MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ PROGRAM HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ
MEB Karar Sayısı ve Tarih: 63 - 27.3.1995
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 10 Nisan 1995 - Sayı: 2428

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulacak program hazırlama ve geliştirme komisyonlarının kuruluşları ile çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ve mevzuatında belirtilen program hazırlama ve geliştirme hizmetlerini yürütecek komisyonların kuruluşlarını, görevlendirilecek komisyon üyelerinin nitelikleri ile yapacakları çalışmalara ait iş ve işlemlerde uyulması gereken esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık" Milli Eğitim Bakanlığını,

"Program" Eğitim ve öğretim programlarını,

"Komisyon" Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nce kurulan Program Hazırlama ve Geliştirme Komisyonunu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


KURULUŞ ve GÖREVLER
Kuruluş

Madde 5 - Komisyonlar, illerde il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı, ilçelerde ilçe milli eğitim müdürünün teklifi ve kaymakamın onayı ile kurulur. Komisyonların üye sayıları yapılacak çalışmanın mahiyetine göre belirlenir.

Komisyonların başkan ve üyeleri, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı"nın ilgili maddeleri gereğince görevlendirilir. Bunlara ayrıca ücret ödenmez.

Madde 6 - Komisyonun kuruluş onayında;

a) Komisyonun yapacağı görev ve görev tanımı,

b) Görevin başlangıç tarihi ve süresi,

c) Komisyon başkan ve üyelerinin adı, soyadı, branşı ve asli görev yerleri,

d) Komisyonun çalışma yeri ve çalışma konusu, belirtilir,

Komisyonlarda çalışacak personelin asli görevlerini de yürütmeleri esastır. Yapılan görevlendirmelerde eğitim ve öğretimin aksatılmamasına özen gösterilir.

Komisyonlardaki personel sayısı üç kişiden az yedi kişiden fazla olamaz.

Bu çalışmalar, seçilecek uygun bir okulda da sürdürülebilir.

Madde 7 - Komisyon başkan ve üyeleri belirlenirken çalışacakları konuyla ilgileri varsa, bu konudaki hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimleriyle branşları dikkate alınır. Konularla ilgisi olmayanlar ile durumları atama ve yer değiştirme mevzuatına uymayanlar komisyonlarda görevlendirilemez.

Görevler

Madde 8 - İl ve İlçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar, aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:

a) Yürürlükte bulunan programların alandaki uygulamalarını izlemek; yönetici, öğretmen, öğrenci velileri ve öğrencilerin görüşlerini almak; toplanan bilgileri ve dokümanları birleştirerek gerekli değerlendirmeleri yapıp, karşılaşılan problemler için düşünülen çözüm tekliflerini de içeren raporları hazırlamak ve ilgililere sunmak,

b) Yürürlüğe giren yeni programlar uygulayıcılara tanıtmak amacıyla düzenlenecek kısa süreli kurslar ve seminerlere program hazırlamak,

c) Zümre öğretmenlerince hazırlanan seçmeli ders programlarını incelemek, değerlendirmek ve ihtiyaç duyulduğunda geliştirme çalışmaları yapmak,

ç) İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurullarının programa ilişkin kararları doğrultusunda çalışmalar yapmak,

d) Programları öğrenci ve velilere tanıtmak amacıyla gerekli hazırlık ve çalışmalarını yapmak, programlar hakkında bilgi vermek,

e) Programlarda yer alan amaç ve davranışlara ne derecede ulaşılabildiğini ölçmeye yönelik araştırmalara yardımcı olmak,

f) Ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçleri hakkında uygulayıcılardan gelen görüşlerin birleştirilmesinde ve bilgilerin ilgililere aktarılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ÇALIŞMA ESASLARI
Çalışma Esasları

Madde 9 - Komisyonlar, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yürütürler:

a) Komisyonların çalışmaları, program geliştirmeden sorumlu Milli Eğitim şube müdürünün başkanlığında komisyon üyelerinin de katılımı ile planlanır.

b) Program geliştirme, ölçme-değerlendirme ve eğitim bilimleri alanlarında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş ya da hizmetiçi eğitimi ile yetişmiş personel, birden fazla komisyonda görevlendirilebilir.

c) Komisyonların çalışmalarını plânlanan sürede tamamlaması esastır. Ancak, gerekçeleri belirtilerek zamanında sonuçlandırılamayan çalışmaları tamamlamak üzere görev süresini uzatma onayı alınabilir.

ç) İhtiyaç duyulması halinde; öğrenci, öğrenci velileri, konuyla ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri komisyon çalışmalarına davet edilerek görüşlerine başvurulabilir.

d) Komisyonların başkan veya üyelerinden herhangi birinin ayrılması halinde, yerine aynı konuda yeterli başka bir personel görevlendirilebilir.

e) Komisyonlar, çalışma sonuçlarını bir rapor halinde ilgili şube müdürüne sunar.

f) Komisyonlar, çalışmalarında "Program Geliştirme Modeli"ni örnek alır.

g) Komisyonca kabul edilen veya hazırlanan öğretim programları ya da gerekli görülen çalışmalar, Bakanlık merkez teşkilâtının ilgili birim veya birimlerine bildirilir.

Komisyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Madde 10 - Komisyonların çalışmalarına ilişkin özet bilgiler, Şubat ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa EK-1 forma işlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Geçici Madde 1 - Bu Yönergenin uygulanacağı il ve ilçeler, ilgili milli eğitim müdürlüklerinin de görüş ve teklifleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Yürürlük Hükümleri
Yürürlük

Madde 11 - Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

PROGRAM GELİŞTİRME KOMİSYONLARI ÇALIŞMA RAPORLARI ÖZETİ

İLİ ............... İLÇESİ .............. DÖNEMİ ......199 .......199

KOMİSYONUN

Adı: ...............

Kuruluş Amacı: .....................

Üye Sayısı: ..............

Göreve Başlama Tarihi: ..../..../199...

Komisyonca Yapılması Plânlanan İşler ve Tahmini süreleri

Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

.../.../199... . ../.../199..

1. .............................

2. .............................

3. .............................

Komisyonca Tamamlanan İşler

1. ............................. .../.../199... .../.../199..

2. .............................

3. .............................

Komisyonca Tamamlanan İşler ile İlgili Olarak Yapılan İşlemler

Tamamlanan İşler Yapılan İşlemlerTasdik

İl-İlçe Milli Eğitim Müdürü

NOT: Bu form kurulan her komisyon için ayrı ayrı doldurulacaktır.