OKULLARDA ÇIKARILACAK DERGİ, GAZETE VE YILLIKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (*)
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 24 Mayıs 1967 - Sayı: 12604

(*) (Söz konusu yönetmelik 19.4.1967 tarih ve 196 sayılı MEB kararına istinaden 5.6.1967 tarih ve 1455 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 1 - Bir okulda çıkarılan bir derginin bütün yazılarından okul müdürü veya onun görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur.

Madde 2 - Derginin sahibi, dergiyi çıkaran eğitsel öğrenci kolu rehber öğretmen veya okul adına, okul müdürü olabilir.

Madde 3 - Bir okulda yalnız bir dergi çıkarılabilir. Eğitsel öğrenci kolları ayrı dergiler çıkaramazlar.

Madde 4 - Okul dergileri en çok ayda bir çıkarılır ve bir öğretim yılı içinde çıkacak sayıları sekizi geçemez.

Madde 5 - Dergi yerine gazete çıkarılabilir. Ancak bunların her ikisi birden çıkarılamaz. (Duvar gazeteleri bu hükmün dışındadır).

Madde 6 - Okullarda çıkarılan duvar gazetelerinde ve yıllıklarda yer alacak yazıların, resimlerin ve karikatürlerin de bu yönetmelik hükümlerine göre hazırlanması gereklidir.

Madde 7 - Derginin çıkarılması için gerekli para, eğitsel öğrenci kolları bütçelerinden ve koruma derneklerinden karşılanır. Gelir ve giderler eğitsel öğrenci kolu tarafından usulüne uygun defter tutularak yazılır.

Madde 8 - Dergide yayımlanacak öğrenci yazıları, İnceleme Kurulu ile Kontrol Kurulundan öğretmenlere ait yazıları ise yalnız Kontrol Kurulundan geçer.

Madde 9 - Kontrol Kurulu, Müdürün başkanlığında çeşitli branşlardan 3 öğretmenden kurulur. Aynı branşlarda 3 öğretmen yoksa aynı branştan olan öğretmenler kurula girebilirler.

Kontrol kurulu öğretim yılı başında Öğretmenler Kurulunca seçilir.

İnceleme Kurulu ise son sınıf öğrencileri arasından seçilecek ve Kontrol Kurulunun tasvibinden geçecek 5 öğrenciden meydana gelir.

Madde 10 - Dergiye girecek öğrenci yazıları İnceleme Kurulu tarafından okunarak uygun görülenler, Kontrol Kuruluna verilir.

Kontrol Kurulu, bir taraftan İnceleme Kurulundan geçen, öte taraftan doğrudan doğruya kendisine verilen yazıları inceleyerek dergide yayımlanmasını uygun gördüklerini bir karar halinde tesbit eder ve bu kararı imzalar. Kontrol Kurulunun bu kararı okul arşivinde saklanır.

Madde 11 - Kontrol Kurulu, dergiye girecek yazılarda fikir ve ifade yazılışı olmamasına özellikle dikkat eder.

Madde 12 - Dergiye girecek yazılar sade bir dille yazılmalıdır.

Madde 13 - Okul dergilerine konulacak yazı, resim ve karikatürler şu nitelikte olmalıdır.

a) Derslerde öğrenciler tarafından yazılıp öğretmenlerin kontrollarından geçmiş olan ödevlerden seçilmiş örnekler,

b) Öğrenciler tarafından doğruya doğruya yazılan ilmi ve edebi yazılar,

c) Öğrencilerin Atatürk'e, Türklüğe, Türk Milletine, Yurdumuza, Cumhuriyet rejimine, devrimlerimize, Türk Ordusuna, Türk Bayrağına, aileye okula iş ve meslek hayatına karşı duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığı yansıtan ve Türk devriminin çeşitli yönlerinin önemini belirten yazılar.

d) Eserleriyle milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilgin ve sanatçıların hayat ve eserleriyle ilgili yazılar,

e) Öğrencilerin edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, fen vb. alanlarda yapacakları incelemeler ve matematik, fizik, kimya gibi derslerle ilgili problem çözümleri,

f) Okulun tarihine ait yazılar,

g) Okuldan yetişen ve okula hizmet etmiş olan değerli şahsiyetlerin hayatları ve eserleri hakkında yazılar,

h) Okulun bulunduğu yerin tarihi, eski eserleri, folkloru, coğrafyası, yetiştirdiği büyük adamlar hakkında incelemeler,

i) Büyük şahsiyetlerin okulu ziyaretleri hakkında yazılar,

j) Okulda verilen müsamereler, konserler hakkında yazılar,

k) Milli Bayramlarla belirli gün ve haftalarla ilgili yazılar,

l) Sınıfça veya okulca yapılan gezi ve incelemeler hakkında yazılar,

m) Eğitsel öğrenci kollarının çalışmaları hakkında yazılar,

n) Okulda sergi açılması, diploma verilmesi, okulun bahçesinin ağaçlandırılması, yeni bir binaya geçilmesi gibi okul hayatını ilgilendiren olaylar hakkında yazılar,

o) Okuldan mezun olan öğrencilerin yüksek öğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri başarılara dair yazılar;

p) Okul kitaplığına yeni alınan eserleri tanıtan yazılar,

r) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resim ve karikatürler.

Madde 14 - Okul dergilerine şu nitelikteki yazıların, resimlerin ve karikatürlerin girmesi yasaktır.

a) Zararlı ve menfi tesirler yapacak yazılar,

b) Milli ülküyü, mukaddesatı, milli ahlak ve adetleri aile bağlarını ve ahlak kurallarını zayıflatacak yazılar,

c) Başka rejimlere karşı takdir ve sempati uyandıracak nitelikte yazılar,

d) Siyasi mahiyette yazılar,

e) Resmi bir dairenin veya ilmi bir müessesenin işlemlerini, memurlarını tenkit eden yazılar,

f) Geri ve reaksiyoner bir zihniyetin mahsulü olan veya bu zihniyeti telkine imkân veren yazılar,

g) İlmi yanlışları olan yazılar,

h) Marazi tipleri tasvip eden veya bedbinlik telkin eden yazılar,

i) Açık ve müstehcen yazılar,

j) Falcılığa ve batıl inançlara karşı güven uyandıracak yazılar,

k) Cinayet ve intihar gibi feci vakalara dair yazılar,

l) Başkalarını küçük düşürücü mizah yazıları ve şahsiyata dair münakaşalar,

m) Okul idaresinin uyguladığı herhangi bir tedbiri tenkit edecek nitelikte yazılar,

n) Okul içinde ve dışında disiplini bozmaya teşvik eden veya okulda disipline aykırı olarak meydana gelen olayları anlatan yazılar,

o) Gerek dergiyi çıkaran okulun, gerek diğer okulların idare ve öğretmenlerini tenkit eden yazılar,

p) Yukarıki nitelikleri taşıyan resimler ve karikatürler,

Madde 15 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.