MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR

Karar Sayısı: 340
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: Haziran 2000 - Sayı: 2513-Ek


Amaç

Madde 1- Bu Esasların amacı;

a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,

b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yüksek öğretim programlarının,

c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin

belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2- Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3- Bu Esaslar, resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas alanların, alanlara göre mezun oldukları yüksek öğretim programlarının ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

f) Öğretmen: Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,

g) Aylık karşılığı ders: Öğretmenlerin alanları ve yan alanları ile ilgili olarak ekli çizelgede “Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler” bilgi başlığı altında gösterilen dersler ile hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri dersleri,

h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin atamalarına esas olan lisans düzeyindeki öğrenimlerini,

ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin yüksek öğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenimlerini,

j) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile belirlenen alanlarda, alana yakın lisans programı mezunları için açılan pedagojik formasyon ve alan derslerinin alındığı programı j) (Değişik - T.D.: 4.2003 - 2547 / m.1) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile belirlenen alanlarda açılan öğretmenlik formasyon derslerinin alındığı programı,

ifade eder.

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 5- Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yüksek öğretim programı, öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler, ek çizelgede belirtilmiştir.

Öğretmenlerin atama kararlarına, mezun oldukları yüksek öğretim programı ile bu programa göre alan ve varsa yan alanları yazılır. Birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek yüksek öğretim programı mezunlarının atanabilecekleri alanlar birlikte yazılır. Bu durumda bulunan öğretmenler, gereksinim duyulduğunda isteklerine bakılmaksızın, bu alan öğretmenliklerinden herhangi birisinde görevlendirilebilir veya atanabilirler ve görevlendirildikleri veya atandıkları kurumlarda benzeri öğretmenler gibi değerlendirilirler.

Öğrenim Şartı

Madde 6- Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibariyle ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden biri için yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, pedagojik formasyonu olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu durumda ilgililerin adaylık dönemi içinde pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alanır.

Atamada Öncelik

Madde 7- Öğretmen atamalarında dikkate alınacak öncelik sırası aşağıdaki şekildedir:

a) Eğitim fakültesi mezunları.

b) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programı dışında olmakla birlikte ek çizelgede yer verilen ve karşılarında (*) işareti bulunan yüksek öğretim programlarından mezun olup Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler ile Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği sonucunda düzenlenen sertifika programını (Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Rehber Öğretmenliği Sertifika Programları vb.) bitirenler.

c)Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programı dışında kalan yüksek öğretim programlarından mezun olmakla birlikte atanacağı alana ait derslerden yeteri kadar kredi aldığını belgelendiren Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler.

İngilizce öğretmeni açığının, ek çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından mezun olanlar ile İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programını bitirenlerden karşılanamadığı durumlarda, ek çizelgede yer alan ve yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim programlarından mezun olanlar da İngilizce öğretmeni olarak atanabilirler.

Yukarıdaki öncelik sıralamasında belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, alanlarında lisans üstü öğretim görenler, bitirdikleri yüksek öğretim programına göre yer aldıkları sıranın bir üstünde değerlendirilir.

İlköğretim öğretmenliği programlarından mezun olanlar öncelikle ilköğretim kurumlarına atanırlar.

Madde 7- (Değişik - T.D.: 4.2003 - 2547 / m.2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlıkça alanlara ve kontenjanlara göre belirlenecek taban puanının üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğü ve tercihleri dikkate alınarak;

a) Sınıf öğretmenliğine; Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olanlar,

b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakültelerinin Karar eki çizelgedeki ilköğretim programlarından mezun olanlar,

Ancak, ilköğretim alan öğretmenlikleri programlarından mezun olanlar ile ilköğretim alan öğretmenliği öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı atama dönemlerinde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları,

c) Orta öğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler,

d) İngilizce öğretmen açığının, İngilizce öğretmenliğine kaynak olarak belirlenen ek çizelgedeki yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile karşılanamadığı durumlarda, bu dersin öğretmenliğine, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun olup İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler ile Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin alan öğretmenliği bölümlerinden mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)"nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler

atanırlar.

Yabancı Dil, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar, Resim İş/Resim, Müzik ve Beden Eğitimi alanları, ilköğretim ve orta öğretimde ortak alanlardır.

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Atamaları

Madde 8- (Değişik - T.D.: 9.2002 - 2540 / m.1) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunlarının öğretmen olarak atanabilmeleri için, atanacakları alanla ilgili yüksek öğretimde (lisan+yüksek lisans) aldıkları özel alan kredisi, eğitim fakültelerinin aynı alanında alınan özel alan kredisinden az olamaz.

Fazla Başvuru

Madde 9- Atama yapılacak kadro sayısından daha fazla başvuru olması halinde, ilgili mevzuatında belirtilen seçim yöntemine göre atama yapılır.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 10- Öğretmenler, atandıkları alanın “Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan ve alan seçmeli dersleri olmak üzere, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

Dersi Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler

Madde 11- Dersi kaldırılan ya da istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın atanabilirler.

Bu şekilde atanamayan öğretmenlerin Bakanlıkça öğretmen gereksinimi duyulan ve kendi alanına yakın olan bir alanda hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri sağlanır.

Yeni Konulan Dersler

Madde 12- Yeni konulan derslerin veya meslek alanlarının, ek çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan karşılanamaması durumunda, hangi yüksek öğretim programı mezunlarından karşılanacağı Kurulca belirlenir.

Öğretmen Gereksiniminin Karşılanamaması

Madde 13- Öğretmen gereksinimi ek çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlarla ilgili dersler, Kurulca belirlenen veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlere aylık karşılığında okutturulur.

Sertifika Programlarına Alınacaklar

Madde 14- Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen sertifika programlarına ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı Kurulca belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Talim ve Terbiye Kurulunun 12/08/1998 tarih ve 173 sayılı Kararı ile değişik 21/06/1996 tarih ve 218 sayılı Kararı yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Bu Esaslarla yürürlükten kaldırılan Kararlar kapsamında mezun oldukları yüksek öğretim programları itibariyle herhangi bir eğitim kurumu öğretmenliğine atanmış olanlar, yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Esaslarla belirlenen durumlarına uygun alan öğretmenliğine öncelikle atanırlar. Ancak, gereksinim hâlinde daha önce atanabilir durumda oldukları alan/kurum öğretmenliğine atamalarına da devam edilir.

Geçici Madde 2- Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirilir.

Geçici Madde 3- Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programları dışında olmakla birilkte ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen en az 21 kredilik pedagojik formasyon eğitimini bitirenlerin atamaları, 7 nci maddenin birinci fıkrası (c) bendinden sonra gelen öncelik sırasında değerlendirilir. Geçici Madde 3- (Değişik - T.D.: 4.2003 - 2547 / m.3) Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen- Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup sınıf veya alan öğretmenliği formasyon programını bitirenler bu esasların 7 nci maddesindeki şartları doğrultusunda alan öğretmenliğine atanırlar.

Geçici Madde 4- Alanları dışında sınıf öğretmenliğine, yabancı dil öğretmenliğine ve benzeri diğer alanlara atamaları yapılanların, atandıkları alandaki öğretmen gereksiniminin karşılanmış olması ve kendi alanlarında da gereksinim duyulması durumunda ilgili mevzuatına göre alanlarına atamaları yapılabilir. Bunlardan ek çizelgede yer verilmeyen yüksek öğretim programlarından mezun olanlar için ayrıca, düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programında başarılı olma koşulu aranır.

Geçici Madde 5- (Ek - T.D.: 9.2002 - 2540 / m.2) 2001-2002 Öğretim Yılından önce Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar ile 2001-2002 Öğretim Yılında bu programa kayıtlı bulunanlardan mezun olacak olanların öğretmen olarak atanabilmeleri için, lisans eğitiminde aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi, lisans ve yüksek lisansta, atanacakları alana ait derslerden almış olmaları koşulu aranır.

Madde 16- Bu Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17- Bu Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGE(*)

(*) Çizelge ile ilgili, 4.2003 tarih ve 2547 sayılı T.D.'de yayımlanan esasın 4. maddesi hükmü gereğince yapılan değişiklik ve eklemeler için değişiklik yapan esası inceleyiniz.
SIRA
NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK
ÖĞRETİM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI 
OKUTACAĞI DERSLER
1
Beden Eğitimi 1.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2.Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu (Lisans) (*)
3.Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (-)
 • Beden Eğitimi 
 • Spor Trafik ve İlk Yardım Eğitimi 
 • Sağlık Bilgisi 
 • Spor ve Beslenme 
 • İnsan Anatomisi 
 • Grupla Çalışma Teknikleri 
 • Halk Oyunları 
 • Spor Psikolojisi 
 • Antrenman Bilgisi 
 • Spor Yönetimi ve Organizasyon 
 • Beden Eğitimi ve Spor alanının diğer dersleri
 
Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme 1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği
2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
 • Besin/Gıda Teknolojisi 
 • Gıda Analizi 
 • Besin Kontrol ve Analizleri 
 • Alanlarının Teorik ve Uygulamalı Meslek Dersleri 
 • Beslenme Alanının Teorik ve Uygulamalı Meslek Dersleri 
 • Ev Yönetimi - Beslenme (Bütün alanların) 
 • Kurum Beslenmesi 
 • Mutfak Kat Hizmetleri 
 • Servis Hizmetleri 
 • Gıda 
 • Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 
 • Pastacılık ve Kurum Beslenmesi alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Kafeterya İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Yat Kaptanlığı alanlarının Beslenme grubu ders!eri 
 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)
3
Bilgisayar 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (")
2. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü (Lisans) (*) (")
3. Matematik-Bilgisayar Bölümü («) (")
4. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
5. Bilgisayar Öğretmenliği
6. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
7. Bilgisayar Mühendisliği (*)
8. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*)
9. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*)
(**) Meslekî ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atanamazlar.
 • Bilgisayar 
 • Bilgisayar (Yazılım) 
 • Bilgisayar (Donanım) 
 • Bilgisayar Bakım ve Onarım işletme 
 • Bölümlerin teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Diğer alanların Bilgisayar alanı ile ilgili tüm teorik uygulamalı meslek dersleri
SIRA NO
ATAMASINA ESAS
OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
4
Biyoloji 1.Biyoloji-*- Öğretmenliği
2.Biyoloji Bölümü (*)
 • Biyoloji 
 • Biyoloji ve Sağlık Bilgisi 
 • İleri Biyoloji 
 • Sağlık Bilgisi 
 • Fen Bilgisi 
 • Bilim ve Teknoloji 
 • Bilgi Teknolojisi 
 • Araştırma Teknikleri 
 • İnsan Anatomisi 
 • İş Eğitimi (Tarım) 
 • Çevre ve İnsan
5
Coğrafya 1. Coğrafya Öğretmenliği
2. Coğrafya Bölümü («)
 • Coğrafya 
 • Türkiye Coğrafyası (Fizikî) 
 • Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası 
 • Ülkeler Coğrafyası 
 • Sosyal Bilgiler 
 • Jeoloji 
 • Çevre ve İnsan 
 • Turizm 
6
Deri Teknolojisi 1.Deri Teknolojisi Bölümü (*)
2.Kimya Mühendisliği (*)
3.Kimya Öğretmenliği
4.Kimya Bölümü («)
 • Deri Teknolojisi 
 • Deri İşletmeciliği (Dericilik) 
Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
7
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği
2. İlâhiyat Fakültesi (*)
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
 • İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
8
Diş Protez Diş Hekimliği (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
9
Döküm Döküm Öğretmenliği
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • İzabe, Metalurji, Heykel ve Kuyumculuk gibi alanların Döküm alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersi 
10
Elektrik 1.Elektrik öğretmenliği
2.Elektrik Mühendisliği (•)
3.Elektrik -Elektronik Mühendisliği (Elektrik Alanı) (•)

 

 • Elektrik 
 • Elektrik Tesisatçılığı 
 • Bobinajcılık 
 • Bakım ve Onarım Elektrikçiliği 
 • Asansörcülük Bakım ve Tamirciliği 
 • Elektromekanik Taşıyıcılar 
 • Elektrikçilik 
 • Oto Elektrik 
 • Soğutma Havalandırma 
 • Elektrikli Ev Aletleri 
 • Onarım meslek alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Diğer alanların Elektrik alanıyla ilgili teorik ve uygulan meslek dersleri 
 • Elektrik Bilgisi (Bütün alanların) 

 • Teknik ve Meslek Resmi 
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
11
Elektronik/Telekominikasyon 1.Elektronik Öğretmenliği
2.Elektronik ve Haberleşme öğretmenliği
3.Elektronik Mühendisliği (*)
4.Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Elektronik Alanı) (*)
5.Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)
 • Elektronik / Telekominikasyon 
 • Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımı 
 • Endüstriyel Elektronik 
 • Telefon ve Telekominikasyon Tesisat Tamirciliği 
 • Radyo - Televizyon Tamirciliği 
 • Tıp Elektroniği 
 • Elektro Mekanik Taşıyıcılar, Gemi Elektroniği ve Haberleşme 
 • Kontrol ve Strümantasyon Teknolojisi. Otomatik Kumanda 
 • Radyo-Televizyon, Uçak Bakım Teknisyenlıği ve Elektroniği, Bilgisayar Donanımı alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri ile diğer alanların Elektronik ve Telekominikasyon alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri
12
El Sanatları 1.Dekoratif Ürünler Öğretmenliği
2.Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği
 • Deri, Yapma Bebek ve Dokuma Üretim Tasarımı alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Trikotaj 
 • Kuyumculuk Teknikleri ve uygulaması (Atölye) 
 • El Sanatları 
 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)
13
Felsefe 1.Felsefe Grubu Öğretmenliği
2.Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)
3.Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)
 • Felsefe 
 • Sosyoloji 
 • Mantık 
 • Psikoloji 
 • Eğitim Sosyolojisi 
 • Vatandaşlık ve İnsan Haklan Eğitimi
 • Felsefe Tarihi 
 • Bilim tarihi 
 • İnsan ilişkileri 
 • Demokrasi ve İnsan Hakları 
 • Estetik 
 • Eğitim Psikolojisi
14
Fen Bilgisi 1. Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Fen Bilgisi 
 • Yan alan dersi 
 • Fizik 
 • Kimya 
 • Biyoloji 
 • Trafik ve İlk Yardım Eğitimi
 • İş Eğitimi (Tarım) 
 • Tarım
2. Fizik öğretmenliği
 • Fen Bilgisi 
 • Fizik 
 • Fizik Uygulamaları 
 • Bilgi Teknolojisi 
 • Araştırma Teknikleri 
 • İş Eğitimi (Tarım) 
 • Tarım
 SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
    3.Kimya Öğretmenliği
 • Fen Bilgisı 
 • Kimya 
 • Kimya Uygulamaları
 • Bilgi Teknolojisi 
 • Araştırma Teknikleri
 • Iş Eğitimi (Tarım) 
 • Tarım
4.Biyoloji Oğretmenliği
 • Fen Bilgisi 
 • Biyoloji 
 • Biyoloji Uygulamaları 
 • Çevre ve insan 
 • Araştırma Teknikleri 
 • Trafik ve llk Yardım Eğitımi 
 • İş Eğitimi (Tarım) 
 • Tarım
15
Fizik 1. Fizik Öğretmenliği

2. Fizik Bölümü (*)

3. Fizik Mühendisliğ

4. Astronomi ve Uzay Bilimleri (Kredılerinin en az % 30 unu Fizik alanında aldığını belgelendirenler) (*)
 • Fizik 
 • İleri Fizik 
 • Fizik Uygulamaları 
 • Fen Bilgisi 
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • Bilim ve Teknoloji 
 • Bilgi Teknolojisı 
 • Teknik Atölye 
 • Araştırma Teknikleri
16
Gazetecilik 1.Gazetecilik Bölümü (*) 
2.Gazetecilik ve Halkla llişkiler Bölümü (*)
3.Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü (*)
4.Halkla ilişkiler Bölümü(*)
5.Televizyon Gazeteciliği Bölümü (*) 
6.Medya lletişim Sistemleri Bölümü (')
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
 • lletişim Teknikleri ve Uygulaması 
 • Radyo TV Haberciliği 
 • Okuma ve Anlama Teknikleri 
 • Haberleşme Hukuku 
 • Basın Ahlâkı 
 • Insan llişkileri 
 • Halkla llişkiler 
 • Hukuk 
 • Ekonomi 
 • Bilgisayar
17
Gemi İnşa Gemi Inşa Mühendisliği (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
18
Giyim/Hazır Giyim 1. Hazır Giyim Öğretmenliği 2. Giyim Öğretmenliği
 • Giyim 
 • Hazır Giyim (Konfeksiyon) 
 • Deh Hazır Giyim 
 • Örme Hazır Giyim 
 • Kalıp Üretim 
 • Kalite Kontrol 
 • Terzilik 
 • Kesim 
 • Moda Tasanmı 
 • Moda Evi Butik (Kadın Terziliği)
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
     
 • Trikotaj (Giyim Alanı) 
 • Erkek Terziliği 
 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)
19
Güverte Güverte Bölümü (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri Yat Kaptanlığı alanının Güverte alan dersleri
20
Güverte Avlama Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
21
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 1.İlâhiyat Fakültesi

2.Arapça Öğretmenliği (*)

3.Arap Dili ve Edebiyatı (*)

(*) Bu bölümlerden mezun olanlar imam hatip lisesi meslek derslerinden sadece Arapça dersi öğretmenliğine atanırlar.

 • Imam Hatip Lisesı meslek dersleri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tezhip Hüsn-ü Hat Islâm Tarihi Dinî Musiki
22
İş Eğitimi 

1-İş ve Teknik Eğitimi

1.Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği

2.İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği

3.Resim-İş Öğretmenliği (Iş Eğitimi Ana Sanat Dalı)

 • İş Eğitimi (Iş ve Teknik Eğitimi) Fotoğrafi 
 • Yerel El Sanatları Standardizasyon ve Kalite Kontrol
2. Ev Ekonomisi 1.Aile Bilimleri ve Tüketici Oğretmenliği

2.Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

3.Ev-lş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği

 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) 
 • Ev Yönetimi ve Beslenme meslek dersleri 
 • Sağlık Bilgisi
3. Ticaret Işletme öğretmenliği
 • İş Eğitimi (Ticaret) 
 • Muhasebe Grubu Dersleri 
 • Sekreterlik Grubu Dersleri 
 • Turizm 
 • Standardizasyon ve Kalite Kontrol
23
Kimya 1. Kimya Öğretmenliği

2. Kimya Bölümü (*)

3. Kimya Mühendisliği (*)

 • Kimya 
 • Kimya Uygulamaları 
 • lleri Kimya 
 • Fen Bilgisi 
 • Bilim ve Teknoloji 
 • Bilgi Teknolojisi 
 • Teknik Atölye 
 • Araştırma Teknikleri 
 • Seramik Kimyası
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
24
Klâsik Ciltcilik 1. Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

2. Geleneksel Türk El Sanatları (*)

3. Cilt(*)

4. Tezhip (Süsleme) (*)

5. Eski Yazı (Hat) (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Tezhip 
 • Hüsn-ü Hat
25

 

Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Güzellik Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği  
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
26
Kütüphanecilik Kütüphanecilik Bölümü (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Makine/Tesviye/Kalıp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmenliği 2. Kalıpçılık Öğretmenliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Iş Makineleri, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Kuyumculuk, Mikroteknik, CNC Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, Hidrolik Pnömatik Teknolojısi, Ayakkabıcılık alanları ve diğer alanların Makine alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Makine Ressamlığı, Plastik Işleme ile diğer alanların Kalıpçılık ile ilgili alan dersleri 
 • Tornacılık 
 • Frezecilik 
 • Vargel Planyacılık 
 • Taşlama ve Alet Bileme 
 • Haddecilik 
 • Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı 
 • Çelikhane İşletmeciliği 
 • Büro Makineleri Bakım ve Onarımı 
 • Saat Tamirciliği 
 • Mermer Teknolojisi 
 • Plastik işleme alanlarının Tesviyecilik alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Diğer alanların Makine/ Tesviye/Kalıp alanları ite ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri
28

 

Makine Ressamlığı

 

1.Makine Resmi ve Konstrüksiyon Oğretmenliği 
2.Tasanm ve Konstrüksiyon öğretmenliği
3.Model öğretmenliği
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Diğer Alanların Bilgisayar Destekli Çizim ve Bilgisayar 
 • Destekli Tasarım
29

 

Matematik

 

1.İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Matematik 
 • Yan alan dersi 
 • Geometri 
 • Analitik Geometri
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
    2 . Matematik Öğretmenliği

3. Matematik Bölümü (t)

4. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)

5. Matematik Mühendisliği(*)

6. Astronomi ve Uzay Bilimleri (Kredilerinin en az % 30 unu Matematik alanında aldığını belgelendirenler) (t)

 • Matematik 
 • Geometri 
 • Analitik Geometri 
 • İleri Matematik 
 • Matematik Uygulamaları 
 • Meslekî Matematik 
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri 
 • İstatistik 
 • Araştırma Teknikleri
30
Matbaa Matbaa Öğretmenliği
 • Matbaa 
 • Dizgi 
 • Baskı (Tipo, Ofset) 
 • Reprodüksiyon ve Klişe 
 • Cilt ve Serigrafi 
 • Konstrüksiyon ve Klişe (Cilt ve Serigrafi) 
 • Fotoğraf Klişe 
 • Klâsik Cıltçilik Alanlarının teorik ve uygulamalı-meslek dersleri
31
Mahallî İdareler Grubu 1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

2. Büro Yönetimi Öğretmenliği

3. Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğrenim kurumlarının;

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (*)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
 • Mahallî Idareler 
 • Belediye Mevzuatı 
 • Şehircilik ve Plânlama 
 • Mahallî Idare Hizmetleri Uygulaması 
 • İnsan İlişkileri 
 • Hukuk 
 • Maliye 
 • Bilgisayar 
 • Iş Eğitimi (Ticaret)
32
Metal Işleri Metal Öğretmenliği
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Metalurji, Tesviye (Talaşlı Üretim), Soğutma ve Iklimlendirrne. Gemi Inşa, Kuyumculuk alanlarının Metal meslek alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler 
 • Kaynakçılık ve Sac İşleri, Kaporta Tamiri, Soğuk Demircilik, Metal Levha Işlemeciliği, Demir Doğrama, Ziraat Makineleri Aletleri Yapımı, Alüminyum Doğrama, Sıcak Demircilik meslek alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
33
Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
 • Mobilya ve Dekorasyon 
 • Ağaç Işleri 
 • Mobilyacılık 
 • Mobilya Döşemecilıği 
 • Oto Döşeme 
 • Cilâ, Boya, Lâke ve Polyestercilik 
 • Oymacılık-Kakmacılık 
 • Doğramacılık 
 • Kasa ve Karoser Imalâtçılığı 
 • Mobilya Iskeletçiliği 
 • Ağaç Işleri Tornacılığı 
 • Ahşap Karoserciliği 
 • Tekne Imalâtçılığı 
 • Ahşap Yat Inşa 
 • Döşemecilik 
 • Ayakkabıcılık 
 • Iç Mekân Tasarımı 
Alanlannın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
34
Model Model Öğretmenliği
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Makine Ressamlığı, Ayakkabıcılık alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri
 • Diğer alanların Modelcilik alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri
35
Motor Motor (Otomotiv) Öğretmenliği
 • Motor 
 • Motor Yenileştirmeciliği 
 • Oto Motor Tamir 
 • Dizel Motorları Yakıt 
 • Pompa ve Enjektör Ayarcılığı 
 • Ön Düzen Ayarcılığı 
 • Oto Boyacılığı 
 • Oto Elektrikçiliği 
 • Otomatik Transmisyon Tamirciliğ 
 • Oto Radyatörcülüğü 
 • Oto Egsoz Yapım ve Tamirciliği 
 • Oto Makas Şasi Iş Makineleri Tamirciliği 
 • Motosiklet Tamirciliğı 
 • Gemi Makineleri 
 • Iş Makineleri 
 • Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor) 
Alanları ile diğer alanların Motor alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri
 • Teknik Resim (Bütün Bölümlerin)
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
36
Muhasebe Grubu 1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

2. Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının:

Işletme Bölümü (•)

Iktisat Bölümü (»)

Muhasebe Bölümü (*)

Maliye Bölümü («)

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Muhasebe Teknikleri 
 • Muhasebe Uygulaması 
 • Ekonomi 
 • Maliye 
 • Ticaret Matematiği 
 • Bankacılık Teknikleri 
 • Bankacılık Uygulaması 
 • İşletme Bilgisi 
 • Dış Ticaret Teknikleri 
 • Dış Ticaret Uygulaması 
 • Borsa Hizmetleri Teknikleri 
 • Borsa Hizmetleri Uygulaması 
 • Dış Ticaret ve Standartları 
 • Kambiyo ve Gümrük işleri 
 • İşletme Muhasebesi 
 • Daktilografı 
 • Bilgisayar 
 • İnsan ilişkileri 
 • Hukuk 
 • Istatistik 
 • İleri Daktilografi 
 • lleri Bilgisayar 
 • Bilgisayar Programlama 
 • Girişimcilik 
 • Reklâmcılık 
 • Pazarlama ve Satış Teknikleri 
 • Kooperatifçilik Teknikleri 
 • Sigortacılık Teknikleri 
 • Emlâk Komisyonculuğu Teknikleri 
 • Sigorta ve Taşıma Hukuku 
 • Halkla ilişkiler 
 • Bilgı Işlem Sistemleri-Bilgisayar 
 • Bilgisayar Kullanım Teknikleri 
 • Büro Hızmetleri Uygulaması 
 • Sigortacılık Uygulaması 
 • Emlâk Komisyonculuğu Uygulaması 
 • Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması 
 • Acente Muhasebesi 
 • Hukuk Sekreterliği Teknikleri 
 • Hukuk Sekreterliği Uygulaması 
 • Belediye Bütçe ve Muhasebesi 
 • Konaklama Işletmeciliği alanının Muhasebe alan dersleri 
 • Iş Eğitimi (Ticaret)

 

SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
37
Müzik 1. Müzik Öğretmenliği

2. Müzik (*)

3.Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının;

- Temel Bilimler Bölümü (*)

- Kompozisyon Bölümü («)

- Ses Eğitimi Bölümü (*)

- Müzik Bilimleri Bölümü (»)

- Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano) (*)

- Bando Şefliği (*)

- Folklor ve Etnomüzikoloji (*)

- Müzikoloji (*)

- Opera (*)

- Şan ve Opera (*)

- Türk Sanat Müziği (*)

 • Müzik 
 • Sanat (Müzik) Alanı dersleri 
 • Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Sanat dersleri
 • Grupla Çalışma Teknikleri 
 • Piyano 
 • Çalgı 
 • Koro 
 • Orkestra 
 • Müziksel İşitme ve Okuma 
 • Sanat Eserlerini inceleme 
 • Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği 
 • Müzik Tarihi 
 • Sanat Etkinliklerini İzleme 
 • Dinî Müzik
38
Nakış Nakış Öğretmenliği
 • Nakış 
 • Makine İşleme 
 • El işlemeleri
Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • El ve makine nakışları (Bütün alanların) 
 • İş Eğitimi (Ev Ekonomisi)
39
Okul Öncesi Öğretmenliği/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 1.Okul Öncesi öğretmenliği
2.Anaokulu Öğretmenliği 
3.Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
4.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
5.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*) (Lisans-Yüksek Lisans)
 • Okul Öncesi Eğitimi 
 • Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi ve uygulamalı dersler
40
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
2.Eğitim Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalları
3.Psikoloji Bölümü (*)
4.Felsefe Grubu Öğretmenliği
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
 • Eğitim Psikolojisi 
 • Eğitim Yönetimi 
 • Eğitim Bilimine Giriş 
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri 
 • Türk Eğitimi Tarihi 
 • Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması 
 • Araştırma Teknikleri 
 • Grupla Çalışma Teknikleri 
 • Ölçme ve Değerlendirme 
 • Eğitim Sosyolojisi 
 • Psikoloji 
 • Insan llişkileri 
 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
41
 
 
 
 

 

Sağlık Bilgisi/Sağlık Meslek Bilgisi Dersleri
 
 

 

Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü
 
 
 
 

 

 • Sağlık Bilgisı 
 • Sağlık Meslek Bilgisi dersleri (teorik ve uygulamalı) 
 • Trafik ve llk Yardım Eğitımi
42
 
 
 
 
 
 

 

Sanat Tarihi
 
 
 
 
 
 

 

1. Sanat Tarihi Bölümü (*)

2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı (*)
 
 

 

 • Sanat Tarihi 
 • Turizm 
 • Sanat Etkinliklerini izleme 
 • Konservasyon/Restorasyon alan dersleri
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekreterlik Grubu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Büro Yönetimi Öğretmenliği

2. Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim

kurumlarının;

-Büro Yönetimi Bölümü (*)

-Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Bölümü (*) 

 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Daktilografi 
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik 
 • Sekreterlik 
 • Steneografi 
 • Bilgisayar 
 • Hukuk 
 • Istatistik 
 • Işletme Bilgisi 
 • ileri Daktilografi 
 • lleri Bilgisayar 
 • Bilgisayar Programlama 
 • Girişimcilik 
 • Büro Makineleri 
 • Büro Makineleri Bakım ve Onanmı 
 • Pazarlama Satış Teknikleri 
 • Büro Hizmetleri Teknikleri 
 • SigortacılıkTeknikleri 
 • Emlâk Komisyonculuğu Teknikleri 
 • Tıp Sekreterliği Teknikleri 
 • Tıp Sekreterliği Uygulaması 
 • Sigorta ve Taşıma Hukuku 
 • Büro Organizasyonu 
 • Bilgi Işlem Sistemleri-Bilgisayar 
 • Bilgisayar Kullanım Teknikleri 
 • Büro Hizmetleri Uygulaması 
 • Sigortacılık Uygulaması 
 • Emlâk Komisyonculuğu Uygulaması 
 • Sekreterlik Teknikleri 
 • Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Teknikleri 
 • Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Uygulaması 
 • Muhasebe Teknikleri 
 • Ekonomi 
 • Insan İlişkileri 
 • Reklâmcılık 
 • Kooperatifçilik 
 • Tezgâhtarlık 
 • Ticaret Matematiği
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
     
 • Dış Ticaret Teknikleri 
 • Borsa Hizmetleri Teknikleri 
 • Borsa Hizmetleri Teknikleri ve Uygulaması 
 • Dış Ticaret ve Standartlan 
 • Kambiyo ve Gümrük Işlemleri 
 • Muhasebe Uygulaması 
 • Resepsiyon Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması 
 • Işletme Muhasebesi 
 • iş Psikolojisi 
 • Halkla llişkiler 
 • Hukuk Sekreterliği Teknikleri 
 • Hukuk Sekreterliği Uygulaması 
 • Iş Eğitimi (Ticaret)
44
Seramik 1.Seramik Öğretmenliği
2.Seramik (*)
3.Seramik ve Cam (*)
4.Çini (*)
 • Seramik 
 • Seramik Sanatı 
 • Çinicilik ve Seramik 
 • Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik) 
 • Cam İşletmeciliği 
 • Cam İşlemeciliği 
 • Çinicilik 
 • Restorasyon-Konservasyon alanlarının Seramik alanı ile ilgili dersleri
45
Sosyal Bilgiler 1. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler 
 • Tarih 
 • Coğrafya 
 • T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 
 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Yan alan dersi
 • Demokrasi ve İnsan Hakları
2. Tarih Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler 
 • Tarih 
 • T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 
 • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 
 • Genel Türk Tarihi 
 • Osmanlı Tarihi 
 • Islâm Tarihi 
 • Demokrasi ve İnsan Hakları
3. Coğrafya Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler 
 • Coğrafya 
 • Turizm 
 • Türkiye Coğrafyası (Fizikî) 
 • Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası
 • Ülkeler Coğrafyası 
 • Jeoloji 
 • Çevre ve insan
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
46
Su Ürünleri
 
 

 

1.Su Ürünleri Bölümü (Mühendisliği) (*)
2.Balıkçılık Teknolojisi Mühendısliği (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
47
Süs Bitkileri
 
 

 

1.Bitkisel Uretim (Bahçe Bitkileri) (*)
2.Biyoloji (Botanik) (*)
3.Süs Bitkileri (Yüksek Lisans) (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
48
Sınıf Öğretmenliği 1.Sınıf Oğretmenliği
 • İlköğretim Okullarının 1-5 sınıf dersleri 
 • Trafik ve İlk Yardım Eğitimi 
 • Drama
49
Sınıf Öğretmenliği (Görme Engelliler)
 
 

 

1.Görme Engelliler Oğretmenliği
2.Özel Eğitim Oğretmenliği
3.Özel Eğitim Bölümü
 • Görme Engelliler İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliği 
 • İlköğretim Okulu (Görme Engelliler Ozel Eğitim Sınıfı öğretmenliği) 
 • Görme Engelliler alanına ait dersler
50
Sınıf Öğretmenliği (İşitme Engelliler)
 
 

 

1.Işitme Engelliler Öğretmenliği
2.Özel Eğitim Öğretmenliği
3.Ozel Eğitim Bölümü
 • İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliği 
 • İlköğretim Okulu (işitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenliği)
 • İşitme Engelliler alanına ait dersler 
 • Yan alan dersi
51
Sınıf Öğretmenliği (Zihin Engelliler)
 
 

 

1.Zihin Engelliler öğretmenliği
2.Özel Eğitim öğretmenliği
3.Özel Eğitim Bölümü
 • Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları (Eğitim Uygulama
 • Okulu, Meslekî Eğitim Merkezi, İş Eğitimi Merkezi) 
 • İlköğretim Okulu (Zihinsel Engelliler özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği)
 • Zihinsel Engelliler alanına ait dersler 
 • Yan alan dersi
52
Psikoloji Bölümü
 
 

 

Psikoloji Bölümü (»)
 • Psikoloji 
 • Eğitim Psikolojisi 
 • İnsan İlişkileri 
 • Sosyoloji
53
Radyo-Televizyon
 
 

 

1.Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
2.Elektronik Öğretmenliği 
3.Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü (Radyo ve Televizyon Bölümü (*) 
4.Sinema ve Televizyon Bölümü (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
54
Resim/Grafik
 
 

 

1.Uygulamalı Resim Öğretmenliği
2.Grafik öğretmenliği
3.Grafık (*)
4.Resim (*)
 • Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Kuyumculuk Takı Tasanmı, Moda Tasanmı alanlannın uygulamalı resim alan dersleri 
 • Bütün alanlarda Temel Sanat Eğitimi, Mesleki Resim, Teknik Resim, Sanat Etkinliklerini Izleme (Endüstriyel alanlar hariç), Resim, Resim-lş, Grafik, Desen, Estetik 
 • İş Eğitimi (Iş ve Teknik Eğitimi)

 

SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
55
Resim-lş/Resim 1. Resim Öğretmenliği

2. Resim-lş öğretmenliği

3. Resim Bölümü (*)

 • Resim-iş 
 • Resim 
 • Yerel El Sanatları 
 • Sanat (Resim) alanının Sanat ve uygulamalı dersleri
 • Sanat Tarihi 
 • Yazı Sanatı 
 • Fotoğrafi 
 • Sanat Etkinliklerini izleme 
 • Grupla Çalışma Teknikleri 
 • Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Sanat dersleri
 • Estetik 
 • İş Eğitimi (Iş ve Teknik Eğitim)
56
Rehber Öğretmen
 
 

 

1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı
2.Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/ Anabilim Dalı
3.Psikoloji Bölümü (*)
(**) : Görev alacağı özel eğitim okullan ve kurumları engel grubuyla ilgill özel eğitim alanında en az 9 kredilik ders almış olması veya özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir.
 
57
Tarih 1. Tarih Öğretmenliği 2. Tarih Bölümü (*)
 • Tarih 
 • T.C. Inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 
 • Genel Tûrk Tarihi 
 • Osmanlı Tarihi 
 • Islâm Tarihi 
 • Sosyal Bilgiler 
 • Vatandaşlık ve Insan Hakları Eğitimi
 • Türk Eğitim Tarihi 
 • Demokrasi ve Insan Haklan
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
58
Tekstil
 
 

 

1. Tekstil Öğretmenliği 2. Tekstil Terbiye Öğretmenliği
 • Tekstil 
 • Tekstil Teknolojisi 
 • Tekstil Tasarımı 
 • Tekstil İplikçilik 
 • İplik 
 • Tekstil Dokuma 
 • Tekstil Örme 
 • Orgü Teknolojisi 
 • Tekstil Kalite Kontrol 
 • Dokuma 
 • İplikçilik 
 • Dokumacılık 
 • Kalite Kontrol 
 • Tekstil Boya-Baskı Desen 
 • Örmecilik 
 • Alanların teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Resim ve Kumaş Boyama 
 • Üretim Plânlaması
59
Trikotaj
 
 

 

Trikotaj Öğretmenliği
 • Triko-Örme-Konfeksiyon alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri
 • Triko Makineleri, Atölye dersinin alanı ile ilgili modülleri, Üretim Plânlaması, Tekstil Teknolojisi, Kalite Kontrolü, Trikotaj Teknikleri
60
Tesisat Teknolojisi
 
 

 

1. Tesisat öğretmenliği 2. Enerji Öğretmenliği
 • Tesisat Teknolojisi 
 • Sıhhî Tesisat 
 • Kalorifercilik 
 • Isıtma-Havalandırma 
 • Soğutma-Havalandırma 
 • Soğutma ve İklimlendirme uygulamalı meslek dersleri 
 • Teknik Resim (Bütün alanların)
61
Turizm ve Otelcilik Grubu
 
 

 

1. Yabancı dille öğretim yapan Turizm Işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Lisans) bölümleri (*)
2. Seyahat Işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği
3. Konaklama Işletmeciliği öğretmenliği
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri 
 • Turizm 
 • Insan İlışkileri 
 • Reklâmcılık 
 • Turizm İşletmeciliği 
 • Genel Turizm 
 • Turizm Coğrafyası 
 • Resepsiyon 
 • Resepsiyon Muhasebe Teknikleri Uygulaması 
 • Otel İşletmeciliği 
 • Turizm Hukuku 
 • Animasyon 
 • Konaklama Tesisleri ve Muhasebesi 
 • Pazarlama
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
     
 • Turizm Pazarlaması 
 • Seyahat Acenteciliğı ve Tur Operatörlüğü Tekmkleri ve 
 • Uygulaması 
 • Acente Muhasebesi 
 • Anadolu Medeniyetleri Tarihi 
 • Muhasebe Teknikleri 
 • Daktilografı 
 • Bilgisayar 
 • Ekonomi 
 • Hukuk 
 • Istatistik 
 • Işletme Bilgisi 
 • Halkla llişkiler 
 • lleri Bilgisayar 
 • Bilgisayar Programlama 
 • Pazarlama ve Satış Teknikleri 
 • lleri Daktilografi 
 • Girişimcilik 
 • Ulaştırma 
 • Dış Ticaret Teknikleri 
 • Muhasebe Teknikleri ve Uygulaması 
 • Dış Ticaret ve Standartları 
 • Sosyal Güvenlik Hukuku 
 • Kambiyo ve Gümrük Işlemleri 
 • Sigorta ve Taşıma Hukuku 
 • Bilgi İşlem Sistemleri-Bilgisayar 
 • Bilgisayar Kullanım Teknikleri 
 • Dış Ticaret Uygulaması 
 • Sigortacılık Uygulaması 
 • Servis Teknikleri ve Uygulaması 
 • İşletme Muhasebesi 
 • Iş Psikolojisi 
 • Sekreterlik Teknikleri 
 • Hukuk Sekreterliği Teknikleri ve Uygulaması 
 • Otelcilik ve Turizm 
 • Turizm Endüstrisi ve Servis Hizmetleri 
 • Deniz Turizmi 
 • Seyahat Acenteciliğı Konaklama Işletmeciliği, Yat 
 • Kaptanlığı, Kafeterya Işletmeciği, Turizm Endüstrisi 
 • Servis Hizmetleri alanlarının Turizm ve Konaklama 
 • İşletmeciliği ile ilgili alan dersleri. 
 • İş Eğitimi (Ticaret)
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
62
Türkçe Türkçe Öğretmenliği
 • Türkçe 
 • Güzel Konuşma ve Yazma
 • Drama 
 • Yan alan dersi 
 • Türk Dili ve Edebiyatı 
 • Çocuk Edebiyatı 
 • Edebî Metinler 
 • Edebî Sanatlar 
 • Türk Edebiyatı Tarihi 
 • Halk Bilim 
 • Yazı Sanatı 
 • Dil Bilim 
 • Diksiyon 
 • Hızlı Okuma Teknikleri
63
Türk Dili ve Edebiyatı 1.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
2.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
3.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölumü (*)
 • Türk Dili ve Edebiyatı 
 • Türkçe 
 • Drama 
 • Güzel Konuşma ve Yazma
 • Çocuk Edebiyatı 
 • Edebî Sanatlar 
 • Edebî Metinler 
 • Türk Edebiyatı Tarihi 
 • Halk Bilim 
 • Yazı Sanatı 
 • Kütüphanecilik 
 • Dil Bilim 
 • Diksiyon 
 • Hızlı Okuma Teknikleri
64
Uçak Bakımı Hizmetleri Teknisyenliği) 1.Otomotiv Öğretmenliği
2.Uçak Gövde Bakım («)
3.Uçak Motor Bakım (*)
 • Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri
65
Yapı 1.Yapı Öğretmenliği 
2.Yapı Ressamlığı Öğretmenliği
 • Yapı 
 • Üst Yapı 
 • Alt Yapı 
 • Yapı Ressamlığı 
 • Duvarcılık 
 • Sıvacılık 
 • Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı 
 • Betonarme Demirciliği 
 • Beton ve Betonarme Kalıpçılığı 
 • Taşçılık 
 • İnşaat 
 • Harita ve Kadastro 
 • Konservasyon/Restorasyon 
Alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri
SIRA NO
ATAMASINA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER
66 

Yabancı Dil 

1. İngilizce

1. İngilizce Öğretmenliği

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü (*)

4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (*)

5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

 • İngilizce 
 • Takviyeli Yabancı Dil (İngilizce)
 • İkinci Yabancı Dil (İngilizce) 
 • Meslekî Yabancı Dil (ingilizce)
 • Dil Bilim 
 • Türkçe 
 • Güzel Konuşma ve Yazma
2. Almanca 1.Almanca Öğretmenliği 2.Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
 • Almanca 
 • Takviyeli Yabancı Dil (Almanca)
 • İkinci Yabancı Dil (Almanca) 
 • Meslekî Yabancı Dil (Almanca)
 • Dil Bilim 
 • Türkçe 
 • Güzel Konuşma ve Yazma
3. Fransızca 1.Fransızca Öğretmenliği 2.Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
 • Fransızca 
 • Takviyeli Yabancı Dil (Fransızca)
 • İkinci Yabancı Dil (Fransızca) 
 • Meslekî Yabancı Dil (Fransızca)
 • Dil Bilim 
 • Türkçe 
 • Güzel Konuşma ve Yazma
4.Japonca 1.Japonca Öğretmenliği 2.Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
 • Japonca 
 • Takviyeli Yabancı Dil (Japonca)
 • İkinci Yabancı Dil (Japonca) 
 • Meslekî Yabancı Dil (Japonca)
 • Türkçe 
 • Güzel Konuşma ve Yazma
5. Italyanca İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
 • İtalyanca 
 • Takviyeli Yabancı Dil (İtalyanca)
 • İkinci Yabancı Dil (İtalyanca) 
 • Meslekî Yabancı Dil (İtalyanca)
 • Türkçe 
 • Güzel Konuşma ve Yazma
6. İspanyolca İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)
 • İspanyolca 
 • Takviyeli Yabancı Dil (İspanyolca)
 • İkinci Yabancı Dil (İspanyolca) 
 • Meslekî Yabancı Dil (İspanyolca)
 • Türkçe 
 • Güzel Konuşma ve Yazma

(*) Ortaöğretim Alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Bakanlık ve Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar.