Milli Eğitim Bakanlığından: 

Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli
Görevle Atanacak Personelin Seçimine

İlişkin Yönetmelik
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3797-30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 24 Şubat 2004 – Sayı: 25383

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanacakların, yabancı dil bilgisi, meslek bilgisi, temsil yeteneği ve sicil durumlarının esas alınarak seçilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanacak eğitim müşaviri, eğitim ataşesi ve eğitim ataşe yardımcısını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesi 7/4/1988 tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ve 11/1/1983 tarihli ve 17925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Eğitim Müşaviri: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri nezdindeki Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisini,

d) Eğitim Ataşesi: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri eğitim müşavirliği ve başkonsoloslukları nezdindeki Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisini,

e) Eğitim Ataşe Yardımcısı: Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları eğitim ataşeliği nezdindeki Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nitelikler ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 5 — Bakanlığın yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilenlerin yanında aranacak genel şartlar şunlardır:

a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

b) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi olmak,

c) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

d) Yurt dışına atanmasına engel bir hali bulunmamak,

e) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılacak Meslekî Yeterlik ve Temsil Yeteneği sınavlarını kazanmak.

Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar

Madde 6 — Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca yapılan veya yapılacak sınavda İngilizce, Almanca, Fransızca ya da hizmetin gerektirdiği diğer yabancı dillerin herhangi birinden en az (C) düzeyinde belge sahibi olmak gerekir.

Üniversitelerin ya da yüksek okulların birinci fıkrada belirtilen dillere ait filoloji bölümlerinden veya yabancı dille eğitim yapan fakültelerinden mezun olanlar, üniversitelerden doçentlik veya profesörlük unvanı almış bulunanlar, yurt dışında atanacağı kadronun şartlarını taşımak kaydıyla yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olanlar ile resmi dili Türkçe olan ülkelerde, görevlendirilecek memurlar yabancı dil sınavına tâbi tutulmazlar.

b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapıyor olmamak gerekir.

Meslekî Yeterlik Sınavı

Madde 7 — Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklar hizmetin gerektirdiği meslekî bilgi ve yeterliklerinin tespiti için yazılı veya sözlü olarak yapılacak Meslekî Yeterlik Sınavına tâbi tutulurlar.

Sınavın yazılı yapılması halinde sınav, Bakanlık Ölçme ve Değerlendirme Merkezince yapılır.

Meslekî Yeterlik Sınavı Konuları ve Değerlendirme

Madde 8 — Meslekî Yeterlik Sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

% 15,

 

b) Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik

% 20,

 

c) Devlet Teşkilâtı

% 10,

 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

% 10,

 

e) Millî Eğitim Temel Kanunu

% 10,

 

f) Genel Kültür, Türkçe Dil Bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar

% 25,

 

g) Başlıca uluslar arası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye ile olan ilişkileri

% 10.

Meslekî yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Meslekî yeterlik sınavı sonuç tutanağına, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle başarılı olanların notları sırasıyla yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunun Oluşumu

Madde 9 — Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonu; Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, ilgili Genel müdürlüklerin görev alanına bağlı olarak Dış İlişkiler Genel Müdürü veya Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürü ve Personel Genel Müdüründen oluşur.

Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri

Madde 10 — Meslekî Yeterlik Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavlarla ilgili usul ve esasları belirlemek,

b) Sınav sorularını hazırlatmak,

c) Sınavların yapılacağı merkezleri belirlemek,

d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesini düzenlemek/düzenletmek,

e) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

f) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak,

g) İtirazları inceleyip karara bağlamak,

h) Temsil Yeteneği Sınavı için komisyon oluşturmak,

i) Sınavlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemek.

Kurulun sekretarya hizmetleri görev alanlarına bağlı olarak Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Meslekî Yeterlik Sınavının Yürütülmesi

Madde 11 — Meslekî yeterlik sınavı yazılı yapılması halinde sınav soruları, Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunca, Bakanlık Ölçme ve Değerlendirme Merkezine hazırlattırılır. Bu sorular, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi sorumluluğunda sınav yerine ulaştırılır ve sınav saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır.

Sınavın sözlü yapılması halinde sınav soruları sınav komisyonunca hazırlanır.

Meslekî Yeterlik Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Madde 12 — Sınav sonuçları, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir. Sonuçlar ayrıca, ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Meslekî Yeterlik Sınavı Sonuçlarına İtiraz

Madde 13 — Meslekî yeterlik sınavına katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının tebliğinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü/Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünce yapılır.

Bu itirazlar Meslekî Yeterlik Sınav Komisyonunca en geç 15 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Temsil Yeteneği Mülâkatı

Madde 14 — Meslekî yeterlik sınavı sonucunda düzenlenen başarı sıralaması esas alınarak, boş kadronun iki katı sayıda aday temsil yeteneği sınavına alınır. Bu sınava alınacaklara, sınavın tarihi, yeri ve diğer hususlar sınavdan en az 15 gün önce duyurulur.

Temsil yeteneği sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtı Kadrolarına Sürekli Görevle Atanacaklar İçin Mülâkat Formu (EK-1) üzerinden yapılır.

Temsil yeteneği sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Temsil yeteneği sınavı sonuç tutanağına, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle başarılı olanların notları sırasıyla yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Sınavı Kazananların Başarı Sırası ve Atanmaları

Madde 15 — Sınavlar sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puan alandan başlanılarak atanmak istedikleri kadrolara boş kadro imkânları ölçüsünde başarı sıralamasına göre atanırlar.

Atamaya esas olacak başarı listesinin oluşturulmasında en az 70 puan almak koşulu ile Meslekî yeterlik sınavında alınan puanın % 50'si ve temsil yeteneği mülakatından alınan puanın % 50'sinin toplamına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere oluşturulur.

Başarı puanı aynı olanlarda öncelik, Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtı Kadrolarına Sürekli Görevle Atanacaklar İçin Mülâkat Formu (EK-1)'na göre yapılan değerlendirmede daha yüksek puan almış olana, eşitliğin bozulmaması halinde ise hizmet süresi fazla olana tanınır.

Sınav sonuçları, aynı kapsamda yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

Görevlendirme Süresi

Madde 16 — Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananların görev süreleri üç yıldır. Yurt dışındaki sürekli görevlerinden, yurt içindeki görevlerine dönenlerin tekrar yurt dışına sürekli görevle atanabilmeleri için hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında yurt içinde en az üç yıl hizmet yapmış olmaları zorunludur.

Atananların Geriye Çekilmesi

Madde 17 — Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmek için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartları sonradan kaybedenler ve haklarında yapılan adlî kovuşturma veya idarî soruşturma sonucunda görevini sürdürmesi sakıncalı görülenler süreye bakılmaksızın geriye çekilirler.

Bu görevlerde bulunanlardan; görevlerinde başarılı olamadığı veya Devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunduğu, Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine ve Cumhuriyetin niteliklerine aykırı siyasî ve ideolojik telkinlerde bulunduğu veya bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karıştığı yaptırılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip büyükelçilik, başkonsolosluk ve diğer resmî kuruluşlarca geri çekilme teklifi yapılanlar, Bakanlığın uygun görmesi halinde görev süresinin doldurulması beklenilmeden derhal geri çekilirler ve yurt içinde başka bir göreve atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavsız Atanabilecekler

Madde 18 — Genel müdür yardımcıları ile daha üst görevlerde çalışmış olanlar, bu görevlerde toplam iki yıl bulunmuş olmaları ve bu Yönetmelikte aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar.

Atananların Eğitimi

Madde 19 — Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlar, yurt dışına gönderilmeden önce görevlerinin gerektirdiği eğitime alınırlar.

Atamanın Ertelenebileceği Haller

Madde 20 — Haklarında ceza kovuşturması veya kınamadan daha ağır bir cezayı gerektirebilecek disiplin kovuşturması açılanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmaları, haklarındaki kovuşturma sonuçlanıncaya kadar ertelenebilir.

Yurt Dışı Görevlere Atanamayacaklar

Madde 21 — Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt içinde veya dışında yasa dışı teşkilâtlarla iş birliği yapanlar, daha önce yurt dışında borç bırakmış olanlar, bu konularda geçirdikleri kovuşturma sonucunda ceza almış olanlar, aylıkları hacizli olanlar, temsil yeteneği ya da görev liyâkatı ile ilgili olarak olumsuz sicil almış olanlar, içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlığı bulunanlar yurt dışı görevlerine atanamazlar.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 22 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7/4/1988 tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ile 11/1/1983 tarihli ve 17925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığın yurt dışı teşkilâtı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar, durumlarının bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın, atandıkları görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla görevlerine devam ederler.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 23 — 17/12/1996 tarihli ve 22850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilâtına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.