MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZİHİNSEL ENGELLİLER İŞ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığınca açılan, Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezlerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge, Bakanlığa bağlı Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezlerince açılan meslek kurslarını bu merkezde görevli olan yönetici öğretmen ve diğer personel ile kursiyerleri kapsar.

Tanım

Madde 3 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Başkanlık", Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığını,

"Merkez", Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezini,

"Rehber Öğretmen", Asıl görevi öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri olan öğretmeni,

"Kurs", Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezlerinde açılan kursları,

"Kursiyer", Merkezlerde eğitim görenleri,

"Zihinsel Engelliler", Zekâ Bölümü, 25-44 arasındaki öğretilebilir ile Zekâ Bölümü 45-75 arasındaki eğitilebilir seviyede bulunan çocuklar,

"Müdürlük", Merkez Müdürlüğünü,

"Öğretici", Merkezlerde görev yapan öğretmen, uzman ve usta öğreticileri,

"Teorik Eğitim", Kursun gerektirdiği atelye çalışmalarına yönelik bilgilerin eğitimini,

"Pratik Eğitim", Eğitim merkezlerinde ve iş yerlerinde yapılacak uygulamaları, ifade eder.

Dayanak

Madde 4 - Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2916 sayılı özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM


ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİM MERKEZİNİN AMACI, KURSLARIN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ ESASLARI
Merkezlerin Amaçları

Madde 5 - Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin;

a) Gelişim seviyelerine uygun, ilgi ve yetenekleri yönünde, toplumda yapabilecekleri bir iş ve mesleğin temel becerilerini kazanmalarını, kendine, ailesine ve topluma yararlı, üretici birer yurttaş olarak yetişmelerini,

b) İş yerlerine yerleştirilenlerin iş başında izlenmelerini,

c) Sahip oldukları yeteneklerinin, kapasiteleri oranında, mümkün olabilecek en üst seviyeye gelmesi ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olabilmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve davranışları kazanmalarını,

sağlamaktır.

Açılacak Kursların Tespiti

Madde 6 - Bölgenin eğitim imkânları ile insangücüne olan ihtiyaçlar belirlenerek, hangi meslek alanlarında hangi kursların açılacağı merkezin teklifi ve Valiliğin Onayı ile tespit edilir. Bu kurslar Bakanlık Onayı ile açılır.

İşbirliği Esasları

Madde 7 - Kurslarda beceri eğitiminin iş yerlerinde yapılması halinde, kursiyerlerin iş yerlerindeki çalışma esasları, iş eğitim merkezi ile iş yeri arasında düzenlenecek bir protokol ile belirlenir.

Kursiyer Sayısının Tespiti

Madde 8 - Bir kurs programının açılabilmesi için kursiyer sayısının en az 8 olması gerekir.

Kursların Duyurulması

Madde 9 - Açılacak kursların türleri ile alınacak kursiyer sayıları, Merkezce en az bir ay önceden ilan edilir.

İmkânların Değerlendirilmesi

Madde 10 - Kursları o bölgedeki kamu ve özel kurum ve kuruluşların bütün imkânlarından yararlanılacak şekilde düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ
Kayıt Kabul Şartları

Madde 11 - Kurslara kaydolmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.

a) Öğretilebilir zekâ düzeyinde "25-44 ZB." veya Eğitilebilir Zekâ Düzeyinde "45-75 ZB." olmak,

b) 16 yaştan küçük olmamak,

c) Bünyesi ve sağlık durumu itibariyle Kurs Programlarının gerektirdiği niteliklere sahip olmak.

Kurslara Müracaat

Madde 12 - Kursa kayıt kabul şartlarını taşıyanlar aşağıdaki bölgelerle birlikte iş eğitim merkezine müracaat ederler.

a) Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden alınacak, inceleme raporu ve çocuk tanıma fişi,

b) Sağlık Raporu, zihin yetersizliği dışında başka özürleri veya bulaşıcı ve sürekli tedavi gerektiren bir hastalığın olup-olmadığını gösteren rapor,

c) Nüfus Cüzdanı Örneği,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa diploma veya öğrenim belgesi,

f) Müracaat formu.

Kesin Kayıt

Madde 13 - Aday kaydı yaptıranların sayısının kontenjandan fazla olması halinde müracaat sırası esas alınarak kontenjan kadar kesin kayıt yapılır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 14 - Kesin kayıtları yapılan kursiyerlerin listesi eğitim merkezlerinde ilan edilir. Üç gün içinde kursa katılmayanların yerine yine müracaat sırasına göre kayıt yapılır.

Kursiyerlerin Gruplandırılması

Madde 15 - Aynı kursta birden fazla grup yapma imkânı varsa, grupların teşekkülünde zekâ ve takvim yaşı, öğrenim durumu beceri ve performans seviyesi dikkate alınır.

Veli Gösterme Mecburiyeti

Madde 16 - Kursiyerler kendileriyle ilgilenecek bir veli göstermek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


EĞİTİM-ÖĞRETİM
Öğretim Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması

Madde 17 - Öğretim programları, iş eğitim merkezi tarafından hazırlanır. Pratik çalışmalar iş yerinde yapılacaksa iş eğitim merkezi ile iş yeri arasında işbirliği yapılarak hazırlanır.

Programların hazırlanmasında kursların amacı, süresi, çevrenin imkân ve şartları dikkate alınır.

Programlar Valiliğin Onayından sonra uygulanır ve Bakanlıkta ilgili Daire Başkanlığına bilgi verilir.

Kursların Süresi

Madde 18 - Kursların süresi, uygulanacak programa göre varsa iş yeri temsilcisinin de görüşü alınarak iş eğitim merkezi tarafından belirlenir. Kurs süresi bir öğretim yılından az olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM


PERSONEL
Madde 19 - İş Eğitim Merkezlerinde ihtiyaca göre aşağıdaki personelden yeteri sayıda görevlendirilir.

a) Merkez müdürü,

b) Müdür başyardımcısı,

c) Müdür yardımcısı,

d) Bölüm, atelye ve laboratuvar şefleri,

e) Öğretmenler,

f) Rehber öğretmenler,

g) İş yeri rehber öğretmenleri,

h) Psikolog,

ı) Uzman ve usta öğreticiler,

i) Yardımcı hizmetler sınıfı personeli,

j) Memur ve daktilograflar.

ALTINCI BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 20 - Merkezlerde açılan kurslara katılacak kursiyerlerin sigorta primleri 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesine konan ödenekten karşılanır. Bu kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen oranda aynı kanunda belirtilen destekleme yardımı da yapılır.

Madde 21 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hususlar, Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM


YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Madde 22 - Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 23 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.