Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 98/12251
Karar Tarihi: 16 Aralık 1998
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR'IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 14 Ocak 1999
Resmi Gazete Sayısı: 23583

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında, temel yapısal değişim projeleri kapsamında yer alan eğitim reformu ile öngörülen sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması çerçevesinde, İngilizce Dil Öğreticiliği görevinde kısmi zamanlı geçici personel istihdamı ile bu personele ödenecek ücretlere ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerine dayanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15/12/1998 tarihli ve 153205 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MEB TAŞRA TEŞKİLATINDA, SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİCİLİĞİ GÖREVİNDE KISMİ ZAMANLI, GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI İLE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN 16.12.1998 TARİHLİ VE 98/12251 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

Madde 1 - Temel Yapısal Değişim Projeleri kapsamında yer alan eğitim reformu ile öngörülen sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulamasında İngilizce Dil Öğreticiliği görevi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitim kurumlarında, bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) bendine göre kısmi zamanlı geçici personel istihdam edilebilir. 1998-1999 öğretim yılında bu kapsamda çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticisi sayısı azami 5.000 kişidir.

Madde 2 - Yukarıdaki madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde aşağıda yer alan niteliklerden birisine sahip olmak şartı aranır.

a) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının;

1 - Eğitim fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği,

2 - Diğer fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dil Bilimi (% 30 İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenler),

3 - Yabancı diller yüksek okullarının lisans düzeyinde İngilizce, mütercim/tercümanlık (İngilizce),

bölümlerinden mezun olup, mezuniyet tarihinden itibaren en az bir öğretim yılı (askerlikte geçen hizmet süreleri hariç) geçmiş ve başvuru tarihinden önceki son bir öğretim yılı içinde öğretmen kadrolarında İngilizce branşında görev yapmamış olmak.

4 - Yabancı dilde eğitim yapan dört yıllık yükseköğretim kurumlarının Fransızca ve Almanca bölümlerinden mezun olmak.

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının;

1 - Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak,

2 - Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurtdışı üniversitelerden mezun ya da yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen, yurt dışında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde lisans üstü eğitim yapmış olmak.

Ancak, bu maddenin (a) bendinin (4), (b) bendinin (2) numaralı alt bentleri çerçevesinde göreve başlatılacaklarda ayrıca, aşağıda yer alan dil sınavlarından birini başarmış olduklarına dair belge aranacaktır.

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az (B) düzeyinde başarılı olduğunu belgelemek,

b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) klasik sınavından en az 550 puan, bilgisayarlı sistemden (213) puan aldığını belgelemek.

c) International English Language Testing System (IELTS) sınavından (6.0) puan aldığını belgelemek.

Madde 3 - İngilizce Dil Öğreticisi olarak çalıştırılacaklarda, 2 nci maddede sayılan şartların dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşullar da aranır.

Madde 4 - Bu Karar esasları çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticileri için haftalık çalışma süresi bir öğretim gününden az, dört öğretim gününden fazla olamaz.

Yukarıdaki fıkranın uygulanmasında, her dört ders saati bir öğretim günü olarak hesaplanır.

Madde 5 - Bu Karar esasları çerçevesinde görevlendirilecek personele bir öğretim günü için ödenecek brüt ücret; öğretim yılında birinci yarı yıl için 5.800.000 ikinci yarı yıl için ise 8.000.000 TL.’dir.

Bir öğretim gününün hesaplanmasında esas alınan saatlerin doldurulamaması halinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alınarak kıst olarak belirlenir.

Ödemeler ilgililere, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15 inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini izleyen üç iş günü içinde ödenir.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 6 - İngilizce Dil Öğreticilerinin yetki ve sorumlulukları, öğretmenlerin ders verme görevlerine ilişkin yetki ve sorumlulukları ile sınırlıdır.

Madde 7 - Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları ile öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar İngilizce Dil Öğreticileri için de geçerlidir.

Ancak, İngilizce Dil Öğreticileri görevlendirildikleri okullardaki görevlerini aksatmamak ve özel dershanelerde yabancı dil öğretmenliği görevi hariç olmak üzere ticaret ve sair kazanç getirici faaliyetlerde bulunabilirler.

Madde 8 - Kısmi zamanlı istihdam edilecek İngilizce Dil Öğreticileri bir öğretim yılı için çalışmayı kabul eder. İngilizce Dil Öğreticileri, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaca göre belirlenen görev yerlerinde çalıştırılırlar. Ders saatlerinin belirlenmesinde mümkün olduğunca İngilizce Dil Öğreticilerinin istekleri dikkate alınır.

Madde 9 - İngilizce Dil Öğreticilerinden 2, 3 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları veya görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenler kurum müdürünün teklifi üzerine, durumlarına göre, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir. Ayrıca, taraflar bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmenin feshini isteyebilirler.

Madde 10 - Hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.

Madde 11 - Kurumda, ilgili ders için yeterli kadrolu personel bulunması veya bu esaslarda belirlenen şartlara aykırı olarak geçici personel istihdam edilmesi ya da geçici personele görev yaptığı öğretim günü sayısına tekabül eden ücretten fazla ödeme yapılması halinde sorumluluk müteselsilen okul müdürü ve il/ilçe milli eğitim müdürüne aittir. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Madde 12 - Geçici personel, İngilizce öğreticiliği dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Madde 13 - Sözleşme ile çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticilerine, sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

Madde 14 - İngilizce Dil Öğreticileri, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 15 - Bir öğretim yılında, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporları kapsamında kullanılan sağlık izinlerinde azami 4 öğretim gününe tekabül eden ücret ödenir. Sağlık izinlerinin bu süreyi aşması halinde aşan kısım için herhangi bir ücret ödenmez.

Madde 16 - Bu şekilde çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticilerinin sözleşme süreleri, 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı ile sınırlıdır. Kısmi zamanlı çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticilerinin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığı’na vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Madde 17 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18 - Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.