MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETMENLERİNİN STAJYERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (*)
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1702 - 10.6.1930 / 657 - 14.7.1965 / 1739 - 24.6.1973 / 2287 -

BÖLÜM :

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokul, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında görevli stajyer öğretmenlerin bağımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaşmasını sağlamak ve öğretmenliğe geçirilmesi ile ilgili işlemleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokul, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında görevli stajyer öğretmenlerin, stajyerlik süresi içinde yetiştirilmeleri ile stajyerliklerinin kaldırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 1702, 657, 1739 ve 2287 sayılı kanunlara göre hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen:

"Bakanlık" sözünden Milli Eğitim Bakanlığı;

"Okul" sözünden Ortaokul, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumları;

"Müdür" sözünden yukarıda belirtilen kurumların müdürleri;

"Öğretmen" sözünden okulda ders okutan asil öğretmen;

"Rehber Öğretmen" sözünden kendisine stajyer öğretmen yetiştirme görevi verilen öğretmen;

"Stajyer Öğretmen" sözünden yukarıdaki kurumlara tayin edilen aday öğretmen;

"Yıl" sözünden bir takvim yılı anlaşılır.

(*) 86/3343/173611 sayılı, 27.10.1986 tarihli değişiklik yönetmeliğinde zikredilen değişik başlık.

Başlıklar

Madde 5 - Bu yönetmeliğin madde, kenar başlıkları ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup yönetmelik metnine dahil değildir.

BÖLÜM II

STAJYER ÖĞRETMENLERİN YETİŞTİRİLMELERİ

Madde 6 - (86/3343/173611 sayılı, 27.10.1986 tarihli değişiklik) Stajyer öğretmenlerin, Bakanlıkça yetiştirme programının uygulanacağı okullara atanması ve bunlardan stajyerlik süresi sonunda başarılı olanların esas görev yerlerinin belirlenmesi atama ve yer değiştirme ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yetiştirme

Madde 7 - Stajyer öğretmenlerin yetiştirilmelerinden okul müdürü ile rehber öğretmen sorumludur. Okulun bütün öğretmenleri stajyer öğretmenin yetiştirilmesinde okul idaresi ve rehber öğretmenin en yakın yardımcılarıdır.

Madde 8 - Rehber öğretmen, stajyer öğretmenin branşındaki öğretmenler arasında mesleki yetişkinlik, başarı, davranış durumları dikkate alınarak Okul Müdürünce seçilir.

Madde 9 - Rehber öğretmene bir arada en fazla üç stajyer öğretmen yetiştirme görevi verilebilir.

Yetiştirme Programı

Madde 10 - Rehber öğretmen, zümre öğretmenlerinin ve okul idaresinin de görüşünü alarak bir yetiştirme programı hazırlar. Bu program Okul Müdürünün onayından sonra uygulanır.

Yetiştirme programı okulun ve branşın özelliklerine göre şu unsurları kapsar:

a - Dersin yıllık planının hazırlanması,

b - Günlük ünite planının hazırlanması (ilgili okullarda)

c - Ders planlarının hazırlanması;

ç - Dersin işlenmesi için gerekli araç gereçler ile basılı eğitim malzemelerinin tesbit edilmesi, hazırlanması ve kullanılması,

d - Atölye, laboratuvar ve uygulamalı derslerde gerekli ön hazırlıkların yapılması,

e - Atölye öğretiminde öğrencilerin yapacakları iş ve uygulamalara ait temrin resimleri ve projelerin hazırlanması ve geliştirilmesi,

f - Okulun bulunduğu çevrenin ve bu çevredeki çeşitli kurulaşların dersin amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünden incelenmesi,

g - Bir kısım ders ve uygulamaları endüstride yapan okullarda öğrencilerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi,

ğ - İnceleme gezilerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi,

h - Döner sermaye çalışmalarının düzenlenmesi ve çalışmalara katılma esasları,

ı - Sınıf öğretmenliği çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi,

i - Eğitici kol faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi,

j - Öğretmenler kurulu ile sınıf öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler toplantısının görevleri ve kurul sekreterlik hizmetleri,

k - Öğrenci rehberlik hizmetleri,

l - Atölye ve laboratuvarların yönetimine ilişkin esaslar,

m - Ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesi,

n - Okulun genel işleyişle ilgili yönetmeliklerin incelenmesi,

o - Okul yönetimi ile ilgili işlem ve esaslar (uygulamalı),

ö - Okul müdürü ve zümre öğretmenlerince uygun görülecek diğer hususlar.

Yetiştirme Programının Uygulanması

Madde 11 - Stajyer öğretmen, 10. maddede belirtilen yetiştirme programının rehber öğretmen tarafından düzenlenen iki, üç ve daha sonraki çalışma aylarına bölünmüş faaliyetlerine alınır. Stajyer öğretmen çalışmalara ilk iki ay gözlemci olarak katılır. Bu iki ayı izleyen üç ayda stajyer öğretmen, belirtilen çalışmalara rehber öğretmeni nezaretinde ilgililerle beraber katılır. Yetiştirme programının geri kalan süresinde çalışmaları yürüttükten sonra örnek dersler verir.

Bu çalışmalar sırasında stajyer öğretmenler öğrencilere not veremezler. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi rehber öğretmen tarafından yapılır.

Değerlendirme

Madde 12 - Rehber öğretmen, yetiştirme programının ikinci ve beşinci ayları sonunda stajyer öğretmenin çalışmalarına ilişkin ara raporları hazırlayarak, okul müdürlüğüne verir.

Bu raporda:

a - Stajyer öğretmenin değerlendirilmesi yapılır,

b - Stajyer öğretmene yapılan tavsiyeler ayrıca belirtilir,

c - Varsa stajyer öğretmenin çalışmalarına ilişkin belgeler bulunur.

Madde 13 - Okul Müdürü rehber öğretmenlerin verdikleri raporları inceler ve değerlendirir. Çalışmaların amacına ulaşabilmesi için ilgililere gerekli tavsiye ve uyarılarda bulunur ve gerekli tedbirleri alır.

Örnek Dersler

Madde 14 - Son değerlendirme raporunda rehber öğretmen tarafından bağımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaştığının belirlenmesi ve okul müdürünün de bu rapordaki değerlendirmenin kendi inceleme ve gözlemi sonunda edindiği kanaate uyması halinde stajyer öğretmene örnek dersler verdirilir.

Madde 15 - Örnek derslerin konuları, verileceği sınıf ve zaman ile diğer hususlar, rehber öğretmenin de görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenir ve 15 gün önceden stajyer öğretmene duyurulur.

Örnek derslere okul müdürü, rehber öğretmen ve stajyer öğretmenin branşında yoksa, yakın branşta okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen katılır.

Örnek Derslerin Değerlendirilmesi

Madde 16 - Örnek dersler; okul müdürü, rehber öğretmen ve değerlendirmeye davet edilen öğretmen tarafından müştereken değerlendirilir. Bu değerlendirmede, stajyer öğretmenin başarılı olup olmadığı düzenlenecek bir değerlendirme raporunda açıkça belirtilir.

Madde 17 - Yetiştirme programı sonunda rehber öğretmen, stajyer öğretmenin katıldığı bütün faaliyetleri ve bunlardaki başarı durumunu belirten bir son değerlendirme raporu hazırlayarak okul müdürlüğüne verir. Bu raporda:

a - Örnek derslere davet edilen öğretmenin görüşlerine de yer verilir.

b - Stajyer öğretmenin değerlendirilmesi, yetiştirme programının esaslarına göre yapılır. Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.

Madde 18 - Son değerlendirme raporunda rehber öğretmen tarafından bağımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaşmadığı için okul müdürlüğüne stajyerliğinin kaldırılmaması tavsiyesinde bulunulan stajyer öğretmenin durumu okul müdürlüğünce değerlendirilir.

Okul müdürü, bu raporundaki değerlendirmelerin kendi inceleme ve gözlemleri sonunda edindiği kanaate uyması halinde, stajyer öğretmenin stajyerlik süresinin bir yıl daha uzatılmasını valilik kanalıyla Bakanlığa teklif eder. Bu teklifte diğer tezkiye amirlerinin gerekçeli kanaatleri de belirtilmelidir.

Okul müdürü ile rehber öğretmenin, stajyer öğretmeni değerlendirmelerinin farklı olması halinde (diğer tezkiye amirlerinin gerekçeli kanaatleriyle), ilgili belgeler değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Stajyerliğin Kaldırılması

Madde 19 - Okul Müdürü, her stajyer öğretmen için ayrı ayrı hazırlanan:

a - Ara raporlarını,

b - Dönem sonu raporunu,

c - Örnek dersler değerlendirme raporlarını,

d - Stajyer öğretmenin yıl içindeki örnek iş,konferans vb. çalışmalarını,

e - Öğretmenin sağlık raporunu dikkate alarak stajyerliğinin kaldırılmasına karar vermesi halinde stajyer öğretmenin stajyerliğinin kaldırılmasının uygun görüldüğünü Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir.

Madde 20 - (86/3343/173611 sayılı, 27.10.1986 tarihli değişik şekli) 1. ve 2. Sicil Amirlerinin, Stajyerliğinin kaldırılması yönündeki kanaatlerine 3. Sicil Amirinin de katılması halinde; stajyerliğin kaldırılması usulüne uygun olarak Bakanlığa teklif edilir. Sicil Amirleri arasında farklı bir değerlendirmenin ortaya çıkması durumunda; konu Bakanlıkça değerlendirilir.

Madde 21 - İlk yıl yetiştirme programı sonunda stajyerliğinin kaldırılması uygun görülmeyen stajyer öğretmenler için ikinci yıl yeni bir yetiştirme programı hazırlanır ve uygulanır.

Madde 22 - İlk yıl yetiştirme programı sonunda stajyer öğretmenin stajyerliğinin kaldırılması hakkında sicil amiri tarafından bir üst sicil amirine yapılan teklifin üst sicil amirince uygun görülmemesi halinde durum gerekçeli olarak Bakanlığa bildirilir. Bu gibi durumlarda ne gibi işlem yapılacağı hakkında Bakanlık karar verir.

Madde 23 - İlk yıl başarılı olamayan stajyer öğretmenler için düzenlenen ikinci yıl yetiştirme programının sonunda yapılan değerlendirmeler ve varılan kesin sonuçlar, stajyer öğretmenin iki yıllık stajyerlik süresinin bitiminden üç ay önce ilgili öğretim dairesinde bulunacak şekilde Bakanlğa gönderilir.

Madde 24 - İkinci yıl yetiştirme programı sonunda da başarı gösteremeyenlerin görevlerine, usulüne uygun şekilde son verilir.

Madde 25 - Stajyerlik süresi içinde Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulundukları, hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşamayacak tutumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tesbit olunanların durumları, gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, bu gibiler hakkında gerekli işlem yapılır.

Madde 26 - Stajyerlik süresi içinde zorunlu bir sebeple başka bir okula nakledilenlerle asker dönüşü tayin edilen stajyer öğretmenlerin göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde stajyerlik süresi de gözönünde bulundurularak yeni bir yetiştirme programı hazırlanır. Bu gibilerin daha önce çalıştıkları okullardaki stajyerliğin kaldırılmasına ilişkin çalışmaları ve haklarında düzenlenen raporlar önceki okullarından istenir. Yetiştirme programlarının sonunda yapılan değerlendirmede bu raporları da dikkate alınır.

Madde 27 - Stajyer öğretmenler, öğretmenler kurulu toplantılarına (dinleyici olarak) ve kurumlarınca düzenlenen her türlü seminer, kurs ve konferans vb. çalışmalara katılmak zorundadırlar.

Mazeretsiz olarak bu gibi çalışmalara katılmayanların durumları stajyerliklerinin kaldırılması sırasında dikkate alınır.

Madde 28 - Stajyer öğretmene müstakil nöbet görevi verilmez. Ancak nöbetçi öğretmenin yanında, çalışma programını aksatmamak şartıyla yardımcı olarak nöbet görevi verilir.

Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen durumlarda stajyer öğretmene pansiyonlu okullarda belleticilik görevi verilebilir.

Madde 29 - Stajyer öğretmen ilk yıl yetiştirme programı sonunda başarı gösterememişse ikinci yıl yetiştirme programı için aynı okulda kalabileceği gibi Valilikçe okulu değiştirilebilir veya okulunun değiştirilmesi için bakanlığa teklifte bulunulabilir.

Madde 30 - Stajyer öğretmenlere stajyerlik süresi içerisinde sicil raporu doldurulmaz.

Madde 31 - (2199 sayılı, 18.11.1985 tarihli Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan değişik şekli). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli iken stajyerliği kaldırılmadan görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, merkez veya taşra teşkilatında görevli olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak görev almak istedikleri takdirde, stajyer öğretmen olarak tayin edilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Öğretim Kurumları dahil) ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı okullarda; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında "Öğretmen" unvanlı kadrolarda fiilen çalışarak stajyerliği kaldırılanlar ise, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak görev almak istedikleri takdirde, asil öğretmen olarak atamaları yapılır.

BÖLÜM III

YETERİNCE GELİŞMEMİŞ OKULLARA VE BÖLÜMLERE TAYİN EDİLEN STAJYER ÖĞRETMENİN, STAJYERLİKLERİNİN KALDIRILMASI

Yetiştirme

Madde 32 - İhtiyaç dolayısıyla branşında yetişmesini sağlayacak nitelikleri haiz olmayan okullara tayin edilen stajyer öğretmenler, bir taraftan müstakil ders okuturken, diğer taraftan bu yönetmelikte belirtilen etkinlikleri yerine getirirler. Bu stajyer öğretmenler, öğrencilere not verirler ve yönetmeliklerle öğretmenlere verilen, diğer görevleri de yaparlar.

Madde 33 - Stajyer öğretmenin atandığı okulda aynı branşta, stajyer öğretmenin yetiştirilmesinde görevlendirilecek öğretmen bulunmaması halinde, Okul Müdürü, diğer branşlardan, uygun bir öğretmeni rehber öğretmen olarak tayin eder. Bu da bulunmadığı takdirde, rehberlik okul müdürü tarafından yapılır.

Madde 34 - Rehber öğretmen, bu yönemeliğin 10. maddesinde belirtilen yetiştirme programındaki unsurları dikkate alarak bir yetiştirme programı hazırlar ve Okul Müdürünün onayından sonra bu programı uygular.

Ayrıca, bu programda rehber öğretmenin, stajyer öğretmenin hangi derslerine gireceği belirtilir.

Madde 35 - Bu tür okullara tayin edilen stajyer öğretmenlerin, stajyerliklerinin kaldırılmasına ilişkin işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 36 - Stajyer öğretmenin atandığı okulda, Okul Müdürünün de bir stajyer öğretmen olması halinde, bu yönetmelikte belirtilen hususlar yetiştirme ve değerlendirme çalışmaları, Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülecek bir müdür veya öğretmen tarafından yürütülür. Bu gibi durumlarda sözkonusu müdür veya öğretmen tarafından hazırlanacak yetiştirme programı ve değerlendirme raporları doğrudan Milli Eğitim Müdürlüğüne verilir. Yetiştirme Programı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

Madde 37 - Bu okullardaki stajyerlerin yetişme durumu, Milli Eğitim Müdürü veya yardımcısı tarafından yılda en az 2 defa denetlenir.

Madde 38 - Stajyerin yetiştirilmesi amacı ile görevlendirilen müdür ya da öğretmenin verdiği raporlar ve örnek dersler sonunda ulaşılan kanaat Milli Eğitim Müdürü ya da yardımcısının gözlem ve incelemesi sonunda verdiği kanaate uygun ise stajyer öğretmenin stajyerliğinin kaldırılması için Milli Eğitim Müdürlüğünce Bakanlığa teklifte bulunulur.

BÖLÜM IV

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 39 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, bir veya iki yıllık stajyerlik süresinin bitimine 4 ay veya daha az süre kalan stajyer öğretmenlerin durumları mevcut uygulamaya göre tesbit edilir. Sicil amirleri tarafından stajyerliklerinin kaldırılması yerine görülmeyen iki yıllık stajyerlik süresini dolduran öğretmenlerin görevlerine usulüne uygun şekilde son verilir.

Madde 40 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrencisi olmayan okullarla Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında okul niteliği taşımayan yerlere tayin edilmiş stajyer öğretmenlerden isteyenler, bulundukları hizmet alanlarındaki öğrencisi olan okullara nakledilirler veya kararnameleri genel idare hizmetleri sınıfına çevrilir. Stajyer öğretmen olarak tayin edilenlerin stajyerliklerinin kaldırılmasında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Madde 41 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 42 - Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmış olan yönetmelik ve genelge hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 43 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

(ÖRNEK)

198... - 198... Öğretim Yılı

STAJYER ÖĞRETMENLERİ YETİŞTİRME PROGRAMI

(Bu yetiştirme programı; stajyer ilkokul öğretmenleri için hazırlanmıştır. Programın İlkokul Programı, Yönetmeliği, ilköğretim olarak belirtilen kısımlar çıkarılarak; ortaöğretim, mesleki teknik, anasınıfı ve halk eğitimi öğremenlerine ait program, yönetmelik yazılarak ve yine müfettiş yerine okul müdürü yazılarak bu öğretmenlere de uygulanabilir.)

Yetiştirme Programının uygulanmasıyla stajyer öğretmenlerin:

1 - İlköğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, program ve yönergeleri tanıması ve gerektiğinde bunlardan yararlanması,

2 - Eğitim-öğretim, yöntem ve teknikleri yönünden başarılı bir hazırlık, planlama ve değerlendirme yaparak kendini yetiştirmesi ve eksiklerini tamamlanması;

3 - Sınıf öğretmeni ve okul idaresinin görevlerini, uygulama içinde izleyerek öğrenmesi ve kendisini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

I - Stajyer Öğretmenin

Adı ve Soyadı

Çalıştığı Okul:

II - Stajyer Öğretmenler, "İlkokul Öğretmenlerine Ait Stajyer Yönetmeliği" ile "Stajyerlik Yönergesi"nin ışığı altında aşağıdaki çalışmaları yapacaklardır.

A - Tek Öğretmenli Okullarda Çalışanlar:

1 - Öğrenci kayıt, kabul, devam takip işleri, resmi yazışmalar; kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yürütülecektir.

Bu maksatla:

a - 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2709), Anayasamızın 174. maddesinde belirtilen (8) sekiz inkılâp kanunları, R.G. 17844.

b - Milli Eğitim Temel Kanunu (1739 ve değişiklikleri) R.G. 18081.

c - Türk Bayrağı Kanunu (2893), Türk Bayrağı Tüzüğü R.G. 18697, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun (2429).

ç - İlköğretim ve Eğitim Yasası (222 ve değişiklikleri) R.G. 18192.

d - İlkokul Öğretmenlerinin Terfii, Taltif ve tecziyeleri Hakkında Kanun (4357 ve 1702).

e - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hk. KHK.

f - Özel Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Kanunu (2916), Özel Öğretim Kurumları Kanunu (625).

g - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, özellikle 54, 94, 105 ve 125. maddelerini.

ğ - İl İdaresi Kanunu (5442), Özellikle Vali ve Kaymakamların yetkilerini, İl ve İlçe İdare Kurulları.

h - Köy Kanunu (442).

ı - İlkokul Öğretmenlerine Ait Stajyerlik Yönetmeliği ve Stajyerlik Yönergesi, 1439, 2186 sayılı T.D. İl ve İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürleri Yönetmeliği (2189).

i - Temel Eğitim I. Kademe (İlkokul) Yönetmeliği.

j - M.E.G.S. Bakanlığı Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik (2170 sayılı T.D.) ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik (18088, 18606 sayılı R.G.),

k - İlk ve Orta Dereceli Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği (2140 sayılı T.D.).

l - İç Hizmetler Yönetmeliği (2125, 2123, 2141, 2156 sayılı T.D.).

m - Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları (2104 sayılı T.D.)

n - Okullarda; Atatürk Haftası ve Anma Programı, Gün ve Hafta, Müsamere, Temsiller (486, 491, 1273, 1326, 1680 ve 2146 sayılı T.D.).

o - Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (17991 R.G.).

ö - Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik (17242 R.G.).

p - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Yönetmeliği (2085, 2104 sayılı T.D.).

r - Resmi Yazışmaların Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik (1668 sayılı T.D.).

s - Okul Aile Birliği Yönetmeliği (18057 sayılı R.G.), Derneklerle İlgili 3.4.1984 gün ve 1984/76 sayılı genelge.

ş - Devlet Binalarını Yangından Koruma Yönetmeliği (1423, 1427, 1694 ve 2105 sayılı T.D.)

t - Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Anasözleşmesi (2148, 2188 sayılı T.D.).

u - Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesi.

ü - Öğrencileri Yetiştirme ve İmtihanlara Hazırlama Kursları Yönergesi (2103 sayılı T.D.).

(Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği 2140 sayılı T.D.).

Okul Spor Kolları Yönetmeliği (2099 sayılı T.D.).

v - Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği (2105 ve 2141 sayılı T.D.).

y - İzin Yönergesi (2144 sayılı T.D.).

z - Temizlik Rehberi (2092 sayılı T.D.).

x - Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik incelenecek ve gerekli notlar alınıp dosyalanacaktır. (17926 sayılı R.G.).

2 - Okuttukları grup veya sınıfın eğitim ve öğretim işlerini, İlkokul Programı, İlkokul Yönetmeliği ve Bakanlık Genelgelerine uygun biçimde yürüteceklerdir. Bu maksatla İlkokul Programından:

a - Türk Milli Eğitim Amaçları,

b - İlköğretim Amaçları,

c - İlkokulun Eğitim ve Öğretim ilkeleri,

ç - Programın Uygulanmasıyla ilgili Genel Esaslar,

d - Metot ve Teknikler,

e - Birleştirilmiş Sınıflarla İlgili Genel Amaçlar,

f - Eğitim ve Öğretimde Yararlanılacak Araç ve Gereçler,

g - Sınıf ve Okul Kitaplıkları,

h - Okul ve Sınıf Sergileri, Okul Müzeleri, bölümlerini inceleyecekler, uygulamada yararlanmak üzere gerekli notları alıp dosyalayacaklardır.

3 - Ders araçlarından mümkün olanları hazırlayacak, sağlayacak ve onaracaklardır. Hazırlanan, sağlanan ve onarılan araçların listesini dosyalayacaklardır.

4 - Okulda kitaplık yoksa kuracak, varsa geliştireceklerdir. Sağlanan kitapların listesi dosyaya konacaktır.

5 - İlk ve Orta Dereceli Okullar Eğtici Çalışmalar Yönetmeliğinde belirtilen eğitici kollar kurulacak ve çalıştırılacaktır.

6 - İlkokul Programının gerektirdiği ölçüde çevreyi inceleyerek, tanıyacak ve bundan derslerde yararlanacaklardır.

7 - Öğrencilerin gelişim durumlarını inceleyecek, dosyalarına kaydedecek ve çalışmalarında bunları gözönünde tutacaklardır.

8 - Okul ve uygulama bahçesinin (varsa) kuruluş amacına uygun olarak geliştirilmesine çalışacaklardır.

9 - Tecrübeli yönetici ve öğretmenlerin çalışmalarını izleyecekler, onlardan yararlanacaklardır. İzledikleri derslerden aldıkları notları dosyaya koyacaklardır.

10 - Bölge İlköğretim Müfettişinin yapacağı mesleki toplantılara katılacaklar, müfettişin önceden vereceği ödevleri yerine getireceklerdir.

B - Birden Fazla Öğretmenli Okullarda Çalışanlar:

Yukarıda (A) bölümünün 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. maddeleri ile belirtilen ödevleri yerine getirmekle beraber:

1 - Gerektikçe okul müdürü ile birlikte okulun kayıt, yazışma ve yönetim işlerinde çalışacaklar, ayrıca (A) bölümünün 1. maddesindeki ödevleri yapacaklardır.

2 - Sınıf kitaplığı yoksa kuracak, varsa geliştireceklerdir.

III - Genel Hükümler:

1 - Müfettişler ders yılı başında "Stajyer Öğretmenleri Yetiştirme Programını" stajyer öğretmenlere vereceklerdir.

2 - Müfettişler, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlkokul Müdürleri ve stajyerin yararlanacağı tecrübeli öğretmenler; Stajyer Öğretmenleri Yetiştirme Programının uygulanmasında, stajyer öğretmene her türlü yardım ve rehberliği yapmakla yükümlüdürler.

3 - Stajyer öğretmenler Değerlendirme Kuruluna Yetiştirme Programı gereğince hazırladıkları dosyayı getireceklerdir.

4 - Birinci takvim yılı sonunda başarı gösteremeyenlerin stajyerlikleri, bir takvim yılı daha uzatılacaktır.

5 - Stajyer öğretmenin değerlendirme kuruluna gelmemesi halinde, yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca, stajyerliğinin bir takvim yılı daha uzatılmasına karar verilir.

6 - Stajyer öğretmenlerin çalışmalarının değerlendirilmesi,

a - İlkokul Öğretmenlerine Ait Stajyerlik Yönetmeliği (1439 sayılı T.D.).

b - Stajyerlik Yönergesi (2186 sayılı T.D.).

c - Stajyer Öğretmenleri Yetiştirme Programı (örnek verilen) uygun olarak yapılacaktır.

...../...../19.....

Değerlendirme Kurulu Bşk.