MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA BASTIRILACAK BİLİM VE KÜLTÜR ESERLERİ YAYIN YÖNERGESİ
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 3 Haziran 1985 - Sayı: 2189

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak bilim, kültür, sanat ve eğitimle ilgili telif ve tercüme eserlerinin seçim, basımyayın usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak bilim, kültür, Sanat ve eğitimle ilgili telif ve tercüme eserlerle bunlaraç ödenecek telif ve tercüme ücretlerinin esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun'na ve 179, 208 sayılı kanun hükmündeki kararnamelere dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı,

"Daire" sözünden, Yayımlar Dairesi Başkanlığı,

"Komisyon" sözünden, Bakanlıkça yayımlanacak bilim ve kültür eserleri komisyonu,

"Müsteşarlık Kurulu" sözünden, Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı ve Makamca uygun görülecek kişilerden meydana gelen kurul anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

ESASLAR

Müracaat Şekli

Madde 5 - Öninceleme komisyonunca;

a. Bizzat eser sahibinin müracaat etmesi,

b. Resmi Kurum ve Kuruluşların teklif etmesi,

c. Gerçek ve özel, tüzel kişilerin teklif etmesi,

d. Bakan tarafından re'sen basılmasının istenmesi halinde eserler işleme alınır.

İncelemede Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 6 - Basımı ve dağıtımı yapılacak eserlerde;

a. Kullanılan dilin Anayasa dili olmasına,

b. Belgelere dayalı bilgiler verilirken, belgelerin doğruluğunun tevsikine,

c. Anayasa ve kanunlardaki hükümler yorumlanırken kamu düzeninin korunmasına,

d. Atatürk ilke ve inkılaplarının benimsetilmesine, Türk toplumunun milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin korunmasına,

e. Öğretmen ve öğrencilere tartışma ortamı hazırlayacak yabancı görüş ve ideolojilere yer verilmemesine,

f. Bölücülüğü, kamu düzenini bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya belirli bir zümreyi küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesine itina gösterilecektir.

Öninceleme Komisyonu

Madde 7 - Öninceleme Komisyonu Yayımlar Dairesi Başkanının koordinatörlüğüne Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Yayımlar Dairesi Başkanlığınca seçilecek yeterli sayıda temsilcilerden oluşur. Temsilciler arasında kurul üyelerinin bulunması halinde en kıdemli üye komisyona başkanlık eder. Kurul üyesinin olmadığı hallerde Yayımlar Dairesi Başkanı komisyonunun başkanlığını yapar.

Öninceleme Komisyonunun Görevleri

Madde 8 - Öninceleme Komisyonu;

a. Yayımlar Dairesi Başkanlığına intikal eden eseri inceleyip eserin özelliklerini belirten bir rapor hazırlar. Bu raporun sonuç bölümünde eseri basılması veya bastırılması konusundaki kanaatini belirtir.

b. Eseri bir veya birkaç bilim adamına inceletmeyi uygun gördüğü takdirde gereği için konuyu Müsteşarlık Kuruluna takdim eder.

Madde 9 - Öninceleme Komisyonunun raporu, karar niteliğinde olmayıp istişari mahiyette Müsteşarlık Kurulu için yapılmış ön hazırlıktır.

Müsteşarlık Kurulu

Madde 10 - Müsteşarlık Kurulu; Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcıları, BaşHukuk Müşaviri, Yayımlar Dairesi Başkanı ve Bakanca uygun görülecek Bakanlık Müşavirlerinden meydana gelir.

Müsteşar, Müsteşarlık Kurulunun Başkanıdır. Kurul Başkanının teklifi ve üye sayısının 2/3'ünün katılmasıyla toplanır. Kararlar üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Müsteşarlık Kurulunun Görevleri

Madde 11 - Müsteşarlık Kurulu, öninceleme komisyonu tarafından veya re'sen Bakan tarafından incelenmek üzere intikal ettirilen eserlerin basılıp basılmamasına karar verir, basılacak eserlerin baskı sayılarını belirler.

Madde 12 - Müsteşarlık Kurulu kararları Bakanlık Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Telif Ücreti

Madde 13 - Bakanlıkça bastırılacak 1000 Bilim ve Kültür Eserlerine 15 Ağustos 1983 tarih ve 18136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ücret ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 14 - Bakanlıkça telif hakkı ödenerek satınalınan telif, tercüme ve adapte edilen eserlerin temsillerine veya icralarına ait telif hakkı yazara veya mütercime aittir. Bu eserlerin sahnede temsil veya icrasından başka bütün hakları Bakanlığındır.

Madde 15 - Bakanlıkça bastırılmış ders kitapları dışındaki bir eserin, yeni baskısının yapılması veya yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi, Bakanlıkça yapılmış baskısının 9/10'unun bitmiş olmasına ve yetkili kurul veya komisyonun iznine veya re'sen Bakan tarafından istenmesine bağlıdır.

Madde 16 - Yazar veya mütercim eserini muhteva, imla, terim, dil, harita, resim, fotokopi şekil vb. bakımından matbaaca dizgisine ve baskısına başlanabilecek şekilde hazırlar Daktilo ile normal kâğıda yazılmış üç nüsha halindeki müsvedde eserin ilgili komisyonca bastırılmasına karar verilmediği takdirde birinci ve ikinci nüshası yazara iade edilir.

Madde 17 - Yazar ve mütercim;

a. Eserin ve yazısının ilk ve sonraki baskılarına ait bütün haklarını "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ödenecek telif hakkı karşılığında Bakanlığa devir ve temlik ettiğini,

b. Matbaa tashihlerini, matbaaca tesbit edilecek süre içinde bizzat muntazaman yapacağını,

c. Dizgi sırasında müsvedde üzerinde değişiklikler (ilave, çıkartma veya yer değiştirme) yapmayacağını,

d. (b) ve (c) fıkralarında sözü edilen taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, matbaanın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini ve bu hususta matbaanın bulunduğu şehirdeki mahkemeleri mercii olarak kabul ettiğini bildiren bir noter senedi düzenleyerek Yayımlar Dairesi Başkanlığına verecektir.

Madde 18 - 10.000 liraya kadar olan telif ve tercüme ücretleri için noter senedine gerek yoktur. Yazar ve mütercimin yazılı bildirimi yeterlidir. Telif ve tercüme ücretinin ödenmesi sırasında yazardan yeniden noter senedi istenmez.

Madde 19 - Bastırılan her eserden yazar veya mütercime 25 adet, eser birden fazla kişi tarafından meydana getirilmiş ise her birine 10'ar adet şayet eserin yazarı öğretmen ise eser sahibine 150 adet kitap parasız olarak verilir. Bakan emriyle bu sayı 1000'e kadar çıkarılabilir.

Yürürlük

Madde 20 - Bu yönerge Tebliğler Dergisinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 - Bu yönerge hükümlerini Yayımlar Dairesi Başkanı yürütür.