OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası veTarih: 1739 - 14.6.1973 / 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 1 Nisan 1991 - Sayı: 20832

(Söz konusu yönetmelik 6.2.1991 tarih ve 23 sayılı MEB kararına istinaden 13.5.1991 tarih ve 2336 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, okul spor kolları ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (22977 sayılı, 2.5.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik madde) Bu yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık": Milli Eğitim Bakanlığını,

"Daire Başkanlığı": Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı' nı,

"Sporcu": Okul içinde ve okuldışında yapılan sportif faaliyetlere katılan öğrenciyi,

"Kategori": Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş durumlarına göre yapılan sınıflandırılmayı,

"Branş Kaptanı": Okuldaki spor branşlarını temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,

"Genel Kaptan": Okul branş kaptanlarından gösterilecek adaylar arasından seçilen kaptanı,

"Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF)": Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası spor yarışmalarını organize eden kuruluşu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

OKUL SPOR KOLLARININ KURULUŞ VE ORGANLARI

Okul Spor Kollarının Kuruluşu

Madde 5 - İlk ve orta öğrenim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, Eğitici Kollar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir spor kolu kurulur. Bir okulun spor kolu, o okulun adı ile anılır.

Madde 6 - Spor kolunun forması, okulun seçtiği ve kabul ettiği renkleri taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki spor kolları farklı renkleri seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar; milli eğitim müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı tanınarak çözümlenir.

Madde 7 - Spor kollarının organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

Genel Kurul

Madde 8 - Genel Kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Okul Müdürü,

b) Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler,

c) Sınıflardan seçilen birer spor kolu temsilcisi

Madde 9 - Genel kurul, okul müdürünün çağrısı üzerine; okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde, diğeri ikinci yarı yılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Okul müdürünün bulunmadığı hallerde, Kurul'a müdürün görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder. Kurul, ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.

Madde 10 - Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Bir önceki öğretim yılını ait faaliyet raporunu inceler ve değerlendirir.

b) Spor kolu yeni yönetim kurulu üyelerini seçer.

c) Yeni öğretim yılında yapılacak faaliyetler için dilek ve tekliflerde bulunur.

d) Spor kolunun faaliyetlerini çeşitlendirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için okulun her türlü imkânlarının kullanılmasına yardımcı olur.

Yönetim Kurulu

Madde 11 - Yönetim kurulu; okulun öğretmenler kurulunca; beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından seçilen 3 öğretmen ile spor kolu genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 öğrenciden teşekkül eder.

Öğretmenler kurulu, yönetim kuruluna seçilen 3 öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı olarak belirler.

Yönetim kurulu; ilk toplantısında genel sekreter, sayman ve malzeme koruyucularını seçer.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Madde 12 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:

a) (22977 sayılı, 2.5.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik bent) Başkan, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, spor kolunun yıllık çalışma programını hazırlatır, program ve alınan kararları okul müdürüne onaylattıktan sonra uygular.

(1) Başkan, yönetim kurulundaki öğretmenlerden birini başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

(2) Spor kolunun çalışmalarında yönetim kuruluna rehberlikte bulunur.

(3) Okul spor kolları toplantılarında ve gerektiğinde okulun spor kolunu temsil eder.

(4) Spor kolunun çalışmalarında, okulun beden eğitimi öğretmenlerinin görevlerini belirler.

b) Genel Sekreter;

(1) Yazışmaları yürütür, defterleri tutar ve gerekli belgeleri toplar,

(2) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

(3) İstatistiki bilgi formlarının doldurulmasına yarayacak bilgileri derler, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmelerini sağlar.

(4) Spor kolu faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları ile ilgili işlemleri başkan ve başkan yardımcısının gözetim ve denetimi altında izler, bunları bir dosyada saklar.

c) Sayman, spor kolunun bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna getirir. banka işlemlerini izler, yapılması gereken harcamalar için memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısıx1000.- TL kadar parayı kasada bulundurabilir.

d) Malzeme koruyucuları; spor koluna ait malzemeleri, demirbaş ve dağıtım defterlerine kaydeder, malzemeleri, çalışmalar ve yarışmalar için, ilgililere teslim eder ve teslim alır.

Spor Kolu Yönetim Kurulu'nun Toplanması ve Görevleri

Madde 13 - Yönetim kurulu, ayda bir toplanır. İlk toplantısına okulun açıldığı ilk üç hafta içinde yapar. Ayrıca, başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.

Madde 14 - Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar.

b) Her yıl, yıllık faaliyet programları ile milli eğitim müdürlüğünce (lig heyetinde) gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını yapar, okullar arası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve kategorileri tespit eder, okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere duyurur.

c) Onaylanan yıllık çalışma programlarının bir örneğini okulun öğretime başladığı tarihi takip eden bir ay içinde milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

d) Okullar arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine katkıda bulunur.

e) Halk oyunları, eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz cimnastik ve spor gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler, yapılacak harcamalar için karar verir.

f) Özel spor yarışmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları düzenler.

g) Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli önlemleri alır ve ilgili kurullara iletir.

h) Öğretim yılı sonunda genel kurula sunmak üzere çalışma raporunu hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KATEGORİLER VE FAALİYETLERİ

Madde 15 - Okul spor kolları, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve fiziksel özellikleriyle yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür:

a) Küçükler kategorisi,

b) Yıldızlar kategorisi,

c) Gençler kategorisi,

Bu kategoriler, yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre her yıl yeniden tespit edilerek ilan edilir. Yaş hesabında doğum yılı esas alınır.

Ancak; ISF ile ulusal federasyonların uygulamaları ve spor branşlarının özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde bu kategorilerin yaş sınırlarında değişiklik yapılabilir.

Madde 16 - Okul spor kollarında yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Küçükler kategorisinde; atletizm, basketbol, cimnastik, hentbol, kayak, masa tenisi, voleybol, yelken (optimist), yüzme,

b) Yıldızlar kategorisinde; atletizm, atıcılık, bisiklet, cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol (özel yönergesine göre), güreş, hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, voleybol, yelken, yüzme,

c) Gençler kategorisinde; atletizm, atıcılık, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, taekwando, voleybol, yelken, yüzme ve su topu,

branşlarında yarışmalar yapılır.

Yukarıda yazılı olanlar dışındaki branşlarda spor alıştırmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları, eğlenceli oyunlar, halk oyunları, müzikli ve müziksiz cimnastik gösterileri yapılır.

Madde 17 - Her öğretim yılı başında illerimizde, bu yönetmelikte belirlenen kategorilere göre yarışma yapılacak spor branşları, o öğretim yılı için geçerli olmak üzere her ilin özelliği ve tesis imkânları gözönüne alınarak Bakanlıkça yayınlanır.

Lig heyetleri, yayınlanan yarışma programında yer almayan spor branşlarında bu yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak il düzeyinde yarışma yapabilir.

Kategoriler Arasında Geçişler

Madde 18 - Kategoriler arasında geçişler, aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bir üst kategoriye terfi edebilme yaşları, her yıl doğum yıllarına göre tespit edilerek ilan edilir.

b) Herhangi bir spor branşında yaşının üstündeki bu kategoride yarıştırılan öğrenci, o öğretim yılında aynı branşta veya diğer spor branşlarında asıl yaşının bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz.

c) Öğrenci, terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmi bir yarışmasında yer almış ise, il içinde başka bir okula nakil yapması halinde aynı öğretim yılı içerisinde, yeni okulunda da aynı kategoride yarışmak zorundadır. Ancak, il dışı nakillerde bu gibi öğrenciler, yeni okullarında terfi ettirildikleri kategorilerinde yarıştırılabilirler.

Madde 19 - Bulunduğu kategorinin son yaş yılındaki öğrenciler, bünye özellikleri de dikkate alınarak bir üst kategoride yarıştırılabilir. Buna, ilgili beden eğitimi öğretmeni ve okul doktoru karar verir. Bir üst kategoride yarıştırılmaları düşünülen öğrencilerin, hangi kategoride yarışacakları, lisanslarının düzenlenmesi sırasında, okul müdürlükleri tarafından ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Lisansların düzenlenmesinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Öğrenciler; boks, halter, güreş, futbol ve taekwando branşlarında bir üst kategoride yarıştırılamaz. Ancak, bu branşların özel yarışma yönergeleri varsa, ona göre yarışma düzenlenebilir.

Bir üst kategoriye terfi, bu yönetmelikte belirtilen asıl yaş kategorisindeki spor branşları bakımından geçerlidir.

Öğrenci, başladığı kategoride terfi yaşını sonradan doldurmuş olsa bile, o öğretim yılı sonuna kadar yapılacak yarışmalara, ancak başladığı kategoride katılabilir.

Diğer ülkelerle yapılacak yarışmalarda, öğrenci asıl yaş kategorisinden bir üst kategoride yarıştırılabilir. Bu yarışmalardan sonra öğrenci, okul yarışmalarına ancak, eski kategorisinde katılabilir.

Yarışma Çeşitleri

Madde 20 - Okul spor kollarının yarışmaları resmi ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Resmi Yarışmalar;

(1) Milli eğitim müdürlüklerince (lig heyetlerince) düzenlenen il içi yarışmalar,

(2) Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları,

(3) ISF'ce düzenlenen yarışmalardır.

b) Özel yarışmalar; hafta sonu, dinlenme ve bayram tatillerinde spor kollarının çalışmalarını yaymak, canlandırmak, öğrencilerin spor eğitimini geliştirmek, serbest zamanlarını değerlendirmek, okullar arasında tanışma ve kaynaşma sağlamak amacıyla ilgililerin izni alınarak yapılan yarışmalardır.

Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler

Madde 21 - Yarışmalarla ilgili diğer hükümler şunlardır:

a) Okullar arası yarışmalarda; bu yönetmelik, Okul Spor Kolları Spor Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı, ISF Yönetmeliği, Uluslararası Müsabaka Yönetmeliği hükümleri ve oyun kuralları uygulanır.

b) Yarışmalara katılacak öğrencilere; bu yönetmelik, Okul Spor Kolları Spor Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı hükümlerine göre lisans çıkartılır.

c) Okulların yurt içinde ve yurt dışında yapacakları ulusal ve uluslararası resmi spor organizasyonları ve bunlara ilişkin işlemler; Bakanlık ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nce planlanır ve yürütülür.

d) Okulların yabancı ülke okulları ile yurt içinde ve yurt dışında yapacakları özel spor organizasyonları, Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir.

e) Bir ildeki okul takımları veya il karmaları, ilgili valiliğin izni ile aynı şartları taşıyan başka il veya kentlerin takımları ile özel yarışmalar yapabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELİK VE SPOR KOLU DEĞİŞTİRME

Madde 22 - Üyelik ve spor kolu değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kolunun tabii üyesidirler.

b) Öğrenciler ancak kendi okullarının spor koluna girebilir ve yarışmalara kendi okulları adına katılabilirler.

Tatillerde başka yerlere giden öğrenciler, bu yerlerdeki herhangi bir okul spor kolunun faaliyetlerine resmi yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak katılabilirler.

c) Her öğrenci; tatil aylarında çeşitli spor branşlarında düzenlenen yaşına uygun kategorilerde bireysel ve takım halindeki yarışmalara, velisinin yazılı iznini almak ve sağlığına zararlı olmamak şartıyla katılabilir.

d) Aynı il içindeki bir okuldan diğer bir okula nakleden öğrenciler; yeni öğretim yılının başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde (tatile rastgelişinde onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar) yeni kaydoldukları okullarda, kayıt gününden başlamak üzere 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilir.

e) (22972 sayılı, 2.5.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik bent) Birinci kanaat döneminin son işgünü akşamına kadar başka bir ildeki okula kaydolan öğrenciler, yeni kayboldukları okullarda, okula kayıt gününden başlamak üzere ancak 60 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerle yurt dışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin spor yarışmalarında kaydoldukları okulu temsil etmeleri hususu spor yarışmaları yönergesinde belirlenir.

f) Bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında belirtilen sürelerden sonra okula kaydolan öğrenciler yarışmalara katılamazlar.

g) Bu yönetmelikte belirtilen süre içinde bir ilden başka bir ile nakleden öğrenciler, aynı öğretim yılında tekrar aynı ile döndüklerinde ancak eski okullarına kaydoldukları takdirde, okullararası yarışmalara katılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, (d) fıkrasına uymak zorundadırlar.

h) Bir öğrencinin; herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesildiği veya kulüplerle profesyonel sözleşme yaptığı takdirde okul spor kolu ile ilişiği kesilir.

i) Beklemeli öğrenciler spor yarışmalarında okullarını temsil edemezler.

j) Lise ve dengi okulu bitirip de orta öğretim kademesinin devamı sayılan astsubay sınıf okulları, teknik liseler ve bunun gibi okullarda yeniden okuma hakkına sahip olan ve okulun devamlı öğrencilerinin haklarından aynen yararlanan öğrenciler, yaşlarına uyan kategorilerde okullarını temsilen yarışmalara katılabilirler.

k) Kız öğrenciler, erkeklerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.

Okul Spor Kolu Üyelerinin Sağlık Durumları

Madde 23 - Öğrencilerin sağlık durumlarının sporla uğraşmaya elverişli olup olmadığı veya hangi spor branşlarında yarışmalarının gerektiği, okul doktoru tarafından, okul doktoru bulunmayan yerlerde, resmi kuruluşlarda görevli bir doktor tarafından tespit edilir. Sağlık kurullarında sağlık kontrolü gerekli görülen öğrenciler hastanelere gönderilerek tam bir kontrolden geçirilir. Sağlık belgeleri saklanır. Yarışmalar süresince gerekli sağlık önlemleri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SPOR KOLLARINDA TUTULACAK DEFTERLER VE DOSYALAR

Madde 24 - Spor kolunda, aşağıda belirtilen defter ve dosyalar ekli örneklerine uygun olarak tutulur:

a) Karar defteri (Örnek-1),

b) Spor kolu demirbaş malzeme defteri (Örnek-2),

c) Yoğaltım malzeme defteri (Örnek-3),

d) Spor kolu tahmini bütçe taslağı (Örnek-4),

e) Gelir-gider defteri (Örnek-5),

f) Karşılaşma sonuçları defteri (Örnek-6),

g) Gelir makbuzu (Örnek-7),

h) Senet ve fatura dosyası,

ı) Sağlık raporları dosyası,

i) Bütçe taslağı ve bilanço dosyası,

Okul Spor Kolunun Bütçesi, Gelir ve Giderleri

Madde 25 - Okul spor kolunun yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. Spor kolunun gelirleri T.C. Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi bulunmayan yerlerde T.C. Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan yönetim kurulu başkanı veya yardımcısı ile saymanın ortak imzaları ile çekilir. Gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Gelirler;

(1) Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,

(2) (22977 sayılı, 2.5.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik alt bent) Kişi başına yılda, devlet memurları aylığına uygulanan katsayı x 50 gösterge tutarı Tl.'nı geçmemek üzere spor kolu üyelerinin aidatlarından,

(3) Okul kooperatifleri kârının % 5'inden,

(4) Koruma derneklerinden,

(5) Üyelerin, velilerin, özel ve resmi kuruluşların bağışlarından,

(6) Okul içinde ve dışında düzenlenecek piyango ve yarışma gelirlerinden,

(7) Banka faizlerinden,

(8) Çay, eğlence, şölen gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden sağlanır.

b) Giderler;

(1) Okula ait saha, tesis yapımı ve onarımına,

(2) Yarışmaların düzenlenmesi ve yönetiminde görev alanların zorunlu harcamalarına,

(3) Beden eğitimi dersleri, spor kolu faaliyetleri için gerekli görülen malzemelere,

(4) Yarışmalar sonunda derece alan takım ve sporculara verilecek ödüllere,

(5) Sporcu öğrencilerin antrenman, müsabaka, ulaşım, sağlık ve beslenme masraflarına, harcanır.

Spor kolları, gelirlerini aşan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bütçe yılına borç devredemezler.

ALTINCI BÖLÜM

ÖĞRENCİ VE SPOR KOLLARININ BAŞKA KURUMLARLA İLİŞKİLERİ

Öğrenciler ve Takımlarla İlgili Disiplin İşleri

Madde 26 - (22977 sayılı, 2.5.1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik birinci fıkra) Okul içi ve okullararası her türlü spor faaliyetlerinde başarı gösterenlerle disiplinsizliiği söz konusu olanlar "Ödül ve Disiplin Yönergesi" hükümlerine tabidir.

Ayrıca, okullararası mahalli yarışmalarda il ceza kurullarınca cezalandırılan öğrenciler ile grup, yarı final, Türkiye birinciliği, ulusal ve uluslararası yarışmalarda merkez ceza kurulunca cezalandırılan öğrenciler, cezalı oldukları sürece okul içi ve okullararası yarışmalara katılamazlar.

Yönetici ve Öğretmenlerle İlgili Kurallar

Madde 27 - Yönetici ve öğretmenler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

a) Okulun yarışmalara katılmasından ve iyi bir biçimde temsil edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak olumsuz davranışlardan, okul müdürü ile o yarışmada görevli beden eğitimi öğretmenleri ve okul yönetimince görevlendirilen yönetici ve öğretmenler sorumludurlar.

b) Milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen yarışmalara, okulların imkânları elverdiği branşlarda katılmaları ve yarışmaların sonuçları alınıncaya kadar devam etmeleri zorunludur.

c) Öğretmenler, resmi ve özel her türlü okullararası yarışmalara sporcu olarak katılamazlar.

d) Resmi ve özel her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin başında en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunur. Okul müdürlükleri mahalli yarışmaların önemine göre daha fazla sayıda yönetici ve öğretmeni görevlendirebilir. Okullar arası yarışmalarda başlarında resmen görevli en az bir öğretmen veya yönetici bulunmayan okul, yarışmaya katılma hakkını kaybeder.

Öğrencilerin, Spor Kollarının, Başka Kollar ve Spor Kurumları ile İlişkileri

Madde 28 - Öğrenciler; gençlik ve spor il müdürlüklerince tescilli kulüplere kaydolunarak ilgili federasyonların yaş kategorilerine göre, yaşlarının tuttuğu kategorilerde aşağıdaki şartlarda yarışmalara katılabilirler:

a) Velisinin yazılı iznini almak (İzin belgesi öğrenci dosyasında saklanır.)

b) Öğrencilerin okula devamı, derslerdeki başarısı ve karakteri yönünden kulüpte oynamasında bir sakınca görülmediğine dair sınıf öğretmeni, spor kolu başkan yardımcısı ve okul müdürlüğünden yazılı bir izin belgesi almış olmak,

(1) Bu izni almadan okul dışı kuruluşların çalışma ve karşılaşmalarına katılanlar, okul disiplin kurulunca cezalandırılır. Kulüpte, yarışmalarına izin verilen öğrencilerden ders, disiplin kurumları ve davranışları bozulanların kulüpte yarışma izni kaldırılır.

(2) Kulüp adına lisans almış öğrenciler, aynı gün hem okulunun hem de kulübünün yarışması olursa okulunu seçmek zorundadır. Aksi halde kulüp adına verilen izin belgesi geri alınır. Ayrıca, okul disiplin kurulunca cezalandırılır.

(3) Spor faaliyetlerinde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ulusal ve temsili yarışmalara katılacakların özel programda yetiştirilmeleri ve yarıştırılmaları Bakanlığın izni ile sağlanır.

(4) Bir kulüp adına lisans çıkartmış öğrenciler ilgili yönetmelik uyarınca kulüp değiştirebilirler. Ancak, yeni gireceği kulüp için de yönetmelikte belirtilen yazılı izin belgelerini yeniden almak zorundadırlar.

(5) Okul spor kolu, okulda hizmet veren diğer eğitici kollarla dengeli ve sağlıklı bir işbirliği içinde çalışır.

c) Spor kolları, milli eğitim müdürlüğü ile gençlik ve sopr il müdürlüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile amatör kulüplerle antrenman ve özendirici yarışmalar yapabilirler. Yukarıda belirtilen anlaşmalarla ilgili istekler milli eğitim müdürlüğü kanalıyla valiliğin onayına sunulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

LİG HEYETLERİ

Lig Heyetlerinin Kuruluşu

Madde 29 - İlk ve orta öğrenim kurumlarının mahalli spor faaliyetlerini düzenlekme ve yürütmek üzere;

a) İl merkezlerinde il lig heyetleri,

b) İlçe merkezlerinde ilçe lig heyetleri (Çeşitli spor branşlarında yarışmaların yapılabileceği kadar tesis, hakem ile en az üç orta dereceli okul bulunan ilçelerde milli eğitim müdürlüklerince uygun görüldüğü takdirde) kurulur.

Lig Heyetlerinin Teşkili

Madde 30 - Lig heyetleri; tabii üyeler ve seçimle gelen üyelerden meydana gelir.

a) Tabii üyeler,

(1) Başkan; milli eğitim müdürü, görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısı yahut şube müdürü,

(2) Üye; gençlik ve spor il müdürlüğünün spordan sorumlu şube müdürü, yoksa spor servisi şefi,

b) Seçimle gelen üyeler,

(1) Genel sekreter (1 kişi),

(2) Sayman (1 kişi),

(3) Üye (2-6 kişi),

Bu üyelerden iki kişi, ilkokulların faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ilkokulları temsilen gelen üyelerden seçilir.

Asıl üyeler dışında yeteri kadar yedek üye seçilir. Birden fazla merkez ilçenin bulunduğu büyük illerde (Ankara, İstanbul vb.) asil ve yedek üyelerin seçiminde denge sağlanır. İhtiyaç duyulan merkezlerde üye sayısı artırılabilir.

Lig Heyetinin Toplanması

Madde 31 - Lig temsilciler kurulunun seçtiği asıl üyeler en kısa zamanda tabii üyelerle toplanarak aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.

Lig heyetleri normal olarak haftada bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti başkanı veya üyelerinin 1/3'ünün başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile kesinleşir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

Lig Heyeti Toplantılarına Katılmayan Görevli Öğretmenlere Yapılacak işlem

Madde 32 - Öğretim yılı içinde okul spor kolları ve okullar arası mahalli spor faaliyetleri ile ilgili toplantıya katılmayan görevli öğretmenler, okullarda yapılan öğretmenler kurulu toplantısına katılmayan öğretmenler gibi işlem görürler.

Lig Heyetlerinin Görev ve Yetkileri

Madde 33 - Lig heyetlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık tarafından gönderilen program ve genelgelere uygun olarak yarışma çeşitlerini belirler, gerekli görüldüğünde kategorileri kümelere ayırır ve yıllık çalışma programını hazırlar.

b) Okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde il lig heyeti üyeleri ile gençlik ve spor il müdürlüğünü temsilen şube müdürü (yoksa servis şefi) ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci, milli eğitim müdürünün daveti ile il merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda kategori ve branşlara göre ilçe ve il merkezinden yarışmalara katılacak okul sayıları gözönünde bulundurularak il birinciliklerinin statülerini hazırlar. Lig heyetleri bu statüye göre yarışma programlarını düzenler.

c) Düzenlenen bu programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre yapılacak faaliyetleri her yıl, en geç 1 kasıma kadar Bakanlığa bildirir.

d) Yarışmaların gün, yer ve saatlerini okullara telefon ve yazı ile vaktinden önce haber verir.

e) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig görevlilerinin raporlarını hafta içinde inceler, yarışmaların bitiminde branşlarına ait sonuçları tescil eder, ilgili okullara duyurur ve Bakanlığa bildirilmek üzere milli eğitim müdürlüğüne gönderir.

f) Kaçınılmaz sebeplerle yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları, ilgili branş müsabaka yönetmeliği hükümlerine göre erteler. Ertelenen yarışmaların yerini, gününü ve saatini ilgililere bildirir.

g) Yarışmalar için gerekli müsabaka amirinin, saha komiserinin, sağlık personeli ve diğer görevlilerin gençlik ve spor il müdürlükleri ile işbirliği yaparak tayinlerini sağlar.

h) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre yarışmalara katılan spor kollarının derecelerini ilan eder ve ödüllerini verir.

ı) Okullar arası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda, ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve belgeleri doğrudan il ceza kuruluna iletilmek üzere gençlik ve spor il müdürlüğüne tedbirli veya tedbirsiz gönderir (Tedbir koyma yetkisi lig heyeti başkanına aittir).

j) Okullar arası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince sonunda çıkabilecek idari ve teknik hususlarla ilgili her türlü anlaşmazlıklarda, Okul Spor Kolları Yarışma Talimatı ve ilgili spor branşının müsabaka yönetmeliği ve oyun kuralları hükümlerine göre gerekli kararları alır.

k) Hakemlerin ve diğer görevlilerin raporlarında belirtilmese dahi yarışmalardan önce, yarışmalar esnasında ve sonunda eğitim amaçlarına, okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında konuya ilişkin soruşturma yaparak okul takımları hakkında gerekli önlem ve kararları alır, sonucu tedbirli veya tedbirsiz olarak ilgili kuruluşa iletir.

l) Yıllık bütçeyi hazırlar, harcanması konusunda gerekli kararları alır.

m) Yarışmalar için, lig heyeti görevlisini seçer. Lig heyeti görevlisi, yarışmalarda göreve gelmeyen, görev yapmayan öğretmenleri ve diğer görevlileri belirler. İzleyici öğrenci ve görevli öğretmenlerin eğitim amaçları dışına çıkan davranışlarına karşı gerekli uyarıda bulunur ve önlemleri alır, görevlendirildiği yarışmalar hakkında lig heyetine rapor verir.

n) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları ile gelişim ve hazırlık kamplarına katılacak sporcu ve yöneticilerin belgelerini kontrol eder, uygun olmayanların bu faaliyetlere katılmalarını önler.

o) Okullar arası yarışmalarda il ve ilçeyi temsil edecek sporcu, takım ve yöneticileri seçer ve bu konuda gerekli işlemleri yapar.

p) Okullar arası yarışmalarda, cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör ve takımların yarışmalara katılmalarını önler.

r) Uluslararası yarışmalara katılacak yönetici ve antrenörlerin seçimini yapar.

s) Çalışmalarıyla ilgili istatistiki bilgileri derler. Bakanlığın genel planlaması ve gelişim çalışmalarına esas olacak biçimde değerlendirir ve her yıl Temmuz ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

Lig Heyetinin Tutacağı Defterler ve Dosyalar

Madde 34 - Lig heyeti; aşağıdaki defter ve dosyaları tutar:

a) Karar defteri,

b) Gelir-gider ve kasa defteri,

c) Yoğaltım defteri,

d) Yarışma sonuçları kayıt defteri,

e) Spor kolları gelirlerini toplamak için kopyalı, sert numaralı ve mühürlü makbuz,

f) Fatura ve senet dosyası,

g) Bakanlığa gönderilen sonuçlar dosyası,

h) Yarışma fikstürleri dosyası,

ı) Lisans işlemleri dosyası,

j) Spor faaliyetleriyle ilgili istatistiki bilgiler dosyası.

Lig Temsilciler Kurulu'un Teşkili, Toplanması ve Görevleri

Madde 35 - Lig temsilciler kurulu, lig heyeti başkanı ve okul spor kolları başkanları ile gençlik ve spor il müdürlüğü temsilcisinden oluşur.

Lig Temsilciler Kurulunun Toplanması

Madde 36 - Lig temsilciler kurulu; milli eğitim müdürlüklerinin çağrısı üzerine okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 25 gün içinde toplanır. Toplantı, lig heyeti başkanı başkanlığında, üyelerin kendi aralarında seçecekleri bir başkan yardımcısı bir veya iki sekreterle yönetilir. Temsilciler kurulu bir defa toplanır. Ayrıca, gereken hallerde başkanın daveti veya üyelerin 1/3'ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Lig Temsilciler Kurulunun Görevleri

Madde 37 - Lig temsilciler kurulunun görevleri şunlardır:

a) Lig heyeti tarafından hazırlanan bir önceki öğretim yılına ait çalışma raporunu inceler, rapor hakkında görüşlerini bildirir.

b) Lig heyetinin tabii üyeleri dışındaki asıl ve yedek üyelerini seçer.

c) Yeni öğretim yılı faaliyetlerini planlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

BÜTÇE

Lig Heyetinin Bütçesi

Madde 38 - Lig heyetinin yıllık bütçesi, bir öğretim yılı içinde düzenlenir. Lig heyetinin gelirleri T.C. Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi bulunmayan yerlerde T.C. Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan lig heyeti başkanı ve saymanın imzalarıyla çekilir. Yapılması gerekli harcamalar için kasada memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısı X 100.- TL. kadar para bulundurulabilir. Bütçeden yeni öğretim yılı başında yarışmaları başlatacak kadar yedek akçe ayrılır.

a) Lig heyetinin gelir kaynakları şunlardır:

(1) Lig heyetinin düzenlediği yarışmalara katılan okulların bir öğretim yılı hesabıyla, katılacağı her branş ve kategori için lig heyetince belirlenen miktardan az olmamak üzere ödediği ödentiler.

(2) Okullar arası özel yarışmalarda izleyici ve öğrencilerin ödediği giriş ücretleri,

(3) Mahalli kuruluşlardan sağlanacak yardımlar (özel ve resmi),

(4) Diğer gelirler.

b) Lig heyetinin giderleri şunlardır:

(1) Spor faaliyetlerinin gerektirdiği çeşitli malzeme giderleri,

(2) Derece alacak takım ve sporculara verilecek ödül giderleri,

(3) Basılı evrak ve kırtasiye giderleri,

(4) Çeşitli harcamalar.

c. Lig heyetinin genel bütçe ile ilgisi:

(1) Okullar arası yarışmaların saha kirası ile hakem ve personel giderleri genel bütçeden karşılanır.

(2) Okullar arası yarışmalardan elde edilen gelirler, yarışmaların her türlü giderleri, Bakanlıkça gönderilen ödeneklerle hazinece karşılandığı için hazineye gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 39 - Çıraklık eğitim merkezleri; bu yönetmelik hükümlerine göre spor kolu kurabilirler. Söz konusu merkezlerde eğitim yapan öğrenciler de yaşlarına uygun kategorilerde okullar arası yarışmalara katılabilirler.

Resmi ve özel akşam ortaokul ve liseleri ile bunlara denk diğer akşam okulları, bu yönetmelik hükümleri dışında tutulur.

Madde 40 - Yıllık çalışma programları her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenir ve uygulanır.

Madde 41 - Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği ve uluslararası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve yarışmalar sonunda eğitimin amaçlarına ve okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında tedbir konularak, gerekli işlemler yapılır.

ONUNCU BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 42 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 9.11.1981 gün ve 17509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Spor Kolları Yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar.

Madde 43 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

(ÖRNEK : 1)
KARAR DEFTERİ ÖRNEĞİ


Karar No: ..........................................................................................................

Karar Tarihi: ..........................................................................................................

Konular: ..........................................................................................................


1 - ...........................................................................................

2 - ...........................................................................................

3 - ...........................................................................................

4 - ...........................................................................................

Okulumuz Spor Kolu Yönetim Kurulu ..............

nin başkanlıında yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları

oy birliğ iile alınmıştır.

1- ...........................................................................................

2- ...........................................................................................

3- ...........................................................................................

4- ...........................................................................................
Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter

(İmza) (İmza) (İmza)

Sayman Malzeme Koruyucu (İmza)

(İmza) (İmza) Üye ÜyeToplantıda bulunmayanlar :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(ÖRNEK : 2)

SPOR KOLU DEMİRBAŞ MALZEME DEFTERİ
Sıra

 G


İ R İ Ş


ÇIKIŞ


SEBEBİ


Ç I K I Ş

No :


Cinsi ve Sayısı

Alma Kararı ve

Girişi Tarihi

Değeri

Lira Krş

Karar

No:

Tarihi

/ /199

Açıklama
M.E.B. gönderilen

/ /199

(ÖRNEK : 3)

DAĞITMAYA MAHSUS MALZEME DEFTERİ


Sıra

 

Cinsi
Özellikleri
Adedi


Birim Fiyatı Tutarı


GİRİŞ


ÇIKIŞ


KALAN

ÇIKIŞ

NEDENİ

No L K L K

Alınan Kararın

FATURA KARAR

No Tarih

No

Tarih

No Tarih Adet

SPOR KOLU TAHMİNİ BÜTÇESİ

199 ............................................ (ÖRNEK : 4)

GELİR GİDER

Lira

Krş.

Lira

Krş.

(ÖRNEK : 5)

GELİR GİDER DEFTERİ


GELİR

GİDER

Sıra

No

Nereden Alındığı

Alındı

Makbzunun KARAR

Nereye

Verildiği

FATURANIN

Sıra No Tarihi

Lira


Krş.

Tarih No. Tarih No. Tutarı
TOPLAM

19..... - 19.... Öğretim Yılı Okul Spor Kolunun geliri .................................. TL ................... Kuruş, giderinin ise ........................... TL. ....................... Kuruş olduğu tespit edilmiştir. Aradaki .......................... TL. kuruş fark 19.... - 19..... Öğretim yılına gelir kaydedilmiş T.C. Ziraat Bankası .................................. Nolu hesabındadır.

BaşkanGenel Sekreter SaymanMalzeme Koruyucusu Üye Tasdik Olunur

Adı SoyadıAdı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Okul Müdürü

İmza İmza İmza İmza Adı Soyadı

İmza

(ÖRNEK : 6)

KARŞILAŞMA SONUÇLARI DEFTTERİ


 

 

KarşılaşmanınKategorisi

Hangi

Takımda
Karşılaşmaya Katılan

Okul Takımı


Galip Gelen

Okul Takımı
Sayılar

 

 

Sonuç

Nevi

Tarihi Yeri Yapıldığı
NOT : Makbuzlar 10 x 14 cm ebadında kopya olarak 50'lik koçanlar halinde yönetim kurulu kararına dayalı olarak basılmıştır.

NOT : Bu Yönetmelik 1 Nisan 1986 tarih v 20852 saylılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.