Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 85/18700
Karar Tarihi: 29 Kasım 1985
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA AİT LOJMANLARIN TAHSİSİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA KARAR

İLGİ: a) 4.5.1981 gün ve 17380 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 8/2753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Memur Konutları Yönetmeliği"

b) 28.2.1983 gün ve 2133 sayılı tebliğler derğisinde yayımlanan "Konut Dağıtım ve Yönetim Özel Yönergesi",

c) 11.11.1983 gün ve 18218 sayılı resmi gazete'de yayımlanan 2946 sayılı "Kamu Konutları Kanunu",

d) 23.9.1984 gün ve 18524 sayılı resmi gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Kamu Konutları Yönetmeliği",

e) Başbakanlığın 30.11.1984 gün ve Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 19383-18929 sayılı genelgesi,

f) M.E. Bakanlığının 12.12.1984 gün ve Personel Genel Müdürlüğü 460.3.Pln.Ynt.Nor.Sos.Hak.Şb.Md.84/3492 sayılı genelgesi,

g) 29.11.1984 gün ve 18590 sayılı resmi gazete yayımlanan 84/8779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Kamu Konutlarına ait 1985 yılı aylık kira birim bedelleri",

h) M.E. Bakanlığının 14.11.1985 gün ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 460.3.Sos.Tes. ve Pln.Şb.Md.85/17061 sayılı genelgesi.

1. İlinizdeki Bakanlığımıza ait lojmanlar ile ilgili olarak; ilgideki kanun; karar, yönetmelik, yönerge hükümleri ve ihtiyaç duyuldukça illere gönderilen genelgeler ile yapılan açıklamalara rağmen, özellikle "tahsis" konusunda bazı tereddütlerin devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır.

2. Bu sebeple, tereddütlerin giderilmesi bakımından, "lojman tahsislerin"de gözönünde tutulması gereken hususların; ilgi (h) genelgenin 5. ve 6. maddeleri ile ikame edilmek üzere yeniden açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

3. İlgi (a) Memur Konutları Yönetmeliğinin 6. maddesi ile ilgili (b) yönergenin 9. maddesi hükmünce konutların;

a) En çok % 40'ı görevlerinin önem ve sorumluluğu sebebiyle ilgi (a) yönetmeliğin 8. maddesinin (b) bendinde yer alan Milli Eğitim Müdürü ve yardımcıları ile Şube Müdürleri, Sağlık Eğitim Merkezi doktorları ve lojmanı bulunmayan kurum ve okul müdürlerine "görev tahsisli".

b) En az % 60'ı puan sıra çizelgesine göre; öğretmenler (okul ve kurum müdür yardımcıları, rehber öğretmenler dahil) ile ünvanlarına bakılmaksızın Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar (sigortalı personel hariç) "sıra tahsisli",

Olarak ev dağıtım komisyonunun kararı ve Valilik onayı ile tahsis edilecektir. Konut tahsislerinde ayrıca Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

4. Ancak, yukarıda 3. maddede belirtilen personele tahsis yapıldıktan sonra boş konut kaldığı takdirde, puan sıra çizelgesine göre ilgi (b) yönergenin 8. maddesi hükmünce o yerin belediye hudutları içindeki Bakanlığımıza bağlı kurum ve okullarda görevli (sigortalı personel hariç) diğer personele de "sıra tahsisli" olarak tahsis edilebilecektir.