ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ
Karar Numarası ve Tarihi: 96/8396 - 24.7.1996
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3046 - 27.9.1984
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Ağustos 1996 - Sayı: 22735

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Hukuk Dayanak ve Tanıtımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz ormancılığının tanıtılması ile orman ve ağaç sevgisinin arttırılmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak çalışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Orman Haftasına, Ağaç Bayramına, Dünya Ormancılık Günü kutlamalarına ve ormancılığın tanıtılmasına katılacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak işbirliğin esas ve usullerini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 37nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Orman Bakanlığını,

Kurul: Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Kurul ve Görevleri
Kurul

Madde 5 - Her ilde valinin başkanlığında bir Kurul oluşturulur. İlgili belediye başkanlıkları, garnizon komutanı veya temsilcisi, Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Çevre Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, doğa ve çevre koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek ve kooferatif başkanları ve ildeki muhtarlar derneği başkanı Kurulunun sürekli üyeleridir.

Kurul başkanlığınca, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de çalışmalara çağrılır.

Her ilçede kaymakamın başkanlığında benzer kurullar oluşturulur.

Kurul sekreterliği

Madde 6 - Kurulun çalışmalarında sekreterlik hizmetlerini Bakanlık bölge müdürlüklerinin olduğu illerde bakanlık bölge müdürlükleri, Bakanlık bölge müdürlüklerinin bulunmadığı illerde orman bölge müdürlükleri, diğer illerde ise orman işletme müdürlükleri yaparlar.

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı düzenlenecek ilçelerdeki sekreterlik hizmetlerini o ilçelerdeki orman işletme müdürlükleri veya ağaçlandırma baş mühendislikleri, yoksa bunların şeflikleri yürütürler.

Kurulun görevleri

Madde 7 - Kurulun görevleri şunlardır:

a) İl, ilçe ve beldelerde yapılacak Orman Haftası ve Ağaç Bayramı uygulamaları ile eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yer ve zamanlarını tesbit etmek ve programlamak,

b) Orman Haftası içinde kutlanacak Ağaç Bayramının gününü ve yerini tesbit etmek,

c) Orman Haftası içinde yapılacak faaliyetler için basın, radyo ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

d) Doğa ve orman koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek, kooperatif ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurup Orman Haftası ve Ağaç Bayramı faaliyetlerine katılmalarını sağlamak,

e) Başta okullar ve askeri birlikler olmak üzere il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının Orman Haftası ve Ağaç Bayramı çalışmalarına katılmalarını sağlamak,

f) Doğa, orman ve ağaç sevgisini işleyen konularda, toplumun bütün kesimlerine açık yarışmalar düzenlemek ve sergiler açmak, yarışma konularını, ödülleri ve jüri üyelerini belirlemek,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma yapmalarını teşvik için bu konudaki mevzuatı öğretici ve tanıtıcı çalışmalar yapmak,

h) Benzeri faaliyetleri düzenlemek.

Çalışma Esasları

Madde 8 - Kurul, her yıl Ocak ayının ilk haftasında vali veya kaymakamın başkanlığında ve sürekli üyelerin katılımıyla çalışmalara başlar. Kurul, 21 Mart tarihinde başlayan haftayı Orman Haftası, bu hafta içindeki bir günü de Ağaç Bayramı günü olarak ilan eder.

İklim şartlarının elverişsiz olduğu bölgelerde Ağaç Bayramı günü başka bir tarihe alınabilir.

Orman Haftası, Dünya Ormancılık Günü olan 21 Mart tarihinde yapılacak tören ve kutlamalarla başlar.

Kurul, çalışmalarında alınan kararları bir protokole bağlar. Protokole göre Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için kuruluşlara verilen görevlerden, o kuruluşların il veya ilçedeki en üst amirleri sorumludur.

Kurulun protokole bağlanan çalışmalarını, sekreterlik hizmetlerini yürüten kuruluş koordine eder.

Okullarda düzenlenecek yarışmalar

Madde 9 - İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, protokol esaslarına göre doğa, orman ve ağaç sevgisi konularında ilkokullarda resim ve şiir, orta öğretimde ise resim, şiir, kompozisyon, afiş ve sergi dallarında yarışmalar açar. Her okul yarışma birincilerini seçer.

Okul idareleri, yarışma birincilerini eserleri ile birlikte en geç Orman Haftasında 15 gün önce Kurula bildirir. Kurulun belirleyeceği jüri, okul birincileri arasında ayrı ayrı değerlendirme yaparak il veya ilçe düzeyinde yarışmacıların birinci, ikinci ve üçüncülerini seçer.

İlk üç dereceyi kazanan eserler, o il veya ilçede Orman Haftasının açılış gününde halkın ve davetlilerin huzurunda okunur, sergilenir ve ödüllendirilir.

İllerde birincilik ödülü kazanan eserler Bakanlığa gönderilir. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça belirlenecek bir jüri tarafından değerlendirilir. Bu eserlerin Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüleri seçilir. Bu eserler de Bakanlıkça ödüllendirilir.

Ayrıca, ödül alan eserler, orman ve ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla değerlendirilir.

Diğer yarışmalar

Madde 10 - Kurulca okullar dışında düzenlenen yarışmalar, mahallinde değerlendirerek ödüllendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Ödenek, Fidan Temini ve Saha Belirlenmesi
Ödenek ve fidan temini

Madde 11 - Orman Haftası ve Ağaç Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenecek yarışmalarda il veya ilçe birinci, ikinci ve üçüncüleri ile Türkiye genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olanların ödülleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

Diğer yarışmaların ödülleri ise mahallinde temin edilir.

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için yapılacak harcamalar ile gereken fidanlar Bakanlıkça karşılanır.

Saha belirlenmesi

Madde 12 - Ağaç Bayramında fidan dikilerek ağaçlandırılacak saha Kurulca belirlenir.

Ağaç Bayramları öncelikle, halen bu amaçla kullanılan veya ulaşım imkanı müsait projelendirilmiş sahalarda yapılır.

Buna imkan bulunmadığı takdirde; Ağaç Bayramı sahaları İl ve İlçelerde belediyelerce, köy çevrelerinde ise muhtarlık tarafından köylülerin onayı alınarak tahsis edilir.

Bu tür ve diğer şekillerde temin edilecek sahalar için kanuni gerekler yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Son Hükümler
Yürürlükten kaldırma

Madde 13 - 26/10/1972 tarihli ve 7/5267sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan " Kamu Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.