MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN TABELALARI YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 2287
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 23 Mayıs 1981 - Sayı: 17348
(Söz konusu yönetmelik 5.5.1981 tarih ve 85 sayılı MEB kararına istinaden 8.6.1981 tarih ve 2088 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara konacak tabelaların ölçüleri, yazı şekilleri ve diğer özellikleri hakkında esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkezi ve Taşra Teşkilatındaki çeşitli kurumlar ile her tür ve derecedeki resmi, özel, azınlık ve yabancı okulların dışına ve içine konacak tabelaların hazırlanmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 2287 sayılı kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı,

"Bakan" sözünden, Milli Eğitim Bakanı,

"Okul ve kurum" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okullar ile kurumlar.

"Tabela" sözünden, okul ve kurumları tanıtan dış ve iç kapılarına konan isim levhaları,

anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

BİNALARIN DIŞINA KONACAK TABELALAR

Madde 5 - Bakanlığa bağlı okul ve kurumların dış kapılarına konacak tabelaların boyutu, binanın büyüklüğü ile orantılı mimari özelliğine uygun ve 30x50 cm den küçük 60x100 cm den büyük olmamalıdır.

Madde 6 - Binaların mimari özelliklerine göre tabelalar aşağıdaki maddelerden yapılır:

a) Saç levha siyah zemin üzerine altın sarısı boya ile,

b) Mermer veya pirinç veyahut tunç üzerine siyah renkte,

Madde 7 - Tabelalar kapının girişine göre sağ tarafına ve uygun bir yerine konulur.

Madde 8 - Tabela, büyüklük ve küçüklüğüne göre, kenarlarından yeterli boşluk bırakılarak, büyük harflerle (temel harf) ve uygun punto kullanılarak yazılır (Örnek 1).

Madde 9 - Tabelalarda yazının dışında hiçbir süsleyici unsur bulunmamalıdır.

Madde 10 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatındaki kurumlar ile her tür ve derecedeki resmi, özel, azınlık ve yabancı okulların binalarının dışına konulacak tabelalarına, "T.C." ile "Milli Eğitim Bakanlığı" ibaresi, kurum veya okulun özel adından önce yazılır.

Madde 11 - Okul tabelalarının yazılmasında aşağıdaki esaslara uyulur (Örnek 1).

a) Özel isimli okul tabelalarında özel isim üste, okulun türü ve derecesi alta yazılır.

b) Erkek ve kız okullarının tabelaları, ERKEK veya KIZ kelimesi ilave edilerek yazılır.

c) Özel öğretim kurumları tabelalarına "özel" kelimesi ilave edilir.

ç) Azınlık okullarının tabelaları, Türk alfabesi ile yazılır.

Bu okulların tabelalarında özel adı, türü ve derecesi ile azınlık adı bulunur.

d) Dilleri latin harflerle yazılan yabancı okulların özel adları kendi imlâlarıyla yazılır. Altına okulun ait olduğu millet adı ile birlikte okulun türü ve derecesi ilave edilir.

e) Latin harfi kullanılmayan yabancı dillerdeki okul adları Türk harfleriyle yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİNALARIN İÇİNE KONULACAK TABELALAR

Madde 12 - Sınıf ve oda kapılarına konulacak tabelalar, konulacak yer ile orantılı ve estetiğe uygun olmalıdır.

Madde 13 - Tabelalar, büyük harflerle (temel harf) ve uygun punto kullanılarak yazılmalı, imla ve dil yönünden kusursuz olmalıdır.

Madde 14 - Tabelalar kapının içe ve dışa açılış durumuna dikkat edilerek kapının sağ veya sol tarafında uygun bir yere konulur.

Madde 15 - Sınıfların tabelaları yalnız Romen rakamı ile yazılır. Bir sınıfın birden fazla şubesi olduğu takdirde numaranın yanına büyük harf konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 16 - Bakanlığa bağlı okul ve kurumların binalarının dışına ve içine konulacak tabelalarda açık ve koyu etkisi olan siyah beyaz ve siyah-altın sarısı renkleri kullanılır.

Madde 17 - Okullara ad verilmek istendiği zaman, 15 Mart 1971 gün ve 1648 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmi ve Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme Yönetmeliği" uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Madde 18 - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların tabelaları hakkında daha evvel yayımlanan "Okul Tabelaları Hakkındaki Talimatname" ve bu konudaki genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 19 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.