MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarih: 99/13184 - 16.7.1999

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 10 Ağustos 1999 - Sayı: 23782


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun değişik 62 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan; Milli Eğitim Bakanını,

c) Örgün eğitim kurumu; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim ve öğretim yapan okulları,

d) Yaygın eğitim kurumu; örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği kurumları,

e) Diğer eğitim kurumu; örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı, ders notu yazmak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan taşra teşkilatı kurumlarını,

f) Tam gün tam yıl eğitim; mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00 - 24.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,

g) Yönetici; kapsama dahil okul ve kurumlarda, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kadro unvanları ile bir bağlantı kurulmadan öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında verilen müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini,

h) Norm kadro; kapsama dahil okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

i) Yerleşim merkezi; il ve ilçe belediyesi sınırları içinde kalan mahaller ile köyleri,

j) Eğitim bölgesi; her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla öğretmenlerin mesleki eğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceği tesislerin bulunduğu bölgeyi,

k) Ders yükü; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bakanlıkça belirlenen sayıdaki öğrenciden oluşan şube veya grupların dahil oldukları sınıflara göre öğretim programlarında gösterilen teorik ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısını,

l) Bölüm; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyelerden/birimlerden oluşan eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

m) Atölye; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

n) Laboratuvar; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 5- Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

c) Eğitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş teknolojiden en etkin ve verimli biçimde yararlanılmasının gerekliliği,

d) Bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sınırlar içinde kalması,

e) Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre her bir sınıf, şube veya gruptaki öğrenci sayısının uluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde olması,

temel ilke olarak dikkate alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

Müdür norm kadrosu

Madde 6- Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir.

Ancak, özel eğitim kurumları hariç bünyesinde 6-8 inci sınıfları bulunmayan ilköğretim kurumlarından;

a) Öğrenci sayısı 150'den az olanlara,

b) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılanlara,

müdür norm kadrosu verilmez.

Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir.

Müdür başyardımcısı norm kadrosu

Madde 7- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Yatılı veya pansiyonlu okullara,

b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan;

1) Her türdeki anadolu liselerine,

2) Fen liselerine,

3) Çok programlı liselere,

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okullarına,

d) Bünyesinde ilköğretim okulu ve lisenin birlikte bulunduğu özel eğitim okullarına,

e) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,

bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir. Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda belirtilen şartlarda sadece bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

Müdür yardımcısı norm kadrosu

Madde 8- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Anaokullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 100-201'e kadar 1,

2) 201 ve daha fazla 2,

b) İlköğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 801'e kadar 1,

2) 801-1501'e kadar 2,

3) 1501 ve daha fazla 3,

c) Ortaöğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 601'e kadar 1,

2) 601-1501'e kadar 2,

3) 1501-2001'e kadar 3,

4) 2001 ve daha fazla 4,

d) Özel eğitim okul ve kurumlarında (hastane ilköğretim okulları hariç);

Öğrenci sayısı:

1) 51'e kadar 1,

2) 51-126'ya kadar 2,

3) Sonra gelen her 100 öğrenci için 1,

e) Olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve çıraklık eğitim merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);

Öğrenci-çırak sayısı:

1) 501'e kadar 1,

2) 501-1001'e kadar 2,

3) 1001 ve daha fazla 3,

f) Halk eğitim merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);

Merkezin bulunduğu il'in (halk eğitim merkezi bulunan ilçeler hariç) veya ilçenin toplam nüfusu:

1) 100.001'e kadar 1,

2) 100.001-300.001'e kadar 2,

3) 300.001 ve daha fazla olanlar 3,

g) Eğitim araçları ve donatım merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);

Merkezin bulunduğu il'in (eğitim araçları ve donatım merkezi bulunan ilçeler hariç) veya ilçenin toplam nüfusu:

1) 500.001'e kadar 1,

2) 500.001 ve daha fazla olanlar 2,

h) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, her merkez için 1,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Ayrıca, (h) bendinde sayılan kurumların dışındakilere aşağıdaki her özellik için bir müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

1) Yatılı veya pansiyonlu okullar.

2) Döner sermayeli okullar.

3) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılan okullar.

Ancak, bir kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 5'i geçemez.

Madde 8- (Değişik: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.1) Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Anaokullarında,

Öğrenci sayısı:

1) 100 - 201'e kadar 1,

2) 201 ve daha fazlası 2,

b) İlköğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 601'e kadar 1,

2) 601 - 1401'e kadar 2,

3) 1401 - 2201'e kadar 3,

4) 2201 ve daha fazla 4,

c) Ortaöğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 501'e kadar 1,

2) 501 - 1201'e kadar 2,

3) 1201 - 2001'e kadar 3,

4) 2001 ve daha fazla 4,

d) Özel eğitim okul ve kurumlarında (hastane ilköğretim okulları hariç);

Öğrenci sayısı:

1) 51'e kadar 1,

2) 51 - 126'ya kadar 2,

3) Sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

e) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve mesleki eğitim merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);

Öğrenci - çırak-kursiyer sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401 - 801'e kadar 2,

3) 801 - 1201'e kadar 3,

4) 1201 ve daha fazla 4,

f) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, her merkez için 1,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir,

Ayrıca, (f) bendinde sayılan kurumların dışındaki okul ve kurumlara;

1) Yatılı veya pansiyonlu olması,

2) Döner sermayeli olması,

3) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılması,

hallerinde her bir özellik için 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

Ancak, bir okul veya kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 7'yi geçemez.

Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu

Madde 9- Çocuk sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısı en fazla 25'e kadar yükseltilebilir.

Özel eğitim kapsamında açılan anaokulu ve ana sınıflarında çocuk sayısı;

1) 7'ye kadar 1,

2) 7-13'e kadar 2,

3) 13-19'a kadar 3,

öğretmen norm kadrosu verilir. Bundan sonraki norm kadronun verilmesinde aynı esas uygulanır. Zihinsel engellilerle ilgili gruplarda bu şekilde saptanan norm kadro sayısı bir misli artırılır.

Sınıf öğretmeni norm kadrosu

Madde 10-a) İlköğretim okullarında, öğrenci sayısı 10'dan az (...) (*) olmamak koşuluyla her sınıf ve şube için bir,

(*) Madde 10 un (a) bendinde geçen "30'dan fazla" ibaresi, 30.11.2003 tarih ve 25302 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.

b) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;

1) Görme, işitme ve ortopedik engelliler için açılan her sınıf veya şube için 1,

2) Zihinsel engelliler için her sınıf veya şube için 2,

3) İş eğitimi merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde her grup için 1,

4) Otistik çocuklar için açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için 1,

5) Hastane ilköğretim okulları için 2,

6) Üstün yetenekliler için açılan sınıflarda 1,

b) (Değişik: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.2) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;

1) Görme, işitme ve ortopedik engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 1,

2) Zihin engellilere yönelik açılan okullarda her sınıf veya şube için 2,

3) Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,

4) İş eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde her grup, sınıf veya şube için 2,

5) Otistik çocuklara yönelik açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için 1,

6) Üstün yeteneklilere yönelik açılan kurumlardan öğrenci sayısı 25'e kadar olanlar için 1, 25'ten fazla olanlar için 2,

7) Hastane ilköğretim okulları için 2,

8) Özel eğitim okullarına (hastane ilköğretim okulları hariç) gezerek özel eğitim görevi için 1, rehberlik araştırma merkezlerine her engel alanı (görme, işitme, ortopedik ve zihin) için 1,

9) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okul ve kurumlarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için her 25 öğrenciye 1,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu

Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarından;

a) Köy statüsünde bulunan yerleşim merkezlerindeki ilköğretim okullarının 6,7 ve 8 inci sınıflarındaki;

1) Şube sayısı 7'ye kadar olanlar için; genel bilgi dersleri kapsamına giren Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve İş Eğitimi branşlarının her birinden 1,

2) Şube sayısı 7 olanlar için; Türkçe branşından 2, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, İş Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının her birinden 1,

3) Şube sayısı 8 olanlar için; Türkçe, Matematik ve Yabancı Dil branşlarının her birinden 2, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İş Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının her birinden 1,

4) Şube sayısı 9 olanlar için; Türkçe, Matematik ve Yabancı Dil branşlarının her birinden 2, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İş Eğitimi, Beden Eğitimi, Müzik, Resim İş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının her birinden 1,

öğretmen norm kadrosu verilir.

b) Köy statüsünde bulunan yerleşim merkezlerindeki ilköğretim okullarından 6, 7 ve 8 inci sınıflarındaki şube sayısı 10 ve daha fazla olanlar ile diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarının (halk eğitim merkezleri hariç) genel bilgi ve meslek dersleri kapsamına giren,

1) Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, İş Eğitimi, Resim-İş, Beden Eğitimi ve Müzik branşlarından ders yükü 31 saate kadar olanlar için 1,

2) Bunların dışında kalan branşlarda ders yükü 8-30 saat olanlar için 1,

3) Ders yükü 31-42 olması halinde 2,

4) Ders yükünün 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Madde 11- (Değişik 1. fıkra: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.3) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki esaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

(Değişik ifade: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.3) "Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, özel eğitim okul ve kurumları hariç," aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.

Atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeni norm kadrosu

Madde 12- Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında (halk eğitim merkezleri hariç) atölye ve laboratuvar dersleri için haftalık toplam ders yükü;

a) 15-41 saate kadar 1,

b) 45-81 saate kadar 2,

c) 81-121 saate kadar 3,

d) 121-161 saate kadar 4,

e) 161-201 saate kadar 5,

f) Ders yükünün 200'den fazla olması halinde her 40 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1,

öğretmen norm kadrosu daha verilir.

(Değişik ifade: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.4) "Ancak, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, anadolu statüsündeki okullar ile özel eğitim okul ve kurumları hariç," aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul ve kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.

(Ek fıkra: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.4) Endüstriyel eğitim yapan mesleki ve teknik okul ve kurumlardan; eğitim içinde üretim yapılan ve bu amaçla alınan sürekli işçi kadrolarında işçi çalıştıran örgün ve yaygın eğitim kurumlarının çalışan işçi sayısı ondan az olmayan bölümlerindeki atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu, aynı bölümler için 14 üncü madde uyarınca yapılan düzenlemeye göre belirlenen bölüm ve atölye şefliği sayısından az olamaz.

Rehber öğretmen norm kadrosu

Madde 13-a) Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin bulunduğu il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerler için 4, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

b) Okul rehberlik servisleri için, 6-8 inci sınıfları bulunan ilköğretim kurumları ile ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların (ilköğretim kurumlarında okul öncesi ile 1-5 inci sınıf öğrenci sayıları hariç) her birine 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.

b) (Değişik: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.5) Okul rehberlik servisleri için;

1) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

2) İlk ve orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların (ilköğretim kurumlarında okul öncesi ile 1-5 inci sınıf öğrenci sayıları hariç) her birine 1,

3) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.

Bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu

Madde 14- Öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilmek üzere, eğitim kurumlarında olması gereken bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu, 4 üncü maddede belirtilen tanımlara uygun olarak Bakanlıkça saptanan ölçütlere göre ayrıca belirlenir.

Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar

Madde 15- Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) 6 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen durumlar hariç, müdür norm kadrosu verilmeyen hiçbir okul ve kuruma, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrosu verilmez.

b) İlköğretim okullarında müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okulun ana sınıfı, uygulama sınıfı ve alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

2) Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

d) Mesleki ve teknik örgün eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 3'ten fazla grup oluşturulamaz ve her grup 12 öğrenciden az olamaz.

e) Anadolu teknik lisesi, teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, pratik kız sanat okulu ve benzeri tek müdüre bağlı olarak faaliyet gösteren okul ve kurumların;

1) Yönetici norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayılarının toplamı, verilecek müdür yardımcısı norm kadrolarının okul veya kurumlara dağılımında her bir okul ve kurumun kendi öğrenci sayısı esas alınır.

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı, verilecek norm kadroların bu okul ve kurumlara dağılımında her bir okul ve kurumun o branştaki ders saati sayısı esas alınır.

f) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açıköğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1 inci Akşam Sanat Okulu, 2 nci Akşam Sanat Okulu, 6 ncı Akşam Sanat Okulu, eğitim araçları ve donatım merkezleri ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikle düzenlenmeyen yönetici ve öğretmen görev unvanlı personelin norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir, branşlardaki değişikliklere bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

Madde 15- (Değişik: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.6) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) 6 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen durumlar hariç, müdür norm kadrosu verilmeyen hiçbir okul ve kuruma, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrosu verilmez.

b) Müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

2) Öğretmenlerin; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 9 uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 10, 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur.

e) Güzel sanatlar liselerinin bölümler itibariyle alan derslerinin ders yükü;

1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her öğrenci için 6 saat,

2) Koro, orkestra, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saat,

ilave edilerek bulunur. Ancak bir şube 3'ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz.

f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;

1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayıları ayrı ayrı, müdür başyardımcısı ve ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7'yi geçemez.

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır. Ancak anadolu statüsündeki okulların öğretimi yabancı dille yapılan dersleri ile bunların dışında olmakla birlikte ilgili mevzuatına göre öğretmeni belli nitelikleri taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin okutabileceği miktara ulaşan dersleri bunun dışındadır.

Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.

g) Aşağıda belirtilenlerden;

1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açıköğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu), halk eğitim merkezleri ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

Ancak, birinci alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde, ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.

Norm kadro belirlemeye yetkili birimler ve kullanılacak çizelgeler

Madde 16- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.

Norm kadroların belirlenmesinde, ekli "Norm Kadro Tespit Çizelgesi" kullanılır. Ancak, bu çizelgede yer alan bilgileri içermek kaydıyla, Bakanlıkça düzenlenecek optik okuyuculu çizelgeler de kullanılabilir.

Norm kadroların onaylanması

Madde 17- Her bir okul ve kurumda bulunması gereken yönetici ve branşlara göre öğretmen sayısının belirlenmesine esas olmak üzere il milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen Norm Kadro Tespit Çizelgeleri valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Yapılacak inceleme sonrasında her bir okul ve kurumun yönetici ve branşlar itibariyle öğretmen norm kadro sayıları Bakanlıkça onaylanmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

Bakanlıkça onaylanan norm kadro çizelgeleri, onaylanmasını takip eden 15 gün içinde il milli eğitim müdürlükleri ve saymanlıklara gönderilir.

Tahakkuk memurları ile saymanlar; yönetici ve öğretmenlerin her türlü mali haklarının ödenmesinde okul ve kurumların yönetici ve branşlar itibariyle belirlenen öğretmen norm kadro sayısı çerçevesinde işlem yapmaktan sorumludur.

Okul ve kurumların norm kadro sayılarının değişmesi

Madde 18- Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran ayında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları yukarıdaki süreler beklenmeksizin belirlenir.

Bu belirleme sonucunda okul ve kurumlarda oluşacak yönetici ve öğretmen ihtiyacının karşılanması ve fazlalığının giderilmesinde, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

Madde 18- (Değişik: 2003/6445 - 5.11.2003 / m.7) Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Eylül ayı beklenmeksizin belirlenir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Yönetici norm kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda birinci fıkra hükümlerine göre okul ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir.

Bu yeni duruma göre mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı az olanlar norm kadro fazlası olarak değerlendirilirler. Ancak, görev yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık öğretmen norm kadrosu bulunması halinde bu norm kadrolarla ilişkilendirilirler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda okul ve kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.

b) Öğretmen norm kadrosu: Bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

Bu öğretmenler ihtiyaç halinde, aynı eğitim bölgesi veya yerleşim merkezi içindeki okul ve kurumlarda 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders Saatlerine İlişkin Esasların 19 uncu maddesi uyarınca ders görevinde ve eğitim öğretimle ilgili diğer etkinliklerde görevlendirilirler.

Bu belirleme sonucunda okul ve kurumlarda oluşacak yönetici ve öğretmen ihtiyacının karşılanması ve fazlalığın giderilmesi ile yöneticilik görevinden ayrılanlar hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Norm kadro sayısının değiştirilemeyeceği

Madde 19- Okul ve kurumların bu Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan norm kadro sayıları, 18 inci maddede belirtilen nedenler dışında değiştirilemez.

Bilgi verme

Madde 20- Okul ve kurumların norm kadro sayıları ve değişiklikleri onaylanmasını takiben bir ay içinde Bakanlıkça, iller itibariyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Boş kadro tahsisi ve kullanımı

Madde 21- Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde fazla durumdaki boş kadrolar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılır.

Bu kadrolar;

a) 15 inci maddenin (f) bendinde belirtilen okul ve kurumların kadro ihtiyacının karşılanmasında,

b) 18 inci madde uyarınca norm kadro sayısının değişmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadroların karşılanmasında,

c) 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un değişik 61 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve öğretmenlere aylıksız izin verilmeden önce atanmalarında,

d) 15/11/1971 tarihli ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

e) Çeşitli kanun ve kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca, öğretmenlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmelerinden önce atanmalarında, kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il milli eğitim müdürlüklerine, a ve b bentleri bakımından ise okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır.

Yukarıda belirtilen hallerin ortadan kalkmasına bağlı olarak boşalan kadrolar ile okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterlerine bağlı olarak değişmesi durumunda ortaya çıkacak boş kadrolar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılır.

Kadro hareketleri

Madde 22- Bu Yönetmelik uyarınca belirlenen normların gerektirdiği kadrolar ile kadro hareketleri okul ve kurumlar itibariyle, genel hükümlere göre yapılır.

Geçici görevlendirme

Madde 23- Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında doldurulmamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 24- 10/9/1998 tarihli ve 98/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 34, 35, 36 ve Geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu maddeler uyarınca yapılan işlemler ve bu işlemlere bağlı sonuçlar geçerli sayılır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde okul ve kurumların norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.

Okul ve kurumlarda görevli mevcut personel, öğretmenler branşları itibariyle olmak üzere belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.

Bu işlemi takiben;

a) Herhangi bir branştaki öğretmen sayısının o okul ve kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde bu fazlalık, il içinde bulunan okul ve kurumlara veya istekleri halinde diğer illerdeki okul ve kurumlara yer değiştirme suretiyle atamaları yapılarak giderilir. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verilir. İstekli bulunmaması veya fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması halinde, o okul veya kuruma en son atanan, fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenir.

Bu şekilde yapılacak atamalarla giderilemeyen norm kadro fazlası durumundaki öğretmenlerin kadroları, yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içinde koordinatör olarak belirlenecek bir okul veya kuruma aktarılır. Bunlar, aynı yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içindeki okul ve kurumlarda 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 19 uncu maddesi kapsamında görev yaparlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branştan o yerleşim merkezi veya eğitim bölgesine dahil okul ve kurumlara atama yapılmaz.

b) Okul ve kurumların yönetici sayısının norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazlalığın giderilmesinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fazla kadroların boşalması halinde, bu kadrolar atamalarda kullanılmaz ve bu şekilde boşalan kadrolar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılır.

Geçici Madde 2- Gerekli şartlar oluşuncaya kadar,

A) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan,

1) Bir derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

a) 10-40 olanlara 1,

b) 41 ve daha fazla olanlara 2,

2) İki ve daha fazla derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

a) 10-30 olanlara 1,

b) 31-60 olanlara 2,

c) 61-80 olanlara 3,

d) 81 ve daha fazla olanlara 4,

sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

B) Öğrenci sayısının 149 ve daha az olması nedeniyle bağımsız müdür norm kadrosu verilemeyen 1-5 sınıflı ilköğretim okullarının müdür yetkili öğretmenleri, o okulun öğretmenler için belirlenen norm kadrosu içinde değerlendirilir.

C) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle sınıf öğretmeni norm kadrosunun belirlenmesinde öngörülen her bir sınıf ve şube için 30 öğrenci sayısı üst sınırı uygulanmaz.

Geçici Madde 3- Halk eğitim merkezlerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bu merkezlerde görevli öğretmen sayısı kadar öğretmen norm kadrosu verilir. Mevcut öğretmenler bu kadrolarla ilişkilendirilir. Bu kadroların herhangi bir şekilde boşalması halinde yerlerine atama yapılmaz ve boşalan kadrolar 21 inci madde uyarınca kullanılmak üzere Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılır. Bu merkezlerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri çeşitli kanun ve kararnamelerle geçici personel çalıştırılmasına imkan veren hükümler çerçevesinde istihdam edilecek personelle yürütülür.

Geçici Madde 4- Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 5- Bakanlığın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarına atanmak isteyenlere, 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca uygulanacak yazılı sınavlarda, aynı Yönetmeliğe 2/2/1999 tarihli ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile eklenen Ek 1 inci maddesi hükmü 1999 yılı için uygulanmaz.

Geçici Madde 1- (2003/6445 - 5.11.2003) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.

Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.

Geçici Madde 2- (2003/6445 - 5.11.2003) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının bu Yönetmelikle yapılan düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlenmesine ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 25- Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca birlikte hazırlanan ve Sayıştay'ın görüşü de alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ

İL: …………………….. İLÇE: ……………………

OKUL/KURUM ADI/KODU : ………………………………

A. OKUL/KURUM VERİLERİ İLE İLGİLİ BÖLÜM

1 - Öğrenci Çırak Sayısı

a) Ana Sınıf

e) Hazırlık Sınıfıb) Özel Sınıf

f) 1-5 inci Sınıf


c) Uygulama sınıfı

g) Diğer


d) Çırak

TOPLAM

2- Kurumun Bulunduğu İl veya İlçe Nüfusu

İl/İlçe Nüfusu:

3 - Derslik Sayısı

4. Şube Sayısı

5. Varolan Sınıflar ve Bu Sınıflardaki Şube Sayıları

1 2 3   4   5   6   7   8   9  

10   11   12   Hazırlık Sınıfı  

6- Özel Eğitim Okul veya Kurumları ile Özel Sınıflarda

Görme, İşitme ve Ortopedik Engelliler İçin Açılan Sınıf veya Şube sayısı:  

Zihinsel Engelliler İçin Açılan Sınıf veya Şube Sayısı:  

Otistik Çocuklar İçin Açılan Sınıf Sayısı:   Öğrenci Sayısı 

İş Eğitimi Merkezlerinde Grup Sayısı:  

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Grup Sayısı:  

Üstün Yetenekliler İçin Açılan Sınıf Sayısı:  

7 - Öğretim Şekli

Normal   İkili   Üçlü 

8 - Tam Gün Tam Yıl Uygulaması

Var   Yok  

9 - Döner Sermayesi

Var   Yok  

10 - Yatılı ve/veya Pansiyonluluk

Var   Yok

11 - Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması

Var   Yok  

12 - Özel Eğitim Okulu Olup Bünyesinde Sanat İlköğretim Okulu ve Lise Bölümü

Var   Yok  

13 - 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Uyarınca İşletmelerde Beceri Eğitimi Yapan Öğrenci Sayısı

 

14 - Tek Müdüre Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Birden Fazla Okul veya Kurumlarda

Okul veya Kurumların Ayrı Ayrı Adları ile Öğrenci Sayıları:

1 - ………………………………………………

2 - ………………………………………………

3 - ……………………………………………....

4 - ……………………………………………….

5 - ……………………………………………….

Toplam Öğrenci Sayısı :

15 - Atölye ve/veya Laboratuvar Uygulaması Var İse

Atölye Sayısı … Laboratuvar Sayısı …

B. YÖNETİCİ NORM KADROSU TESPİTİ İLE İLGİLİ BÖLÜM

1 - Müdür   2 - Müdür Başyardımcısı  

3 - Müdür Yardımcısı  

C. ÖĞRETMEN NORM KADROSU İLE İLGİLİ BÖLÜM

Sıra No

Branş Kodu

Branş Adı Haftalık Ders Saati Sayısı Norm Kadro Sayısı (*) Açıklamalar
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 

(*) Bu sütun il milli eğitim müdürlüğünce doldurulur.

Okul/Kurum Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü

Adı-Soyadı Adı-Soyadı

İmza İmza

NOT: İki nüsha olarak düzenlenecek bu çizelgenin bir nüshası Bakanlığa gönderilecektir.

NORM KADRO TESPİTİNE İLİŞKİN EK ÇİZELGE

YERLEŞİM MERKEZİ /EĞİTİM BÖLGESİ:………………………………………………………

TOPLAMA DAHİL EDİLEN OKUL/KURUM KODLARI: ………………………………………

Sıra No

Branş Kodu

Branş Adı Okul Sayısı Haftalık Ders Saati Sayısı Norm Kadro Sayısı Açıklamalar
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

İl Milli Eğitim Müdürü

Adı-Soyadı

İmza

NOT: İki nüsha olarak düzenlenecek bu çizelgenin bir nüshası Bakanlığa gönderilecektir.