OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*)
Karar Sayısı: KHK/285
Resmi Gazete ile Neşir ve ilânı: 14 Temmuz 1987 - Sayı: 19517

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ

MADDE 1 - Anayasanın 121 inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen hususlarla sınırlı olarak Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, ve Van il'lerini kapsamak üzere Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilmiştir. (*)

(*) Batman ve Şırnak illeri , 18.5.190 tarih ve KHK/426 sayılı KHK. nin ve 1 inci maddesi dahil edil-miştir. Bu iller hakında da 424 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

ATAMA, BAĞLILIK

MADDE 2 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine, Valilik sıfat ve ünvanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca atama yapılır. Bunlardan emekli olanların emekli aylığı kesilmez.

Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İçişleri Bakanına bağlı olarak görev yapar.

Bakanlar Kurulunca Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kaldırılabilir veya sınırları değiştirilebilir.

TEŞKİLAT

MADDE 3 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilen İl'lerde, Olağanüstü Hal Bölge Valisi ihtiyaca göre gereki teşkilatı kurmaya ve hizmetin gerektirdiği bina, tesis, araç, gereç, personel ve diğer her türlü hizmeti kamu kurum ve kuruluşlarından sağlamaya yetkilidir.

Bu konudaki talepleri ilgili kuruluşlar derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Mahallinden temini mümkün olmayan araç, gereç, personel ve mali destek talepleri İçişleri Bakanı aracılığı ile ilgili kuruluşların Merkez Teşkilâtınca sağlanır. Bakan gerektiğinde bu konuda bakanlık müsteşarını veya müsteşar yardımcılarını görevlendirebilir.

Bu amaçla gerek Olağanüstü Hal Bölge Valisinin, gerekse diğer kuruluşların yapacakları her türlü harcamalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadığı gibi her türlü vergi, resim, harç ve katma değer vergisinden de muaftır.

GÖREV VE YETKİLER

MADDE 4 - (Değişik Birinci Fıkra: KHK/421, m.4-13.4.1990: 9.5.1990 - KHK/424, m.12 ile yür.kld.)

Ayrıca gerektiği hallerde aşağıda yazılı ilave yetkileri de kullanır.

a. Bölgedeki İl'ler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

b. Özel ve genel kolluk kuvvetleri Olağanüstü Hal Bölge Valisinin emir ve komutası altındadır. Vali bunlardan hangilerinin il valilerinin kontrolunda, hangilerinin doğrudan kendi kontrolunda olacağını tesbit eder.

c. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bölgesi içinde özel ve genel kolluk kuvvetlerinin yerlerini sürekli veya geçici olarak değiştirebilir.

d. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Jandarma Asayiş Komutanlığına, bu Kanun Hükmünde Karar-namenin 1 inci maddesi doğrultusunda görev verir.

(Ek: KHK/286, m.1-18.7.1987)

Olağanüstü Hal Bölge Valisine karşı sorumlu Jandarma Asayiş Komutanlığı emrine giren veya harekat komutasına verilen diğer kuvvet birlikleri (Jandarma sınır birlikleri dahil) emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerinin sahip olduğu kanuni yetkileri haizdirler.

e. Olağanüstü Hal Blöge Valiliğinin görev alanında bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtilen husularla sınırlı olmak kaydı ile, Olağanüstü Hal Bölge Valisine karşı sorumludur.

f. Görev alanına giren il'lerde, askeri birliklerce Olağanüstü Hal Bölge Valilerine sağlanacak yardım ve desteğin şekli ve miktarı önceden planlanır. Valinin bu yardım ve destek talepleri mahalli komutanlarca zamanında yerine getirilir.

g. (Değişik: KHK/425, m.4-9.5.1990) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, görev alanı içindeki illerde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni bakımından çalışmalarında sakınca görülen veya hizmetlerinden yararlanılamayan kamu personelinin yer değiştirmesini veya görev alanı dışında geçici veya sürekli görevlendirilmesini ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir. Bu istekler derhal yerine getirilir. Bu personel hakkında kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.

h. Olağanüstü Hal Bölge Valisi güvenlik yönünden gerekli düzenlemeleri yapabilmek için geçici veya sürekli olarak görev alanı içinde bulunan köy, mezra, kom ve benzeri yerleşim birimlerini boşalttırabilir, yerlerini değiştirebilir, birleştirebilir ve bu maksatla gereken kamulaştırma ve diğer işlemleri re'sen ve ivedilikle yapabilir.

(KHK/413-9.4.1990)

(Değişik 2. bent : KHK/421-13.4.1990)

(9 Mayıs 1990 tarih ve KHK/424 sayılı KHK nin 12 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

(Ek bent: KHK/421-13.4.1990)

(9 Mayıs 1990 tarih ve KHK/424 sayılı KHK nin 12 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

i. Olağanüstü Hal Bölge Valisinin emrinde bulunan güvenlik kuvvetleri hakkında bu görevlerinden ötürü Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.

j. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, emrindeki kuvvetleri gereğinde mücavir İl'lerde harekatın takibi maksadıyla görevlendirebilir. Gerekli tedbirlerin alınmasını mücavir il Valilerinden isteyebilir, bu istekler ilgili Valiler tarafından derhal yerine getirilir.

Mücavir İl'ler Olağanüstü Hal Bölge Valisinin talebi, İçişleri Bakanının teklifi, Başbakanın onayı ile belirlenir.

Olağanüstü hal Bölge Valisi bu yetkilerden gerekli gördüklerini görev alanındaki illerin Valilerine ve Jandarma Asayiş Komutanına devredebilir.

k. (KHK/299-23.10.1987).(18.1.1990 tarih ve 3601 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kal-dırılmıştır).

k - (Ek: KHK/313, m.1-23.2.1988) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bölge kapsamındaki illerde sıkıyö-netim askerî mahkemelerince tutuklanan sivil kişilerin sivil tutukevlerinde muhafaza edilmelerine karar verebilir. Bu suretle muhafaza edilen sivil tutuklular hakkında sivil tutukevleriyle ilgili hükümler uygulanır.

İçişleri Bakanı bu yetkileren gerekli gördüklerini re'sen kullanabileceği gibi bölgede görevli sorumlular hakkında usulüne göre soruşturma açmak,açtırmak ve görevden uzaklaştırmak yetkisine de sahiptir.(*)

(*) - Bu fıkra (l) fıkrası iken 18.1.1990 tarih ve 3601 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile (k) olarak teselsül edilmiştir.

PERSONEL VE MALİ HÜKÜMLER

MADDE 5 - Olağanüstü Hal Bölge Valisi emrinde görevlendirilen personelin özlük ve sair mali hakları kurumlarına bağlı olarak devam eder. Vali, emrinde görevlendirilen personelin sicil ve disiplin amiridir. Vali diğer kamu personeli ile kolluk kuvvetleri amir ve komutanları hakkında da ek sicil düzenlemeye yetkilidir.

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin harcamaları için İçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.

Ayrıca, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin acil ve zaruri ihtiyaçları için Geliştirme ve Destekleme Fonundan da yeteri miktarda para verilir.

(...) (4,5,6 ve 7. fıkralar, 2.12.1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunun 2-a maddesi hükmü gereğince, 15.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere 1 inci derece Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından bir adet Olağanüstü Hal Bölge Valisi kadrosu ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Olağanüstü Hal Bölge Valisine ödenecek aylık, ek gösterge, makam tazminatı dahil her türlü zam ve tazminatlar en yüksek Devlet Memuruna ödenen miktara eşittir.

Görev alanına giren İl'lerde görevli kolluk kuvvetleri personeli ile emre, harekât kontroluna verilen birlikleri mensuplarına mahallinden veya talepleri halinde diğer İl'lerden lojman tahsis edilir ya da lojman karşılığı kira bedeli gayrimenkulün bulunduğu İl'deki ilgili kuruluşun merkez teşkilâtı bütçesinden karşılanır. (Değişik 10. fıkra: 4753 - 25.4.2002 / m.1) Görev alanına giren illerde görevli kolluk kuvvetleri personeli ile emre, harekat kontroluna verilen birliklerin mensuplarına, mahallinden lojman tahsis edilir ya da lojman karşılığı kira bedeli ildeki kuruluşun merkez teşkilatı bütçesinden karşılanır ve lojman ihtiyacı bu usulle karşılanan personelin aylık ücretlerinden, kamu konutları aylık kira birim bedelleri esas alınmak suretiyle tespit edilen kira bedeli peşin olarak bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir ve Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde konut ihtiyacının karşılanması yerine, görev mahalli dışındaki illerden konut talep edenlere; bu bölgede bulunan garnizonlardaki lojman sayısı, emniyet ve asayiş durumu ile kiralık konut olanakları dikkate alınarak lojman tahsis edilebilir. Bu taleplere uygulanacak usul ve esaslar, Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca müştereken belirlenir.

(Değişik fıkra: KHK/432 - 14.1.1991 / m.1) Olağanüstü hal bölgesinde görevli milli istihbarat ve kolluk kuvvetleri personeli ile emre, harekat kontroluna verilen askeri birlik mensuplarının, asayişi koruma ve kollama görevleri sırasında maruz kalacakları yaralanma ve hastalıkları dolayısıyla ayakta ve meskende tedavillerinde kullanacakları ilaç bedellerinden % 20 katılım payı alınmaz.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 6 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanında, adli ve idari yargı ile askeri mevzuata ilişkin hususlar hariç olmak üzere, yetki ve görevlerin kullanılmasından doğacak ihtilâfları çözümlemeye ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili her türlü idari düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

DAVA AÇILAMAMASI

MADDE 7 - (Değişik: KHK/425, m.4-9.5.1990) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz.

GEÇİCİ MADDE 1 - (Değişik: 3601-18.1.1990) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, 387 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi olan 6 Kasım 1989 tarihinden başlayarak bir ay içinde, mücavir iller dahil olağanüstü hal bölgesinde ikâmet edenlerin müracaatı üzerine, ellerinde bulunan ruhsatsız ateşli silahlara menşelerine bakılmaksızın taşıma veya bulundurma ruhsatı verebilir.

Bu madde hükmünden yararlananlar hakkında, belirtilen süre içinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulan-maz.

Ruhsata bağlanan silahlardan veraset yolu ile kendilerine intikal edenlere, ilgili yönetmelikte belirtilen süre içinde müracaatları halinde, taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilir.

Bu silahlar devredilemez ve satılamaz.

Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bu yetkisini, bölgesi kapsamındaki il valileri ile mücavir il valilerine devredebilir.

Bu ruhsatlar harca tabi değildir.

Kendilerine bu Kanuna göre taşıma ruhsatı verilenlerin bu ruhsatları, olağanüstü halin bitimi tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde mahallî mülkî amirliklerine müracaat edilmesi halinde, bulundurma ruhsa-tına dönüştürülür.

Taşıma veya bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, ruhsata bağlanacak silahların nitelikleri, bunların taşınabileceği yerler ve bu konu ile ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Geçici Madde 1- (KHK/481-4.3.1993) 19.7.1987 tarihinden sonra Olağanüstü Hal Bölge Valiliği emrinde görev yapmış olan kamu görevlileri için de, nema hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi hükmü uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname 19/7/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.