MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA BASAMAKLI KUR SİSTEMİ İLE YABANCI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
MEB Karar Numarası ve Tarihi: 5077 - 3.10.1988
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 31 Ekim 1988 - Sayı: 2272

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, "Basamaklı Kur Sistemi"nin uygulandığı okullarda ve diğer kurumlarda yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile ilgili esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Basamaklı Kur Sistemine göre yabancı dil eğitimi ve öğretimi yapan ortaokullar, ilköğretim okullarının ortaokul kısmı ile lise ve dengi okulları ve diğer kurumları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık Milli Eğitim Bakanlığını,

"Okul" Basamak sistemine göre yabancı dil öğretimini yapan okulları,

"Kurum" Basamaklı Kur Sistemleri uygulayan yaygın eğitim kurumlarını ifade eder,

İKİNCİ BÖLÜM


BASAMAKLI KUR SİSTEMİ İLE İLGİLİ ESASLAR
Esaslar

Madde 5 - Basamaklı Kur Sistemi'nin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ortaokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar sistem, altı basamaktan oluşur. Her basamağın süresi bir ders yılı süresine eşittir. Her basamağın sonunda öğretim programı bakımından ulaşılacak hedefler belirlenir.

b) Basamaklı Kur Sistemi uygulamasında birinci basamak zorunlu, diğer basamaklara katılma isteğe bağlıdır.

Basamaklı Kur Sistemi diğer kurumlarda bu esaslar çerçevesinde kendi mevzuatına göre yapılır.

c) Her basamak sonunda merkezi sistemle bir sınav yapılır. Ayrıca, ders öğretmenlerinin yıl içindeki değerlendirmeleri ile komisyonca yapılacak sözlü sınav sonuçları başarının tespitinde dikkate alınır.

ç) Her basamak sonunda başarılı olan öğrencilere, o basamağı tamamladığını gösterir bir sertifika verilir.

d) Basamak sonlarında başarılı olan öğrencilerin bir üst, başarılı olamayanların aynı basamağa devam etmeleri veya sistemin dışına çıkmaları isteklerine bağlıdır.

e) Bir üst basamağa devam etmek, aynı basamağı tekrar etmek veya sistemin tamamen dışına çıkmak veyahut da daha önce sistemin dışına çıkmış olup, yeniden sisteme dönmek isteyen öğrenciler için kayıt-kabul süresi içinde ekli müracaat formu ile okul idaresine başvurulması gerekir.

Süresi içinde usulüne uygun müracaatta bulunulmaması halinde öğrenciler sistemin dışına çıkmış sayılır.

f) Bir dilde aynı basamağı iki defa okuyarak başarısız duruma düşen öğrenciler, bu basamaktaki okuma hakkını kullanmış sayılır.

g) İstenildiği takdirde kayıt-kabul süresi içinde okul idaresine müracaat edilmek şartıyla başka bir dilin eğitim ve öğretimine geçebilir.

h) Bu sistemin her kademesinde haftalık ders saati sayısı beş saattir.

ı) Öğrenci velisinin kayıt-kabul sırasında öğrencinin yabancı dildeki bilgisinin daha üst basamağı takip edebilecek seviyede olduğunu beyan etmesi halinde; bu öğrenciler bütünleme sınavları esaslarına göre, öğretim yılının ilk haftası içerisinde "Yabancı Dilde Basamak Tespit Sınavı"na alınırlar. Yapılan sınavda 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar.

i) Yabancı dil öğretimini "Basamaklı Kur Sistemi" ile yapan okullarda yabancı dil dersinden alınan not; öğrencinin sınıf geçip kalmasını etkilemez ve yıl sonu başarı ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

j) Basamaklı Kur Sistemi uygulanmayan bir okuldan bu sistemin uygulandığı bir okula naklen gelen öğrenciler, istedikleri takdirde Basamak Tespit Sınavına alınarak takip edecekleri basamak belirlenir.

k) Bu sistemin uygulandığı okullarda yabancı dil derslerinde sınıf mevcudu en az 8, en çok 25 olması esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SINAVLAR VE ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ
Sınavlar

Madde 6 - Basamaklı Kur Sistemi'nin uygulandığı okullarda yabancı dil derslerinde; öğretmen, uygun aralıklarla yapacağı her türlü sınav ve vereceği ödevler yoluyla öğrencinin programlarda amaçlanan davranışları kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol eder.

Yabancı dil derslerinde;

a) Öğretim yılı içerisinde öğretmen tarafından en az dört sözlü ve dört yazılı,

b) Ders yılı sonunda bütünleme sınavları esaslarına göre kurulacak komisyonca sözlü,

c) Ders kesiminde merkezi sistemle.

sınav yapılır.

Bu sınavların her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Başarı puanı

Madde 7 - Öğrencinin yabancı dilden "Yıl Sonu Başarı Puanı" aşağıdaki şekilde tespit edilir:

a) Yıl içinde öğretmen tarafından yapılan değerlendirmelerin aritmetik ortalamıs ile ders kesiminde komisyonca yapılan sözlü imtihanda verilen puanın aritmetik ortalaması yıl sonu puanıdır. Yıl sonu puanının hesaplanmasında 5 ve 5'ten fazla puanlar tama iblağ edilir. 5'ten küçük puanlar dikkate alınmaz.

b) Merkezi sistemle yapılan sınavda alınan puanın % 70'i ile yıl sonu puanının % 30'unun toplamı öğrencinin "Basamak Sonu Başarı Puanı"dır.

Üst Basamağa Devam Hakkı

Madde 8 - Basamak sonu başarı puanı 70 ve daha yukarı olanlar, yabancı dilden başarılı sayılır ve bir üst basamağa devam etme hakkı kazanırlar.

Yıl Sonu Sözlü Sınav Zamanı

Madde 9 - Ders yılı sonundaki sözlü sınav, ders kesimini takip eden ilk hafta içinde yapılır.

Bütünleme, Tek Ders ve Engel Sınavlarının Yapılmayacağı

Madde 10 - Basamak sonu başarı puanı 70'ın altında olan öğrenciler için bütünleme, tek ders ve engel sınavları yapılmaz,

Devam Devamsızlık

Madde 11 - Basamaklı Kur Sistemi uygulanan okullarda birinci basamak için devam-devamsızlık konusunda Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır. Diğer basamaklarda yabancı dil derslerine devam eden öğrencilerin devam durumları bu ders için ayrı tutulur. Bir ders yılı içinde yabancı dil dersine özürsüz olarak yirmi saatten fazla devam etmeyen öğrenciler o öğretim yılı için sistemden çıkarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


DİĞER HÜKÜMLER
Sınavların Niteliği

Madde 12 - Yazılı sınavların niteliği ve zamanı, sözlü sınavların yapılış şekilleri ile sınavlara katılmayan hakkında Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği' nin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Bu yönergede yer almayan hususlarda ortaokul, lise ve dengi okullarda uygulanan diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Geçici Madde 1 - Basamaklı Kur Sistemi 1988-1989 öğretim yılında Bakanlıkça belirlenen okulların ortaokul birinci sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanır.

Uygulamaya alınacak okullar her öğretim yılı başında Bakanlıkça belirlenir.

Geçici Madde 2 - 1987-1988 ders yılına mahsus olmak üzere takviyeli yabancı dili veya başka bir yabancı dili seçen öğrencilerin aldığı not sınıf geçmeyi etkilemez.

Geçici Madde 3 - Denklik işlemlerinde 6 kur tamamlanıp Basamaklı Kur Sistemi bütünleşinceye kadar mevcut denklik işlemlerine devam olunur.

....................... MÜDÜRLÜĞÜNE

Öğrencinin

Adı ve Soyadı:

Sınıf ve No:

Baba Adı:

Doğum Yeri ve Yılı:

Okumak İstediği Yabancı Dil:

Girmek İstediği Basamak:

Bu Basamakta Daha Önce Okuyup-Okumadığı:

Sistem Dışına Çıkıp-Çıkmadığı:

Sistem Dışına Çıkma Sebebi

a) İsteğe Bağlı:

b) Zorunlu:

Sistem Dışına Çıkmış Olup da Yeniden Sisteme Dönmek İsteyip İstemediği:

Yukarıdaki bilgilere göre gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Velisi

İmza

ADRES: