Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARA AİT AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992 / 222 - 5.1.1961
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Nisan 1993 - Sayı: 21540

BİRİNCİ KISIM


AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açma-kapatma ve bu kurumlara ad verme esaslarını belirlemektir.

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (Değişik: 2445 - 18.12.1995) Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

Kurum: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarını,

Müdürler Kurulu: Bakanlık Merkez Teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelen kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

KURUM AÇILMASINA VE KAPANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Kurumların Açılması ve Kapatılması İle İlgili Genel Esaslar

Madde 5 - (Değişik - R.G.: 22.10.1994 - 22089) Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, Milli Eğitim Müdürünün teklifi ile Valilikçe ve bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Madde 5- (Değişik - R.G.: 13.3.2002 - 24694 / m.1) Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri milli eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe, bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

Kurumların Açılma Standardı

Madde 6 - Kurumların açılması ve kapanması ile ilgili esaslar günün ihtiyaç ve şartlarına göre Bakanlık Müdürler Kurulu tarafından her yıl Mayıs ayı sonuna kadar belirlenir ve Valiliklere bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

KURUMLARA AD VERME

Kuruma Ad Verme

Madde 7 - Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel öğretim kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına, seviyesine, bulunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması, Milli Eğitim temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması gerekir.

Ad Verme Yetkisi

Madde 8 - (Değişik: 2445 - 18.12.1995) Kurumlara ad verme işlemleri İl Milli eğitim Komisyonunun mütalaasına dayalı olarak il Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile yapılır. Sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir.
Madde 8- (Değişik - R.G.: 13.3.2002 - 24694 / m.2) Kurumlara ad verme işlemleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve İl Milli Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir.
Madde 8- (Değişik - R.G.: 20.9.2002 - 24882 / m.1) Kurumlara ad verme işlemleri, il milli eğitim müdürünün önerisi ve il milli eğitim komisyonunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir.
Öğretim Kurumlarına Verilecek Adlar

Madde 9 - Öğretim kurumlarına;

a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı,

b) Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları,

c) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları,

d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları,

e) Memleket için önemli olan olayların adları,

f) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları,

g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer adları,

h) Eski Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının adları,

verilebilir.

Atatürk Adının Verilmesi

Madde 10 - Aşağıdaki şartları taşıyan okullara Mustafa Kemal, Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Ata... adları verilebilir.

a) İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde örnek olabilecek kuruma,

b) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu kuruma,

c) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına,

d) Atatürk'ün İstiklâl Savaşı ve İnkılâplarıyla ilgili kararlarını aldığı yerlerin kurumlarına,

e) Bir ilde Atatürk'e ilişkin bir ad almış kurum bulunmadığı takdirde, yukarıdaki şartları taşımasa da o ilde mevcut kurumlardan yalnız birine.

Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara Atatürk'e ilişkin adlar verilemez.

Öğretim Kurumu Yaptıranların Adları

Öğretim kurumunu yaptıran ya da o öğretim kurumunun maliyetinin makul bir miktarı kadar ayni veya nakdi bağışta bulunanların yahut önereceği kimselerin adları bu kurumlara veya yaptırdıkları ilave derslik, kütüphane veya benzeri yerlere verilebilir. Madde 11 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.3.2002 - 24694 / m.3) Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımını ayni veya nakdi olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna İl Milli Eğitim Danışma Kurulunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli bir miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plaket okulun giriş bölümünün uygun bir yerine asılır. Ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, laboratuvar, işlik ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir.

Öğretim kurumu için bağışta bulunanın veya önereceği kişinin adları bu yönetmeliğin diğer maddelerinde yazılı hükümlere aykırı değilse kurumun uygun görülecek yerlerine konulacak levhalarda belirtilebilir.

Ancak, ilgili kurumlara adı verilecek veya adları buralarda belirtilecek kimselerin çevrede müsbet isim yapmış olması şarttır. Madde 11- (Değişik - R.G.: 20.9.2002 - 24882 / m.2) Öğretim kurumları bina ve tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımına ayni veya nakdi olarak anlamlı bir bağışta bulunduğuna il milli eğitim komisyonunca karar verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir. Belli miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının belirtildiği bir plaket, okulun girişinde uygun bir yere asılır. Ayrıca okulun ek derslik, kütüphane, laboratuvar, işlik ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir.


Öğretmenlerin Adının Verilmesi

4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına Dair Kanununun 5 inci maddesinin (d) fıkrası hükmüne uygun olarak çalıştığı tespit edilen ilkokul öğretmenlerinin adlarıyla, ortaokul ve daha yukarı derecedeki öğretim kurumlarında üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya idareci olarak çalışmış ve çevrede unutulmayacak müsbet tesirler bırakmış olanların isimleri; Madde 12 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.3.2002 - 24694 / m.4) 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin (d) fıkrası hükmünce ilköğretim, ortaöğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve çevrede olumlu izlenimler bırakmış olanların adları;

a) Yeni açılacak bir öğretim kurumuna,

b) Mevcut veya açılacak bir öğretim kurumunun dershane, kütüphane, laboratuvar ve spor salonundan birine,

verilebilir.

Öğretim Kurumlarına Verilmeyecek Adlar

Madde 13 - Öğretim kurumlarına numara ile ve 11 inci ve 12 nci madde hükümleri hariç, yaşayan kimselerin veya kurumun yapılmasında görevlerinin gereğini yapan kimselerin adları verilemez. Daha önce verilmiş öğretim kurumlarının adları muhafaza edilir.
Madde 13- (Değişik - R.G.: 13.3.2002 - 24694 / m.5) Öğretim kurumlarına 9 uncu, 11 inci ve 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve halen görevine devam eden kişilerin adları verilemez.

Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir.

Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir. Ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve İl Milli Eğitim Danışma Kurulunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 20.9.2002 - 24882 / m.3) Daha önce öğretim kurumlarının bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir. Ancak, sonradan kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları, il milli eğitim müdürünün önerisi ve il milli eğitim komisyonunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.


DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Rapor Verme

Madde 14 - Kurum açma işlemlerinde; mahallen temin edilen binanın eğitim-öğretim açısından açılması teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve itfaiye müdürlüklerinin verecekleri ayrı ayrı raporla tespit edilir.

Kurum açma ve kapatma teklifleri yetkili elemanlara mahallinde incelettirilir.

Madde 15 - İlköğretim kurumları, ilkokullar, ortaokullar halinde ayrı ayrı açılabileceği gibi imkân ve şartlara göre birlikte de açılabilir. Madde 15 - (...) (13.3.2002 tarih ve 24694 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16 - 15.3.1971 gün ve 13779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme Yönetmeliği"; 8.8.1967 tarih ve 12668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Açılması Esasları Hakkında Yönetmelik"; 12.6.1986 gün ve 14222 sayılı Onay ile yürürlüğe giren "İlköğretim Kurumlarının Açılması ve Kapatılması Hakkındaki Yönerge" ve bunların ek ve değişiklikleri ile bunlarla ilgili genelge ve açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.