MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE DENGİ OKULLARDA BURS, PARASIZ YATILILIK VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 83/7166 - 5.10.1983

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2684 - 17.6.1982
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Aralık 1983 - Sayı: 18245


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

AMAÇ

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve bu öğrencilere yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullara parasız yatılı veya burslu olarak alınacak öğrencilerde aranacak şartları; yapılacak seçme-sıralama sınavları esaslarını; parasız veya burslu kontenjanların tesbiti ile dağıtımını; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçişleri; bu öğrencilere yapılacak sosyal yardımları; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesini; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin bir okuldan başka okula nakil esaslarını kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Öğretmen çocuğu", ana veya babası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda öğretmen olan veya ana veya babası öğretmen menşeli olup Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanların çocuklarını, "Öğrenci velisi", öğrencinin ana veya babasını veya öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi yahut mahkemece tayin edilmiş vasiyi,

"Gelişmişlik göstergesi", Devlet Planlama Teşkilatının araştırmalarına dayalı olarak yaptığı son yayınlara göre bir ilin, nüfus, sanayi ve buna bağlı olarak diğer hizmet sektörlerinde kalite ve kantite açısından büyümesini ve o ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik oranını,

"Okullaşma oranı", ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim görme yaşına gelmiş çağ nüfusu ile bu okullardaki öğrencilerin sayısına oranını,

"Parasız yatılı öğrenci", bu Yönetmelik hükümlerine göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında karşılıksız olarak barındırılmak, beslenmek, giyindirilmek ve kendilerine harçlık ve benzeri yardımlar verilmek suretiyle, parasız yatılı okumaya hak kazanıp, ilgili öğretim dairesince yerleştirildiği okula devlet parasız yatılı olarak kaydı yapılan öğrencileri,

"Burslu öğrenci", bu Yönetmelik hükümlerine göre burslu okumaya hak kazanıp, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle bursluluk kaydı yapılan öğrencileri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK İÇİN BAŞVURU VE YARARLANMA ŞARTLARI

BAŞVURU YERİ

4 - (Değişik: 89/14522 - 8.9.1989) Parasız yatılılık veya bursluluk sınavlarına başvuru Bakanlıkça belirtilen tarihler arasında öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü veya mezun olduğu yahut ayrıldığı okul müdürlüğüne yapılır. İlkokula yeni başlayacak öğrencilerin velileri başvurularını en yakın ilkokul müdürlüğüne yaparlar.

BAŞVURU ŞARTLARI

MADDE 5 - Aşağıdaki şartları taşıyanlar; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda parasız yatılı veya burslu okumak üzere sınava girmek için başvurabilirler.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Maddi imkanlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi gerekir. Maddi imkanlardan yoksun olduğunun tesbiti ile ilgili (Ek: 1) aile ve geçim durumunu gösterir madde durum beyannamesinde öngörülen ve bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgelerin eklenmesi esastır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerin ailelerinin maddi durumları dikkate alınmaz.),

c) Gireceği okulun yönetmeliğinde tesbit edilen kayıt-kabul şartlarını taşımak,

Özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları parasız yatılılık veya bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil etmez. Sınavı kazananlar özürlerine uygun okullara yerleştirilirler.

d) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Bulunduğu sınıfta bir yıllık olup sınıfını geçmiş olmak, ders geçme ve kredi sistemi uygulayan okullarda ise bir önceki ders yılına ait ortalama toplam krediyi almış olmak,

e) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Sınava girdiği öğretim yılında "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" ve daha önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir ceza almamış olmak.

MADDE 6 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan, yapılacak sınavı kazanan öğrencilere her yıl Bakanlıkça tespit edilecek kontenjanlar çerçevesinde parasız yatılılık veya bursluluk sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK KONTENJANLARININ TESBİTİ

MADDE 7 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Öğretim daireleri, sınavla alınacak parasız yatılı öğrencilerle ilgili olarak kendilerine bağlı pansiyonlu okulların adlarını, açık kontejanlarını, yararlanma ve öğretim şekillerini;

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı da burs kontenjanları ile yararlanma şekillerini gösteren listeleri ayrı ayrı hazırlayarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte Bilgisayar Eğitim ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirir.

Bilgisayar Eğitim ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu kontenjanları devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına müracaat ederek sınıflara ve dönemlere göre parasız yatılı veya burslu öğrenim görmek isteyen öğrencilerin sayısını, sınıflara veya dönemlere göre müracaat eden öğrenci sayısının, müracaat eden toplam öğrenci sayısına oranı ile açık kontenjanı çarpmak suretiyle bulur. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarında; devlet parasız yatılılığa müracaat ederek parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih edecekleri okulların adları, açık kontenjanları, yararlanma ve öğretim şekilleri ile bursluluğa müracaat ederek burslu okumak isteyen öğrencilerin yararlanma ve öğretim şekilleri her yıl hazırlanan sınav kılavuzlarında belirtilerek gerekli açıklamalar yapılır. Bu sınavda başarılı olup sıralama ve kontenjana giren öğrenciler, okul tercihlerine göre pansiyonlu okullara yerleştirilir. Parasız yatılıyı kazanan öğrencilerin kayıtları yerleştirildikleri okul müdürlüklerince yapılır. Bursluluğu kontenjana ve sınava girerek kazanan öğrencilerin bursluluğa kayıtları ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince yapılır.

MADDE 8 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Her yıl tespit edilen parasız yatılı ve burslu kontenjanların % 15'i, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun kapsamına giren çocuklara; % 30'u, oturdukları yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayanlara öncelik tanınmak kaydıyla illerin gelişmişlik göstergesi dikkate alınarak maddi imkanlardan yoksun ve başarılı çocuklara; % 25'i, öğretmen çocuklarına ve % 30'u, diğer öğrencilere ayrılır.

Ayrılan bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde açık kontenjanlar, yukarıdaki sıralamaya göre tahsis edilir.

MADDE 9 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Okulsuz yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar, 222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre sınavsız olarak yatılı bölge okullarına alınırlar. Bu öğrenciler ortaöğrenimlerini (ilköğretimokulu, ortaokul) bu okullarda tamamlarlar. Bu okullardan iyi veya pekiyi derece ile mezun olan öğrencilerden Bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı başarı derecesi önceliğine göre, öncelikle mesleki teknik ortaöğretim kurumlarına olmak üzere, ortaöğrenimlerini tamamlayabilmeleri için sınavsız olarak parasız yatılılığa alınırlar.

MADDE 10 - (Değişik 1. fıkra: 2001/2680 - 18.6.2001 / m.1 - Yürürlük m.2) Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

(Değişik 2. fıkra: 2001/2680 - 18.6.2001 / m.1 - Yürürlük m.2) Bir günde;

1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3,

2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3,

belletici görevlendirilmesi esastır.

(Değişik 3. fıkra: 2001/2680 - 18.6.2001 / m.1 - Yürürlük m.2) Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.

(Değişik: 91/1582 - 8.3.1991) Çocuğunu okutacak düzeyde ve türde resmi okul bulunan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmen çocuklarının o öğretim yılı sonunda parasız yatılılıklarına son verilir.

(Ek: 89/14522 - 8.9.1989) Sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınıp kaydı yapıldıktan sonra öğretmen olan velisi vefat eden öğretmen çocuklarının parasız yatılı okuma durumu, ortaöğretimini tamamlayıncaya kadar devam eder.

MADDE 11 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin, özel giriş sınavı ile öğrenci alan eğitim öğretim kurumlarının özel giriş sınavını kazanmaları ve bu okullar ile diğer eğitim öğretim kurumlarının kayıt kabul şartlarını da taşımaları gerekir.

MADDE 12 - Özel giriş sınavı bulunan resmi okulların kontenjanı belirlenirken resmi pansiyonu olan okullarda 10 uncu madde kapsamına giren ve bu tür okulların sınavını kazanan çocuklar için % 10 kontenjan ayrılır. Bu öğrencilerden pansiyonu olmayan resmi okulları kazananlar, resmi pansiyonu olan okullara ayrılan kontenjan kadar nakledilirler.

Resmî pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan öğrenci sayısının, ayrılan kontenjandan fazla olması halinde bu okullarda parasız yatılı okutulacak ve 10 uncu maddedeki her öğrenci grubu için ayrılacak miktar şöyle bulunur. Resmî pansiyonlu okullarda, sözü edilen öğrencilerin nakli için ayrılan toplam kontenjan ile resmî pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan 10 uncu madde kapsamına giren her öğrenci grubu sayısının resmî pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan toplam öğrenci sayısına oranı ile çarpılır, bulunan sayı her grup için nakledilecek öğrenci sayısını verir.

Örnek: 300 (a grubundaki öğrenci sayısı) 560 (Toplam kontenjan) = 86

---------------------------------------------------- X (a grubu için nakledilecek öğrenci sayısı)

1950 (Bütün okulların sınavını kazanan

11 inci madde kapsamına giren öğrenci sayısı)

Küsurlu çıkan sayılarda virgülden sonraki 5 ve daha yukarı sayılar bir üst sayıya tamamlanır. (5 den küçük olan rakamlar dikkate alınmaz.)

Her grupta bulunan öğrencilerden bu okulların giriş sınavlarında en yüksek puanı alandan başlamak üzere, puan sırasına göre ayrılan miktar kadarı, nakledilir. Ancak, öğretmen çocuklarından en küçük yerleşim biriminden başlamak üzere köy, kasaba, ilçe ve ilde görev yapanların çocuklarına, puanına bakılmaksızın öncelik tanınır. Bu öğrencilerden nakil sırasına giremeyenlerin kazandıkları okulan bulunduğu şehirde ve günlük çalışma takvimi aynı olan diğer okullara bağlı resmî pansiyon var ise bu pansiyonlarda kalmaları sağlanarak parasız yatılı olarak okutulurlar.

Ayrılan % 10 kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı ön kayıtla öğrenci alınmak suretiyle kapatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVLARI

MADDE 13 - İlkokul, ortaokul, lise ve dengi öğretim kurumlarında parasız yatılı okutulacak veya bu kurumlarda burs verilecek öğrencilerin seçme- sıralama sınavları merkezi sistem esaslarına göre Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılır.

(Ek: 89/14522 - 8.9.1989) Ancak, bu sınavların sonucuna göre yapılan kayıtlar sonunda okul pansiyonlarında boş kalan kontenjanları doldurmak için Bakanlıkça uygun görülmek ve esasları Bakanlıkça belirlenmek kaydıyla valiliklerce seçme-sıralama sınavı yapılır.

MADDE 14 - İl kontenjanları, sınavlara başvurma şekli, sınavların tarihi, sınav komisyonlarının kurulması ve görevleri, bu sınavlarla ilgili diğer işlemler her yıl Ekim ayı içerisinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde ilgili eğitim dairesi temsilcilerinden meydana gelen bir komisyon tarafından tesbit edilerek en geç Aralık ayı sonuna kadar Valiliklere duyurulur.

MADDE 15 - Sınavları başaran öğrencilerin öğretim yılı başında okullarında bulunmalarının sağlanması için sınav sonuçları, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ilgili eğitim darilerine 1 Ağustos'a kadar gönderilir.

MADDE 16 - Bakanlıkça belirlenen kontenjanlara göre seçme sıralama sınavlarını kazanmış olanlardan, öğrencinin tercihi gözönünde tutularak, en yüksek puandan başlamak üzere parasız yatılılığa veya bursluluğa alınacak öğrenciler tesbit edilirler.

MADDE 17 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Öğrencilerin tercihlerine göre sınavını kazandıkları okul değiştirilemez. Ancak, ilkokul ve ortaokul sonu devlet parasız yatılılık sınavını kazanan öğrencilerden, özel giriş sınavı ile öğrenci alan resmi anadolu ve fen liselerine girmeye hak kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıranlar, kazandıkları yatılılık haklarını cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde kayıt yaptırdıkları okullarda kullanırlar.

Ayrıca, özel giriş sınavı ile öğrenci alan resmi anadolu ve fen liselerinin özel giriş sınavını kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıran ve devlet parasız yatılı okumak isteyenlerden; devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavları başvuru ve yararlanma şartları ile kayıt kabul şartlarını taşıyan öğrencilere, bu okulların cinsiyetlerine uygun pansiyonu olması halinde açık pansiyon kontenjanlarına özel giriş sınavındaki toplam puanına göre seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.

Burslu okumaya hak kazanan öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okullarda bu haklarından faydalanırlar.

MADDE 18 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Parasız yatılı okumaya veya burs almaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce sınav sonuçlarının ilanından itibaren Bakanlıkça tespit edilen tarihler içerisinde bursluluğu ve parasız yatılılığı kazanan adayların adreslerine posta ile gönderilir. Ayrıca, sınav sonuçları liste halinde ilgili öğretim dairelerine ve Milli Eğitim Müdürlükleri'ne de gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİLİĞE KABUL

MADDE 19 - Parasız yatılı veya burslu öğrenciliğe hak kazananlardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yatılı okumasına engele olacak bir hastalığı bulunmadığına dair Hükümet Tabibliğinden alınacak rapor,

b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden tasdikli örneği,

c) Nüfus cüzdanı aslı,

d) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Maddi imkanlardan yoksun olduğunu belirten (EK:1) aile ve geçim durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde öngörülen ve bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeleri ile diğer belgelerin eklenmesi,

e) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Sınava girdiği öğretim yılında "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" ve daha önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir ceza almadığını gösterir belge,

f) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) 2 adet fotoğraf,

g) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi.

(Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Ancak, ilkokula yeni başlayacaklardan (b, e) ilkokula devam etmekte olanlardan (e), sınavsız olarak parasız yatılı alınacaklar ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklardan (d) bendindeki belgeler istenmez.

MADDE 20 - Kendilerine 8 inci maddede özel kontenjan ayrılan öğrencilerden ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Durumları 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine uyanlardan mahkeme ilâmı,

b) Oturduğu yerde ilkokul veya ortaokul bulunmadığından öğrenim hakkından yararlanamayan çocuklardan; bulunduğu yerde ilkokul veya ortaokul olmadığına dair mülkî âmirlikten alınacak belge,

c) Öğretmen çocuklarından; bu durumlarını gösterir belge,

MADDE 21 - Sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrencilerden ayrıca istenecek belgeler,

a) Durumları 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıkrasına uyan kişilerin çocuklarından;

1) Babasının harp mülûlü veya şehit olduğunu gösterir belge,

2) Muhtarlıktan alınan ve bu Yönetmelikten yararlanarak ortaokul veya liselerde Devlet tarafından parasız yatılı olarak okutulan başka kardeşinin bulunmadığını gösterir belge,

3) Nüfus kayıt örneği,

b) Durumları 2330, 2453, 2566 sayılı Kanunların hükümlerine uyan kişilerin çocuklarından,

1) Sözü edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren, resmî makamlardan alınacak belge,

2) Nüfus kayıt örneği,

c) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olanlardan,

1) Mülkî âmirlikten alınacak bu durumlarını gösterir belge,

2) Nüfus kayıt örneği,

d) (Değişik: 91/1582 - 8.3.1991) Görev yaptıkları yerlerde çocuklarının devam etmekte olduğu düzeyde ve türde resmi okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından,

1) Görevli olduğu okul müdürlüğünden alınan ve görev yaptıkları yerde çocuğunu okutacak düzeyde ve türde resmi okul bulunmadığını gösterir belge,

2) Nüfus kâğıdı örneği.

MADDE 22 - Durumları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıkrası hükmüne uyan çocukların veli veya vasileri, çocuklarının mezun oldukları veya öğrencisi bulundukları okulun bağlı bulunduğu valiliğe 1 Temmuz'dan başlamak üzere bütünleme sınavları sonuna kadar 21 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte başvururlar.

Bu çocukların durumları Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenerek bilgi cetveli düzenlenir. Düzenlenen bilgi cetvelleri ile belgeler en geç 1 Ekim'de Bakanlığın ilgili Eğitim dairelerinde bulunacak şekilde gönderilir. (Ek 2-3)

MADDE 23 - 22 inci maddede sözü edilenler hariç durumları 10 uncu madde hükümlerine uyanlar 21 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte bakanlığa başvururlar.

Başvurular 15 gün içinde incelenerek durumları uygun bulunanlar okullara yerleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLİKTEN BURSLU ÖĞRENCİLİĞE BURSLU ÖĞRENCİLİKTEN PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLİĞE GEÇİŞLER

MADDE 24 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Kontenjan bulunması halinde okulların teklifi ve Bakanlığın onayı ile öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir öğretim yılı, ders geçme ve kredi sistemi uygulayan okullarda ise bir ders yılı parasız yatılı veya burslu öğrenim gören, parasız yatılı öğrenciler burslu, burslu öğrenciler parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, öğrencinin eğitim gördüğü okul müdürlüğüne öğrenci velisi tarafından belgeleriyle birlikte yazılı olarak derslerin kesiminden öğretim yılının başlamasına bir ay kalıncaya kadar yapılır.

Ancak, sağlık ve korunmaya muhtaç duruma düşme nedeniyle geçişler için başvurularda süre kaydı aranmaz.

Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişlerde öğrencinin, öncelik sırasına göre, aşağıdaki şartlardan birini taşıması gereklidir.

Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için;

a) Korunmaya muhtaç duruma düşmüş olmak,

b) Ana babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğü bozulmuş olmak.

Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için;

a) Sağlık durumunun parasız yatılı okumaya elverişli olmadığına dair "Sağlık Kurulu Raporu" almış olmak,

b) Korunmaya muhtaç duruma düşmüş olmak,

c) Ana babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğü bozulmuş olmak.

Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişlerde öğrencinin 19 uncu maddede belirtilen şartları taşıması gerekir.

Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için yapılan başvurularla ilgili belgeler, başvuru süresi sonunda okul müdürlüklerince valilik kanalıyla Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı'na bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için yapılan başvurularla ilgili belgeler ise başvuru süresi sonunda okul müdürlüklerince valilik kanalıyla ilgili öğretim dairelerine gönderilir.

Geçişler için yapılan başvurulur, Bakanlığın ilgili dairelerince incelenerek uygun görülenler ilgili valilik ve dairelere bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
PARASIZ YATILI VE BURSLU ÖĞRENCİLİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 25 - (Değişik 1. fıkra: 94/5594 - 8.4.1994) İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu ortaöğretimini tamamlayıncaya kadar devam eder. Ancak, ortaokulu (İlköğretim okulunu) bitiren öğrencilerden (Ek:1) aile ve geçim durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde öngörülen ve bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgeler bu öğrencilerin lise ve dengi okullara kayıt yaptırdıkları süre içerisinde yeniden istenir. Gelir durumu, içinde bulunulan mali yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçen miktardan yüksek olanların bursluluk ve parasız yatılılığı sona erer.

Ancak, aşağıdak ihallerde parasız yatılı veya burslu okuma hakkı sona erer.

a) (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) 222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre sınavsız olarak yatılı bölge okullarına alınan öğrenciler hariç olmak üzere ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanamamak. Ders geçme ve kredi sistemi uygulanan 6 dönemlik okullarda 8 inci dönemin sonunda, 8 dönemlik okullarda ise 10 uncu dönemin sonunda mezun olamamak,

b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere, ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahkûm olmak,

c) Okulla ilişiğini bir öğretim yılı veya daha fazla süre ile kesen disiplin cezası almış olmak,

d) Bakanlıkça kabul edilebilir ve mazerete dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılmak,

e) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek.

f) (Ek: 94/5594 - 8.4.1994) Bursluluk veya devlet parasız yatılılık sınavını kazanıp Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde burs veya parasız yatılılık kaydını yaptırmamak.

MADDE 26 - 25 nci maddede belirtilen nedenlerden dolayı parasız yatılı veya burslu okuma hakları sona eren öğrencilere okuldan ayrılmak istemeleri halinde; velilerinin yazılı başvuruları üzerine 28 Kasım 1964 tarih ve 11868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla tasdiknameleri verilir.

MADDE 27 - Parasız yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

MADDE 28 - Her eğitim kademesinde, bir defaya mahsus olmak üzere, öğretim yılı sonunda birden fazla dersten başarısız duruma düşmüş olup başarısız derslere devam eden veya sınıf tekrar eden öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk hakları devam eder.

Başarısız oldukları desleri tekrar etmeyerek yıl sonunda bu derslerin sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin parasız yatılı veya bursluluk haklarına ara verilir. Bu durumdaki parasız yatılı öğrencilerin yaz ve güz dönemlerinde sınavların devam ettiği sürece yatacak yerleri ve yemekleri okulca sağlanır. Burslu öğrencilere de aylık olarak bursları ödenir. Bunlardan başarı sağlayarak bir üst sınıfa devam etme hakkı kazananların parasız yatılılık veya bursluluk hakları devam eder.

MADDE 29 - Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla, parasız yatılılık veya bursluluk sınavına katilabilirler. Sınavları kazanmaları halinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİLERİN BİR OKULDAN BAŞKA BİR OKULA NAKLİ

MADDE 30 - Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin nakilleri, kontenjan durumuna ve aşağıdaki öncelik sırasına göre, Bakanlıkça yapılır.

a) Öğrencinin sağlık durumu,

b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,

c) Öğrenci velisinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev veya işyeri değişikliği,

d) Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu il veya çevre illerde sürekli olarak oturması,

(Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Birinci fıkranın (a) bendine göre, okul değiştirme isteklerinde, öğrencinin tam teşekküllü devlet hastanesinden nakletmek istediği yerde öğrenimine devam etmesinin sağlık yönünden lüzumlu olduğunu belirtir sağlık kurulu raporu alması, burslu öğrencilerden sağlık kurulu raporu istenmemesi.

Birinci fıkranın (c) bendine göre; öğrenci velisinin görev veya işyeri değişikliğini resmi makamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,

Birinci fıkranın (d) bendine göre; öğrenci velisinin, öğrenciyi naklettirmek istediği okulun bulunduğu il veya çevresinde sürekli olarak oturduğunu resmi makamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,

zorunludur.

MADDE 31 - (Değişik 1. fıkra: 94/5594 - 8.4.1994) 30 uncu maddede belirtilen özürleri nedeniyle nakil için başvurular, belgeleriyle birlikte öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, derslerin kesiminden itibaren başlayarak yeni öğretim yılının başlamasına bir ay kalıncaya kadar yapılır. Farklı türdeki okullar arasında devlet parasız yatılı öğrencilerin nakli mümkün değildir. Ancak, Bakanlığa bağlı herhangi bir okulda parasız yatılı öğrenci iken bilahare yine Bakanlığa bağlı herhangi bir okulun özel giriş sınavını kazanarak kaydı yapılan öğrencilerin nakilleri yapılır.

(Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Okul müdürlükleri nakil için başvuru süresi sonunda bursluluk nakli için başvuru listelerini, belgelerini de ekleyerek görüşleriyle birlikte, valilik kanalıyla Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığına, parasız yatılılık nakli için başvuru listelerini ise belgelerini de ekleyerek görüşleriyle birlikte, valilik kanalıyla Bakanlığın ilgili öğretim dairelerine gönderirler.

Parasız, yatılı öğrencilerin nakilleri yaz tatilinde yapılır. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması veya sağlık nedeniyle nakillerle burslu öğrencilerin nakilleri öğretim yılı içinde de yapılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 32 - Parasız yatılı öğrencilere aşağıda belirtilen sosyal yardımlar yapılır.

a) Öğrencilere aşağıda kullanma süreleri, adetleri ve cinsleri yazılı giyim eşyası verilir.

Cinsi Adet Kullanma süresi Açıklama
       
Palto-Pardesü 1 3 Yıl Üç yılda bir verilir.
Takım elbise 1 1 Yıl Her yıl verilir.
Gömlek 2 1 Yıl Her yıl verilir.
Takım iç çamaşırı 2 1 Yıl Her yıl verilir.
Çorap 2 1 Yıl Her yıl verilir.
Ayakkabı 1 1 Yıl Her yıl verilir.
Lastik ayakkabı 1 1 Yıl Her yıl verilir.
Kravat 1 1 Yıl Her yıl verilir.
Havlu 2 1 Yıl Her yıl verilir.
Eşofman 1 3 Yıl Üç yılda bir verilir.
Pijama 1 2 Yıl 1. ve 3. sınıfta verilir.
Terlik 1 1 Yıl Her yıl verilir.

Kız öğrencilere bu eşyaları denk giyim eşyası verilir.

İlkokul kız ve erkek öğrencileri için yapılacak giyecek yardımı Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca ayrıca belirlenir.

b) Öğrencilere eğitim programlarının gerektirdiği kitaplar, okul idarelerince sağlanır.

c) (Değişik: 92/3936 - 18.12.1992) Öğrencilerden;

İlkokulda Bulunanlara 75

Ortaokulda Bulunanlara 100

Lise ve Dengi Okullarda Bulunanlara 125

görterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlarda, Türk Cumhuriyetlerinden gelenlere ise bu miktarların 2,5 (ikibuçuk) katı harçlık ödenir. Bu harçlık öğrenim süresince her ay verilir.

d) Öğrencilere ayrıca, diğer eğitim ve öğretim araçlarının karşılanması amacıyla her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere (c) bendinde belirtilen bir aylık harçlık tutarında ayrıca ödeme yapılır.

MADDE 33 - (Değişik 1. fıkra: 94/5594 - 8.4.1994) Ortaokul (ilköğretim okulu), lise ve dengi okul öğrencilerine verilecek burs miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek göstergenin bütçe kanunlarıyla belirlenen memur maaşlarına uygulanan gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde esas alınan memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu tespit edilir.

Burslu öğrencilerin bursları, bursluluk sınavını kazanarak okula kayıt oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeye tatil aylarında da devam olunur.

MADDE 34 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları öğretim yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul (İlköğretim okulu) son sınf öğrencilerinin bursları, lise ve dengi öğretim kurumlarına devam etmeleri halinde kesilmez. Bu öğrencilerin bursu yeni kayıt yaptırdığı okul müdürlüğünce mezun olduğu tarihten itibaren ödenir. Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.

MADDE 35 - Parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarından faydalanan öğrenciler, başka kurumlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Yönetmelikte öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar.

MADDE 36 - Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olmayanların okullarda veya belli yerlerde toplamak suretiyle barındırılmalarına ve sosyal yardımlardan fayladalandırılmalarına devam olunur. Okulda kalacak öğrenci sayısı 50'den az olduğu takdirde okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri Bakanlığa gönderilir. Bunların kalacağı okullar Bakanlıkça tesbit edilir.

Bu öğrencilerin yaz tatilleri, ilgili eğitim dairelerince düzenlenecek programlara göre değerlendirilir.

MADDE 37 - Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır. Bunların tedavileri devam ettiği sürece, raporlarını geciktirmeden okul idarelerine vermeleri şartıyla, yatılılık veya burslulukları devam eder. Burslu öğrencilerin aylık bursları tam olarak ödenir.

MADDE 38 - (Değişik: 94/5594 - 8.4.1994) Mezun olan yatılı öğrencilerin listeleri yaz ve güz dönemi sınavları sonunda, burslu öğrencilerin listeleri ise öğretim yılının sona erdiği tarihi takip eden ay sonunda Bakanlığa gönderilir.

MADDE 39 - Parasız yatılılık veya bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin, aile durum beyannameleri, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce gerekli görüldüğü takdirde araştırılır. Bu araştırma sonucuna velinin aile durum beyannamesindeki fert başına düşen yıllık gelir miktarının bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen miktardan fazla olması halinde, yalan beyanda bulunan öğrenci velisi hakkında kanunî işlem yapılmak üzere ilgili makamlara duyurulur. Kanunî işlem sonucunda velinin yalan beyanda bulunduğunun tesbiti durumunda öğrencinin parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal edilir.

MADDE 40 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

DAYANAK

MADDE 41 - Bu Yönetmelik 17.6.1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde ortaokul, lise ve dengi okullarda parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olanlar, yatılı veya burslu olarak öğrenimlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürürler.

KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 42 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 17.5.1976 tarih ve 15590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Temel Eğitim İkinci Kademe ve Ortaöğretim Burs - Parasız Yatılılık ve Diğer Sosyal Yardımlar Yönetmeliği" ile 22.4.1967 tarih ve 12580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İmam-Hatip Okullarına Parasız Yatılı Olarak Alınacak Öğrenciler hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 43 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(EK:1)
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYENLER İÇİN ÖĞRENCİNİN AİLE VE GEÇİM DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME

(Değişik: 94/5594 - 8.4.1994)

 

Adı Soyadı

Öğrenciye yakınlık derecesi

İşi ve İşyeri

Aylık geliri (Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası ile resmi makamlardan; vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)

Eşi çalışıyorsa; işi ve aylık kazancı. (Resmi makamlardan; vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)

Ailenin diğer gelirleri

Ailenin yıllık gelir toplamı (NET)

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve yakınlık dereceleri (Fertler açık olarak yazılacak nüfus kayıt örneği, tedavi yardım beyannamesi ile sağlık karnesi veya mahkeme kararı örneği eklenecektir.)

Aile gelirinin aile fertlerine düşen yıllık tutarı (Ailenin yıllık toplam geliri, aile fert sayısına bölünerek hesaplanacaktır.)

Aile geçim durumunun yukarıdaki beyannamede belirtildiği şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ..... okulu/Lisesi ..... sınıfı öğrencilerinden ..... oğlu/kız ..... nolu .....'ın ..... Yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk ..... sınavların kabulünü arzederim.

.../.../...

Öğrenci Velisi

(İmzası)

Müracaatçının : ..................

Adı Soyadı : ..................

Adresi : ..................

Yukarıdaki beyanın doğruluğunu tasdik ederim.

(Velinin görev yaptığı kurum veya köy-mahalle

muhtarlığı ile diğer resmi kurumlarca tasdik

edilecektir.)

(EK:2)
HARP MALÜLÜ VEYA ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN

ADI VE SOYADI : .......................

BABA ADI : .......................

DOĞUM YERİ VE YILI : .......................

SINIFI : .......................

OKUL NO : .......................

TAKİP ETTİĞİ YABANCI DİL : .........................

AİLESİNİN DAİMİ OTURDUĞU YER : ..............................

(*) Yukarıda hüviyeti yazılan ve fotoğrafı yapıştırılan öğrenci

....................................................................................... tir.

Okul Müdürü Resmi Mühür ve

İmza

(*) Noktalarda gösterilen yere, isteklilerin durumlarına göre ilkokulu bitirmiştir; ortaokulu bitirmiştir veya sınıfını bütünlemesiz geçmiştir cümlelerden biri yazılacaktır.

NOT: Sınıfı bütünlemesiz geçmek kaydı ara sınıfların öğrencilerine mahsustur.

(EK:3)
ŞEHİT VEYA HARP MALÜLÜ OLANLARIN ÇOCUKLARINA AİT BİLGİ CETVELİ

Adı, Soyadı

___________________________________________

Baba Adı

___________________________________________

Mezun olduğu veya öğrencisi

bulunduğu okulun adı

___________________________________________

Şehit veya harp mülülü çocuğu olduğu

___________________________________________

Sınıfı

___________________________________________

Takip ettiği yabancı dil

___________________________________________

Erkek veya kız olduğu

___________________________________________

Ailesinin daimi oturduğu yer

___________________________________________

Düşünceler

___________________________________________

Milli Eğitim Müdürü