Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992 / 657 - 14.7.1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Haziran 2000 - Sayı: 24076


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim hizmetlerinin yurt genelinde verimli olarak yürütülmesi için gerekli ve yeterli düzeyde öğretmen atamasına ve bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların nitelikleri, seçimi ve atanması ile bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

d) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı veya destek olan kurumları,

e) Örgün Eğitim Kurumu: Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,

f) Yaygın Eğitim Kurumu: Örgün eğitim yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını,

g) Atama: Bakanlığın, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında görev almak isteyenlere aday veya asıl öğretmen olarak görev verilmesini,

h) Aday Öğretmen: Bakanlığın, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı içindeki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesi kapsamındaki yükümlülükleri saklı olmak üzere özel öğretim okullarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılanlar hariç) ile öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmadan herhangi bir şekilde ayrılanların atanmalarını,

ı) Asıl Öğretmen: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında veya özel öğretim okullarında öğretmenlikte (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesi kapsamındaki yükümlülükleri saklı olmak üzere) adaylığı kaldırılanlar ile yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman (Ek ibare - R.G.: 2.7.2003 - 25156 / m.1) "araştırma görevlisi (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesine göre çalışmış olanlar)" olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olanlardan öğretmen olarak ilk defa veya yeniden atanacakları,

j) İlk Defa Atama: Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı içindeki öğretmen kadrolarına aday öğretmen olarak (özel öğretim okullarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılanlar dahil) alınacakları,

k) Yeniden Atama: Bakanlık veya diğer kamu kurumlarının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında çalışmış olup adaylıklarının kaldırılmasından sonra bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanların tekrar öğretmenliğe atanmalarını,

l) Kurum İçi Atama: Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında çalışmakta olanlar ile ilköğretim müfettişi ve müfettiş yardımcılarının sınıf veya görev değişikliği yoluyla aday veya asıl olarak öğretmenliğe atanmaları ile halen öğretmenlik görevinde bulunanların branş değişikliğini,

m) Kurumlar Arası Atama: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı veya dışındaki hizmet sınıflarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi olarak çalışanların aday veya asil olarak öğretmenliğe atanmalarını,

n) Yer Değiştirme Suretiyle Atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içi ve iller arasında yapılacak görev yeri değişikliklerini,

o) Hizmet Alanı: Her hizmet bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu yerleşim yerini,

p) Görev Yeri: Görevin yapıldığı kurumu,

r) Zorunlu Çalışma Süresi: Hizmet bölgelerine dahil illerde bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma süresini,

s) Norm Kadro: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi eğitim kurumlarında branşlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını,

t) Değerlendirme: Öğretmen olarak atanacakların ülke düzeyinde norm kadro ölçüsünde seçilmesi ile il içi ve iller arası yer değiştirmelerde uygulanacak yöntemleri,

u) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi, ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerine göre;

a) Atama ve yer değiştirme işlemlerinde eğitim kurumlarının atama yapılacak branşlarda boş norm kadrosunun bulunması,

b) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması, esastır.

Hizmet Bölgeleri

Madde 6- Öğretmen ihtiyacı ve çalışma koşulları yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak, Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren iller EK-1 çizelgede gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma koşullarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlar ikinci hizmet bölgesi içindeki illerde en az dört yıl, üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde en az üç yıl veya her iki bölgede toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler.

Ancak, branşları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde çalışma olanağı bulunmayanlar, bu olanak sağlanıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi değildir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri ve bu hizmet bölgeleri içindeki iller arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucu her hizmet bölgesinde veya içindeki illerde geçirilmesi gereken çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama Şartları

Madde 8- Öğretmenliğe atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartlardan başka aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Mezun olduğu yüksek öğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların saptanmasına ilişkin kararlarına göre atanacağı alana (branş) uygun olmak,

b) Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenecek ölçütlere göre sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim koşullarında görev yapmasına engel olmadığını belgelendirmek,

c) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak,

d) Değerlendirmenin sınav yöntemiyle yapılması durumunda, yapılacak sınavda ilgili mevzuatında belirtilen derecede başarılı olmak,

e) Aday olarak atanacakların, atama döneminin içinde bulunduğu yılın son günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,

f) Yeniden atanacakların Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına ilişkin görevler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliği, öğretim görevliliği ve okutman kadroları hariç olmak üzere öğretmenlik mesleğinden başvuruda bulunduğu atama döneminin içinde bulunduğu yılın son günü itibariyle on yıldan fazla uzak kalmamış olmak. f) (...) (Madde 8 in (f) bendi, 2.7.2003 tarih ve 25156 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Atama Çeşitleri

Madde 9- Öğretmen kadrolarına;

a) İlk defa atama;

1) İlk atama,

2) Kurum içi ilk atama,

3) Kurumlar arası ilk atama,

b) Yeniden atama;

1) Açıktan atama,

2) Kurum içi yeniden atama,

3) Kurumlar arası yeniden atama,

4) Emekli dönüşü atama,

yoluyla atama yapılır.

Atama Dönemleri

Madde 10- Öğretmenlik görevine genel olarak her yıl haziran-ağustos döneminde atama yapılır. Kadro ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilir.

Atamalarda Öncelik

Madde 11- Öğretmen atamalarında öncelik aşağıdaki gibidir.

a) Herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan, bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenler,

b) Sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atanan veya haklarında emeklilik işlemi yapılanlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlar,

c) Görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,

d) Daha önce öğretmenlik görevinde bulunmuş olup da sınıfı içinde veya dışında başka bir görevde bulunanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,

e) Öğretmenlik görevine ilk defa atanmak isteyenler,

f) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı veya Bakanlığın diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolarında görevli iken emekliye ayrılmış olanlardan tekrar göreve dönmek isteyenler.

Bunlardan (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların atanabilmeleri, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça planlanır.

Öğretmenlik Görevine Atama ve Görev Yeri Tespiti

Madde 12- Öğretmenlik görevine atamalar ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak yapılır.

Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görevli olup öğretmenliğe atanacakların atamaları zamana bağlı değildir. Bunlardan istekleri üzerine öğretmenliğe atanacaklarda Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki görevlerde başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları koşulu aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Hükümler

Yer Değiştirme Suretiyle Atama Çeşitleri

Madde 13- Yer değiştirme suretiyle atama çeşitleri şunlardır:

a) Özüre bağlı yer değiştirmeler,

b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

c) Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler,

d) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler.

Özüre Bağlı Yer Değiştirmeler

Madde 14- Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

a) Sağlık durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarından birinin kanser, verem, akıl hastalığı, organ nakli ve benzeri türden uzun süreli bir tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanması ve hastalığın bulunduğu yerde tedavisine olanak bulunmadığının Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre devlet veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, bu hastalığın nerelerde ve hangi tür sağlık kurumlarının bulunduğu yerde tedavi edilebileceğinin Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenmesi,

b) Eş durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığının, emekliye ayrıldığının ya da şehit olduğunun belgelendirilmesi,

c) Öğrenim durumu özürü: Öğretmenin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için öğretmenlikteki branşıyla ilgili bir alanda veya eğitim, yönetim, denetim alanlarında yurt içinde lisans üstü öğrenim gördüğünün veya üniversitelerin öğrenim için belirli bir süre öğretmenlik yapmış olma şartı aranan bölümlerine devam ettiğinin belgelendirilmesi, yanında, sağlık ve eş durumu (eşi şehit olanlar hariç) özürleri nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunanlardan adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olmaları, öğrenim durumu özüründe ise adaylığın kaldırılmış olması koşulu aranır.

Bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde dikkate alınır. Özüre dayalı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, özürlerinin devam ettiğini her yıl yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Belgelendiremeyenler eksik hizmetlerini tamamlamak üzere eğitim öğretim yılı bütünlüğü de dikkate alınarak takip eden yer değiştirme döneminde bu bölgelere dahil illere atanırlar. Eş durumu özürüne bağlı olarak görev yerleri birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illere değiştirilmiş olanlardan özürlerinin devam ettiğini belgelendirenler, üç yıllık çalışma süresi sonunda eksik hizmetlerini tamamlamak üzere bulundukları ilin (D) ve (E) ilçe sınıfları içindeki hizmet alanlarına atanırlar. Ancak, eşlerinin şehit olması veya emeklilikleri nedeniyle görev yerleri değiştirilmiş olanlar, özürlerinin devam ettiğini belgelendirmek ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamakla yükümlü tutulmazlar.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak istedikleri illere, tedavi imkanı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanlar, tedavi imkanı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il'e atanmak istediklerinde, bu istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.

İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya bu yükümlülükten muaf olan öğretmenlerden;

1) Bulundukları eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar aynı hizmet alanında bulunan bir başka eğitim kurumuna,

2) Bulundukları hizmet alanında iki yılını tamamlayanlar il içinde bir başka hizmet alanına,

3) Bulundukları ilde 3 yılını tamamlayanlar iller arasında,

b) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler görevli oldukları il dışında başka bir il'e,

c) Bulundukları görev yerinde, hizmet alanında veya ilde (a) ve (b) bentleri kapsamında geçirilmesi gereken süreyi tamamlamadan;

1) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi veya manevi zarara uğrayanlar ile özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme olanağının kalmadığını belgelendiren veya bu durumu bildirilenler,

2) Eşinin öldüğünü veya eşinden boşandığını olay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelendirenler,

3) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlar ile Futbol Federasyonunca milli takımı antrenörü veya sporcusu seçildiğini veya uluslararası düzeyde hakem olduğunu belgelendirenler, yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

Birinci fıkranın (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen süreler; Bakanlıkça uygun görülmek koşuluyla, valiliklerce gösterilecek zorunluluklar çerçevesinde daha az sürelerde de uygulanabilir.

Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler

Madde 16- Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer koşulları aranmaksızın;

a) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda o yerde kalması uygun görülmeyenlerin,

b) Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

Bunlardan il içinde görev yerleri değiştirilmesi gerekenler o il içindeki hizmet alanlarına, o il içinde branşında ihtiyaç bulunmaması halinde ihtiyaç bulunan diğer illere, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayabileceği başka bir hizmet bölgesine dahil illere atanır.

Görev yerleri bu şekilde değiştirilenler aradan üç yıl geçtikten sonra eski görev yerlerine dönme isteğinde bulunabilir. Bu sürenin sonunda önceki hizmet alanına dönmeleri uygun görülenlerin istekleri, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

Madde 17- Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden;

a) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, adaylıklarının kaldırılmasını izleyen atama döneminden başlayarak, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci veya üçüncü hizmet bölgesine dahil illere,

b) Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ikinci veya üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde görevli bulunanlar, 7 nci maddede belirtilen koşullara uygun olarak bölge içinde veya bu bölgeler arasında, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Bu şekilde yapılacak yer değiştirmelerle ikinci ve üçüncü hizmet bölgesinin öğretmen ihtiyacının karşılanmaması durumunda ihtiyaç, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve birinci hizmet bölgesine dahil illerde görevli en fazla hizmeti olan öğretmenlerden karşılanır.

Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değiştirmeler

Madde 18- Öğrenimlerine göre birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek olanlar ile yeni bir öğrenim görerek yeni bir alanda yetişen ya da öğrenimine uygun alanı dışındaki bir görevi yürütmekte olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak koşuluyla alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler. Bu durumda bulunan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin istekleri yürüttükleri ve atanacakları alandaki öğretmen ihtiyacına göre dikkate alınır.

Bu şekilde alanları değiştirilenlerin atamaları, atanabilecek konumda olmaları durumunda öncelikle bulundukları eğitim kurumuna, yoksa il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan başka bir eğitim kurumuna yapılır.

İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri

Madde 19- Okul, kurum ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararları ve norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler ve görevli olduğu eğitim kurumunda branşı itibariyle okutabileceği dersin bulunmaması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde bu fazlalık; özür durumları da dikkate alınarak ihtiyaç bulunan yerlere yer değiştirme suretiyle atama yapılarak giderilir.

Bu şekilde yapılacak yer değiştirmelerde görev yerleri; istekli olanlardan, yoksa hizmet puanı en az olandan başlamak üzere ihtiyaç durumuna göre öncelikle bulundukları il içinde, il içinde ihtiyaç bulunmaması halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü de dikkate alınarak ihtiyaç bulunan diğer iller olacak şekilde belirlenir.

Bu yer değiştirmelerde, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin diğer hükümleri uygulanmaz.

Yer Değiştirme İşleminin İptali

Madde 20- Görev yerleri, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen özür durumlarından birisi nedeniyle değiştirilenlerden yer değiştirmeyi gerektiren özürleri ortadan kalkanların, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları koşuluyla yer değiştirme suretiyle atama işlemleri iptal edilebilir.

Görev yerleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca değiştirilenlerden 14 üncü maddede belirtilen özürlerden birisi nedeniyle yer değiştirme isteğinden vazgeçenler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Yer Değiştirme İstenmeyecek Haller

Madde 21- Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olanlar, bu hizmetlerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışındaki illere, bu bölgeler dışındaki illerde görevli olanlar da bu iller arasında ve il içinde yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Belgelendirilmek kaydıyla bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen özür du rumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dahil illerde karşılanmasına olanak bulunmayanlar ile norm kadro fazlalığı oluşması durumunda fazlalığın giderilmesine dönük alınacak önlemlere bağlı yer değiştirmelerde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, özür durumları nedeniyle aynı hizmet alanı içinde yapılacak yer değiştirme istekleri bunun dışındadır.

Yer Değiştirme Suretiyle Atama Dönemi

Madde 22- Yer değiştirme suretiyle atamalar her yılın haziran - ağustos döneminde yapılır. Ancak, özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler mayıs ve eylül ayları ile yarıyıl tatilinde de yapılabilir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

Madde 23- Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen eşlerin görev yerleri, branş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak birlikte belirlenir. Eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülüğe tabi olmaması halinde diğer eş zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunulan yerde eşlerden birinin branşında ihtiyaç bulunmaması durumunda eşler, ihtiyaç olan bir başka yere atanır.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunanların hizmet puanlarına, Yer Değiştirme Formunun (EK-4) (C) ve (D) Bölümünde gösterilen ve özürlerine karşılık gelen puanlar eklenir. Bu puan, yer değiştirme suretiyle atanmaları bakımından yapılacak sıralamada esas alınır.

Eşleri Bakanlık kadrolarında öğretmenlik dışındaki bir görevde veya başka bir kurumda çalışanların görev yerleri; eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olup olmadığı ve benzeri koşullar çerçevesinde kurumlar arasında koordine sağlanarak belirlenir.

Her derece ve türdeki özel eğitim okulları ile özel sınıf öğretmenlerinin, fen lisesi öğretmenlerinin, Anadolu liselerine sınavla atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle aynı tür ve derecedeki okullara yapılır. İç ve dış kaynaklı proje çalışmaları çerçevesinde uygulama yapan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, proje kapsamında eğitim görmüş öğretmenlerden karşılanır. Bunların yer değiştirme suretiyle atanmalarında ayrı sıra listesi düzenlenebilir.

İller Arası Yer Değiştirmelerde Sıra

Madde 24- Özüre ve isteğe bağlı olarak iller arasında yapılacak yer değiştirmeler, branşlar itibariyle kadro ve toplam puanı esas alınarak Bakanlıkça düzenlenecek Sıra Çizelgesine (EK-2) uygun olarak düzenlenecek sıraya göre yapılır. Bunlardan;

a) Özüre bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunanlar yer değiştirmek istedikleri il için mayıs ayının birinci yarısında sıraya alınır. Yer değiştirme suretiyle atamaları ise mayıs ayı sonuna kadar gerçekleştirilir.

b) İsteğe bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunanlar yer değiştirmek istedikleri en fazla beş il için temmuz ayı içinde sıraya alınır. Yer değiştirme suretiyle atamaları ise ağustos ayı sonuna kadar gerçekleştirilir.

c) (a) bendi kapsamında özür durumlarına bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunanlardan istedikleri illere yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar ile haziran-ağustos döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunanlar için eylül ayının birinci yarısına kadar yeni bir sıra listesi oluşturulur. Bu dönem içerisinde oluşan öğretmen ihtiyacı, bu sıra listesinde bulunanlardan eylül ayı sonuna kadar yapılacak yer değiştirmeler ile karşılanır. Bu şekilde de atamaları yapılamayan öğretmenler ile eylül - aralık döneminde özür durumundan başvuruda bulunanlardan ocak ayının birinci yarısında yeniden bir sıra listesi oluşturulur. Bu dönem içinde oluşan öğretmen ihtiyacı da bu sıra listesinde bulunanlardan yarıyıl tatilinde yapılacak yer değiştirmelerle karşılanır.

Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (c) bendinde belirtilenler, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapacakları başvuru ve yer değiştirmeleri dışında (a) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin başvuru dönemlerinde de başvuruda bulunabilirler. Ancak yer değiştirme suretiyle atamaları, istekleri halinde sırada bulunanlardan öğretmen ihtiyacı karşılanamayan illere yapılır.

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunanlar bu eksiklikleri tamamlamadıkça sıraya alınmaz. Herhangi bir şekilde sırası iptal edilenlerin yerine sıra içinden veya dışından hiçbir şekilde sıra kaydı yapılmaz. Sırada bulunduğu süre içinde özür durumları ortadan kalkanların sırası iptal edilir.

İl İçi Yer Değiştirmelerde Sıra

Madde 25- İl içinde görevli oldukları eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanı dışındaki bir hizmet alanında görev almak isteyen öğretmenler, Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla iki hizmet alanı için, bulundukları hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görev almak isteyen öğretmenler ise Yer Değiştirme Formu üzerinde gösterecekleri en fazla dört eğitim kurumu için her yıl mayıs ayı içinde yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, haziran ayı içinde yapılacak değerlendirme sonunda elde edilen puana göre (EK-2) çizelge üzerinde hizmet alanları ve eğitim kurumları itibariyle il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak sıraya göre temmuz ayı içinde gerçekleştirilir.

Sıra durumu, puanlar da gösterilerek öğretmenlere yazılı olarak bildirilir ve il milli eğitim müdürlüğünce ilan edilir. Bu sıralama takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır.

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunanlar bu eksiklikleri tamamlamadıkça sıraya alınmaz. Herhangi bir şekilde sırası iptal edilenlerin yerine sıra içinden veya dışından hiçbir şekilde sıra kaydı yapılmaz. Sırada bulunduğu süre içinde özür durumları ortadan kalkanların sırası iptal edilir.

Görev Yeri Belirlemede Öncelik

Madde 26- Öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesinde, 25 inci madde kapsamında yapılacak il içinde yer değişikliği isteyenlere öncelik verilir.

İl emrine yeni atanan öğretmenlerin görev yerleri ise, il içinde görev yeri değişikliği isteyenlerin görev yerlerinin belirlenmesinden sonra sırada öğretmen bulunmayan eğitim kurumları olacak şekilde il merkezinden başlayarak ilçe merkezi, belde ve köyler itibariyle branşlar bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenir.

Görev yerleri bu şekilde belirlenenlerin yeni görev yerleriyle ilgili bilgiler, görev yerlerinden ayrılmalarının sağlanması bakımından eski görev yerlerine bildirilir.

Aylıksız İzin

Madde 27- Özür durumlarına bağlı olarak istedikleri yere yer değiştirme suretiyle atanmaları puan ve branşlarına göre norm kadro yetersizliği nedeniyle yapılamayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 veya 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 61 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bunlar aylıksız izinli sayılmak üzere bulundukları il milli eğitim müdürlüğündeki bu amaçla tahsis edilen boş kadrolara atanırlar. Bu şekilde aylıksız izinli sayılanlar her yıl mayıs ayı içinde özür durumlarının devam ettiğini usulüne uygun olarak belgelendirmeleri kaydıyla hizmet puanlarına göre ve üç yıldan fazla olmamak üzere 24 üncü madde uyarınca sıraya alınırlar.

Bu süre içinde yer değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar ile özür durumunun devam ettiğini belgelendiremeyenler, istekleri de dikkate alınarak branşlarında öğretmen ihtiyacı olan hizmet bölgesi veya hizmet alanlarına izleyen yer değiştirme döneminde atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Değerlendirme Kurulu ve Görevleri

Madde 28- Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü ile öğretim birimlerinin genel müdürleri arasından Bakan tarafından görevlendirilecek üç genel müdür ve 1. Hukuk Müşavirinden oluşmak üzere Değerlendirme Kurulu kurulur.

Bu Kurul;

a) İlgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hangi branşlar için ve hangi durumlarda değerlendirme yapılacağını ve değerlendirme yöntemini saptar.

b) Değerlendirmenin yapılmasını sağlar.

c) Değerlendirme sonuçlarını ilan eder.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Görev Yeri Belirleme Kurulu ve Görevleri

Madde 29- Her ilde il milli eğitim müdürünün başkanlığında;

1) İlgili milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,

2) İlköğretim müfettişleri başkan yardımcısı,

3) İlk ve ortaöğretim kurumlarından birer müdür (birden fazla eğitim bölgesi olan yerlerde eğitim bölgesi koordinatör müdürü),

4) İl merkezlerindeki öğrenci sayısı en fazla olan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından öğretmenler kurulunca bir yıllığına seçilecek birer öğretmen,

olmak üzere Görev Yeri Belirleme Kurulu kurulur. Birden fazla merkez ilçesi bulunan büyükşehirlerde iki ayrı Görev Yeri Belirleme Kurulu kurulabilir.

Bu Kurul;

a) Sıra işlemlerini gerçekleştirir.

b) İl içinde görev yeri değişikliği isteyen öğretmenlerin isteklerini inceleyerek karara bağlar.

c) İl emrine verilen öğretmenlerin görev yerlerini belirler.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Sekreterya hiz metleri personel işleri ile ilgili hizmet birimlerince yürütülür.

Atama Yetkisi

Madde 30- Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeleri Bakan tarafından yapılır. Bakan gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

Başvuru Yöntemi

Madde 31- Öğretmenlik görevine 9 uncu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında atanacaklar, 6/12/1985 tarihli ve 85/10206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesinde belirtilen yöntem çerçevesinde, öğretmenlik görevine aynı maddenin (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ve (b) bendi kapsamında atanacaklar ise Öğretmenlik İçin Görev İstek Formu (EK-3), yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunacaklar ile görev yerleri zorunlu hizmet bölgesine dahil illere değiştirilecekler Yer Değiştirme Formu (EK-4) ile başvuruda bulunurlar.

Atamalara ve yer değiştirmelere ilişkin başvuru yeri, süresi, zamanı, milli eğitim müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler ile diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek atama ve yer değiştirme kılavuzunda belirlenir.

Olağanüstü Durumlarda Öğretmen İhtiyacının Karşılanması

Madde 32- Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu bölge, il veya hizmet alanının öğretmen ihtiyacının karşılanması için, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin diğer hükümlerine bağlı kalınmaksızın gerekli önlemler alınır.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Sayılacak ve Sayılmayacak Süreler

Madde 33- Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde olmakla birlikte;

a) Yılda bir defada veya parça parça toplam 90 günden fazla bölge dışında geçen geçici görev (yurt içi ve yurt dışı) süreleri,

b) Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler, b) (Değişik - R.G.: 2.7.2003 - 25156 / m.3) Muvazzaf askerlik süreleri hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler,

c) Milli Eğitim Akademisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçirilen süreler,

d) Ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekaleten geçirilen hizmet süreleri,

e) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu iller dışında geçirdikleri süreler, zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünün Ertelenmesi

Madde 34- Bu Yönetmelikte belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere yer değiştirme suretiyle atama işlemi; 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine giren hallerde üç yıla kadar, (c) bendine giren hallerde ise tez dönemi dahil öğrenim süresi kadar ertelenebilir. Bunlardan eşi şehit ve emekli olanlar hariç erteleme süresi sonunda eş durumu özürünün devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri, bulundukları ilin varsa (D) ve (E) ilçe sınıflarına ait hizmet alanlarında en az beş yıl süre ile, yoksa zorunlu çalışma süresi öngörülen hizmet bölgeleri içindeki illerde en az çalışma süresi ölçüsünde tamamlattırılır. Bu durumda olanların bu bölge içindeki hizmet alanlarında daha önce geçen süreleri zorunlu çalışma süresinden düşülür. Zorunlu çalışma yükümlülüklerini bulundukları ilin (D) veya (E) ilçe sınıflarına ait hizmet alanlarında tamamlamak üzere atananlar Bakanlığa bildirilir.

Eşleri diğer kurumlarda görevli olup zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olacakların birlikte görevlendirilmelerini sağlamak bakımından erteleme süresi, bu durumları dikkate alınarak kurumlar arasında yapılacak koordine ile belirlenir. Ancak, yasama organı üyeliği, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeliği, belediye başkanlığı, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanların öğretmen olan eşlerinin erteleme süreleri, eşlerinin bu görevlerde kaldığı süreyle sınırlıdır.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü ve Özür Durumunun İzlenmesi

Madde 35- Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları veya hangi hizmet bölgelerinde ne kadarını tamamladıkları ile 14 üncü maddede belirtilen özürler nedeniyle görev yerleri değiştirilenlerin özür durumlarının devam edip etmediği Bakanlık ve il milli eğitim müdürlüklerince izlenir. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüklerine ilişkin bilgiler hizmet puan kartlarına işlenir.

Hizmet Sınıfları ve Hizmet Puanı Hesabı

Madde 36- Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak beş sınıfa ayrılmıştır. Bu hizmet sınıflarına giren il ve ilçeler ile bu il ve ilçelerde her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinde (EK-5) gösterilmiştir.

İl veya ilçelerin, belde statüsündeki hizmet alanlarında geçirilen her yıla o il veya ilçenin dahil olduğu sınıf için öngörülen puana iki, köy statüsündeki hizmet alanlarında geçirilen her yıla ise dört puan ilave edilir.

Bu şekilde belirlenen puanla, öğretmenin o hizmet alanlarında geçirdiği çalışma süresinin çarpımı sonucu hizmet puanı elde edilir.

Hizmet alanlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır.

Hizmet Puanının Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 37- Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çalışma şekillerini düzenleyen değişik 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde geçen süreler.

b) Diğer Personel Kanunlarına tabi olarak geçen süreler.

c) Özel okullarda öğretmen olarak geçen süreler. c) (Değişik - R.G.: 2.7.2003 - 25156 / m.4) Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen süreler.

d) Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri.

Ancak, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen süreler (muvazzaf askerlik hariç) değerlendirmeye alınmaz. Muvazzaf askerlik nedeniyle aylıksız izinli geçen süreler ile (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dahil olduğu sınıfta, yurt dışında geçirilen süreler ise (A) ilçe sınıfına dahil hizmet alanlarında geçmiş sayılır.

Hizmet Puanı Kartı

Madde 38- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan öğretmenler için il milli eğitim müdürlüklerince "Hizmet Puan Kartı" (EK-6) düzenlenir. Bu karta öğretmenin görev yeri değişikliğine dair bilgiler ile elde ettiği puanlar kaydedilir ve görev yeri değişikliklerinde sicil/özlük dosyaları ile birlikte yeni görev yerlerine gönderilir.

Gerçek Dışı Beyan ve Usulsüz İşlem

Madde 39- Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin atama ve yer değiştirme suretiyle atamalarında aranan ve istenen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, atama ve yer değiştirme işlemlerini etkileyecek biçimde durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği ve bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dışında atama ve yer değiştirme yapıldığı takdirde bu işlemler iptal edilir ve ilgililer hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Tebligat Yükümlülüğü

Madde 40- Atama ve yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin işlem evrakı en geç 15 gün içerisinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgililere tebliğ edilir. Atama evrakı tebliğ edilenler 657 sayılı Kanunun değişik 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamak zorundadırlar.

Formların Kullanılması

Madde 41- Bu Yönetmelik ekinde yer alan formlar ait oldukları amaçlar dışında kullanılamaz, kurumlarca bunların yerlerine geçecek form düzenlenemez.

Ancak, atama ve yer değiştirmelerde kullanılan formların yerine geçmek ve bu formların içerdiği bilgileri kapsamak koşuluyla Bakanlıkça optik okuyuculu form düzenlenebilir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarda İstenecek Belgeler

Madde 42- Yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularında istenecek belgeler şunlardır:

I. Sağlık Durumu Özürü

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (başvuru tarihine göre son altı ay içinde alınmış).

3. Raporun eşine veya kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu anne, baba ve çocuklarından birine ait olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği.

II. Eş Durumu Özürü

a) Eşi 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için (926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamına girenler dahil);

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak Görev Yeri Belgesi (EK-7).

3) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olunan kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

b) Eşi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlar için (Bu maddenin II/a alt bendinde belirtilen sigortalılar hariç);

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak iş yeri belgesi.

3) İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesi veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge.

4) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde en az 240 gün ya da üç yıl içinde 480 gün sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge.

5. Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olduğu kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

c) Eşi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar için;

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge.

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde en az 8 ay ya da son üç yıl içinde 16 ay sigortalı hizmeti olduğunu gösterir Bağ-Kur'dan alınacak belge.

4) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olduğu kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

d) Eşi emekli olanlar için;

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Emeklilik onayı veya emekli aylığı bağlandığına dair belge.

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

e) Eşi şehit olanlar için;

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Eşin şehit olduğuna ilişkin belge.

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

III. Öğrenim Durumu Özürü

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Öğrenim belgesi.

IV. İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

a) Olağanüstü durumlar;

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4).

2) Maddi veya manevi zarara uğradığına ilişkin Mülki idare amirliklerinden veya yetkili makamlardan (kriz masası vb.) alınacak belge.

3. Eşi çalışıyorsa çalışmakta olduğu kurumdan alınacak görev yeri ve evli olduğunu gösterir belge.

b) Eşin ölümü veya eşinden boşanma;

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4)

2) Ölüm kağıdı veya boşanmaya dair mahkeme kararı.

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

c) İsteğe bağlı diğer yer değiştirmeler;

1) Yer Değiştirme Formu (EK-4)

2) Eşi çalışıyorsa çalışmakta olduğu kurumdan alınacak görev yeri belgesi.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 43- 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarında veya koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler norm kadrolarla ilişkilendirilinceye kadar fazla konumdaki öğretmenlerin branşlarından o hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarına diğer hizmet alanlarından hiçbir şekilde yer değiştirme suretiyle atama yapılmaz.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı aylık süre içinde yapılacak atama ve yer değiştirme suretiyle atama işlemleri için; başvuru, değerlendirme, sıraya alma ve gerçekleştirme bakımından bu Yönetmelikle belirlenen zaman ve süre şartına bağlı kalınmaz.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler, zorunlu çalışma sürelerini veya bulundukları illerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Bunlardan zorunlu hizmet yükümlülükleri nedeniyle zorunlu hizmet bölgesine dahil illere yer değiştirme suretiyle atamaları yapıldığı halde çeşitli özür durumlarından dolayı atamaları veya görevden ayrılmaları ertelenenler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içinde başvuruda bulunmaları halinde yapılan atamaları iptal edilir. Atamaları bu şekilde iptal edilenler, branşlarında açık norm kadro bulunmak koşuluyla öncelikle görevli oldukları eğitim kurumlarına, yoksa il içinde branşlarında açık norm kadro bulunan diğer eğitim kurumlarına atanırlar.

Geçici Madde 4- Birinci hizmet bölgesindeki illerde görevli olup norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ilk yer değiştirme döneminde il içinde ya da ikinci veya üçüncü hizmet bölgelerindeki illere yapılacak yer değiştirme suretiyle atama isteklerinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen çalışma sürelerine bağlı kalınmaz.

Yürürlük

Madde 44- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

(Değişik-R.G.:6.12.2000-24252)(*)

                                     EK-1
       HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ
  BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ       ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ
  ---------------------- --------------------------------- ---------------------
  İLLERİ         İLLERİ               İLLERİ
  ------         ------               ------
   1 Adana         1 Adıyaman             1 Ağrı
   2 Afyon         2 Aksaray             2 Ardahan
   3 Ankara        3 Amasya              3 Batman
   4 Antalya        4 Artvin              4 Bingöl
   5 Aydın         5 Bartın              5 Bitlis
   6 Balıkesir       6 Bayburt             6 Diyarbakır
   7 Bilecik        7 Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada)  7 Erzurum
   8 Bolu         8 Çankırı             8 Hakkari
   9 Burdur        9 Çorum              9 Iğdır
  10 Bursa        10 Elazığ             10 Kars
  11 Çanakkale      11 Erzincan            11 Mardin
  12 Denizli       12 Gaziantep            12 Muş
  13 Edirne        13 Giresun             13 Siirt
  14 Eskişehir      14 Gümüşhane            14 Şırnak
  15 Hatay        15 İstanbul            15 Tunceli
  16 Isparta       16 K.Maraş             16 Van
  17 İçel         17 Karabük
  18 İzmir        18 Karaman
  19 Kayseri       19 Kastamonu
  20 Kırklareli      20 Kırıkkale
  21 Kocaeli       21 Kırşehir
  22 Konya        22 Kilis
  23 Kütahya       23 Malatya
  24 Manisa        24 Nevşehir
  25 Muğla        25 Niğde
  26 Sakarya       26 Ordu
  27 Tekirdağ       27 Osmaniye
  28 Uşak         28 Rize
  29 Yalova        29 Samsun
  30 Düzce        30 Sinop
              31 Sivas
              32 Şanlıurfa
              33 Tokat
              34 Trabzon
              35 Yozgat
              36 Zonguldak

(*) Bu değişiklik 11.6.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                                     EK-2
       SIRA ÇİZELGESİ
  İLİ: .......... DÖNEMİ: .......... BRANŞI: ..........
+----+------+----------+-------------+------+------+----------+
|SIRA|MEBSİS|ADI SOYADI|GÖREVLİ   |ÖZÜR |HİZMET|SIRALAMAYA|
|NO |NO  |     |OLDUĞU    |DURUMU|SÜRESİ|ESAS PUANI|
|  |   |     |İL/İLÇE/OKUL/|   +---+--+     |
|  |   |     |KURUMU    |   |YIL|AY|     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+
|  |   |     |       |   |  | |     |
+----+------+----------+-------------+------+---+--+----------+

                                     EK-3
            İLK ATAMA            YENİDEN ATAMA
            ---------            -------------
            +-+               +-+
            +-+ 1. KURUMİÇİ İLK ATAMA   +-+ 1. AÇIKTAN ATAMA
            +-+               +-+
            +-+ 2. KURUMLARARASI İLK ATAMA +-+ 2. KURUM İÇİ YENİDEN ATAMA
                            +-+
                            +-+ 3. KURUMLARARASI YENİDEN ATAMA
                            +-+
                            +-+ 4. EMEKLİLİK DÖNÜŞÜ ATAMA
  ÖĞRETMENLİK İÇİN
  GÖREV İSTEK FORMU
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Kurum                                                                 |
+----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+----------------+
|Adı Soyadı                     |Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer                    |        |
|                          +----------------------+------------------------------------------+        |
|                          |İl          |İlçe                   |  Fotoğraf  |
+----------------------------+-----------------------+----------------------+------------------------------------------+        |
|Ana Adı           |Baba Adı        |Mahalle/Köy                           |        |
+----------------------------+-----------------------+----------------------+----------------------------------+-------+----------------+
|Doğum Yeri (il belirtilecek)|Doğum Tarihi      |Cüzdanın ver.Nüfus İd.|Veriliş Sebebi          |Veriliş Tarihi     |
+----------------------------+-----------------------+------------+---------+-------+---------+--------------+-+------------------------+
|Cinsiyeti          |Medeni Hali      |Cüzdan Kayıt|Cüzdan Seri   |Cilt No |Aile Sıra   |Sıra No          |
|+-+    +-+       |+-+    +-+     |No     |No        |     |No      |             |
|+-+ Kadın +-+ Erkek    |+-+ Evli +-+ Bekar  |      |         |     |       |             |
+----------------------------+-----------------------+------------+----+------------+---------++-------------+--------------------------+
|En Son Mezun Olduğu Okul Ve Bölüm (Kodu ve Adı)   |YURTKUR'dan Kredi|Mecburi hizmeti varsa |Mecburi hizmet süresi          |
|(Öğretmen olarak atanmaya esas öğrenimi)      |alındı ise süresi|yükümlü bulunduğu kurum|                    |
+----------------------------+-----------------------+-----------------+---------------+-------+----------------------------------------+
|Alanı (Kodu ve Adı)     |Yan alanı (kodu ve adı)|Askerlik hizmetinin şekli    |Askerlik hizmeti yapılmadıysa sebebi      |
|              |            |+-+     +-+      +-+  |+-+     +-+                |
|              |            |+-+ Yd.Sb. +-+ Yd.Sb.Öğr +-+ Er|+-+ Tecilli +-+ Yedek Sınıfa geçirildi     |
+----------------------------+-----------------------+---------------------------------+------------------------------------------------+
|Sabıka kaydı varsa, yargılama veya mahkumiyet sebebi|Mahkumiyet süresi        |Mahkumiyet Sonucu                |
|                          |(Yıl, Ay, Gün)          |+-+     +-+                |
|                          |                 |+-+ Tecilli +-+ Para Cezası          |
|                          |                 |+-+     +-+                |
|                          |                 |+-+ Af    +-+ İnfaz             |
+----------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------------------------+
|KURUMLARARASI VE KURUMİÇİ ATAMA           |AÇIKTAN ATAMA                                   |
+----------------------------------------------------+--------------------------------+--------------+----------------------------------+
|Halen çalışmakta olduğu kurum            |En son çalıştığı kurum     |Ayrılış Tarihi|Ayrılış Sebebi          |
+----------------------------------------------------+--------------------------------+--------------+----------------------------------+
|Görev unvanı                    |Ayrıldığı tarihteki görev unvanı|Görevden çekilme/çekilmiş sayılma        |
+----------------------------------------------------+--------------------------------+                         |
|Aylık/Kadro derecesi                |Aylık/Kadro derecesi      |+-+   +-+   +-+               |
|                          |                |+-+ Bir +-+ İki +-+ İki'den fazla        |
+----------------------------------------------------+--------------------------------+                         |
|Hizmet Süresi                    |Hizmet Süresi          |                         |
|(Yıl, Ay, Gün)                   |(Yıl, Ay, Gün)         |                         |
+----------------------------------------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------+
|Yazışma adresi ve telefon numarası         |Bu başvuru formuna yazılan ve kodlanan bütün bilgilerin doğru olduğunu bildiririm.|
|                          |Bu bilgilerden eksik, yanlış olan veya yanlış kodlanan tespit edilirse başvurumun |
|                          |geçersiz sayılacağını ve bu konuda bir hak aramayacağımı, Öğretmen olarak     |
|                          |atandığım takdirde Milli Eğitim Bakanlığının yürürlükteki bütün mevzuatına    |
|                          |uyacağımı kabul ederim.                              |
+----------------------------------------------------+                                         |
|İnceleyen adı, soyadı, unvanı, imzası, tarih    |                                         |
|                          |                              ...../...../20...   |
|                          |                              (İmza)        |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
|İSTENİLEN BELGELER                                                           |
|1. Nüfus hüviyet cüzdanının onaylı örneği (2 adet),                                          |
|2. Vesikalık fotoğraf (3 adet),                                                    |
|3. Mezuniyet belgesi aslının noter tasdikli örneği,                                          |
|4. Pedagojik formasyon belgesi veya sertifika (Eğitim fakültesi mezunları ile mezuniyet belgesinde pedagojik formasyon aldığı     |
|  belirtilenler hariç)                                                        |
|5. Cumhuriyet savcılığından alınacak sabıka kaydının olmadığını gösterir belge,                            |
|6. Askerlik durumlarını gösterir terhis belgesi veya askerlik daire yada şubelerinden alınacak belge,                 |
|7. Resmi sağlık kurumundan son altı ay içerisinde alınmış "her bölge ve iklim koşullarında öğretmen olarak çalışabilir" kayıtlı sağlık|
|  kurulu raporu,                                                           |
|8. Eşi, atama yapılacak illerde çalışanlar için eş durumu belgeleri,                                 |
|9. Açıktan, kurumiçi ve kurumlararası atama yoluyla atanacaklar için hizmet cetveli,                         |
|10. Yükseköğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların mezuniyetlerinin denkliğini gösterir resmi belge (Yükseköğretim Kurulu      |
|  Başkanlığı'ndan alınacak)                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                     EK-4
       YER DEĞİŞTİRME FORMU(1)
A. ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 +-++-++-++-++-++-++-+                                 |
|1. Mebsis No          : +-++-++-++-++-++-++-+                                 |
|2. Adı ve Soyadı        : ......................................................................................|
|3. Görevli Bulunduğu Okul/Kurum: ......................................................................................|
|4. Görevli Bulunduğu İl ve ilçe: ......................................................................................|
|5. Mezun Olduğu Okul ve Bölüm : ......................................................................................|
|       +-++-++-+                    +-++-++-+                        |
|6. Alan Kodu: +-++-++-+ Alan Adı: .......... 7. Yan Alan Kodu: +-++-++-+ Yan Alan Adı: ..........           |
|                 +-++-++-++-+                 +-++-+_+-+               |
|8. Doğum Yeri ve Yılı: .......... +-++-++-++-+ 9. Aylık Derecesi ve Kademesi: +-++-+ +-+               |
|                    +-++-+        +-++-+                          |
|10 Toplam Hizmet Süresi: Yıl .......... +-++-+ Ay .......... +-++-+                          |
|11. Eşinizin işi                                                    |
|  +-+            +-+      +-+                 +-+                 |
|  +-+ 1. Öğretmen      +-+ 2. Memur  +-+ 3. Kamu Kuruluşunda Sözleşmeli +-+ 4. Kamu Kurumunda İşçi      |
|  +-+            +-+      +-+      +-+                            |
|  +-+ 5. Özel Sektörde işçi +-+ 6. Emekli +-+ 7. Diğer +-+ 8. Çalışmıyor                     |
|          +-+      +-+                                         |
|12. Adaylık Durumu +-+ 1. Kalktı +-+ 2. Kalkmadı                                   |
|13. Yer Değiştirme Nedeni                                               |
|       +-+             +-+                +-+                    |
|  1. ÖZÜR  +-+ 1.1) Sağlık Durumu   +-+ 1.2.1) Eşin Şehit Olması   +-+ 1.3) Öğrenim Durumu          |
|                     +-+                                     |
|                     +-+ 1.2.2) Eşin Emekli Olması                        |
|                     +-+                                     |
|                     +-+ 1.2.3) Eşin Çalışıyor Olması                       |
|       +-+             +-+                +-+                    |
|  2. İSTEK +-+ 2.1) Olağanüstü Durum  +-+ 2.2) Eşin Ölümü        +-+ 2.3) Eşinden Boşanma          |
|       +-+             +-+                                     |
|       +-+ 2.4) Branş Değişikliği +-+ 2.5) Diğer                                |
|                     +-+                +-+                    |
|  3. ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ    +-+ 3.1) İsteğimle        +-+ 3.2) İdari Tasarrufla         |
|14. Atanmak İstenilen il (il kodlarını Yönetmelik eki EK-5 çizelgeden bulunuz.)                    |
|İl Kodu İl Adı           İl Kodu İl Adı           İl Kodu İl Adı               |
|------- -------------------------- ------- -------------------------- ------- ------------------------------------|
|+-++-+                +-++-+                +-++-+                    |
|+-++-+  14.1) .................... +-++-+  14.2) .................... +-++-+  14.3) ..............................|
|+-++-+                +-++-+                                      |
|+-++-+  14.4) .................... +-++-+  14.5) ....................                        |
|15. İstenilen illerde ihtiyaç olmaması halinde Bakanlıkça uygun görülen başka bir ilde görev kabul edip        |
|  etmediğiniz ...............                                            |
|16. İl içinde atanmak istenilen ilçe, okul/kurum (Bu bölüm il içinde yapılacak yer değiştirme isteklerinde doldurulur.)|
|İlçe Kodu   İlçe Adı        Okul/Kurum                                    |
|------------ --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|
|+-++-++-++-+                                                      |
|+-++-++-++-+ 15.1) ............... ..................................................................................|
|+-++-++-++-+                                                      |
|+-++-++-++-+ 15.2) ............... ..................................................................................|
|+-++-++-++-+                                                      |
|+-++-++-++-+ 15.3) ............... ..................................................................................|
|+-++-++-++-+                                                      |
|+-++-++-++-+ 15.4) ............... ..................................................................................|
|  Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığında idarece             |
|yapılacak işlemlerden doğacak hukuki sonuçlara katlanmayı kabul ederim.                        |
|  Yer değiştirme suretiyle atamamın yapılması için gereğini arz ederim.                        |
|                                       ...../...../20...             |
|EKLER                                                         |
|-----                                                         |
|1.                                                           |
|2.                                                           |
|3.                                                           |
|4.                                                           |
|5.                                                           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                              (EK-4'ün arka yüzü)
B. OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAK BÖLÜM (2)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Bulunduğu görev yerine atanma biçimi:                                         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|+-+              +-+               +-+                           |
|+-+ 1. İlk Atama        +-+ 2. Kurumiçi İlk Atama    +-+ 3. Kurumlararası İlk Atama             |
|+-+              +-+               +-+                           |
|+-+ 4. Açıktan Atama      +-+ 5. Kurum İçi Yeniden Atama +-+ 6. Kurumlararası Yeniden Atama           |
|+-+                                                          |
|+-+ 7. Emeklilik Dönüşü Atama                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Bulunduğu görev yerine atanma nedeni                                          |
|+-+            +-+               +-+           +-+                |
|+-+ 1. Sağlık durumu    +-+ 2. Eşinin çalışıyor olması +-+ 3. Öğrenim durumu  +-+ 4. Eşin şehit olması      |
|+-+            +-+               +-+           +-+                |
|+-+ 5. Eşin emekli olması +-+ 6. Olağanüstü durum     +-+ 7. Eşin ölümü    +-+ 8. Eşinden boşanma       |
|+-+            +-+               +-+           +-+                |
|+-+ 9. Branş değişikliği  +-+ 10. Zorunlu hizmet yük.   +-+ 11. Hizmetin gereği +-+ 12. Diğer           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Bulunduğu görev yerine nereden geldiği (il, ilçe, okul/kurum belirtilecek)                       |
|.......................................................................................................................|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Bulunduğu görev yerine başlama tarihi    : ...../...../20...                            |
|                        +-++-+   +-++-+   +-++-+                      |
|Bulunduğu okul/kurumdaki hizmet süresi    : +-++-+ Yıl +-++-+ Ay +-++-+ Gün                    |
|                        +-++-+   +-++-+   +-++-+                      |
|Bulunduğu ildeki hizmet süresi        : +-++-+ Yıl +-++-+ Ay +-++-+ Gün                    |
|                        +-++-+   +-++-+   +-++-+                      |
|Yöneticiliği varsa bu görevdeki hizmet süresi: +-++-+ Yıl +-++-+ Ay +-++-+ Gün                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                        +-+        +-+         +-+                |
|Zorunlu çalışma yükümlülüğünü         +-+ 1. Tamamladı +-+ 2. Tamamlamadı +-+ 3. Muaf            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|         +-++-++-+                                              |
|HİZMET PUANI (3) +-++-++-+ ...........................................................................................|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                     +------+------+
                                                     |Puan |Aldığı|
C. DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ (4)                                        |Değeri|Puan |
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+------+------+
|Eş durumu özürüne bağlı yer değiştirmeler için   |Eşi çalışan ve şehit olanlar             |  24|   |
|                          +-----------------------------------------------------+------+------+
|                          |Eşi emekli olanlar                  |  20|   |
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+------+------+
|Öğrenim durumu özürüne bağlı yer değiştirmeler için                           |  16|   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+
|Sağlık durumu özürüne bağlı yer değiştirmeler için                            |  12|   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+
                                                  TOPLAM|   |   |
                                                     +------+------+
                                               HİZMET PUANI|   |   |
                                                     +------+------+
                                       SIRALAMAYA ESAS TOPLAM PUANI|   |   |
                                                     +------+------+
                                                     +------+------+
                                                     |Puan |Aldığı|
D. DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ (5)                                        |Değeri|Puan |
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+------+------+
|Eş durumu özürüne bağlı yer değiştirmeler için   |Eşi çalışan ve şehit olanlar             |  24|   |
|                          +-----------------------------------------------------+------+------+
|                          |Eşi emekli olanlar                  |  20|   |
+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+------+------+
|Öğrenim durumu özürüne bağlı yer değiştirmeler için                           |  16|   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+
|Sağlık durumu özürüne bağlı yer değiştirmeler için                            |  12|   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+
|                       +-++-+                           |   |   |
|Özel eğitimi muhtaç çocukların her biri için +-++-+                           |  10|   |
|                                                     |   +------+
|                       +-++-+                           |   |   |
|Diğer çocukların her biri için        +-++-+                           |   3|   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+
|                       +-++-+                           |   |   |
|Her aylıkla ödül için             +-++-+                           |   5|   |
|                                                     |   +------+
|                       +-++-+                           |   |   |
|Her takdirname için              +-++-+                           |   3|   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+
|Yer değiştirmek istediği yerleşim merkezinde kendisi ve eşine ait konutlarından yalnız biri için     |   4|   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+
                                                  TOPLAM|   |   |
                                                     +------+------+
                                               HİZMET PUANI|   |   |
                                                     +------+------+
                                       SIRALAMAYA ESAS TOPLAM PUANI|   |   |
                                                     +------+------+
Bu formdaki bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim.
                            Mühür-Kaşe-İmza
                            (İl Milli Eğitim Müd.)
AÇIKLAMALAR:
1. Bu form ve ekleri, öğretmenlerin Bakanlıkça yapılan yer değiştirmelerinde
  atama onaylarıyla birlikte yeni atandıkları il'e gönderilir.
2. Bu bölüm, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince, sicil ve özlük dosyalarından
  faydalanılarak doldurulur.
3. Bu bölümde, özür durumlarına bağlı yer değiştirmelerinde öğretmenin başvuru
  tarihi, isteğe bağlı yer değiştirmelerde ise 30 Eylül tarihi esas alınarak
  hesap edilecek olan toplam hizmet puanı yazılır.
4. Bu bölüm, iller arası yer değiştirmelerde istenilen iller için branşlar
  itibariyle yer değiştirmeye esas sıra durumunu belirlemek amacıyla
  Bakanlıkça düzenlenir.
5. Bu bölüm, il içinde yer değiştirmeye esas sıra durumunu belirlemek amacıyla
  İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenir.

       İL, İLÇE SINIFLARI VE PUAN ÇİZELGESİ            EK-5
+----+----+------------------+-----+----------------------+-------------------+
|Sıra|İL |         |İLÇE |           |SINIFI-PUANI    |
|No +----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |KODU|ADI        |KODU |ADI          |A |B |C |D |E |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  1| 01|ADANA       | 0100|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0101|Seyhan        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0102|Aladağ        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0104|Ceyhan        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0106|Feke         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0107|İmamoğlu       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0109|Karaisalı       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0110|Karataş        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0111|Kozan         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0113|Pozantı        |  |  |  | 14|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0114|Saimbeyli       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0115|Tufanbeyli      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0116|Yumurtalık      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0117|Yüreğir        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  2| 02|ADIYAMAN     | 0201|Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0202|Besni         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0203|Çelikhan       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0204|Gerger        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0205|Gölbaşı        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0206|Kahta         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0207|Samsat        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0208|Sincik        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0209|Tut          |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  3| 03|AFYON       | 0301|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0302|Başmakcı       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0303|Bayat         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0304|Bolvadin       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0305|Çay          |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0306|Dazkırı        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0307|Dinar         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0308|Emirdağ        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0309|İhsaniye       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0310|İscehisar       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0311|Sandıklı       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0312|Sincanlı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0313|Sultandağı      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0314|Şuhut         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0315|Çobanlar       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0316|Evciler        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  3| 03|AFYON       | 0317|Hocalar        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0318|Kızılören       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  4| 04|AĞRI       | 0401|Merkez        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0402|Diyadin        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0403|Doğubeyazıt      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0404|Eleşkirt       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0405|Hamur         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0406|Patnos        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0407|Taşlıçay       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0408|Tutak         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  5| 05|AMASYA      | 0501|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0502|Göynücek       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0503|Gümüşhacıköy     |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0504|Merzifon       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0505|Suluova        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0506|Taşova        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0507|Hamamözü       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  6| 06|ANKARA      | 0600|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0601|Altındağ       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0602|Ayaş         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0603|Bala         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0604|Beypazarı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0605|Çamlıdere       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0606|Çankaya        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0607|Çubuk         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0609|Elmadağ        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0610|Gölbaşı        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0611|Güdül         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0612|Haymana        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0613|Kalecik        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0614|Kazan         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0615|Keçiören       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0618|Kızılcahamam     |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0619|Mamak         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0620|Nallıhan       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0621|Polatlı        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0622|Sincan        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0624|Şereflikoçhisar    |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0625|Yenimahalle      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  6| 06|ANKARA      | 0626|Akyurt        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0627|Etimesgut       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0628|Evren         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  7| 07|ANTALYA      | 0701|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0702|Akseki        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0703|Alanya        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0704|Elmalı        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0705|Finike        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0706|Gazipaşa       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0707|Gündoğmuş       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0708|Kale         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0709|Kaş          |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0710|Korkuteli       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0711|Kumluca        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0712|Manavgat       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0713|Serik         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0714|İbradi        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0715|Kemer         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  8| 08|ARTVİN      | 0801|Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0802|Ardanuç        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0802|Arhavi        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0803|Borçka        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0805|Hopa         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0806|Murgul        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0807|Şavşat        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0808|Yusufeli       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  9| 09|AYDIN       | 0901|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0902|Bozdoğan       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0903|Buharkent       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0904|Çine         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0905|Germencik       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0906|İncirliova      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0907|Karacasu       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0908|Koçarlı        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0909|Kuşadası       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0910|Kuyucak        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0911|Nazilli        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0912|Söke         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0913|Sultanhisar      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  9| 09|AYDIN       | 0914|Yenipazar       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0915|Karpuzlu       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0916|Köşk         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 0917|Yenihisar       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 10| 10|BALIKESİR     | 1001|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1002|Ayvalık        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1003|Balya         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1004|Bandırma       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1005|Bigadiç        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1006|Burhaniye       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1007|Dursunbey       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1008|Edremit        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1009|Erdek         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1010|Gönen         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1011|Havran        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1012|İvrindi        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1013|Kepsut        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1014|Manyas        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1015|Marmara        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1016|Savaştepe       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1017|Sındırgı       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1018|Susurluk       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1019|Gömeç         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 11| 11|BİLECİK      | 1101|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1102|Bozüyük        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1103|Gölpazarı       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1104|Osmaneli       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1105|Pazaryeri       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1106|Söğüt         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1107|Yenipazar       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1108|İnhisar        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 12| 12|BİNGÖL      | 1201|Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1202|Adaklı        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1203|Genç         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1204|Karlıova       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1205|Kığı         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1206|Solhan        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1207|Yayladere       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1208|Yedisu        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 13| 13|BİTLİS      | 1301|Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1302|Adilcevaz       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1303|Ahlat         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1304|Güroymak       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1305|Hizan         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1306|Mutki         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1307|Tatvan        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 14| 14|BOLU       | 1401|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1405|Gerede        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1407|Göynük        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1408|Kıbrıscık       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1409|Mengen        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1410|Mudurnu        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1411|Seben         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1414|Dörtdivan       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1415|Yeniçağa       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 15| 15|BURDUR      | 1501|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1502|Ağlasun        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1503|Bucak         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1504|Gölhisar       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1505|Karamanlı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1506|Kemer         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1507|Tefenni        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1508|Yeşilova       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1509|Altınyayla      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1510|Çavdır        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1511|Çeltikci       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 16| 16|BURSA       | 1600|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1601|Yıldırım       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1602|Büyükorhan      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1603|Gemlik        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1604|Harmancık       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1605|İnegöl        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1606|İznik         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1607|Karacabey       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1608|Keles         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1609|Mudanya        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1610|Mustafakemalpaşa   |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1611|Orhaneli       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 16| 16|BURSA       | 1612|Orhangazi       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1613|Yenişehir       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1614|Nilüfer        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1615|Osmangazi       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1616|Gürsu         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1617|Kestel        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 17| 17|ÇANAKKALE     | 1701|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1702|Ayvacık        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1703|Bayramiç       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1704|Biga         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1705|Bozcaada       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1706|Çan          | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1707|Eceabat        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1708|Ezine         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1709|Gelibolu       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1710|Gökçeada       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1711|Lapseki        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1712|Yenice        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 18| 18|ÇANKIRI      | 1801|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1802|Atkaracalar      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1803|Çerkeş        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1804|Eldivan        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1806|Ilgaz         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1807|Kızılırmak      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1808|Kurşunlu       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1809|Orta         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1811|Şabanözü       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1812|Yapraklı       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1813|Bayramören      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1814|Korgun        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 19| 19|ÇORUM       | 1901|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1902|Alaca         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1903|Bayat         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1904|Boğazkale       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1905|İskilip        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1906|Kargı         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1907|Mecitözü       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1908|Ortaköy        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1909|Osmancık       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 19| 19|ÇORUM       | 1910|Sungurlu       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1911|Uğurludağ       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1912|Dodurga        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1913|Laçin         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 1914|Oğuzlar        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 20| 20|DENİZLİ      | 2001|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2002|Acıpayam       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2003|Babadağ        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2004|Bekilli        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2005|Buldan        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2006|Çal          |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2007|Çameli        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2008|Çardak        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2009|Çivril        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2010|Güney         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2011|Honaz         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2012|Kale         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2013|Sarayköy       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2014|Serinhisar      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2015|Tavas         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2016|Akköy         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2017|Baklan        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2018|Beyağaç        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2019|Bozkurt        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 21| 21|DİYARBAKIR    | 2101|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2102|Bismil        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2103|Çermik        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2104|Çınar         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2105|Çüngüş        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2106|Dicle         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2107|Eğil         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2108|Ergani        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2109|Hani         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2110|Hazro         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2111|Kulp         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2112|Lice         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2113|Silvan        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2114|Kocaköy        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 22| 22|EDİRNE      | 2201|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2202|Enez         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2203|Havsa         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2204|İpsala        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2205|Keşan         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2206|Lalapaşa       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2207|Meriç         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2208|Uzunköprü       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2209|Süloğlu        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 23| 23|ELAZIĞ      | 2301|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2302|Ağın         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2303|Arıcak        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2304|Baskil        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2305|Karakoçan       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2306|Keban         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2307|Kovancılar      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2308|Maden         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2309|Palu         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2310|Sivrice        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2311|Alacakaya       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 24| 24|ERZİNCAN     | 2401|Merkez        | 12|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2402|Çayırlı        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2403|Ilıç         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2404|Kemah         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2405|Kemaliye       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2406|Refahiye       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2407|Tercan        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2408|Üzümlü        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2409|Otlukbeli       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 25| 25|ERZURUM      | 2501|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2502|Aşkale        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2503|Çat          |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2504|Hınıs         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2505|Horasan        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2506|İspir         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2507|Karaçoban       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2508|Karayazı       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2509|Narman        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2510|Oltu         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 25| 25|ERZURUM      | 2511|Olur         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2512|Pasinler       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2513|Şenkaya        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2514|Tekman        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2515|Tortum        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2516|Uzundere       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2517|Pazaryolu       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2518|Köprüköy       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2519|Ilıca         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 26| 26|ESKİŞEHİR     | 2601|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2602|Alpu         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2603|Beylikova       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2604|Çifteler       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2605|İnönü         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2606|Mahmudiye       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2607|Mihalıççık      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2608|Sarıcakaya      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2609|Seyitgazi       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2610|Sivrihisar      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2611|Günyüzü        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2612|Han          |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2613|Mihalgazi       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 27| 27|GAZİANTEP     | 2700|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2701|Şehitkamil      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2702|Araban        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2703|İslahiye       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2705|Nizip         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2706|Oğuzeli        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2707|Yavuzeli       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2708|Şahinbey       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2709|Karkamış       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2710|Nurdağı        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 28| 28|GİRESUN      | 2801|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2802|Alucra        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2803|Bulancak       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2804|Dereli        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2805|Espiye        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2806|Eynesil        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2807|Görele        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 28| 28|GİRESUN      | 2808|Keşap         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2809|Piraziz        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2810|Şebinkarahisar    |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2811|Tirebolu       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2812|Yağlıdere       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2813|Çanakcı        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2814|Güce         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2815|Çamoluk        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2816|Doğankent       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 29| 29|GÜMÜŞHANE     | 2901|Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2905|Kelkit        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2906|Köse         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2907|Şiran         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2908|Torul         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 2909|Kürtün        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 30| 30|HAKKARİ      | 3001|Merkez        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3003|Çukurca        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3004|Şemdinli       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3006|Yüksekova       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 31| 31|HATAY       | 3101|Antakya        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3102|Altınözü       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3103|Dörtyol        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3104|Erzin         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3105|Hassa         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3106|İskenderun      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3107|Kırıkhan       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3108|Reyhanlı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3109|Samandağı       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3110|Yayladağı       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3111|Belen         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3112|Kumlu         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 32| 32|ISPARTA      | 3201|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3202|Aksu         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3203|Atabey        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3204|Eğirdir        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3205|Gelendost       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3206|Keçiborlu       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3207|Senirkent       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 32| 32|ISPARTA      | 3208|Sütçüler       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3209|Şarkikaraağaç     |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3210|Uluborlu       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3211|Yalvaç        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3212|Gönen         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3213|Yenişarbademli    |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 33| 33|İÇEL       | 3301|Mersin        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3302|Anamur        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3303|Aydıncık       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3304|Bozyazı        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3305|Erdemli        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3306|Gülnar        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3307|Mut          |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3308|Silifke        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3309|Tarsus        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3310|Çamlıyayla      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 34| 34|İSTANBUL     | 3400|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3401|Adalar        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3402|Bakırköy       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3403|Beşiktaş       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3404|Beykoz        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3405|Beyoğlu        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3406|Büyükçekmece     | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3407|Çatalca        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3408|Eminönü        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3409|Eyüp         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3410|Fatih         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3411|Gaziosmanpaşa     | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3412|Kadıköy        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3413|Kağıthane       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3414|Kartal        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3415|Küçükçekmece     | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3416|Pendik        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3417|Sarıyer        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3418|Silivri        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3419|Şile         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3420|Şişli         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3421|Ümraniye       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3422|Üsküdar        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3424|Zeytinburnu      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 34| 34|İSTANBUL     | 3425|Bayrampaşa      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3426|Avcılar        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3427|Bağcılar       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3428|Bahçelievler     | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3429|Güngören       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3430|Maltepe        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3431|Sultanbeyli      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3432|Tuzla         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3433|Esenler        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 35| 35|İZMİR       | 3500|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3501|Konak         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3502|Aliağa        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3503|Bayındır       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3504|Bergama        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3505|Beydağ        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3506|Bornova        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3507|Buca         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3508|Çeşme         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3509|Dikili        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3510|Foça         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3511|Karaburun       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3512|Karşıyaka       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3513|Kemalpaşa       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3514|Kınık         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3515|Kiraz         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3516|Menderes       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3517|Menemen        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3518|Ödemiş        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3519|Seferihisar      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3520|Selçuk        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3521|Tire         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3522|Torbalı        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3523|Urla         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3524|Balçova        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3525|Çiğli         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3526|Gaziemir       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3527|Narlıdere       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3528|Güzelbahçe      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 36| 36|KARS       | 3601|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3602|Akyaka        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 36| 36|KARS       | 3605|Arpaçay        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3607|Digor         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3611|Kağızman       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3613|Sarıkamış       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3614|Selim         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3615|Susuz         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 37| 37|KASTAMONU     | 3701|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3702|Abana         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3703|Araç         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3704|Azdavay        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3705|Bozkurt        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3706|Cide         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3707|Çatalzeytin      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3708|Daday         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3709|Devrekani       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3710|İhsangazi       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3711|İnebolu        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3712|Küre         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3713|Taşköprü       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3714|Tosya         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3715|Pınarbaşı       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3716|Şenpazar       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3717|Ağlı         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3718|Doğanyurt       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3719|Hanönü        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3720|Seydiler       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 38| 38|KAYSERİ      | 3800|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3802|Bünyan        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3803|Develi        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3804|Felahiye       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3805|İncesu        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3806|Pınarbaşı       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3807|Sarıoğlan       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3808|Sarız         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3809|Tomarza        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3810|Yahyalı        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3811|Yeşilhisar      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3812|Akkışla        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3813|Talas         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3814|Melikgazi       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 38| 38|KAYSERİ      | 3815|Kocasinan       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3816|Hacılar        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3817|Özvatan        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 39| 39|KIRKLARELİ    | 3901|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3902|Babaeski       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3903|Demirköy       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3904|Kofçaz        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3905|Lüleburgaz      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3906|Pehlivanköy      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3907|Pınarhisar      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 3908|Vize         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 40| 40|KIRŞEHİR     | 4001|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4402|Akpınar        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4003|Çiçekdağı       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4004|Kaman         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4005|Mucur         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4006|Akçakent       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4007|Boztepe        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 41| 41|KOCAELİ      | 4101|İzmit         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4102|Gebze         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4103|Gölcük        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4104|Kandıra        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4105|Karamürsel      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4106|Körfez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4107|Derince        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 42| 42|KONYA       | 4200|Büyükşehir      |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4201|Selçuklu       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4202|Akören        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4203|Akşehir        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4204|Altınekin       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4206|Beyşehir       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4207|Bozkır        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4208|Cihanbeyli      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4209|Çumra         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4210|Derebucak       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4211|Doğanhisar      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4212|Ereğli        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4214|Hadim         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 42| 42|KONYA       | 4215|Hüyük         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4216|Ilgın         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4217|Kadınhanı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4219|Karapınar       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4220|Kulu         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4221|Sarayönü       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4222|Seydişehir      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4223|Taşkent        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4224|Yunak         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4225|Karatay        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4226|Meram         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4227|Ahırlı        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4228|Çeltik        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4229|Derbent        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4230|Emirgazi       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4231|Güneysınır      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4232|Halkapınar      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4233|Tuzlukçu       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4234|Yalıhüyük       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 43| 43|KÜTAHYA      | 4301|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4302|Altıntaş       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4303|Aslanapa       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4304|Domaniç        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4305|Dumlupınar      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4306|Emet         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4307|Gediz         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4308|Hisarcık       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4309|Simav         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4310|Şaphane        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4311|Tavşanlı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4312|Çavdarhisar      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4313|Pazarlar       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 44| 44|MALATYA      | 4401|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4402|Akçadağ        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4403|Arapgir        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4404|Arguvan        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4405|Battalgazi      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4406|Darende        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4407|Doğanşehir      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4408|Hekimhan       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 44| 44|MALATYA      | 4409|Pötürge        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4410|Yeşilyurt       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4411|Doğanyol       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4412|Kale         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4413|Kuluncak       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4414|Yazıhan        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 45| 45|MANİSA      | 4501|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4502|Ahmetli        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4503|Akhisar        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4504|Alaşehir       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4505|Demirci        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4506|Gölmarmara      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4507|Gördes        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4508|Kırkağaç       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4509|Kula         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4510|Salihli        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4511|Sarıgöl        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4512|Saruhanlı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4513|Selendi        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4514|Soma         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4515|Turgutlu       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4516|Köprübaşı       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 46| 46|K.MARAŞ      | 4601|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4602|Afşin         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4603|Andırın        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4604|Çağlayancerit     |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4605|Elbistan       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4606|Göksun        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4607|Pazarcık       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4608|Türkoğlu       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4609|Ekinözü        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4610|Nurhak        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 47| 47|MARDİN      | 4701|Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4703|Dargeçit       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4704|Derik         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4707|Kızıltepe       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4708|Mazıdağı       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4709|Midyat        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4710|Nusaybin       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 47| 47|MARDİN      | 4711|Ömerli        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4712|Savur         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4714|Yeşilli        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 48| 48|MUĞLA       | 4801|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4802|Bodrum        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4803|Dalaman        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4804|Datça         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4805|Fethiye        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4806|Köyceğiz       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4807|Marmaris       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4808|Milas         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4809|Ortaca        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4810|Ula          |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4811|Yatağan        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4812|Kavaklıdere      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 49| 49|MUŞ        | 4901|Merkez        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4902|Bulanık        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4903|Hasköy        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4904|Malazgirt       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4905|Varto         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 4906|Korkut        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 50| 50|NEVŞEHİR     | 5001|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5002|Acıgöl        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5003|Avanos        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5004|Derinkuyu       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5005|Gülşehir       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5006|Hacıbektaş      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5007|Kozaklı        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5008|Ürgüp         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 51| 51|NİĞDE       | 5101|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5103|Bor          |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5104|Çamardı        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5106|Ulukışla       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5107|Altunhisar      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5108|Çiftlik        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 52| 52|ORDU       | 5201|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5202|Akkuş         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 52| 52|ORDU       | 5203|Aybastı        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5204|Fatsa         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5205|Gülyalı        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5206|Gürgentepe      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5207|Gölköy        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5208|Korgan        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5209|Kumru         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5210|Mesudiye       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5211|Perşembe       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5212|Ulubey        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5213|Ünye         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5214|Çamaş         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5215|Çatalpınar      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5216|Çaybaşı        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5217|İkizce        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5218|Kabadüz        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5219|Kabataş        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 53| 53|RİZE       | 5301|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5302|Ardeşen        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5303|Çamlıhemşin      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5304|Çayeli        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5305|Fındıklı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5306|Güneysu        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5307|İkizdere       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5308|Kalkandere      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5309|Pazar         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5310|Derepazarı      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5311|Hemşin        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5312|İyidere        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 54| 54|SAKARYA      | 5401|Adapazarı       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5402|Akyazı        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5403|Geyve         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5404|Hendek        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5405|Karasu        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5406|Kaynarca       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5407|Kocaali        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5408|Pamukova       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5409|Sapanca        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5410|Taraklı        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5411|Karapürçek      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 54| 54|SAKARYA      | 5412|Ferizli        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5413|Söğütlü        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 55| 55|SAMSUN      | 5501|Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5502|Alaçam        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5503|Asarcık        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5504|Bafra         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5505|Çarşamba       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5506|Havza         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5507|Kavak         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5508|Ladik         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5509|Ondokuzmayıs     |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5510|Salıpazarı      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5511|Tekkeköy       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5512|Terme         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5513|Vezirköprü      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5514|Ayvacık        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5515|Yakakent       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 56| 56|SİİRT       | 5601|Merkez        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5603|Baykan        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5605|Eruh         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5607|Kurtalan       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5608|Pervari        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5611|Şirvan        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5612|Aydınlar       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 57| 57|SİNOP       | 5701|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5702|Ayancık        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5703|Boyabat        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5704|Durağan        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5705|Erfelek        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5706|Gerze         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5707|Türkeli        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5708|Dikmen        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5709|Saraydüzü       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 58| 58|SİVAS       | 5801|Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5802|Divriği        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5803|Gemerek        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5804|Gürün         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         | 5805|Hafik         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 58| 58|SİVAS       |5806 |İmranlı        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5807 |Kangal        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5808 |Koyulhisar      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5809 |Suşehri        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5810 |Şarkışla       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5811 |Yıldızeli       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5812 |Zara         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5813 |Akıncılar       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5814 |Gölova        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5815 |Ulaş         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5816 |Doğanşar       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5817 |Altınyayla      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 59| 59|TEKİRDAĞ     |5901 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5902 |Çerkezköy       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5903 |Çorlu         | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5904 |Hayrabolu       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5905 |Malkara        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5906 |Marmara Ereğlisi   |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5907 |Muratlı        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5908 |Saray         |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |5909 |Şarköy        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 60| 60|TOKAT       |6001 |Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6002 |Almus         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6003 |Artova        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6004 |Erbaa         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6005 |Niksar        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6006 |Pazar         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6007 |Reşadiye       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6008 |Turhal        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6009 |Yeşilyurt       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6010 |Zile         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6011 |Sulusaray       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6012 |Başçiftlik      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 61| 61|TRABZON      |6101 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6102 |Akçaabat       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6103 |Araklı        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6104 |Arsin         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6105 |Beşikdüzü       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6106 |Çaykara        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 61| 61|TRABZON      |6107 |Maçka         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6108 |Of          |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6109 |Şalpazarı       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6110 |Sürmene        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6111 |Tonya         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6112 |Vakfıkebir      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6113 |Yomra         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6114 |Çarşıbaşı       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6115 |Dernekpazarı     |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6116 |Düzköy        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6117 |Hayrat        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6118 |Köprübaşı       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 62| 62|TUNCELİ      |6201 |Merkez        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6202 |Çemişgezek      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6203 |Hozat         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6204 |Mazgirt        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6205 |Nazimiye       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6206 |Ovacık        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6207 |Pertek        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6208 |Pülümür        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 63| 63|ŞANLIURFA     |6301 |Merkez        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6302 |Akçakale       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6303 |Birecik        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6304 |Bozova        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6305 |Ceylanpınar      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6306 |Halfeti        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6307 |Harran        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6308 |Hilvan        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6309 |Siverek        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6310 |Suruç         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6311 |Viranşehir      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 64| 64|UŞAK       |6401 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6402 |Banaz         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6403 |Eşme         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6404 |Karahallı       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6405 |Sivaslı        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6406 |Ulubey        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 65| 65|VAN        |6501 |Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6502 |Bahçesaray      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6503 |Başkale        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6504 |Çaldıran       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6505 |Çatak         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6506 |Erciş         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6507 |Gevaş         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6508 |Gürpınar       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6509 |Muradiye       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6510 |Özalp         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6511 |Edremit        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6512 |Saray         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 66| 66|YOZGAT      |6601 |Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6602 |Akdağmadeni      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6603 |Boğazlıyan      |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6604 |Çayıralan       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6605 |Çekerek        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6606 |Sarıkaya       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6607 |Sorgun        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6608 |Şefaatli       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6609 |Yerköy        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6610 |Aydıncık       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6611 |Çandır        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6612 |Kadışehri       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6613 |Saraykent       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6614 |Yenifakılı      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 67| 67|ZONGULDAK     |6701 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6702 |Alaplı        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6705 |Çaycuma        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6706 |Devrek        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6708 |Ereğli        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6714 |Gökçebey       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 68| 68|AKSARAY      |6801 |Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6802 |Ağaçören       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6803 |Güzelyurt       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6804 |Ortaköy        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6805 |Sarıyahşi       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6806 |Eskil         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6807 |Gülağaç        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 69| 69|BAYBURT      |6901 |Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6902 |Aydıntepe       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |6903 |Demirözü       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 70| 70|KARAMAN      |7001 |Merkez        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7002 |Ayrancı        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7003 |Ermenek        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7004 |Kazımkarabekir    |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7005 |Başyayla       |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7006 |Sarıveliler      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 71| 71|KIRIKKALE     |7101 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7102 |Delice        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7103 |Keskin        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7104 |Sulakyurt       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7105 |Balışeyh       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7106 |Çelebi        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7107 |Karakeçili      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7108 |Yahşihan       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7109 |Bahşili        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 72| 72|BATMAN      |7201 |Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7202 |Beşiri        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7203 |Gercüş        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7204 |Hasankeyf       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7205 |Kozluk        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7206 |Sason         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 73| 73|ŞIRNAK      |7301 |Merkez        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7302 |Beytüşşebap      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7303 |Cizre         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7304 |Güçlükonak      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7305 |İdil         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7306 |Silopi        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7307 |Uludere        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 74| 74|BARTIN      |7401 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7402 |Amasra        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7403 |Kurucaşile      |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7404 |Ulus         |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 75| 75|ARDAHAN      |7501 |Merkez        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7502 |Çıldır        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7503 |Damal         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7504 |Göle         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7505 |Hanak         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7506 |Posof         |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 76| 76|IĞDIR       |7601 |Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7602 |Aralık        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7603 |Karakoyunlu      |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7604 |Tuzluca        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 77| 77|YALOVA      |7701 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7702 |Altınova       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7703 |Armutlu        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7704 |Çınarcık       | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7705 |Çiftlikköy      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7706 |Termal        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 78| 78|KARABÜK      |7801 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7802 |Eflani        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7803 |Eskipazar       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7804 |Ovacık        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7805 |Safranbolu      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7806 |Yenice        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 79| 79|KİLİS       |7901 |Merkez        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7982 |Elbeyli        |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7983 |Musabeyli       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |7984 |Polateli       |  |  |  |  | 20|
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 80| 80|OSMANİYE     |8001 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8002 |Bahçe         |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8003 |Düziçi        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8004 |Hasanbeyli      |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8005 |Kadirli        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8006 |Sumbas        |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8007 |Toprakkale      | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
| 81| 81|DÜZCE       |8101 |Merkez        | 10|  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8102 |Akçakoca       |  | 12|  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8103 |Cumayeri       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8104 |Çilimli        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8105 |Gölyaka        |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8106 |Gümüşova       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8107 |Kaynaşlı       |  |  | 14|  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |8108 |Yığılca        |  |  |  | 16|  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+
|  |  |         |   |           |  |  |  |  |  |
+----+----+------------------+-----+----------------------+---+---+---+---+---+

                                     EK-6
       HİZMET PUAN KARTI
 A. KİMLİK BİLDİRİMİ
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
|Soyadı     : ..........................|Mebsis no    : ...........................|
|Adı      : ..........................|Kurum sicil no  : ...........................|
|Ana Adı    : ..........................|Emekli sicil no : ...........................|
|Baba Adı    : ..........................|Görevi      : ...........................|
|Doğum yeri-yılı: ..........................|Mezun olduğu okul: ...........................|
|İli-İlçesi   : ..........................|Alanı/Yan alanı : ...........................|
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
 B. HİZMET DURUMU
+----+--+----------+----------+-------+--------+------+------+-----------+-----------------+
|  | |İLÇE   |     |    |    |GÖREV |   |İLAVE PUAN |         |
|  | |     |     |    |    |SÜRESİ|   |      |         |
|  | +---+------+     |    |    +---+--+   +-----+-----+         |
|Sıra|İL|ADI|SINIFI|OKUL/KURUM|GÖREVE |GÖREVDEN|YIL|AY|HİZMET|BELDE|KÖY |HİZMET      |
|No | |  |   |     |BAŞLAMA|AYRILMA |  | |SINIFI|PUANI|PUANI|PUANI      |
|  | |  |   |     |TARİHİ |TARİHİ |  | |PUANI |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
|  | |  |   |     |    |    |  | |   |   |   |         |
+----+--+---+------+----------+-------+--------+---+--+------+-----+-----+-----------------+
 C. ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Bu bölümde 35 inci madde gereğince açıklama yapılacaktır.)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
|1. .......................................................................................|
|2. .......................................................................................|
|3. .......................................................................................|
|4. .......................................................................................|
|5. .......................................................................................|
|6. .......................................................................................|
+------------------------------------------------------------------------------------------+

                                    EK-7/A
       EŞ DURUMU ÖZÜRÜNE İLİŞKİN GÖREV YERİ ÇİZELGESİ
+-----------------------------------------------+----------------------------------------+
|MEBSİS NUMARASI                |GÖREV YERİ               |
+-----------------------------------------------+----------+-----------------------------+
|ADI SOYADI                   |İLİ    |İLÇESİ            |
+-----------------------------------------------+----------+-----------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|     |                            .../.../20      |
|Bu    |..........                                  |
|kısım iş |         ..........İl Milli Eğitim Müdürlüğüne            |
|yeri/kurum| Aşağıda gerekli bilgileri bulunan .......... halen Kurumumuzda/Kuruluşumuz-|
|tarafından|da görev yapmaktadır.                            |
|doldurula-|                                       |
|caktır.  |ADI SOYADI   :                               |
|     |KURUM/KURULUŞ :               ONAYLAYAN           |
|     |GÖREV YERİ   :               -----------          |
|     |GÖREV ÜNVANI  :               ADI SOYADI:          |
|     |EMEKLİ SİCİL NO:               ÜNVANI  :          |
|     |SİCİL NO    :               İMZASI  :          |
|     |SİGORTA NO   :               MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/II-a-b maddesine göre yer değiştirme isteğinde   |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|     |T.C.                                     |
|     |..........DEFTERDARLIĞI                           |
|     |..........VERGİ DAİRESİ                           |
|Bu kısım |                            .../.../20      |
|vergi   |         ..........İl Milli Eğitim Müdürlüğüne            |
|dairesi  | .......... ...../...../..... tarihinden itibaren gerçek/götürü usulde gelir|
|tarafından|vergisi mükellefidir.                            |
|doldurula-|                                       |
|caktır.  |MÜKELLEFİN ÜNVANI:              ONAYLAYAN           |
|     |VERGİ HESAP NO  :              -----------          |
|     |                       ADI SOYADI:          |
|     |                       ÜNVANI  :          |
|     |                       İMZASI  :          |
|     |                       MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/II-b-c maddesine göre yer değiştirme isteğinde   |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|     |T.C.                                     |
|Bu kısım |..........ODASI                               |
|Ticaret  |..........MEMURLUĞU                             |
|Odası/  |                            .../.../20      |
|Meslek  |         ..........İl Milli Eğitim Müdürlüğüne            |
|Teşekkülü | ..........Sicil numaralı....................'ın üyeliği devam etmektedir. |
|tarafından|                       ONAYLAYAN           |
|doldurula-|                       -----------          |
|caktır.  |                       ADI SOYADI:          |
|     |                       ÜNVANI  :          |
|     |                       İMZASI  :          |
|     |                       MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/II-b-c maddesine göre yer değiştirme isteğinde   |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+

                            (EK-7 A'nın arka yüzü)
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Bu bölüm |T.C.                                     |
|S.S.K.İl |S.S.K..........İl/Bölge Müdürlüğü            .../.../20      |
|Müdürlüğü/|         ..........İl Milli Eğitim Müdürlüğüne            |
|Bölge   | ..........sicil numaralı..........'nın başvuru tarihinden itibaren geriye |
|Müdürlüğü |dönük 1 yıl içinde en az 240 gün ya da 3 yıl içinde 480 gün sigortalılığı  |
|tarafından|bulunmaktadır.                                |
|doldurula-|DÖNEMLER                                   |
|caktır.  |20.../1 gün                 ONAYLAYAN           |
|     |20.../2 gün                 -----------          |
|     |20.../3 gün                 ADI SOYADI:          |
|     |Devam ediyor/etmiyor             ÜNVANI  :          |
|     |+-+     +-+               İMZASI  :          |
|     |+-+     +-+               MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/II-b maddesine göre yer değiştirme isteğinde    |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Bu bölüm |T.C.                                     |
|Bağ-Kur İl|BAĞ-KUR..........İl Müdürlüğü              .../.../20      |
|Müdürlüğü |         ..........İl Milli Eğitim Müdürlüğüne            |
|tarafından| ..........Bağ-Kur numaralı..........'nın başvuru tarihinden itibaren geriye|
|doldurula-|dönük 1 yıl içinde en az 8 ay ya da son üç yıl içinde 16 ay sigortalı hizmeti|
|caktır.  |bulunmaktadır.                                |
|     |Başlangıç tarihi  :             ONAYLAYAN           |
|     |Devam ediyor/etmiyor:             -----------          |
|     |+-+     +-+               ADI SOYADI:          |
|     |+-+     +-+               ÜNVANI  :          |
|     |                       İMZASI  :          |
|     |                       MÜHÜR   :          |
|     |                                       |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/II-c maddesine göre yer değiştirme isteğinde    |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Bu bölüm |T.C.                                     |
|Okul   |..........Okulu Müdürlüğü                .../.../20      |
|Müdürlüğü |Okulumuz öğretmenlerinden ................... aşağıda nüfus bilgileri bulunan|
|tarafından|..........ile evlidir.                            |
|doldurula-|ADI SOYADI  :                ONAYLAYAN           |
|caktır  |DOĞUM TARİHİ :                -----------          |
|     |DOĞUM YERİ  :                ADI SOYADI:          |
|     |EVLİLİK TARİHİ:                ÜNVANI  :          |
|     |                       İMZASI  :          |
|     |                       MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm özür grubundan yer değiştirme isteğinde bulunan bütün öğretmenler  |
|     |tarafından doldurulacaktır.                         |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+

                                    EK-7/B
       EŞ DURUMU ÖZÜRÜNE İLİŞKİN GÖREV YERİ ÇİZELGESİ
+-----------------------------------------------+----------------------------------------+
|MEBSİS NUMARASI                |GÖREV YERİ               |
+-----------------------------------------------+----------+-----------------------------+
|ADI SOYADI                   |İLİ    |İLÇESİ            |
+-----------------------------------------------+----------+-----------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Bu bölüm |T.C.                                     |
|emekli  |..........                                  |
|olunan  |                            .../.../20      |
|Kurum   |         ..........İl Milli Eğitim Müdürlüğüne            |
|tarafından| Kurumumuzda/Kuruluşumuzda görev yapan ......... .../.../20 tarihinde isteği|
|doldurula-|üzerine emekli olmuştur.                           |
|caktır.  |                       ONAYLAYAN           |
|     |                       -----------          |
|     |                       ADI SOYADI:          |
|     |                       ÜNVANI  :          |
|     |                       İMZASI  :          |
|     |                       MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/II-d maddesine göre yer değiştirme isteğinde    |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|     |T.C.                                     |
|Bu bölüm |.......... Valiliği                             |
|Mülki   |                            .../.../20      |
|Amirlikçe/|         İlgili Makama                        |
|Kriz   | Aşağıda gerekli bilgileri yazılı .......... .../.../20 tarihinde meydana  |
|Masası  |gelen deprem/yangın/sel/...../felaketine maruz kalmıştır.          |
|tarafından|ADI SOYADI :                 ONAYLAYAN           |
|doldurula-|ADRESİ   :                 -----------          |
|caktır.  |HASAR DURUMU:                 ADI SOYADI:          |
|     |                       ÜNVANI  :          |
|     |                       İMZASI  :          |
|     |                       MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/IV- maddesine göre yer değiştirme isteğinde     |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
+----------+-----------------------------------------------------------------------------+
|     |T.C.                                     |
|Bu bölüm |....................Üniversitesi            .../.../20      |
|öğrenim  |....................Fakültesi                        |
|görülen  |....................Enstitüsü                        |
|Üniver-  |         ..........İl Milli Eğitim Müdürlüğüne            |
|site/   | .../.../..... tarihinde kaydı yapılan .................... halen ..........|
|Fakülte/ |alanında yüksek lisans öğrencisidir.                     |
|Enstitü  |                       ONAYLAYAN           |
|tarafından|                       -----------          |
|doldurula-|                       ADI SOYADI:          |
|caktır.  |                       ÜNVANI  :          |
|     |                       İMZASI  :          |
|     |                       MÜHÜR   :          |
|     |Bu bölüm Yönetmeliğin 42/III-a maddesine göre yer değiştirme isteğinde    |
|     |bulunanlar tarafından doldurtulacaktır.                   |
+----------+----------------------------------------------------------------------------+