Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 85/9949
Karar Tarihi: 11 Ekim 1985
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI BAZI OKULLARDA GÖREVLENDİRİLECEK YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA ESASLAR HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 2 Kasım 1985
Resmi Gazete Sayısı: 18916

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Esasların amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı okullarda sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerin seçimi, görevlendirilmeleri tabi olacakları hükümler, özlük ve diğer sosyal haklarıyla ilgili hususları düzenlemektir.

Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Seçimi ve Nitelikleri

Madde 2 - Türkiye'de sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerin seçimi ve nitelikleri Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir.

İstihdam Edilecek Öğretmen Sayısı

Madde 3 - Türkiye'de görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak istihdam edilecek öğretmenlerin toplam sayısı, bir öğretim yılında 400'ü geçemez.

Görevlendirme Süresi

Madde 4 - Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretmenler iki yıl süreyle görevlendirilir. Müteakip yıllarda başarı durumları dikkate alınarak sözleşme süreleri birer yıllık dönemler halinde uzatılır. Toplam görevlendirme süreleri beş yılı aşamaz.

Ücretler

Madde 5 - (89/14608 Karar Sayılı 29.9.1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişik şekli) Sözleşmeyle çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretmenlere ödenebilecek aylık brüt sözleşme ücreti, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ankara'daki bir okulda kadrolu olarak görev yapan 20 yıllık kıdemi bulunan, evli, 2 çocuklu, eşi çalışmayan ve birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alan öğretmenlere ödenen aylık ve diğer her türlü ödemelerin brüt toplamının dört katını geçemez. Aylık ve diğer her türlü ödemelerin brüt toplamının hesaplanmasında, Türk uyruklu öğretmenlere ödenen yabancı dil tazminatı ile tasarrufu teşvik ve konut edindirme yardımı dikkate alınmaz.

Ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır.

Aylık brüt sözleşme ücreti, yukarıda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenin;

a) Öğrenim durumu,

b) Mesleki hizmet süresi,

c) Görevlendirileceği okulun bulunduğu yerleşim birimi,

d) Yabancı dil veya eğitim konusunda kariyeri bulunup bulunmadığı,

e) Lojman temin edilip edilmediği,

gibi hususlar gözönünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Sözkonusu öğretmenlere sözleşme ücreti ve bu esaslarda belirtilenler dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve sözleşmelere bu konuda hüküm konulmaz.

Gelir Transferi

Madde 6 - Yabancı uyruklu öğretmenler, sözleşme net ücretlerinin yüzde kırkına (% 40) kadar olan miktarını Türkiye dışına transfer edebilirler.

Yol ve Ev Nakil Ücreti

Madde 7 - Yabancı uyruklu öğretmenlere ülkelerinden Ankara'ya geliş ve sözleşmelerinin bitiminde ülkelerine dönüş uçak bilet ücreti ödenir. Ayrıca evli olanların bakmakla yükümlü oldukları eş ve azami iki çocuğunun yol ücretleri de ödenebilir.

Türkiye'deki görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde belirlenen süreyi ve birinci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını geçmemek üzere sözleşmelerde belirtilir.

Yabancı uyruklu öğretmenler ile eş ve çocuklarının Türkiye'de ölümü halinde cenazelerinin ülkelerine gönderilme giderleri Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden karşılanır. Ayrıca, öğretmenin ölümü halinde eş ve çocuklarının ülkelerine dönüşleri için de yol ücreti ödenir.

Karı ve kocanın birlikte yabancı uyruklu öğretmen olarak görevlendirilmeleri halinde, göreve başladıkları ilk ay içinde her birine birer aylık tutarında ev nakli ücreti ödenir.

Hastalık ve İş Kazası Sigortası

Madde 8 - Yabancı uyruklu öğretmenler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca hastalık ve iş kazası sigortasına tabi tutulur. Kendilerine Türk uyruklu ve aynı kanuna tabi olanlar eşiti işlem yapılır. Sigorta primlerinin tamamı Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanır.

Ders Yükü

Madde 9 - Yabancı uyruklu öğretmenlere aylık ücret karşılığı olarak haftada otuz saate kadar ders verilir. Bunlara okullarda açılan yetiştirme ve hazırlama kurslarında da görev verilebilir.

İzinler

Madde 10 - Yabancı uyruklu öğretmenlerin ücretli yıllık izin süresi emsali kadrolu Türk Öğretmenlerinin izin süresi kadardır.

Resmi tabip raporu ile tevsik edilen hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalıklarının bu süre sonunda da devam ettiği doktor raporu ile tesbit edilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Ancak, iş kazası halinde bu süre üç aya kadar uzatılabilir.

Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik tazminatı ilgililerin ücretlerinden düşülür.

Sözleşme

Madde 11 - Türkiye'de görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerle Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede, yabancı uyruklu öğretmenlerin görev süreleri, mali hükümler, uymak zorunda oldukları kanun, tüzük ve yönetmelikler, çalışma saatleri ile diğer hususlar ve sözleşmenini feshini gerektiren durumlar belirtilir. Sözleşmenin düzenlenmesine bu esaslara aykırı olmamak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen ve durum kendisine yazılı olarak bildirildiği halde tutumunu değiştirmeyen yabancı uyruklu öğretmenin sözleşmesi, Milli Eğitim Bakanlığınca feshedilir.

Bilgi Verme

Madde 12 - Çalıştırılan yabancı uyruklu öğretmenlerin isim ve ücretlerini belirten cetveller Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ve Ekim ayının ilk haftası içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Diğer Hususlar

Madde 13 - Bu esaslarda düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki genel hükümler uygulanır.

Bu esasların uygulanmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tebliğler çıkarabilir.

Yürürlük

Madde 14 - Bu esaslar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu esasları Milli Eğitim Bakanı yürütür.