KANUN NO: 3423
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI DÖNER SERMAYESİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 3 Haziran 1938
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 14 Haziran 1938 - Sayı: 3933
3.t. Düstur, c.19 - s.445

MADDE 1 - 18 Haziran 1927 tarih ve 1087 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Aydın sanayi idadisiyle sanayi mektepleri atelyeleri için, 21 Mart 1931 tarih ve 1774 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan meslek mektepleri atelye ve satış evleri için, 16 Mart 1936 tarih ve 2920 sayılı kanun mucibince Milli Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan kız mesleki ve teknik öğretim okulları için tahsis edilen ve 22 Temmuz 1931 tarih ve 1867 sayılı kanunun dördüncü maddesi mucibince vilayet hususi idarelerinden san'at mektepleri için verilen döner sermayeler birleştirilmiştir.
(Ek Fıkra: 3308 - 05.06.1986) Okulların Döner Sermayelerinin toplamı 5 (50) milyar liraya çıkarılmıştır. Bu miktar Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar artırılabilir.(**) Sermaye artırımları Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma (Değişik ibare: 4684 - 20.6.2001 / m.15 - Yürürlük m.25 b) "gelirlerinden" karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında "üretimi teşvik primi" olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Primin dağıtım esas ve usulleri çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu sermayelerin mesleki ve teknik öğretim okullarına tevzii ve icabında birinden diğerine nakli salahiyeti Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. İşbu tevzi ve nakilleri Maliye Bakanlığı Sayıştaya bildirir.

(Ek Fıkra: 2768 - 28.12.1982) Ankara II nci Akşam Sanat Okulunun (Ders Aletleri Yapım Merkezi) döner sermaye işletmesinin sermayesi (500.000.000) beşyüz milyon liradır. Bu sermayenin (200.000.000) ikiyüz milyon lirası Genel Bütçeden kalan (300.000.000) üçyüzmilyon lirası ise her yıl sonunda elde edilecek döner sermaye kârından karşılanır.

(*) Bu kanunun başlık ve metninde geçen "Maarif Vekâleti" ve "Ertik Okulları" deyimleri 6 Ekim 1983 tarih ve 2909 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle "Milli Eğitim Bakanlığı" ve "Mesleki ve Teknik Okulları" olarak değiştirilmekle başlık ve metin ona göre düzeltilmiştir.

(**) Döner Sermaye, son olarak Bakanlar Kurulunun 24 Ocak 1992 tarih ve 92/2662 sayılı kararı ile (50) milyar liraya çıkarılmıştır.

MADDE 2 - Döner sermaye atelyeleri işlerine ve bu işlerin inkişafına göre muvakkaten memur istihdamına lüzum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya bu işlerle meşgul olmak üzere Maliye Bakanlığının muvafakatile Milli Eğitim Bakanlığınca bu okullara kâfi miktarda memur tayin olunabilir. Bu memurların ücretleri o okula ait döner sermaye atelyesinin umumi hasılatından tediye olunur.

MADDE 3 - (Değişik: 69 - 06.07.1962) Uhdelerine ilâve olarak döner sermaye muhasipliği veya memurluğu verilen okulun maaşlı veya ücretli memurlarına okul döner sermaye atelyelerinin umumi gelirinden ödenmek üzere iş hacimleri gözönünde tutularak Milli Eğitim Bakanlığının tensibi ile ayda (30) liradan (150) liraya kadar ücret verilir.

MADDE 4 - Her okula verilen döner sermaye, Maliye Bakanlığının muvafakatiyle tayin olunan mesul muhasibin veya uhdesine ilave olarak döner sermaye muhasipliği verilmiş olan okul katip ve hesap memurunun veya maaşlı veyahut ücretli diğer memurun ve Milli Eğitim Bakanlığınca tensip olunmak şartıyla okul direktörünün veya direktör muavinlerinden veyahut atelye şeflerinden birinin müşterek mesuliyeti altında mütemadiyen devir ve teselsül kaidesiyle kullanılır.

MADDE 5 - Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinin muamelatı, idare tarzı ve siparişlerden alınacak ücretlerle bu atelyelerde yapılan sipariş işlerinde çalıştırılacak talebeye umumi hasılattan verilecek ücretler Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığınca müşterek tesbit olunur.

MADDE 6 - Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atelyelerinde yapılacak temrin işleri muamele vergisinden muaf tutulur.

MADDE 7 - Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermayelerinin sarf ve kabzı Mahasebei Umumiye Kanunu ile Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinden müstesnadır.

MADDE 8 - Döner Sermayesi olan mesleki ve teknik öğretim okullarında tenmiye edilecek mebaliğin Sayıştayca, atelyelerin umumi masrafları, ücretler, atelye için satın alınan demirbaş makine, avadanlık ve malzemenin tutarları çıktıktan sonra, bir mali seneye ait muamelatının tetkik ve tasdiki neticesinde tahakkuk ettirelecek kârı usulüne tevfikan malsandıklarına yatırılır.

Bir Mali seneye ait muamelatı Sayıştayca tetkik ve tasdik edildikten sonra zararı olduğu tahakkuk eden okulların döner sermayelerindeki zarar miktarı ertesi seneler zarfındaki kârlardan mahsup edilmek suretiyle kapatılır.

MADDE 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 10 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Milli Eğitim Bakanları memurdur.