OKUL, KREŞ, SPOR, YURT VE SAĞLIK TESİSLERİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE BULUNAN KURUM VE KURULUŞLARA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 86/10942 - 22.8.1986
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: KHK/320 - 6.6.1988
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Eylül 1986 - Sayı: 19224

Ekli "Okul, Kreş, Spor, Yurt ve Sağlık Tesisleri ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe konulması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 5.6.1986, 11.7.1986 tarihli ve 36270, 42340 sayılı yazıları üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun değişik 82. maddesi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesine 4.12.1985 tarihli ve 3259 sayılı Kanunla eklenen hükümlere göre, Bakanlar Kurulunca 22.8.1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6 numaralı bendine 4.12.1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunla eklenen hükümlere göre yapılacak her türlü bağış ve yardımların miktarı ile bu bağış ve yardımların yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşları belirlemektir.

Madde 2- Gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilecek bağış ve yardımlar ile kurumlar vergisi mükelleflerince gider kaydedilecek bağış ve yardımlar:

a) Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yatırım programlarında yer alan tesislerin inşası için yapılan harcamaların tamamı (ilgili Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde) izin alınmadan gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılabilir.

b) Bakanlık, yatırım programına dahil bulunmayan tesislere ait harcamaların tamamının gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyannamede bildirilen gelirlerden indirilebilmesi ve kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılabilmesi için, tesisin plan hedeflerine ve yıllık programlara uygunluğu yönünden ilgili Bakanlıkça değerlendirilerek yapımına izin verilmiş olması gerekir.

Mükellefler ilgili Bakanlıktan alacakları "uygunluk yazısı"nın bir örneğini beyanname verme süresinin sona erdiği tarihe kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndereceklerdir.

c) Genel ve katma bütçeye dahil dairelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere okul, kreş, spor, yurt ve sağlık tesisleri ile ilgili olarak yapılan malzeme bağışları, bakım, onarım, donatım ve işletme için yapılan bağışlar ile bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen tesislerin kurulması için yapılan malzeme bağışlarının tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılır.

d) Belediye imar planı içinde bulunan arsa bağışlarının tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılır. İmar planı dışında bulunan arsalar için ilgili Bakanlıktan izin alınması ve bu izin yazısının bir örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesi gerekir.

e) Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere okul, (Gelir vergisi mükellefleri için ayrıca cami) kreş, yurt, spor ve sağlık tesislerinin yapımı veya onarımı için şartsız olarak yapılan bağışların tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilir, kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılır.

Mevcut eğitim, sağlık ve spor tesislerine yapılacak nakdi bağışlar hakkında ise ilgili Bakanlıktan uygunluk belgesi alınması ve bu uygunluk belgesinin bir örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesi gerekir. Ancak 1.000.000 (Bir Milyon) liradan 5.000.000 (Beş milyon) liraya kadar olan nakdi bağış ve yardımlar için bu belge, tesisin bulunduğu yer Valiliğince verilecektir. Miktarı 1.000.000 (Bir milyon) liranın altında olan ve anılan tesislere yapılan bağış ve yardımlar izin alınmadan doğrudan gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılabilir.

Madde 3- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider olarak yazılabilir. Yapılan bağışlar, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Amaç dışı kullanıldığının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu kurum ve kuruluşların vergi muaflığının kaldırılmasını Bakanlar Kurulundan talep eder.

Madde 4- Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde yer alan parasal miktarlar, her yıl Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan Yeniden Değerleme Oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit olunur ve müteakip yılda bu miktarlar uygulanır.

Madde 5- Bu yönetmelik hükümleri 1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KARŞILIĞI NAKİT OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Eylül 1988 - Sayı: 19934

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Karşılığı nakit olmayan her türlü piyango düzenlenmesi ve çekiliş yapılması ile bu faaliyetlere izin verilmesi, bunların izlenmesi ve denetlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik; karşılığı nakit olmayan her türlü piyangoları ve bu amaçla yapılacak çekilişleri kapsar.

Ancak, ticari amaç taşımamak kaydıyla;

a- Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler,

b- Bir çekiliş yapılmadan iştirak edenlerden gerekli şartları haiz olanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,

c- Bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmayan ve yarışma sonucunda bir seçici kurul tarafından belirlenen iştirakçi veya iştirakçilere ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,

Bu yönetmelik kapsamına girmez.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Maliye ve Gümrük Bakanlığını,

İdare : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

İzin : Piyango düzenlenmesine imkan sağlayan ve ilgili mevzuat gereğince Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınması zorunlu olan izni,

Piyango : Her ne ad altında olursa olsun bilet, kupon, iştirak numarası veya benzerlerinin satılması veya bir mal veya hizmetin satılması amacıyla bedelsiz verilmesi veya dağıtılması suretiyle taahhüt edilen ikramiyeleri kazanacak olanları yapılacak çekilişte belirlemek için düzenlenen şans oyununu,

Kampanya : Piyangolara katılma hakkı sağlayan bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerlerinin satışa sunulmaya veya bedelsiz verilmeye başlandığı tarihten, katılmanın sona erdiği tarihe kadar geçen süreyi,

Çekiliş : Dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların, sayı grubu veya kişilerin kura çeşitleriyle belirlenmesini,

Nakit : İlgili kanunlarına göre çıkartılan ve tedavülde bulunan Türk parasını; nakit gibi işlem gören altın, platin gibi kıymetli madenler ile elmas, yakut, pırlanta, zümrüt ve benzeri kıymetli taşları ve bunlardan mamul veya müteşekkil her türlü eşyayı, nakte çevrilmesi mümkün döviz, esham, tahvilat ve benzerlerini,

İkramiye : Düzenlenen piyango karşılığında taahhüt edilen ve çekilişte kazananlara verilmesi gereken; nakit dışında her türlü menkul yada gayrimenkul mal ve eşya ile hizmet ve hakları,

İfade eder.

(Değ. son fıkra - R.G.: 11.7.1995) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; bilet, kupon veya iştirak numarası ile iştirak edilmeksizin bilmece, bulmaca gibi türlü biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaçlayan oyunlara katılanlar arasından çekiliş yapılmak suretiyle belirlenen iştirakçilere ikramiye verilmesi de piyango kapsamındadır.

İKİNCİ BÖLÜM


İZİNLERİN VERİLMESİ, MÜRACAAT VE İZİN
Piyango Düzenleyebilecekler

Madde 5- Gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, cemaatler, vakıflar, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, ticaret şirketleri, basın ve yayın organları ile adi ortaklıklar piyango düzenleyebilirler.

İzin Alma Zorunluluğu

Madde 6- 5. maddede belirtilen piyango düzenleyecek kişi ve kuruluşların İdareye başvurarak izin talebinde bulunmaları ve izin almaları zorunludur.

(Ek 2. Fıkra - R.G.: 11.7.1995 - 22340) Ancak, ikramiye değeri birim başına 250.000,- TL.’yi geçmeyen düzenlemeler için İdareden izin alınmaz. Bu tutar her yıl Vergis Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpılarak dikkate alınır.

Diğer mevzuatın izinle ilgili hükümleri saklıdır.

Başvuru

Madde 7- (1 in fıkra 11 Temmuz 1995 tarih ve 22340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

Piyango düzenleyeceklerin izin dilekçeleri ile aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri İdareye ibraz etmeleri zorunludur.

a- Piyango düzenleyeceklerin adı ve soyadı, ünvanı, ikametgahı, işyeri adresi, varsa ticaret sicili numarası ve ilgili kişi ya da kuruluş adına başvuruda bulunanların yetkili olduklarına dair ilgili resmi mercilerce düzenlenmiş yetki belgesi,

b- Dağıtılacak ikramiyelerin adedi, cinsi, birim ve toplam değeri,

c- Çekilişe katılma şekil ve şartları,

d- Çekilişin yapılacağı tarih, saat, yer ve çekilişin ne şekilde yapılacağı,

e- Kampanya süresinin başlama ve bitiş tarihleri ile kampanyanın hangi illeri kapsayacağı,

f- İkramiye kazananların hangi tarihlerde ve ne şekilde ilan edileceği, gazete ile ilan yapıldığı takdirde, ilanın Türkiye çapında ya da yerel olarak yayınlanan hangi gazetelerde yapılacağı, (Çekiliş sonuçlarının ilanı, çekilişten itibaren en geç bir hafta içinde yapılır.)

g- İkramiyelerin talihlilere verilme süresi,

h- Bilet bastırılarak düzenlenecek piyangolarda; kaç adet bilet bastırılacağı, başlangıç ve bitiş numaraları ile birlikte bilet numaraları ve varsa seri numaraları, biletlerin bir bedel karşılığı satılması halinde beher biletin satış bedeli, nerede veya nerelerde satılacağı,

ı- Piyango için diğer mevzuata göre izin alınması gereken hallerde, ilgili mevzuat uyarınca yetkili makamlardan alınmış olan izin belgesi örneği,

j- Çekilişte ikramiye olarak taahhüt edilen mal ve eşyaların ve gayrimenkullerin değerlerine tekabül eden teminat veya ikramiye konusu mal ve eşyaların ve gayrimenkullerin iktisap edilmiş olması durumunda, idarece kabul edildiği takdirde; bunların edinildiğine ilişkin belgeler ile mal ve eşyalarda, yetkililerin "yed-i emin" sıfatıyla, bunları saklayacaklarına ve kazanacak talihlilere devir ve teslim edeceklerine, yed-i emin'e ait cezai sorumlulukları bildiklerine ve kabul ettiklerine ilişkin noterlikçe onaylı taahhütname, gayrimenkullerde ise ilgili tapu şerhine ilişkin belge,

k- Hak ve hizmetlerin ikramiye olarak konulması halinde; bunları devredecek veya yerine getireceklerin İdarece yeterli görülmesi koşuluyla, çekilişte kazanacak olanlara taahhüt konusunun gerçekleştirileceğine dair, hizmeti ifa edecek ya da hakkı devredecek kişi ve kuruluşlarca verilecek noterlikçe onaylı taahhütname,

l- Piyangonun gerçek kişilerce düzenlenmesi halinde, ilgililere ait sabıka kaydı belgesi.

m- (Ek. R.G.: 11.7.1995 - 22340) 18 yaşından küçük olanların, düzenlenen piyango ve çekilişlere iştirak edemeyecekleri, iştirak etmiş olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyelerin kendilerine teslim edilemeyeceği hususunun; varsa bilet veya kuponlar üzerine basılması ve ayrıca ilan ve reklamlarda belirtilmesinin taahhüt edilmesi.

Teminatlar

Madde 8- Bu yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda sayılanlar İdarece teminat olarak kabul edilebilir.

a- Para,

b- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c- Hazine tahvil ve bonoları,

d- Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından çıkarılan gelir ortaklığı senetleri,

e- Menkul ve gayrimenkul rehinleri,

f- (Yürürlükten kaldırıldı. R.G.: 11.7.1995 - 22340)

Başvuruların İncelenmesi ve İzin

Madde 9- İdarece, Piyango düzenlemek için izin talebinde bulunanların dilekçeleri ve ekleri, bunları düzenleyenlerin yeterlikleri, taahhütlerini gerçekleştirme güçleri, daha önce düzenlemiş oldukları piyangoların sonuçları ve gerekli görülecek diğer hususlar yönünden incelenerek sonuç, kampanya süresinin başlama tarihinden önce, başvuranlara yazılı olarak bildirilir.

İzin talebinde bulunanların, İdareye vermeleri gereken bilgi ve belgelerinde noksanlık olması halinde, bunlar tamamlanmadıkça izin verilmez. İdareden gerekli izin alınmadıkça ilan ve reklam yapılamaz ve kampanya başlatılamaz.

Piyangolara ait ilan ve reklamlarda ve biletlerde, idareden izin alındığını belirten bir ibarenin bulunması zorunludur.

(Ek. Fıkra - R.G.: 11.7.1995 - 22340) Afişlerde, yazılı ilan ve reklamlarda, verilen izin belgesinin yer alması ve İdarece şart koşulabilir. Yazılı basın kuruluşlarınca düzenlenen piyangolarda ise İdarece verilen izin belgesinin aynen yayınlanması zorunludur.

İzin Verilmeyecek Haller

Madde 10- Piyango düzenlemek için izin talebinde bulunanların başvurularının incelenmesi sonucunda, yeterli güvenirliliğin ve inandırıcılığın sağlanmaması nedeniyle İdarece piyango düzenlemeleri uygun görülmeyenler ile;

a- Bu yönetmelik gereğince verilmesi gereken ve İdarece istenilen bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlere ve gerekli taahhütlerde bulunmayanlara,

b - 320 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesinden sonra bu yönetmelikle düzenlenen İdare mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince izin almadan piyango ve çekiliş düzenleyenlere; ya da gerekli izni almakla birlikte piyangoyu kurallara uygun gerçekleştirmeyenlere, çekilişleri yapmayanlara, çekiliş sonucunu ilan etmeyenlerle taahhütlerini yerine getirmeyenlere,

c - Piyangoyu düzenleyen gerçek kişilerden yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymiş olanlara,

d - Düzenlenen piyangodan elde edilecek gelirlerin yüzde onundan daha az ikramiye taahhüt edenlere,

e - Diğer mevzuat hükümlerine göre piyango düzenlemeleri mümkün olmayanlara,

f- (Ek. R.G.: 11.7.1995 - 22340) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç, çekilişe dayalı bulunmayan veya bir mal ya da hizmetin satışını artırmak amacı ile düzenlenmekle birlikte, bu mal veya hizmeti kullananların tamamının çekilişe katılmasını sınırlayan düzenlemelere.

idarece izin verilmez.

İzinlerin Geçerliliği

Madde 11- İzin talebinde bulunanlara İdarece verilecek izin, yalnız izin belgesinde belirtilen piyango için geçerlidir.

Ancak, basın ve yayın kuruluşlarınca düzenlenen bilmece, bulmaca ve benzerleri ile iştirak edilen, sürekliliği olan aynı tür piyangolarda, İdarece belirli dönemleri kapsayacak şekilde izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İZİN SONRASI İŞLEMLER VE ÇEKİLİŞLERİN YAPILMASI
Biletlerde Bulunması Gereken Hususlar

Madde 12- Biletle iştirak edilmek suretiyle düzenlenecek piyangolarda, biletlerin üzerinde aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur.

a - Çekiliş tarihi,

b - Numarası ve varsa serisi,

c - Perakende satış fiyatı,

d - Piyango düzenleyen yetkililerin imzaları,

e - Bastırılan biletlerin adet ve toplam tutarı,

f - Dağıtılacak ikramiyelerin cins ve adetleri,

g - İdareden alınmış olan iznin tarihi ve sayısı,

h - İkramiye verilmesi için bilet ibrazının zorunlu olduğu; ikramiyelerin son verilme süresi; çekiliş sonucunun hangi tarihte ve ne surette, gazetede ilan edilecekse hangi gazete veya gazetelerde ilan edileceğine dair hususlar ile bilet satış ve ikramiyelerin verilmesine dair diğer özel şartlar,

i - Biletlerin basımının yapıldığı basımevi ve bulunduğu yer,

j - İzin belgesinde belirtilmiş olmak kaydıyla, İdarece yer alması istenecek diğer hususlar.

Satılamayan Biletler

Madde 13- Bilet bastırılarak yapılan çekilişlerde, çekiliş işlemine geçilmeden önce; İdare temsilcisi noter ve piyangoyu düzenleyenlerin yetkililerinden oluşan "Çekiliş Heyeti"nce, bastırılan ve satılan bilet adet ve tutarları ile satılamayan biletlerin numara ve adetlerini içeren en az 3 örnek tutanak düzenlenerek bir örneği idare temsilcisine verilir ya da idareye gönderilir.

İdarenin çekilişine bağlı olarak düzenlenip çekiliş heyetinin yer almadığı piyangolarda, yukarıdaki işlem, piyangoyu düzenleyenlerin yetkililerince yapılır. Ancak bu durumlarda, çekiliş gününden en az bir gün önce satılamayan biletlerin numara ve adetlerinin telgraf ve benzeri seri vasıtalarla İdareye bildirilmesi zorunludur.

Çekilişlerin Yapılması

Madde 14- Çekilişler, İdareye daha önce bildirilmiş olan tarih ve saatte başlatılır.

Çekiliş, piyangoyu düzenleyenlerin yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından ve noter huzurunda daha önce İdareye bildirilen esas ve şekilde gerçekleştirilir. İdarece gerek görülen hallerde, İdare temsilcisi çekilişe gözlemci olarak katılır. Çekiliş sonucunda ikramiye kazanan numaralar veya talihliler en az 3 örnek tutanakla belirlenerek, çekiliş heyeti tarafından imzalanıp, noter tarafından onaylanır. Tutanağın bir nüshası İdareye gönderilir veya çekilişte bulunan İdare temsilcisine verilir.

(Değ. son fıkra R.G.: 11.7.1995 - 22340) İdare çekilişlerine bağlı olan çekilişler hariç olmak üzere, mücbir sebepler veya kabul edilebilir haklı sebeplerin mevcut olması ve 7 gün önceden başvurulması halinde, İdarece bir defaya mahsus olmak üzere çekilişin, en çok izin alınmış olan kampanya süresi kadar ertelenmesine izin verilebilir.

İdare Temsilcisinin Görev ve Yetkileri

Madde 15- Çekilişte görevlendirilmesi halinde İdare temsilcisi; çekilişi izlemek ve idarece verilen izin ve kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, İdarece verilen izin ve kurallara uygun yürütülmediğini tesbit etmesi halinde ilgilileri uyarmak ve çekilişi yenilemek, buna rağmen kurallara aykırılığın sürdürülmesi durumunda çekilişi iptal etmekle görevli ve yetkilidir.

İdare temsilcisi; çekilişin yapılmaması veya çekilişin gerçekleştirilmesinde kurallara aykırılık tespit ederek çekilişi iptal etmesi halinde, bu konuda düzenlediği ve hazır bulunanlara imzalattırdığı tutanak ile bu hususları belirten gerekçeli bir raporu derhal İdareye göndermekle yükümlüdür.

İkramiyelerin İdare Çekilişlerine Göre Belirlenmesi

Madde 16- Çekilişlerde, ikramiye kazanacak bilet ve benzerlerinin numaraları, İdarenin piyango çekilişlerinde ikramiye isabet eden numaralar esas alınarak belirlenebilir.

Piyangoda ikramiye isabet eden numaraların bu maddeye göre tespiti halinde, bu husus düzenlenen piyangoya ilişkin bilet ve benzerlerinde belirtilir.

Çekiliş Sonuçlarının Duyurulması

Madde 17- Yapılan çekiliş sonunda ikramiye kazan numaralar veya talihlilerin isimleri, İdareye bildirilmiş olan şekilde ilan edilir.

Ayrıca, çekilişte talihlilerin isimleri belirlenmiş ise, kazandıkları ikramiyeler ve hangi tarihe kadar alınabileceği posta ile taahhütlü olarak adreslerine bildirilir.

İlanın gazete ile yapılması halinde; Piyangoya ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri, bir il veya bir ilçe sınırları içinde pazarlanmış ise, o il veya ilçe içinde yayınlanan bir yerel gazetede, birden fazla il sınırları içinde pazarlanmış ise, Türkiye çapında yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilir.

İkramiyelerin Teslimi

Madde 18 - Çekiliş sonucunda ikramiye kazanan talihlilere ikramiyeleri, önceden açıklanan süre içinde, belirlenen usullere göre ve belgelendirilerek teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


YETKİ VE SORUMLULUK
İdarenin Yetkisi

Madde 19- İdare; piyangolarla ilgili güvenirliliğin ve inandırıcılığın devamını sağlamaya yönelik her türlü kuralı belirlemeye, gerektiğinde bunları değiştirmeye, izin taleplerinin değerlendirilmesi sonucu uygun görülmeyenlere izin vermemeye, kampanyanın başlangıcını ertelemeye, verilmiş olan izinlerle çekilişleri gerektiğinde iptal etmeye, ilgili Kanunlar ile bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin piyango faaliyetlerinin durdurulmasını ve bunlarla ilgili her türlü ilan, reklam, bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerlerinin toplatılmasını ilgili en büyük mülki amirden talep etmeye, piyangoları izlemeye ve denetlemeye yetkilidir.

Mülki Amirlerin Yükümlülüğü

Madde 20- Mahallin en büyük mülki amirleri; bu yönetmelik kapsamındaki piyango ve çekilişleri İdareden izin almadan tertip edenlerle bu amaçla her ne ad altında olursa olsun bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerlerini satanlar veya bedelsiz verenlerin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ait ilan ve reklamları İdarenin talebi üzerine derhal durdurmak ve bu faaliyetlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerlerini toplatmakla yükümlüdürler.

Kamuoyuna Duyurma

Madde 21- Bu yönetmelik kapsamındaki piyango ve çekilişleri İdareden izin almadan tertip edenlerle gerekli izni almakla birlikte, piyangoları belirlenen kurallara uygun gerçekleştirmeyenler, çekilişleri yapmayanlar, çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile çeşitli nedenlerle izni iptal edilenler, masrafları kendilerinden alınmak ya da teminatlarından karşılanmak üzere İdarece, basın ve yayın organları kanalıyla kamuoyuna duyurulur.

Cezai Kovuşturma

Madde 22- Bu yönetmeliğin 20 ve 21. maddelerinde belirtilen işlemlerin yapılması, ilgililer hakkında cezai kovuşturma yapılmasına engel teşkil etmez.

Yetki Devri

Madde 23- Piyango düzenlemek amacıyla başvuranlara izin verme yetkisi İdareye aittir. Gerekli görülen hallerde, İdare bu yetkisini taşra teşkilatına devredebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


UYGULAMAYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER
Piyango Belgelerinin Saklanma Süresi

Madde 24- Diğer mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, piyangolarda ikramiye kazanan talihlilere ait bilet, kupon, iştirak numaraları ve benzerleri ile diğer belgeler çekilişin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Ayrıca, piyangoya iştirak edenlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri ile bunlara dair mektup veya zarflar ile iştirakçi listeleri ve varsa satılamayan biletler çekiliş heyetince düzenlenen tutanakla birlikte mühürlü sandık veya torbalar içinde ilgililerce bir yıl süre ile saklanır.

Şikayetler

Madde 25- Diğer mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, piyango düzenleyenlerce çekilişe konu mal ve eşyaların talihlilere teslim edilme süresinin bitiminden; hizmet ve haklarda ise edimin başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içinde İdareye şikayette bulunulabilir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak şikayetler hakkında bir işlem yapılmaz.

Piyangoların Denetimi

Madde 26- Piyango düzenlenmesi ile ilgili her türlü işlemler ve belgeler İdarece görevlendirilecek elemanlar tarafından denetlenir.

İdarece görevlendirilen elemanlar; piyangolara ait her türlü işlemlerle ilgili bilgileri istemeye, defter, belge, hesap ve kayıtları talep etmeye, gerektiğinde bunlara el koymaya ve bu hususlarda araştırma ve inceleme yapmaya yetkilidirler.

İdare, taşra teşkilatının bulunmadığı yerlerde Bakanlıktan izin alarak, İdareyi temsilen Bakanlık taşra teşkilatından gerekli personeli görevlendirebilir.

Diğer mevzuatın denetimle ilgili hükümleri saklıdır.

Piyango Düzenleyenlerin Yükümlülükleri

Madde 27- Piyango düzenleyenler, bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarla İdarenin piyangolar ile ilgili olarak belirleyeceği kurallara uymak, İdarenin veya görevlendireceği elemanların sözlü veya yazılı talepleri halinde piyangolar ile ilgili her türlü işlemler hakkında gerekli bilgileri vermek, bunlara ait defter, belge, hesap ve kayıtları ibraz etmek ve görevlilere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

Teminatın Çözülmesi

Madde 28- Alınmış olan teminatlar, ikramiyelerin talihlilere verildiğinin belgelendirilmesi koşuluyla teslim süresinin bitiminden itibaren 15 gün geçtikten sonra ilgililere iade edilir. Düzenlenen piyangoya veya çekilişe 15 günlük süre zarfında itiraz edilmesi ya da İdareye şikayette bulunulması halinde teminatın tamamı, kısmi itiraz ya da şikayet durumunda ise yalnızca itiraz veya şikayet konusuna tekabül eden bölümü, itiraz veya ihtilafın sonuçlanmasına kadar tutulur.

Bu Yönetmeliğin 15 ve 19. maddelerinde belirtilen nedenlerle çekilişin İdarece iptal edilmesi halinde ya da piyango düzenleyenlerin mücbir sebeplerle çekilişi iptal etmesi durumunda; bilet, kupon, iştirak numarası veya benzerlerinin satılması suretiyle düzenlenmiş piyangolarda teminatın iade edilmesi için, piyangoyu düzenleyenlerin, satılmış olan bilet veya benzerlerini paralarını ödemek suretiyle geri aldıklarını belgelemeleri veya geri alacaklarına ilişkin taahhütlerini içeren noterlikçe onaylı bir taahhütnameyi İdareye vermeleri zorunludur.

Geçici Madde 1- (R.G.: 11.7.1995 - 22340) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce İdareden alınan izinler de, kampanya süresinin bitimine kadar eski hükümler geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM


SON HÜKÜMLER
Yürürlük

Madde 29- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- Bu yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

AYNİYAT TALİMATNAMESİ
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21.8.1939/4.9.1939/11.9.1939/18.9.1939/25.9.1939 - Sayı: 32/34/35/38/39 ve Eki

BİRİNCİ KISIM


AYNİYAT MUHASEBESİNİN MEVZUU VE VAZİFELERİ

Ayniyat Muhasibinin Vazifeleri ve Muhasiplerin Tarifi

Madde 1- 1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanununun 99. maddesini tadil eden 2586 numaralı kanunda yazılı berri, bahri, havai ve jandarma müdafaa kuvvetlerine müteallik teçhizat, malzemei harbiye, melbusat, mahrukat ve erzak ve askeri fabrikalar ve merbutu müessesat hariç olmak üzere(*) diğer bilumum Devlet daire ve müesseselerile - mütedavil sermaye ile idare edilenler de dahil - bunlara bağlı muhtelif teşekküllerin imalat ve istihsalatı ve bu devair ve müessesatta mevcut kullanılmağa, sarf ve istihlake mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın (mefruşat dahil) girip muhtelif sebeplerle çıkması, bozulmak ve çürümekten doğacak zayiatı ve fire ve emsalinden vukubulacak azalmaları ve anbar artımlarını kayıt ve takip etmek ve bunların hesaplarını vermek ayniyat muhasiplerinin aslî vazifelerindendir.

Ayniyat muhasibi olarak Divanı Muhasebata zamanı idare hesabı vermekle mükellef olanlar iki kısımdır:

1- Kadrolarında memuriyet unvanları doğrudan doğruya ayniyat muhasibi olarak gösterilenler.

2- 2514 numaralı Divanı Muhasebat Kanununun 34. maddesi mucibince, bağlı oldukları vekâlet veya umumi idarelerce tesbit ve Divanı Muhasebata bildirilecek olanlardır.

Ayniyat Mutemetleri.

Bunların haricinde kalıp muamelatının ehemmiyetsizliği dolayısile hesaplarını muhasibi mes'ul vermesi lazımgelen mutemetleri ve merbut bulundukları muhasiplikleri de vekâlet veya umumi idareler tayin ve tesbit ederler.

(*) Kara, Deniz, Harbiye, Levazım, Sıhhiye, Veteriner, inşaat ayniyat talimatları yerine geçmek; Kara, Deniz ve Hava kuvvetleriyle Jandarma ve Gümrük, Muhafaza Genel Komutanlıklarınca uygulanmak üzere Millî Savunma, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca hazırlanmış olan ORDU MAL YÖNETMELİĞİ 1 Mart 1952 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.