c) Üçüncü kademe: İlçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürü,

d) Dördüncü kademe: İl milli eğitim müdürü, daire başkanı (bağımlı), daire başkanı (bağımsız), genel müdür yardımcısı, I. hukuk müşaviri, genel müdür, araştırma planlama ve koordinasyon kurulu başkanı, teftiş kurulu başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu başkanı, müsteşar yardımcısı, müsteşar.

Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 7- Yöneticilik görevine atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) Yüksek öğrenimli olmak,

c) Dört veya daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B) bendinde belirtilen sürelerde hizmeti bulunmak,

d) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi olmak,

e) Dördüncü kademe yöneticilik görevlerine atanacaklarda aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar

Madde 8- Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış,

3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı,

olmak.

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B) bendinde atanacağı kadro derecesi için öngörülen sürede görev yapmış,

3) Şef veya öğretmen kadrolarında en az üç yıl görev yapmış,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı,

olmak.

c) İkinci kademe yöneticilik görevlerinde en az iki yıl hizmeti bulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunanlar üçüncü kademe yöneticilik görevlerine atanabilirler.

d) (A) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar il milli eğitim müdürlüğü görevine atanabilirler.

e) (B) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az beş yıl hizmeti bulunanlar ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine atanabilirler.

f) İkinci kademe yöneticilik görevlerinde en az beş yıl, üçüncü kademe yöneticilik görevlerinde en az üç yıl veya her iki kademe yöneticilik görevlerinde toplam en az beş yıl hizmeti bulunanlar dördüncü kademe yöneticilik görevlerinden daire başkanlığı (bağımlı) ve il milli eğitim müdürlüğü görevlerine atanabilirler.

g) İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine atanacaklarda, yukarıda belirtilen şartların yanında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olma şartı ayrıca aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar, Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav

Görevde Yükselme Eğitimine Alınacak Personel

Madde 9- Şef ve şube müdürü kadrolarına atanmak için bu Yönetmelikle belirlenen genel ve özel şartları taşıyanlardan ilan edilen boş kadro sayısının iki katını geçmeyecek kadarı bu Yönetmeliğin 12'nci maddesine göre belirlenerek görevde yükselme eğitimine alınır.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 10- Kapsamda bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 (günde en fazla 7 saat), (g) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmaları şarttır.

Eğitim programının tamamına katılanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Bu eğitim, eğitim programını hazırlamakla görevli birimlerce belirlenen illerde yapılır.

Duyuru

Madde 11- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, atama yapılmak üzere ilan edilecek boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı görevde yükselme eğitiminin başlayacağı tarihten en az bir ay önce, görevde yükselme eğitimine katılacaklara ise eğitimin yeri ve zamanı en az 15 gün önce duyurulur.

Başvuru

Madde 12- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yönetim görevlerine atanmak isteyenlerden genel ve özel şartları taşıyanlar, şeflik ya da şube müdürlüğü görevlerinden biri için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda bulunanların dilekçeleri, görevli oldukları birimler aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bunların görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Genel Müdürlüğünce incelenir. Aranan şartları taşımayanlara durumları yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılmak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az başvuru olması halinde, başvuruda bulunanlardan durumu uygun olanların tamamı görevde yükselme eğitimine alınır.

Bu görevlerden her biri için başvuru sayısının ilan edilen boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı personel belirlenerek görevde yükselme eğitimine alınır.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 13- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1. Genel Esaslar

2. Temel Hak ve Ödevler

3. Devletin Temel Organları

b) Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat,

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,

e) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar,

f) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları,

g) Atama Yapılacak Görevin Alanı ve Niteliği ile İlgili Konular.

Görevde Yükselme Eğitimi Programlarının Hazırlanması

Madde 14- Eğitim programları Personel Genel Müdürlüğü ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca birlikte hazırlanır.

Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konuların eğitimdeki ağırlığı en az yüzde altmış olarak tespit edilir.

Sınav Şartı

Madde 15- Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların atanmaları için, bu eğitimin bitiminde yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Görevde Yükselme Sınavı

Madde 16- Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme ve Değerlendirme Merkezince yapılır.

Sınav Kurulu

Madde 17- Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürünün başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulundan bir kurul üyesi, Teftiş Kurulu Başkanlığından bir bakanlık müfettişi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden bir genel müdür yardımcısı ve bir hukuk müşavirinden oluşur.

Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 18- Sınav Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Sınavlarla ilgili esas ve usulleri belirlemek,

b) Sınav sorularını hazırlatmak,

c) Sınavların yapılacağı merkezleri belirlemek,

d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesini düzenlemek/düzenletmek,

e) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

f) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak,

g) İtirazları inceleyip karara bağlamak.

Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınavların Yürütülmesi

Madde 19- Sınav soruları, Sınav Kurulunca, Bakanlık Ölçme ve Değerlendirme Merkezine hazırlattırılır. Bu sorular, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi sorumluluğunda sınav yerine ulaştırılır ve sınav saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır.

Tutanaklar

Madde 20- Sınavın başlama saati, soruların adaylar önünde açıldığı, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir. Bu tutanak sınav görevlilerince imzalanır.

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Madde 21- Sınav sırasında aşağıdaki fiil ve hallerde bulunanların sınavları geçersiz sayılır.

a) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

b) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Sınavları; (a) bendinde belirtilen nedenlerle geçersiz sayılanlar 3 yıl, (b) bendinde belirtilen nedenlerle geçersiz sayılanlar hiçbir surette görevde yükselme sınavına alınmazlar.

Değerlendirme

Madde 22- Görevde yükselme sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav sonuç tutanağına, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle başarılı olanların notları sırasıyla yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Madde 23- Yazılı sınav sonuçları, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir. Sonuçlar ayrıca, ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 24- Yazılı sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğüne yapılır.

Bu itirazlar sınav kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 25- Atananların sınav sonuç belgeleri özlük dosyalarına konulur. Diğerlerinin sınav belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğünce topluca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirmeye İlişkin Hükümler

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 26- Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puan alandan başlanılarak ilan edilen kadrolara en geç altı ay içinde başarı sıralamasına göre atanırlar. İhtiyaç halinde sınavı kazanıp atanamamış olanlardan aynı usulle atama yapılabilir.

Başarı puanı aynı olanlardan öncelik Ek-1 değerlendirme formuna göre yüksek puanı olana tanınır.

Yönetim Kademelerine Geçişler

Madde 27- Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, bakanlık müfettişliği, hukuk müşavirliği görevlerinden birinde en az iki yıl; müdür veya daha üstü kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla müşavirlik görevlerinde en az iki yıl; ataşelik ve ilköğretim müfettişliği görevlerinden birinde en az üç yıl süreyle bulunmuş olmak kaydıyla yönetim kademelerine veya yönetim kademelerinden bu görevlere geçişler; bu Yönetmeliğin dayanağında belirtilen mevzuattaki genel hükümlere ve özel hükümlerine göre yapılır.

Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Uzmanlığı ve Eğitim Uzmanlığı görevlerinden birinde veya bu görevlerde toplam en az beş yıl süreyle bulunmuş olanlar, il milli eğitim müdür yardımcısı dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen dördüncü kademe yöneticilik görevlerine atanabilirler.

Naklen Atama

Madde 28- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikte belirtilen unvanları elde etmiş olanlar, aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 29- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Geçici Madde 1- 15/3/1999 tarihli ve (Düzeltme - R.G.: 1.7.2003 - 25155 / m.1 - Yürürlük m.2) "99/12647" sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 8 inci maddenin uygulanması bakımından lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş gibi değerlendirilirler.

Geçici Madde 2- 26/2/1999 tarihli ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayalı olarak kazanılmış haklar saklıdır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 30- 26/02/1999 tarih ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 30- (...) (Madde 30, 1.7.2003 tarih ve 25155 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince, 11/6/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.