OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ (*)

Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 3 Aralık 1962 - Sayı: 1232


KURULUŞ VE AMAÇ

Madde 1 - Otelcilik ve turizm meslek lisesi kuvvetli mesleki bilgilere ve maharetlere sahip otel ve motel personeli yetiştiren üç yıllık bir meslek okuludur.

Madde 2 - (316 sayılı, 2.5.1974 tarihli Kanunla değiştirilen şekli) Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde müfredat programlarına göre, genel bilgi ve meslek dersleri okutulur. Okulun özelliğine, müfredat programlarının amaçları gözönünde tutularak, meslek derslerinin iş eğitimi uygulaması, okul içinde ve okul dışında aşağıdaki şekilde yapılır.

A. OKUL İÇİ İŞ EĞİTİMİ UYGULAMASI

Okul içi iş eğitimi uygulaması, müfredat programında ve aylara bölünmüş ders dağıtım çizelgesinde belirtilen konulara ve esaslara göre düzenlenir.

B. OKUL DIŞI İŞ EĞİTİMİ UYGULAMASI

Okul dışı iş eğitimi uygulaması iki şekilde yapılır.

1. Yurt dışı iş eğitimi uygulaması,

2. Yurt içi iş eğitimi uygulaması.

Okul dışı iş eğitimi uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

1) Her öğrenci 3 yıllık öğrenim süresi içinde 6 aydan az olmamak üzere, velisinin izni alınarak yurt içinde veya mümkün olduğu takdirde yurt dışında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecek nitelikteki iş yerlerinde iş eğitimi uygulaması yapmakla yükümlüdür. Yurt dışı iş eğitimi uygulaması bir yıldan fazla olamaz. İş eğitimi uygulamasına okul yönetkesi, okulu normal eğitim ve öğretim faaliyetlerini, aksatmayacak şekilde düzenler. Yurt dışı iş eğitimi uygulamasına giden öğrenci, o yıla ait okuma hakkını kullanamamış olarak izinli sayılır.

2) İş eğitimi uygulamasına gönderilen öğrenciler; yurt içi iş yerleri ilgilileri ile okul yönetkesinin, yurt dışı iş yerleri ilgilileri ile de Bakanlığın hazırlayacağı protokola göre, iş yerlerinde iş eğitimi uygulaması yaparlar.

3) Okul yönetkesinin izni alınmadan ve yeni bir protokole bağlanmadan iş eğitimi uygulaması yeri değiştirilemez.

4) Öğrencilerin iş eğitimi uygulaması çalışmaları bitiminde ilişikteki (form 1), işveren veya temsilcisi tarafından doldurulur, son değerlendirme, öğretmenler kurulunca yapılır.

5) İş eğitimi uygulamasını başarı ile bitirmeyen öğrencilerin diplomaları düzenlenmez.

6) İş eğitimi uygulaması, okul, yönetkesince, hazırlanacak çalışma programına göre yapılır. Öğretmenler, öğrencilerin bu çalışmalarını inceler ve gerekli rehberlikte bulunurlar. Bu inceleme ve rehberlikleri sonunda hazırlayacakları raporları okul yönetkesine verirler.

7) Uyarma, dikkat çekme ve kınama cezası dışında disiplin cezası alan öğrenciler yurt dışı iş eğitimi uygulamasına gönderilmezler.

(*) Daha önce "Otelcilik Okulu Yönetmeliği" olan yönetmelik adı 222 sayılı, 27.3.1975 tarihli Kararla "Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yönetmeliği" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

YÖNETİM İŞLERİ

MÜDÜRÜN GÖREVİ VE YETKİLERİ

Madde 3 - Okulu müdür yönetir. Müdürden; arkadaşlarına ve öğrencilerine her bakımdan örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun bütün elemanları ile işbirliği yapması istenir.

Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür baş yardımcısı, müdür yardımcıları, bütün öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre dahiliye şefi, katip ve hesap memuru, ambar memuru, ders aletleri memuru, ayniyat mutemedi ve idare memurları vardır.

Müdür, idare ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve memurluk adıyla gelen kararnamelerde (kitaplık memuru, ayniyat saymanı, ambar memuru, katip ve hesap memuru gibi) gereğine göre, görevlerini değiştirmek üzere Bakanlığa teklifte bulunmağa yetkilidir.

Madde 4 - Müdür, kanunlarla yönetmeliklerin ve emirlerin sınırları içinde okulun bütün işlerini çevirmeğe, düzene koymağa ve denetlemeğe yetkilidir. Bunlardan başka müdür, okulun yapı ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili görev sahiplerini yakından denetlemek ile de görevlediri.

Madde 5 - Müdürün genel yönetim işleriyle öğretmen, memur ve hizmetlilerin tayin ve yönetimine ait ödev ve yetkileri şunlardır:

a) Tasdikname, diploma ve belgeleri onar, bunların doğruluğundan birinci derecede sorumludur.

b) Okulun gider gerçekleştirme memurudur. Bu sıfatla harcak kâğıtlarını ve bordroları onar, bu memurluğun kanunlarla belli edilen sorumluluklarını taşır. Müdür verilen özel emirlerle (verile üstü) ödevini gördüğü takdirde gider gerçekleştirme memurluğunu müdür başyardımcısı yapar.

Baş yardımcının bulunmadığı hallerde bu görevi, müdür müdür yardımcılarından birine verir.

c) Ayniyat işlerini bu husustaki kanun ve yönetmelikler gereğince yönetir. Demirbaş eşyanın ve gereçlerin iyi korunup kullanılmasından birinci derecede sorumludur. Müdür, eşya ve gereçlerin dikkatsizlik yüzünden kırılıp bozulmasına sebep olanları kovuşturmak ve zararı ödenmek, kaza ile kırılanlar hakkında "Ayniyat Talimatnamesi"ne göre gereken işlemleri yaptırmakla ödevlidir.

d) "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince okul demirbaş eşya ve gereçlerinin sayılması için (Demirbaş eşya ve Gereçler Sayım Komisyonu"nu) zamanında göreve çağırır. Sözü geçen yönetmelik gereğince okul ayniyat mutemetlerinin sayımdan sonra hazırlayarak Bakanlık "Ayniyat Muhasipliğine" gönderecekleri tutanakların ve cetvellerin düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlatır.

e) Müdür yardımcılarını ve hizmetlileri kanunların ve yönetmeliklerin çerçevesi içinde inha etmeye ve cezalandırmaya, gerektiğinde bunların işlerine son verilmesini istemeğe; tayinleri Bakanlığa ait olan memurları Bakanlığa inhaya ve bu gibileri kanunların belli ettiği sınırlar içinde cezalandırmaya yetkilidir.

f) Memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yapmayanlar hakkında, önce yetkisini kullanır. Yetkisi dışında kalan halleri ve olağanüstü sebeplerle işten el çektirilmesine lüzum görülen memur ve öğretmenlerin durumu ivedi olarak bağlı bulunduğu yere bildirir.

g) Geçici sebepler ve özürler yüzünden ödevlerine gelmeyen öğretmenlerin ve memurların yerine gerekli şartları taşıyan vekiller seçerek Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir.

h) Özel yönetmelik, emir ve kanunlarla kendisine verilen seferberlik hava tehlikesinden koruma işlerini ve askerliğe hazırlık yönetmeliği hükümlerini yürütür.

i) Öğretmenlerin bir günü geçmeyen ve bir ders yılı içinde üçten fazla yenilenmeyen ve çok önemli sebeplerden ileri gelen devamsızlıklarına ait özürlerini inceleyerek kabule yetkilidir. Özürsüz devamsızlıklar üç günü geçerse durumu Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir.

k) Müdürler Haziran dönemi imtihanları sonunda, aşağıdaki esaslara uygun olarak bir yıllık rapor hazırlayarak İl Danışma Kurullarına gönderirler.

a - Okulun bir yıllık eğitim, öğretim çalışmalarından, yapılması ve başarılması kendi güçleri ve imkânları içinde bulunmayıp da Valiliğe veya Bakanlığa bildirilmesi gerekli görülen hususlar,

b - Gelecek ders yılının eğitim, öğretim halk eğitimi ve kültür konularında karar alınması Valiliğe veya Bakanlığa ait olan işlerdeki düşünce teklifler,

c - Eğitim, öğretim, kültür ve halk eğitimi konularında girişilmiş olan denemeler ve alınan sonuçlar, genel olarak ele alınması faydalı görülen işlerdir.

d - Kanun, tüzük, yönetmelik ve programlarda düzeltmeye ve değiştirmeye ihtiyaç duyulan noktalar varsa bunlar hakkında, gerekçeleriyle birlikte, teklif Yıllık raporların esaslarını teşkil etmelidir.

Madde 6 - Müdür, öğretim işlerini herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür. Bu husustaki görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ders yılı başında öğretmenlerden programın aylara bölünüşünü gösteren bir plan almak, bu planların tasarlanan zamanlar içinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve kovuşturmak,

b) Derslerin birbiriyle ahenkli bir surette okutulmasına, ayni ders grubuna bağlı öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlamak.

c) Derslerin verimini artıracak imkânları hazırlamak; okulda bulunan eşya ve ders araçlarından, laboratuvarlardan ve atelyelerden, uygulamalardan ve gezilerden öğrencilerin faydalanmaları işini tertiplemek, bu uygulama ve araçları çoğaltmak, okul dışında getirilmesi mümkün olan ders araçlarını sağlamaya çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve öğrencisine de kullandırmaları işini önemli kovuşturmak,

d) Öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte turistik kurumlarda yapacakları gözlem ve incelemeleri programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmenleri bu hususta ödeve çağırmak,

e) Haftalık ders cetvellerini, müdür yardımcılarının, öğretmen ve stajyerlerinin nöbet cetvellerini düzenlemek ve uygulamak, (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir sebep olmadıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması gerekir. Haftalık ders programının düzenlenmesinde pedagoji esasları gözönünde bulundurulur.

f) Öğretim yılının türlü zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından kovuşturmak, (bir yıl içinde her öğretmenin en az üç dersine girilmesi gereklidir.)

g) Derslerde gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, denetleme sonuçlarını öğretmenlerin özel dosyalarına koymak, ders yılı içinde yapacağı bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmene "Talim Sicilleri"ne yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğretim metodları hakkında grup ve meslek dersleri öğretmenleri ile grup grup veya hep birlikte konuşmak,

h) Öğretmenlerin öğrencilerini laboratuvar, atelye ve kitaplıklardan faydalandırmak için aldıkları tedbirleri yakından kovuşturmak, öğretmenlerin öğrencilere yaptırdığı yazılı ödevleri de ara sıra öğretmenlerden isteyerek bunların bu husustaki yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığını incelemek,

i) Dersleri; kanuna, emirlere, pedagoji kurallarına uygun olarak, ders yılı başında, öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtma cetvelini onanmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü yolu ile Bakanlığa göndermek,

l) Okulla ilgili olağanüstü halleri, soruşturma sonucunu beklemeksizin hemen Bakanlığa bildirmek.

Madde 7 - Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler, okulu öğrencilerin çalışacakları boş vakitlerini iyi kullanabilecekleri bir çevre haline getirecek tedbirleri alır.

MÜDÜR BAŞ YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8 - Müdür Baş Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Okulun eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgilenir, müdürün vereceği emirleri uygular. Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

b) Müdür verile üstü ödevini yapıyorsa gider gerçekleştirme memurluğunu okula alınan eşyanın satın alınma ve muayenesi için teşkiledilen komisyonların ve okul disiplin kurulunun başkanlığını yapar,

c) Müdür yardımcıları tarafından hazırlanacak yazı, belge ve defterleri incelereyek parafe eder.

d) Okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerinde müdürden sonra yetkili olup kendisine verilen görev ve emirleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmede müdür ile aynı derecede sorumludur.

e) Öğretmenlerin ve memurların görevlerini ve derslerine devamlarını yakından denetleyerek görevine geç gelen veya hiç gelmeyenleri yazı ile müdüre bildirir,

MÜDÜR YARDIMCILARININ BAŞLICA GÖREVLERİ

Madde 9 - Müdür Yardımcılarının başlıca görevleri şunlardır:

a) Okulun yazı ve kayıt işlerini düzeninde yürütmekle ödevlidir.

b) İstatistikleri, hesap işlerine temel olacak bilgileri, karne, sınıf geçme, diploma ve devam işlerine ait defter, cetvel ve belgeleri hazırlayarak parafe eder. (Diplomalar Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürü tarafından imzalanır.)

c) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, imtihan ve giriş belgelerini tamamlama işlerini zamanında ve düzenli olarak yürütür.

d) Okulun disiplin işlerini düzene koyar ve bu işleri yakından gözleyerek ilgilileri göreve çağırır. Okulun disiplin işlerinin bozuk gitmesinden sorumludur.

e) Öğretmenlerin ve memurların görevlerinden ayrılma ve görevlerine başlama tarihlerini belirterek ilgili memurlara bildirir. Öğretmen ve memurlardan görevine gelmeyenlerin özür kâğıtlarını ve hastalık raporlarını alır ve bunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu Müdür Baş Yardımcısına bildirir.

f) Öğrencilerin sağlık işlerini kovuşturur.

Okula gelmeyen öğrencilerin velileri ile haberleşme imkânlarını hazırlar.

g) Sağlıkla ilgili veya önemli sebeplerle izin isteyen öğrencilere, bir günü geçmemek üzere, izin verir. (Bir günden fazla izinleri müdür veya başyardımcı verir.)

h) Okulun muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonunda üyedir.

j) Öğrencilerin askerlik işlerini kovuşturur. Askerlik yaşında olup da erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin künyelerini bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek üzere hazırlar.

Madde 10 - Birden fazla müdür yardımcısı bulunan okullarda müdür, ders yılı başında okulun yönetim eğitim ve yazı işlerini yardımcılara dağıtarak görevlerini kendilerine yazılı olarak bildirir.

Yardımcılar bu görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu oldukları gibi kendilerine ayrılan görevler ne olursa olsun, okulun disiplin ve düzeninden, okul yapı ve eşyasının korunmasından ve temizliğinden de aynı derecede ve hep birlikte sorumludurlar.

Okulda Dahiliye Şefi veya bu görevi yapan bir daire memuru bulunmadığı takdirde bu görevlerden bir kısmı veya tamamı yardımcılara verilir. Okulun katip ve idare memuru yoksa bu memurlara ait görevleri de yardımcılar yapar.

DAHİLİYE ŞEFİ

Madde 11 - Dahiliye şefi, okul yapılarının, okul eşya ve tesislerinin iyi korunması düzen ve temizliği gibi okulun bütün özdeksel işlerinden sorumludur. Bu işleri düzeninde yürütmekle ödevlidir. Bunlardan başka aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonuyla muayene komisyonunun tabii üyesidir.

b) Okul hizmetlilerini seçer, müdüre bildirir. Okul hizmetlilerinin temizliğini kovuşturur, görevlerini ayırır ve kontrol eder. Cezalandırılmalarına veya işten çıkarılmalarına lüzum görüldüğü hizmetlileri müdüre bildirir.

c) Dahiliye Şefinin okulun memurlarını kontrol etmek ve görevlerini düzenlemek yetkisi vardır.

KATİP VE HESAP MEMURLARI

Madde 12 - Katip; müdür, başyardımcı, müdür yardımcıları veya dahiliye şefi tarafından verilen yazı ve daktilo işlerini yapar. Gelen ve giden kâğıtlara ait defterleri tutar, bu kâğıtların asıllarını veya kopyelerini saklar, gerekenlere cevap hazırlar, işlemleri günü gününe sonuçlandırır.

Madde 13 - Katip kendisine teslim edilen gizli veya özlük işlerine ait kâğıtların saklanmasından ve gizli kalmasından sorumludur.

Madde 14 - Memur, öğretmen ve hizmetlilerin sicil defterlerini tutar ve bunlara ait değişmeleri günü gününe işler.

Madde 15 - Katibin hesap memurluğuna ait ödevleri şunlardır:

a) Satın alınacak veya satılacak eşyanın ve gereçlerin eksiltme ve arttırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,

b) Müdür veya yardımcısı tarafından, bildirilen aylık, ücret ve hesap işlerine ait olayları günü gününe işleme ve gereken işlemlerini yapmak,

c) Mutemet sıfatıyla kendisine verilen avansları müdürden alacağı emirlere Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcamak ve hesabını zamanında kapatmak,

d) Harcama kâğıtlarını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve buna ait belgeleri "Ayniyat Talimatnamesi"nin istediği faturaların örneklerini ve satınalma veya satma kararlarını dosya halinde saklamak,

e) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini tutmak,

f) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme cetvellerini ve her bütçe yılı sonunda gönderilmekte olan üç numaralı istatistik cetvelini hazırlamak,

g) Okulun mutemetliğini yapmak, öğretmen, memur ve hizmetlilere ait aylık ve ücret bordrolarını vaktinde hazırlamak, maaş ve ücretleri mal sandığından almak ve gününde sahiplerine dağıtmak,

h) Ayrıca mutemedi bulunmadığı takdirde ayniyat mutemeliği görevinin bir kısmını veya tamamını yapmak ve bu ödevin gerektirdiği defter ve dosyaları tutmak.

AYNİYAT İŞLERİ VE AYNİYAT MUTEMETLERİ

Madde 16 - Ayniyat mutemetleri okulun ayniyat hesap işlerini "Ayniyat Talimatnamesine" uygun olarak yürüten ve Bakanlık merkezindeki ayniyat sorumlu saymanlarının mutemedi olan memurlardır. Bu memurlar, hesaplarını sorumlu saymanlara vermekle beraber okul müdürünün emir ve yönetimi altında bulunurlar. Ayniyat mutemetleri ayniyat hesap işleriyle beraber kendilerine verilen eşya ve gereçlerin korunmasından ve iyi bakımından da sorumludurlar.

Okulların ayniyat işleri memurlar arasındaki iş bölümü bakımından üç kısma ayrılır:

b) Ders aleti olarak kullanılan demirbaş eşyanın hesap işleri,

c) Demirbaş olan kitapların hesap işleri.

Görülecek ihtiyaca göre her üç bölüm ayniyat mutemedi olan bir memura verilebileceği gibi bu kısımdan biri veya ikisi aynı mutemedin sorumluluğu altına da verilebilir. Bu bölümlerden her biri birden fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilemez. Bu kısımlara birden çok memur tayin edilecek olursa bunlardan biri ayniyat mutemetliği görevini yapar, öbürleri ona yardım eder.

Madde 17 - Ayrıca ayniyat mutemedi bulunmayan okullarda mutemetliğe ait görevlerden 16. maddenin "a" fıkrasında yazılı olan işler okul katibi, "b" ve "c" bölümlerinde gösterilen görevler müdür yardımcıları veya ödevleri Bakanlıkça uygun görülecek ilgili ders öğretmenleri tarafından yapılır. Okula bir katip verilmemiş ise "a" bölümünde yazılı işleri de Müdür yardımcılarından biri görür.

Madde 18 - Okullarda "Ayniyat Talimatnamesi"ne göre tutulması gereken demirbaş eşya ana defteri üç bölüme ayrılır ve ayrı ayrı tutulur.

a) Okulun esas demirbaş eşya ve tesisleriyle demirbaş eşyadan sayılan gereçleri yazmaya ayrılan (A) demirbaş eşya ana defteri,

b) "Ayniyat Talimatnamesi"nin demirbaş tanımına giren ve okulun bütün ders aletlerini ve gereçlerini yazmaya ayrılan (B) demirbaş eşya ana defteri,

c) Okul kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan (C) demirbaş eşya ana defteri,

Madde 19 - "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak hazırlanan bu defterler ayniyat mutemetleri tarafından tutulur. Bu defterlerde sahife numaraları bulunacak, her sahife okul mühürüyle mühürlenecek ve kaç sahifeden ibaret olduğu da defterin birinci sahifesine yazılarak onanacaktır. Bu defterler okul kasasında veya kilitli bir dolapta saklanır. Ancak denetleme yetkisini taşıyanlarla müdür yardımcılarına ve ayniyatı saymak üzere toplanan komisyonlara gösterilir.

Demirbaş eşya defterlerinde kazıntı ve silinti bulunmaması lazımdır. Kitaplıktaki kitapları; laboratuvar ve atelyelerde bulunacak ders aletlerini, birim esaslarına göre sınıflamak ve okul demirbaşının sayımını kolaylaştırmak maksadıyla her demirbaş eşya esas defteriyle beraber birer de yardımcı defter tutulur. Bu defterlerin şekilleri, ihtiyaca göre, okullarca kararlaştırılır.

Madde 20 - Demirbaş eşya mutemetliği birden fazla memur üzerinde bulunuyorsa "Ayniyat Talimatnamesi"nin 11. ve 12. maddelerine göre hazırlanacak tutanaklar ve cetveller birleştirilir ve ilgili mutemetler tarafından hep birlikte imzalanır. Bu tutanak ve cetvelleri müdür onayarak vaktinde Bakanlık "Ayniyat Muhasipliği"ne gönderir.

Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak bir ambar defteri tutulur.

Madde 21 - Ayniyat mutemetleri; kaza, kast veya dikkatsizlik yüzünden kırılan veya kaybolan eşya hakkında, ders yılı sonunu beklemeyerek; gereken işlemi günü gününe yaparlar.

Madde 22 - Ayniyat mutemetliği ödevini yapan memurlarla, öğretmen ve yardımcılar okuldan ayrıldıkları takdirde bu ödevlerini ve üzerlerinde bulunan eşyayı ardılları yoksa sayım ve muayene komisyonuna, bu komisyonun toplanması mümkün görülmüyorsa kurulacak üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim eder. Bunu yapmayan memura "maaş ilmühaberi" verilmez. Mutemetlerin ölümü halinde durum, muayene ve demirbaş eşya kontrol komisyonunca belli edilip yeni mutemede devir ve teslim edilir.

Madde 23 - Müdürler, demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu olduklarından okulda bulunan eşya ve gereçleri, defterlerine göre ardıllarına ve ardılları henüz işe başlamamış ise eşya sayım komisyonunda devir ve teslim ederler. Ödeve yeni başlayan müdür on beş gün içinde devir ve tesellüm işlerinin belirtildiğini bildiren bir raporu Bakanlığa göndermeye mecburdur.

Madde 24 - Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlığın emri olmadıkça, geçici dahi olsa, başka bir daireye verilemez, okul sınırları dışına çıkarılmaz. (Okul kitaplığındaki kitaplar ilgili öğrenci kolunun hazırlayacağı özel bir yönetmeliğe göre öğretmenlere ve öğrencilere verilebilir.)

Madde 25 - Okul eşyası, okul sınırları içinde de olsa, özel konularda kullanılamaz. Müdür evinin veya müdür evi olarak ayrılan bölüğün demirbaş eşyası, müdür tarafından tesellüm ve ardaya, usulüne göre, devredilir. Yeni müdürün burada oturması ve ailesi için lüzumu olan okul eşyasını buraya taşıması Bakanlığın iznine bağlıdır.

Madde 26 - "Ayniyat Talimatnamesi" ile belli edilen ve bu yönetmelikte sözü geçen müsbit kâğıtlarla belge ve defterlerin, ilgili memurlar tarafından saklanması mecburidir.

AMBAR VE DEPO MEMURLARININ ÖDEVLERİ

Madde 27 - Ambar ve depo memurlarının ödevleri şunlardır:

a) Satın alınan eşyanın tesellümünde hazır bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen erzak ve eşyayı tesellüm ederek ambar veya depoda özenle saklamak,

b) Demirbaş eşya esas defterlerini ilgili müdür yardımcısının bakımı altında tutmak,

c) "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince depo ve ambarın ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve sözü geçen yönetmelik hükmünce demirbaş eşya hakkında gereken işlemleri kovuşturmak.

d) Ambar ve depoya giren ve çıkan eşya ve gereçlerin müsbit yazılarını saklamak, giren ve çıkan eşya kayıtlarını ayniyat talimatnamesinin tesbit ettiği esaslara göre yapmak.

YÖNETİM MEMURU

Madde 28 - Görülecek lüzum üzerine okullara verilecek yönetim memurlarına; dahiliye şefi, katip ve hesap memuru ile ayniyat mutemetlerinin ödevlerinden bir kısmı veya tamamı, müdürün teklifi üzerine Bakanlıkça verilir. Veyahut bu memur ve mutemetlere yardımcı olarak yönetim memurları tayin edilir. Bu memurların ödevleri, yetkileri ve sorumlulukları görecekleri işin sorumluluk sınırı ile belirlenir.

DERS ALETLERİ VE KİTAPLIK

Madde 29 - Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcıları okullara ait ders aletlerini ıslaklıktan, tozdan ve başka etkilerden korumak için gereken tedbirleri alır ve öğretimde faydalanılmalarını mümkün kılacak yerleri sağlar. Aynı zamanda, bu aletlerin korunması için ilgilileri yakından kovuşturur, ve öğretmenlerin derslerinde, faydalanmalarını düzene koyar.

Madde 30 - Ders aletlerinin korunması, iyi kullanılması, öğrencilerin bu aletlerden faydalanmaları için gerekli tedbirlerin alınılması ile ilgili derslerin öğretmenleri ödevlidir. Okulda, aynı dersi okutan birden artık öğretmen bulunuyorsa bu öğretmenlerin aralarında işbirliği yapmaları; laboratuvar, atelye ve aletlerden faydalanma işlerini plana bağlamaları gerekir. Ayrıca memur yok ise müdür, bu öğretmenlerden birini ayniyat mutemedi seçerek eşyayı kendisine teslim eder.

Bu öğretmen, kaybettiği ve dikkatsizlikle kırdığı aletleri ödemeye mecburdur.

Madde 31 - Ders aletleri memurunun ve mutemedinin ödevleri şunlardır:

a) Kendisine teslim edilen ders aletlerini korumak ve bu aletlerin saklandığı yerlerin düzenini ve temizliğini sağlamak,

b) Öğretmenlerin istekleri aletleri belli zamanda ve lüzum gösterilen yerlerde bulundurmak ve dersten sonra öğretmenlerden teslim almak,

c) "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak ders aletleri ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve ders aletlerinin demirbaş eşya defterlerini tutmak,

d) Ders aletleri ve gereçlerin bilgi bölümlerine göre ayrılmalı, defterini tutmak,

Madde 32 - Kitaplık memurunun ve ayniyat mutemedinin ödevleri şunlardır:

a) "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak kitaplık ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve kitaplık demirbaş eşya ana defterini tutmak,

b) Kitaplık demirbaş ana defterinden başka kitapların bilgi bölümlerine göre ayrılmalı bir defterini ve kitapların yazarın adına göre fişlerini düzenlemek,

c) Kitaplığı okul müdürünün kararlaştıracağı zamanlarda öğrencinin faydalanması için açık bulundurmak,

d) Kitaplık dışında okunmak üzere kitap isteyen öğretmen ve öğrencilerin, okul yönetmesince hazırlanan özel bir yönetmeliğe göre kitap alma ve geri verme işini yürütmek,

Madde 33 - Kadrolarında kitaplık memuru bulunmayan okullarda bu ödevi öğretmenler kurulunun seçeceği öğretmen yapacaktır. Bu öğretmene öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri lüzumu kadar öğrenciden kurulan bir kol yardım eder. Bu öğretmen kaybolan kitapları ödemeğe ödevlidir.

HİZMETLİLER

Madde 34 - Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu esaslar gözönünde bulundurulur.

a) Okula alınacak hizmetlilerin temiz ahlakı ve hastalıksız olmaları; okuyup yazma bilmeleri şarttır.

b) Hizmetlilerin okul içinde üst ve başlarının; el ayak ve yüzlerinin temiz bulunmasına; tırnaklarının kesilmiş olmasına önem verilir. Erkek işçilerin saçlarının düzgün kesilmiş olması, kadınların saçlarının da derli toplu bulunması gerekir.

c) İşçilere temizlik işinin öğretilmesi ve bunların okul yapı ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olmaları lazımdır.

d) Hizmetlilerden ödevine özürsüz olarak gelmeyenlerin gündelikleri verilmez. Ödevini iyi yapmayan hizmetliler önce uyarılır. Savsaması veya tembelliği devam edenlerin ücretleri kesilir veya bu gibiler, lüzumune göre işten çıkarılır. Kesilen gündelikler usulüne uygun olarak mal sandığına yatırılır.

e) Hizmetliler sık sık okul doktoru tarafında muayene edilir, bulaşıcı hastalıklara tutuldukları anlaşılanların işlerine son verilir.

SATINALMA, MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ KOMİSYONU

Madde 35 - "Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu" gereğince satınalma komisyonları şu suretle kurulur:

a) Bir sorumlu saymana bağlı orta, mesleki ve teknik öğretim okullarının birlik işleri için Bakanlığın belli edeceği bir okul müdürünün başkanlığı altında lise, pansiyonlu lise, ortaokul, ticaret ve kız ve erkek teknik öğretim okulları ile öğretmen okulu müdürlerinden veya vekillik verecekleri kimselerden ve sorumlu saymandan ve öğretmenler kurulunca, bir yıl için seçilecek bir öğretmen üyeden kurulur.

b) Bir sorumlu muhasipliğe bağlı bulunmayan okulların satınalma komisyonları il merkezlerinde Milli Eğitim Müdürü veya vekillik vereceği okul müdürünün başkanlığı altında defterdar veya vekillik vereceği bir memur ve Belediye Meclisi üyelerinden bir kişiden kurulur.

c) İlçelerde satınalma komisyonu; ortaokul, ticaret, kız ve erkek teknik öğretim okulları müdürlerinden birinin veya vekillik verecekleri bir yardımcının veya öğretmenin başkanlığı altında mal müdürü veya vekilinden ve Belediye meclisince ayrılan bir üyeden kurulur,

d) İş, yapım, bayındırlık ve fen işlerini ilgilendirdiği takdirde bu komisyonlara bayındırlık yönetkesinde bir fen memuru üye olarak katılır.

e) Yukarki fıkralarda gösterilen satınalma komisyonları, arttırma, eksiltme ve ihale kanunu ve Talimatnamesi ile "Muhasebe Umumiye Kanunu" ve "Ayniyat Talimatnamesi" hükümleri gereğince iş görürler,

Madde 36 - Okul müdürünün seçeceği bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunun bir yıl için ayırdığı bir öğretmenden veya belleticiden, dahiliye şefinden, işle ilgili ayniyat mutemedinden ve ambar memurundan kurulan bir muayene Tesellüm ve Sayım Komisyonu bulunur. Komisyon usulüne uygun olarak satın alınan eşyanın ve gereçlerin, şartlaşma veya sözleşmelerde gösterilen hükümlere göre muayenesini yaparak bu eşyayı veya gereçleri gereğine göre, kabul eder veya retler. Dışarıdan gelen yiyeceği muayenesinde nöbetçi öğretmende hazır bulunur. "Ayniyat Talimatnamesi" hükümleri içinde her bütçe yılı sonunda demirbaş eşya ile kullanmaya yarıyan eşya ve gereçlerin sayım ve kontroluna ait ödevleri de yapar. Bu komisyonunun muayene ve tesellüm işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onanır.

SAĞLIK İŞLERİ

Madde 37 - Okul hekimi prevantoryum ve sanatoryuma göndermeleri gereken öğrencilerin raporlarını düzenleyerek okul müdürlüğüne verir.

Madde 38 - Yılda iki defa beden eğitimi öğretmeninin yardımı ile öğrencilerin boy ve ağırlıklarını ve sağlık durumlarını kontrolle dosyalarındaki sağlık sahifelerine yazılmasını sağlar.

Madde 39 - Hekim, her gün okul müdürünün belli edeceği saatte okula gelerek okul yönetkesince muayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene eder ve durumlarını bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken tedbirleri alır. Okul müdürünün göstereceği lüzum üzerine memur ve öğretmenleri evlerinde muayene eder. Okul hekimi yemek listesinin düzenlenmesinde oyunu bildirir ve haftalık listeleri imzalar.

Madde 40 - Okul hekimi ilk sağlık yardımları ve tedbirleri için gerekli ecza ve ilaçların okulda her zaman hazır bulundurulmasını sağlar.

Madde 41 - Okul hekimi, okulun ders, yemek ve teneffüs yerleriyle başka bölümlerini sağlık bakımından, sık sık denetleyerek alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri okul müdürüne bildirir.

Madde 42 - Bulaşıcı hastalıklardan kurtulan öğrenciler, diğer öğrenciler arasında bulunmalarında sağlık bakımından sakınca olmadığını bildiren rapor getirmedikçe ve bu gibileri okul hekimi tarafından görülmedikçe okula devam ettirilemezler.

Madde 43 - Okulda veya çevresinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar çıkarsa yerel sağlık makamlarının verecekleri karara göre, belil edilen süre için okulda öğrenime ara verilir. Salgın hastalık okulda çıkarsa hekim bunu ve alınması gereken bütün tedbirleri yazı ile okul müdürüne bildirir.

Madde 44 - Okul hekimi, ders yılı sonunda, okulun genel sağlık durumu ile bu alandaki ihtiyaçları; ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıkları ve alınan tedbirleri, öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla bu hususta alınmasını gerekli bulduğu tedbirleri açıklayan bir rapor hazırlayarak okul müdürüne verir. Bu raporun bir örneği okulun genel raporuna iliştirilerek Bakanlığa gönderilir.

Madde 45 - Okulun eczane ve revir gereçleri ile aletlerini iyi kullanmak ve saklamakla varsa eczacı yoksa doktor ödevlidir. Eczası, doktorun yazdığı ilaçları hazırlamak, dışarıdan alınacakları vaktinde getirtmek ve hastalara dağıtmakla ödevlidir. Eczacı, revir ve eczanenin demirbaş eşya ve gereçleri hakkında "Ayniyat Talimatnamesi" ve bu yönetmeliğin ayniyat işleri ile ilgili hükümleri içerisinde iş görür. Eczacı bulunmayan okullarda revir ve eczanenin ayniyat işleri hekimin gözetimi altında okul müdürlüğünce uygun görülecek memur tarafından yapılır.

ÖĞRETMENLER

Madde 46 - Öğretmenler, kendilerine verilen dersleri okuturlar, bunlara ait bütün uygulamaları ve deneyleri yaparlar. Öğretmenler, dersler dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılmakla da ödevlidirler. Öğretmenlerden, öğrencilerini yetiştirmek hususunda her fırsattan faydalanmaları fedakar olmaları ve hizmet ruhu beslemeleri; öğrencilerine öğrenim işlerinde, iyi bir yardımcı, eğitim işlerinde iyi bir örnek olmaları istenir.

Madde 47 - Öğretmenlerin öğretim işlerindeki ödevleri şunlardır:

a) Her ders yılı başında ders programlarının ve ders uygulamalarının aylara dağıtılmasını gösterir bir plan hazırlayarak dersler başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler. (Turizm kurumlarında yapılacak incelemeler uygulama içindedir.)

b) Dersleri faydalı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girerler ve okulda bulunan ders araçlarından okul kitaplığındaki kitaplardan öğrencilerini faydalandırırlar.

c) Öğrencileri kişisel çalışmalara alıştırmak için tedbirler alırlar, (Bu hususta yerine göre doğal ve ticari çevreden, ekonomi, akçalı ve turistik kurumlardan, eski eserlerden, müzelerden, kitaplıklardan atelye ve laboratuvarlardan, dizertasyon ve ödevlerden, okulda terpit edilecek müsamere, müzik, spor ve bahçe çalışmalarından, okulda bütün öğretmenlerin elbirliğiyle yaratıp yaşatacakları çalışma havasından faydalanırlar.)

İnceleme gezilerinin bir plan içinde yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilerek gereken tedbirlerin alınması, öğrencilere görecekleri ve inceleyecekleri konular üzerinde bir plan verilmesi gerekir.

d) Aynı dersi okutan grup öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında işbirliği yaparlar. Bu toplantılardan ilki ders yılı başında yapılarak bu maddenin "a" fıkrasındaki planların incelenmesine ayrılır,

e) Öğretmenler derslerde öğrencilere ödevler vermek ve bunları düzelterek öğrencilere geri çevirmekle ödevlidirler.

f) Öğretmenler, "Sınıf Geçme Yönetmeliği" ile kendilerine verilen ödevleri yapmaya, ayırtman tayin edildikleri okulların imtihanlarında hazır bulunmaya mecburdurlar.

g) Öğretmenler verdikleri dersleri, yaptırdıkları ödev ve deneyleri ve müzakere konularını her derste sınıf defterine yazarak imza ederler.

h) Öğleden önce ve sonra ilk derse giren öğretmenler, dersin sonunda, doğrudan doğruya kendilerinin yapacakları yoklama sonucunda okula gelmeyenlerle geç gelenleri yazarak birinci dersten çıkınca okul yönetkesine verirler. Bundan başka öğretmenler, her ders, önlerinde bulunan plana göre derslerde bulunmayan öğrencileri okul yönetkesine bildirirler.

i) Öğretmenler not defterlerini daima yanlarında taşımak, sözlü yoklamaya kaldırdıkları öğrencileri takdir edecekleri notları, mürekkeple bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek mecburiyetindedirler. Yoklama kâğıtlarına ve ödevlere takdir edilen notlarda bu defterlere, aynı surette geçirilerek, öğrenciye bildirilir.

Madde 48 - Öğretmenlerin eğitim işlerindeki görevleri şunlardır:

a) Haftada en az bir gün nöbet bekler (öğretmenlerin nöbetleri derslerinin bulunmadığı güne veya her gün dersi bulunduğu takdirde en az dersi bulunduğu güne konur),

b) Yönetimi öğretmenler kurulunca kendisine verilen öğrenci teşekkülleri ile ilgilenir.

c) Öğretmen, öğretmenler Kurulu Kararıyla kendisine verilen sınıfın, eğitim işlerine üzerine alır. Öğretmen bu sınıftaki çocukların ayrı ayrı meziyet ve kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye çalışır.

Eğitimini üzerine aldığı sınıf çocuklarının okul içindeki ve dışındaki hal ve hareketleriyle yakından ilgilenir. Okul idaresi ile bu hususta sıkı bir işbirliği yapar. (Öğretmenlere eğitimi üzerine aldığı sınıflarda, mümkün olduğu kadar çok ders verilir.)

Madde 49 - (222 sayılı, 27.3.1975 tarihli Kararla değiştirilen şekli) Nöbetin başlama ve sona erme zamanı ile süresi okulun koşullarına uygun olarak öğretmenler kurulunca kararlaştırılır. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmeni olup, başka okullarda da ders okutan öğretmenler de Otelcilik Okullarında nöbet tutarlar.

Madde 50 - Birkaç okulda ödevi olan öğretmen, aylığını aldığı okulda nöbet tutar. Bakanlık lüzum görürse öğretmenin nöbet tutacağı değiştirebilir.

Madde 51 - Meslekteki kıdemi 25 yıl veya daha fazla olan öğretmenler okul müdürünün teklifi ve öğretmenler Kurulu Kararıyla nöbet görevinden affedilebilirler.

Madde 52 - Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır:

a) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamları sobaların ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek eksikler varsa tamamlamak.

b) Bahçede koridorlarda, sınıflarda bulunan öğrencileri gözaltında bulundurmak (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunduğu takdirde müdür, müdür başyardımcısı tarafından iş bölümü yapılır.)

c) Öğretmeni gelmeyen sınıfta müdürün tensibiyle bulunmak,

Madde 53 - Öğretmenlerin yönetim işlerindeki ödevleri şunlardır:

a) Okulun disiplin kurulunda, Haysiyet Divanında ve eğitim ve yönetim çalışmalarında kendisine verilen işleri yapmak,

b) Öğretmenler Kurulu toplantısına katılmak,

c) Okulun yönetim işlerine müdürün uygun bulacağı şekilde yardımcı olmak,

d) Tebliğler Dergisini aralıksız kovuşturmak, okumak ve son sahifesindeki yeri imzalamak.

Madde 54 - Öğretmenler yeni ders yılı başlangıcından ve bütünleme imtihanlarından bir gün önce okula gelerek hizmete hazır olduklarını bildirmeye mecburdurlar. Öğretmenler bu tarihte ödevleri başına bulunmazlarsa özürlerini, usulüne göre okul yönetkesine bildirmeleri lazımdır.

Madde 55 (316 sayılı, 2.5.1974 tarihli Kararla değiştirilen şekli) Görevlerine gelmeyen öğretmenler hakkında Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 56 - Öğretmenlere imtihanların devam süresince ve ders yılı içinde kendi hastalıklarından başka bir sebeple izin verilebilmesi ancak aile efradından birinin ölümü veya ağır hastalığı gibi pek önemli sebeplerle mümkündür. Bir yıl içinde üç defadan fazla olmamak şartıyla birer güne kadar olan özürlerin kabulü müdüre aittir. Daha fazla izinler için kanunların genel hükümleri içinde işlem yapılır. Öğretmenler ders yılı içinde ki ara vermelerde ödev yerlerinden ayrılamazlar. Bu ara vermelerde, yukarıda yazılı pek önemli sebepler dışında, öğretmenlere izin verilmez.

Madde 57 - Öğretmenler öğretim eğitim ve bilim ödevinden başka bir görev alamazlar. Ek olarak bilim öğretim ve eğitimle ilgili bir işte çalışacak olan öğretmenlerin Bakanlıktan izin almaları şarttır.

Madde 58 - Öğretmenler, ayırtman ve öğretmen sıfatıyla tayin edildikleri imtihan komisyonlarında ve okulda yapılan her türlü resmi toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Bu toplantılarda bulunmayanlar hakkında, derslerde bulunmayan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır.

Madde 59 - Öğretmenler, ders yılı sonundaki imtihanların bitimi tarihinden başlayarak yeni ders yılı başına kadar adreslerini okul idaresine bırakmak şartıyla izinlidirler. İzinlerini yurt içinde, diledikleri yerlerde geçirebilirler. Yabancı memleketlere gideceklerin Bakanlıktan izin almaları gerekir.

Madde 60 - Öğretmenler derslerine ait olan ders araçlarını, laboratuvar ve atelye araçlarını, eşya ve gereçlerini, kitaplık kitaplarını korumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermekle ödevlidirler. Ayrıca memuru bulunmayan okullarda bu alet ve gereçlerin ve kitapların korunmasından da sorumludurlar.

Madde 61 - Öğretmenlerin tuvaletlerinde ve kıyafetlerinde itidal, sadelik ve temizlik hükmü sürmelidir. Laübali, ihmal edilmiş ve ciddilikle birleştirilmesi kabil olmayan kıyafetlerden sakınılacaktır. Öğretmenlerin, öğrencilerine katıldığı okul dışındaki tören ve toplantılarda bu madde hükümlerine uymaları mecburidir.

Madde 62 - Öğretmenlerin kendi okullarındaki öğrencilere ders vermeleri, başka okullar öğrencisinden veya dışarıdan olup da özel ders verdikleri öğrencilerin imtihanlarında bulunmaları yasaktır. Özel ders vermek için okul müdürlüğü yoluyla dilekçe ve bildirim gönderilecek Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınması gerekir.

Madde 63 - Turizm Kurumlarında yaptırılacak staj ve uygulamalarda, okul idaresi gerekli görürse, ilgili öğretmen, öğrencileri devamlı takip ve kontrolla görevlidir.

ÖĞRETMENLER KURULU - SINIF VE GURUP ÖĞRETMENLERİ TOPLANTILARI

Madde 64 - Öğretmenler kurulu, müdürün başkanlığında, okulun bütün öğretmenleriyle stajyer öğretmenlerden kurulur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür baş yardımcısı veya müdür yardımcılarından birinin başkanlığı altında toplanır. Öğretmenler kurulu ders yılı başında ve ders yılı içinde müdürün göreceği lüzum üzerine toplantılar yapar.

Madde 65 - Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzenince yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri öğrencilerin eğitimi ve yetiştirilmeleri, kanaat notlarının incelenmesi ve onanması gibi öğretim ve eğitim işleri ile müdürün belli edeceği veya Bakanlığın bildireceği konular üzerinde görüşmeler yapılır.

Öğretmenler kurulunun karariyle belirtilecek öğretim ve eğitim işlerine ait konular da, gelecek toplantıların gündemleri arasından alınabilir. Öğretmenler kurulunda stajyerlerin durumu üzerinde yapılacak konuşmalar dışında kişisel ve meslek dışı konular üzerinde görüşme ve tartışma yapılmaz. Öğretmenliğe geçirilmesi konuşulacak olan stajyer, kendi hakkındaki toplantıya katılamayacağı gibi diğer stajyerler de bu toplantıda bulundurulamazlar.

Madde 66 - Aynı dersi okutan gurup öğretmenleri, aralarında sık sık toplanarak ders programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi işi ile ders aletlerinden, laboratuvar ve atelyelerden çevreden faydalanma işlerini tertiplemeleri; öğrenci ödevleri ve ders yoklama fişleri üzerinde anlaşmaları, derslerde Bakanlıkça verilmiş direktifler gereğince uygulanacak öğretim metotları gibi konular üzerinde karar alır ve bu kararları müdürün onayından geçtikten sonra uygularlar. Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında toplanarak sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşürek alınacak tedbirleri saptarlar.

İŞ VE ARAVERME GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

Madde 67 - (222 sayılı, 27.3.1975 tarihli Kararla değiştirilen şekli) Okul, Eylül ayının son pazartesi günü açılır. Dersler Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlar ve Nisan ayının 3. cuma akşamı kesilir.

Madde 68 - (316 sayılı, 2.5.1974 tarihli kararla değiştirilen şekli) Dersler 45'er dakikadır. Derslere başlama zamanı okulun bulunduğu yerin özelliklerine göre öğretmenler kurulunca kararlaştırılır.

Madde 69 - Yaz aravermesi dışında okulların araverme günleri şunlardır:

a) Haftanın resmi araverme günleri, (*)

b) Cumhuriyet bayramı aravermesi 28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere 31 Ekim sabahına kadar,

c) Yılbaşı aravermesi: Her yıl aralık ayının 31. günü öğleden sonra ve ocak ayının birinci günü,

d) Ulusal Egemenlik Bayramı: 22 Nisan öğleden sonra ve 23, 24 Nisan günleri,

e) Bahar Bayramı: Mayısın birinci günü,

f) Gençlik Bayramı: 19 ve 20 Mayıs günleri,

g) Zafer Bayramı: 30 Ağustos günü,

h) Şeker Bayramı: 3 gün,

i) Kurban Bayramı: 4 gün,

j) Her yerin kurtuluş günü. (Bu günlerde imtihanı olan öğrenci imtihanlarına devam eder).

k) Dinlenme tatili.

Madde 70 - Okulun bulunduğu yerde veya okulda bulaşıcı hastalık çıktığı veya başka sağlık bakımından bir zorluk görüldüğü takdirde ilgili sağlık makamlarının gösterecekleri lüzum ve verecekleri karar üzerine öğretime araverilir ve durum telle Bakanlığa bildirilir.

Madde 71 - Yukarıda sayılan sebepler ve haller dışında okullarda hiçbir suretle öğretime ara verilmez.

(*) Bu Yönetmelikten sonra yürürlüğe giren 2429 sayılı, 17.3.1981 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"na göre genel tatil günleri şunlardır:

Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (2818 Sayı, 20.4.1983 Tarihli kanunla değişik şekli) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

b) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı: Arefe günü saat 13.00'ten itibaren, 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı: Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

c) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

d) 2818 sayı, 20.4.1983 tarihli kanunla değişik şekli) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur."

OKULUN EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE DİSİPLİN İŞLERİ

Madde 72 - Okul Müdürü, yardımcılar ve öğretmenler, derslerde ve okulun genel hayatı içinde öğrencinin kişisel gelişmesine imkânlar hazırlamak, toplumsal eğitimlerini, yurt ve yardım severlik görev ve sorum duygularını besleyip kuvvetlendirmek, toplumsal hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve beraberliğine alıştırmak ve boş zamanlarını iyi kullanmalarını öğretmek için tedbirler almakla ödevlidirler.

Madde 73 - Okulun bu amaçlarla varabilmesi için öğrencinin, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde okul hayatına karıştırılması ve kendi kendilerine idareye alıştırılmaları gerektir. Bu hususu sağlamak için okul içinde, öğrenciler arasında teşkilat kurularak okul işleri, yerine göre, nöbetle veya öğrenciler tarafından seçilerek ayrılacak öğrenci temsilcilerine yaptırılır. Öğrencilere yaptırılacak işlere ve kurulacak temsilciliklere örnek olmak üzere şunlar sayılabilir. Sınıf Temsilciliği okulun ve sınıfların temizliğine bakacak temsilciler, yatakhanelerin ve yemekhanelerin temizlik ve düzeni işlerinde çalışacak temsilciler, çamaşırhane yatakhane mutfak işlerine bakan temsilciler, laboratuvar ve atelyelerde öğretmenlere yardım edecek temsilciler, okul eşyasını ve binasını bölük, bölük korumaya memur edilecek temsilciler, öğrencilere yaptırılacak olan bu görevler okulların ihtiyacına göre belirtilir. Bu görevlerin bir kısmı nöbetle, bir kısmı öğrenci tarafından seçilen ve bir kısmı da okul idaresi ve öğretmenlerce ayrılan öğrenciler tarafından yapılır.

Madde 74 - 72. maddede sözü geçen amaçlara ulaşılmak için aşağıda sayılanlar gibi öğrenciler teşekkülleri de yapılmalıdır: (*)

a) Sağlık, temizlik ve edep törenleri kolu,

b) Kızılay gençlik derneği,

c) Spor yurdu veya spor yuvası (Özel yönetmeliğine göre iş görür),

d) Öğrenci kooperatifi (özel yönetmeliğine göre çalışır),

e) Müzik Kolu,

f) Müsamere Kolu,

h) Yayım kolu,

i) Gezinti ve incelemeler kolu,

j) Bahçe işleri kolu,

k) Fotoğrafçılık kolu,

l) Turizm ve Rehberlik Kolu,

m) Havacılık Kolu,

Madde 75 - Temsilciliklerin ve kolların sayıları ve çalışma bölümleri okulların ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Bu kollar ve temsilciliklere ait özel yönetmelikler öğrenciler ile birlikte düzenlenerek, öğretmenler kurulunca incelenir ve onanır. Bu kolların kurulup işletilmesinde aşağıda gösterilen hususların gözönünde bulundurulması gerekir.

(*) Bu Yönetmelikten sonra yürürlüğe giren 63 sayılı, 12.4.1983 tarihli "İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği"nin değişik 17. maddesi karşısında işlerliği kalmamıştır. Yerine 17. madde uygulanır.

a) Öğrenci temsilcilikleri okul müdür yardımcılarından veya öğretmenlerden birinin idaresine verilir. Gerek diğer öğretmenler ve idarecilerin okul işlerinin işleyip yürütülmesi işinda daima bu temsilcilerin yardımlarına başvurmaları ve her vesile ile görevlerini iyi yapıp yapmadıklarını kontrol altında bulundurmaları gerekir.

b) Öğrenci kollarında çalışacak öğrencilerin, serbestçe öğrenciler tarafından seçilmesi ve her kolun bir öğretmen veya yardımcının gözetimine verilmesi gerektir. Bu yardımcının veya öğretmenin görevi genel bir denetleme ve klavuzluktan ibaret kalmalı, işlerin yürütülmesi, ortaya konulup başarılması öğrencilere bırakılmalıdır.

c) Öğrenci temsilciklerine ve öğrenci kollarına mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrencinin katılması sağlanmalıdır.

d) Öğrenci temsilciklerinde ve öğrenci kollarında görevi olan öğrencilere arkadaşları arasında üstün bir yer verilmemeli, arkadaşlarına hükmetmelerine göz yumulmamalıdır.

e) Kolların para işlerinin hesapları ayrı ayrı düzenli tutulması, sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.

f) Kolların devamlı ve düzenli bir şekilde toplanmaları, defter ve dosyalarının doğruluğu ve düzeni sağlanmalıdır.

Madde 76 - Kolların toplantı ve çalışmaların dersler dışında yapılması, kollarda ve temsilcilikte görevi olan öğrencilerin derslerden alı konulması gerekir.

Madde 77 - Kolların öğrencilerden ayrılacak başkanları, ara sıra müdür veya müdür başyardımcısı başkanlığı altında toplanarak kolların aralarındaki işbirliğini düzene koyar, bütçelerini inceler ve onar.

KAYIT VE KABUL OKULDAN ÇIKARMA VE OKULU BİTİRME, OKULDAN UZAKLAŞMA KAYIT SİLİNMESİ VE BELGELER

Madde 78 - Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine; Ticaret Ortaokulu, Ortaokul ve öğretim programı bakımından bu okullara denkliği Bakanlıkça onanmış okul mezunlarından kız ve erkek öğrenciler imtihanla alınırlar. Herhangi bir okulda, iki yıl üstüste sınıfta kalarak belge almış olanlar kabul edilmezler.

Madde 79 - Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine aday kaydı için ilgililerde şu şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak (Milli Eğitim Bakanlığının izni ile yabancı uyruklu olanlar da kabul edilebilirler),

b) Sağlam ve sıhhatli olmak (Pepelik, körlük, şaşılık, sağırlık, topallık, çolaklık, düztabanlık, ağız kokusu gibi arızalı olmamak),

c) Evlenmiş, boşanmış, nişanlı olmamak,

d) 17 yaşını geçmemiş olmak.

Aday kaydı için başvuranlardan şu belgeler istenir:

Fiş-Dilekçe (Mezun olduğu okuldan onaylı olacaktır) ve iki adet vesikalık fotoğraf.

Madde 80 - Otelcilik ve turizm meslek liselerinde bir yaş büyük ve bir yaş küçük öğrencilerin kabul edilebilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.

Madde 81 - Otelcilik ve Turizm meslek liselerine 78. maddede yazılı okullardan mezun olanlar alınırken öğrenime ara vermemişlerse yaş kaydına bakılmaz.

Madde 82 - Okula alınacak öğrencilerin seçimi giriş imtihanları ve mülakatla yapılır. Aday kaydını yaptıran öğrenciler okul idaresince belirtilen gün ve saatte genel bilgi, istidat, mekanik kabiliyet testine tabi tutulurlar. Testteki başarılarına göre okulca ayrılan miktarda öğrenci yine okul müdürlüğünce seçilen bir komisyon tarafından mülakata tabi tutulurlar. Bunun sonucunda öğrenciler aldıkları puan toplamına göre sıralanarak ihtiyaç miktarına göre alınırlar.

Madde 83 - (*) (316 sayılı, 2.5.1974 tarihli Kararla değiştirilen şekli) Yatılı veya burslu olarak alınacak öğrenciler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okullara Parasız Yatılı veya Burslu Olarak Alıncak Öğrencilerle Yüksek Okullara Alınacak Öğrencilerin eleme imtihanlarıyla ilgili yönetmeliklerde yapılan değişiklikler hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda başarı kazananlar ile gündüzlü olarak okula yazılmak isteyenler, okul müdürlüğünce seçilen bir komisyon tarafından mülakata tabii tutulurlar. Mülakatta öğrencilerin fiziksel görünüşü, söz ile anlatım gücü ve benzeri hususlar gözönünde bulundurulur. Mülakatta verilecek en yüksek puan, o yıl yapılan test sınavının değerlendirme puanının 1/4'ünü geçemez.

Parasız yatılı veya burslu olarak alınacak öğrenciler, test sınavında aldıkları puanla, mülakatta aldıkları puan toplamına göre sıralanırlar. Bu sıraya göre, o yıl okula alınacak parasız yatılı veya burslu öğrenci sayısı kadar asil, bu sayının yarısı kadar da yedek öğrenci listesi hazırlanır. Okula, parasız yatılı veya burslu olarak alınmayanlarla, gündüzlü olarak girmek isteyenler mülakatta aldıkları puana göre sıralanırlar. Bunlar Okulun kapasitesi nisbetinde gündüzlü olarak alınırlar.

Madde 84 - Kabulü kararlaştırılan adaylar,okulun açılacağı tarihe kadar belgelerini tamamlayıp kesin kayıtlarını yaptırmağa mecburdurlar. Bu müddet içinde kaydını yaptırmayanlar, mazaretleri ne olursa olsun, haklarından vazgeçmiş sayılarak, yerlerine yedekleri alınır.

Madde 85 - Öğrenci seçim işleri ile ilgili kurul ve komisyonların kararları kesindir. İmtihan sonuçlarına itiraz edilemez.

Madde 86 - Kesin kayıtların yapılabilmesi için aşağıda yazılı belgelerin okul müdürlüğüne verilmesi şarttır.

a) Nüfus hüviyet cüzdanlarının aslı (Okul idaresince örneği çıkarıldıktan sonra geri verilir).

b) Okul diplomasının aslı (diploma asıllarını henüz almamış olanlar için diploma yerine geçecek öğrenim belgeleri).

c) Tam teşkilatlı resmi hastahaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

d) 8 adet 4,5x6 ölçüsünde vesikalık fotoğraf, 4 tane iadeli taahhütlü pul yapıştırılmış mektup zarfı ve öğrenci dosyası,

(*) Maddede geçen yönetmelik yürürlükten kaldırılmış yerine "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. Madde bu yönetmeliğe göre işlem görür.

e) Öğrenime ara vermiş olanlardan bu müddet içerisinde ne yaptıklarını gösterir meşguliyet belgesi ve iyi hal kâğıdı (Emniyet Müdürlüğünden alınır).

f) Yatılı ve burslular için, okulca verilecek örneğe uygun noterlikten alınacak taahhütname ve kefaletname,

g) Veli Beyan Kâğıdı (Okuldan alınır).

Madde 87 - Okulun eski ve gündüzlü öğrencisi, yazım süresi içinde, kendileri gelerek veya bir mektupla okula başvurarak kayıtlarını yeniletmeye mecburdurlar. Bu sırada, okul idaresince bu gibi öğrencinin dosyası da elden geçirilir. Dersyılı başında kayıtlarını yeniletmeyen öğrenci okulu bırakmış sayılır. Bu gibiler tekrar okumak isterlerse, yaş, askerlik ve okulun durumu ile 30 günlük devamsızlık şartları uygun ise kayıtları yenilenir.

Madde 88 - Gündüzlü ve yatılı öğrenciler okulun bulunduğu yerde oturan ve okulca kabul edilecek nitelikleri taşıyan, öğrencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek bir veli göstermeğe mecburdurlar. Bu nitelikte veli gösteremeyeceklerden yalnız yatılı olanların veliliğini okul müdürü veya müdür baş yardımcısı üzerine alabilir.

Madde 89 - Sürekli olarak okula 10 gün devam etmeyen ve bu hususta makbul bir özür bildirmemiş olan öğrencinin velisine bir yazı gönderilerek devamı sağlanmadığı veya özürü belirtilmediği takdirde kaydının silineceği haber verilir. Ardıl 10 gün içinde öğrenci yine okula devama başlamaz veya velisi tarafından makbul tutulacak bir özür bildirilmez ise okuldan ayrılmış sayılır. Bu durum öğrencinin kütüğüne yazılır. Bunlardan parasız yatılı veya burslu olanlar hakkında tazminat kovuşturmasına geçilir. Bu öğrenciler, takip eden yıl devam etmek isterlerse, yatılılık ve bursluluk hakkı devam etmemek ve tazminat kovuşturması durmamak şartıyla ve okulun gündüzlü öğrenci kadrosu müsait ise kabul edilirler.

ÖĞRENİM BELGELERİ

Madde 90 - Otelcilik ve turizm meslek liselerinde sınıf geçme ve bitirme imtihanları yönetmeliğinin hükümlerine göre gereken imtihanları başaran öğrencilere, (Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi diploması) verilir. Diplomaların, stajın bitimi gününden itibaren en geç 15 gün içinde Milli Eğitim Müdürlüğü kanaliyle Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Madde 91 - İmtihan yönetmeliğine göre bitirme imtihanlarına başlamış olan öğrenciye tasdikname verilmez. Bir imtihan dönemi içinde imtihanların süresi boyunca okul yönetkesince kabul edilmiş kesin bir sebep olmadıkça, başka bir otelcilik okuluna geçme işlemi yapılamaz. İki imtihan dönemi arasında ve imtihanlara başlamadan önce başka Otelcilik Okuluna gitmek zorunda kalanlar bir dilekçe ile yazılı oldukları okul müdürlüğüne baş vurarak nakillerini isterler. Nakil için ileri sürülen sebepler okul müdürlüğünce kabul edilir ve gideceği okulda de yer bulunursa (örnek:1) fotoğraflı bir yazı ile gidecekleri okula resmi taahhütlü olarak bildirilir.

Madde 92 - İmtihanları nakledilen öğrencilerin gittikleri okulda imtihanları yapılarak sonucu geldiği okula, onanmış ve fotoğraflı bir belge (Örnek:2) ile resmi taahhütlü olarak bildirilir. Bu gibilerin diplomaları imtihanlara başladıkları okullarca düzenlenir.

Madde 93 - Tasdikname alıp okuldan ayrılmak isteyen öğrenci okul yönetkesine velisinden nakil sebebini bildirir bir yazı getirmeğe mecburdur. Okul yönetkesi ileri sürülen nakil sebebini yerinde bulursa tasdikname verir. Tasdiknamelere ayrılma sebebinin yazılması şarttır. Okul yönetkesi, naklini uygun buluduğu öğrenciye, başvurma saatinden en çok 2 gün içinde, şekline uygun tasdiknameyi vermek mecburiyetindedir. Bunlardan yatılı ve burslu olanlar hakkında tazminat kovuşturmasına başlanır.

Madde 94 - Okuldan bir veya iki yıl süre ile ilişik kesimi cezası alanlara isterlerse, cezanın sebebi, başlama ve bitme tarihleri yazılmak şartıyla tasdikname verilebilir. Bu gibi öğrencilerden yatılı ve burslu olanlar hakkında tazminat kovuşturması yapılır. Cezaları biten öğrencilerin (yatılılık ve bursluluk hakları devam etmemek şartiyle (okula devamları, öğrenci kadrosunun müsait olmasına bağlıdır.

Madde 95 - Ders kesimi ile öğretmenler kurulunca öğrencilerin sınıf geçme durumlarının belli edildiği tarihler arasında öğrenciye tasdikname verilmez.

Madde 96 - İki ders yılı üst üste aynı sınıfta kalanlara ve disiplin yönetmeliğine göre okuldan kovulanlara durumlarını bildirir bir belge verilir (Örnek:3)

Madde 97 - Otelcilik ve Turizm meslek liselerinde dışarıdan bitirme imtihanlarına girme sistemi yoktur.

Madde 98 - Okulun aday defterine yazılıp henüz kaydı tamamlanmamış olanlardan, okuldan ayrılmak isteyenler bulunursa bu gibilere tasdikname verilmeyerek geldikleri okullardan getirdikleri diploma veya tasdiknamenin altına durumları yazılarak aday defterindeki yeri imza ettirildikten sonra yazılma kâğıtları kendilerine geri verilir.

Madde 99 - (316 sayılı, 2.5.1974 tarihli kararla değiştirilen şekli) Okuldan verilen diploma, tasdikname ve belgelerini yitirenler bir dilekçe ile okul müdürlüğüne başvururlar. Okul Müdürlüğünce okuldaki kayıtlara göre, dilekçesine öğrenim durumu yazılır ve fotoğrafı da yapıştırılmak suretiyle onanarak sahibine verilir. Durum öğrencinin künyesine de işaret edilir. Ancak diplomalarını yitirenlerden başvuranlara kayıt örneği verilmeden önce, bunların diploma aldıktan sonra bir okula devam edip etmedikleri araştırılır. Varsa, devam ettikleri okuldan sorulmak suretiyle son durumları da gösterilerek kayıtları dilekçelerine yazılır. Künyelerine bu husus işaret edilir. Tasdikname ile ayrılanların öğrenim durumları en son ayrıldıkları okulca saptanır.

Madde 100 - Belge ve diplomalarını iki defadan fazla kaybedenlerin durumları 99. maddede yazılı işlemleri tamamlamak şartiyle, fotoğraflı bir yazı ile istedikleri makamlara bildirilir. Kendilerine öğrenim kaydı verilemez. Öğrencilerin durumları hakkında okullardan resmi dairelere gönderilen yazılarla öğrencinin not karneleri öğrenim belgesi olarak kullanılamaz.

Madde 101 - Basılı her türlü belgeler ile diplomalar el yazısı ile ve çıkmaz mürekkeple doldurulur. Belge ve diplomalar kazıntısız ve silintisiz olarak düzenlenir.

Madde 102 - Okuldan ayrılan öğrencilere; okula kaydedilirken getirdikleri okul diplomaları, arkalarına en son öğrenim ve okuldan ayrılma durumu işlenerek ve onamlı bir sureti dosyasına konulmak suretiyle geri verilebilir.

Madde 103 - Her türlü diploma ve öğrenim belgelerine sahibinin başarı derecesinin yazılması gerektir.

TÜRLÜ MADDELER

Madde 104 - Okula döner sermaye verilmiş ise buna ait işlemler ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yürütülür.

Madde 105 - Belleteciler okulun veya başka ticaret okullarının öğretmenleri arasından, bulunmadığı takdirde, Ticaret Lisesi mezunlarından seçilir. Belleticiler yatılı öğrencinin eğitimi ile uğraşırlar; öğrencilerin ders hazırlama zamanlarında sessizce ders çalışmalarını gözetir ve gerektiğinde ve öğrencinin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlarlar. Teneffüslerde öğrencileri yakından gözetir ve denetlerler.

Madde 106 - Belleticiler en az haftada iki gün nöbet tutmakla ödevlidirler. Nöbet 24 saat sürer nöbetçi belleticiler nöbetleri süresince ödevlerinden ayrılamazlar. Belleticiler ödevlerinden müdüre karşı sorumludurlar.

Madde 107 - Belleticiler gündelik erzakın tartılarak ambardan çıkarılmasında, dışarıdan gelen erzakın muayenesinde hazır bulunurlar.

Madde 108 - Müdür konutunun aydınlatma, ısıtma, havagazı giderleri müdürün kendisine aittir.

Madde 109 - Okulda türlü maksatlarla toplanacak kurullar ve komisyonlar ders saatleri dışında toplanır.

Madde 110 - Okul kapısı müdürün belli edeceği saatte açılır ve kapanır. Müdür veya sorumlu nöbetçinin izni olmadıkça kapı, denetleme yetkisi bulunanlardan başka kimseye açılamaz.

Madde 111 - Okul memur ve öğretmenleri, elverişli yer bulunduğu takdirde, Bakanlığın izni ile okulda yatabilirler. Okulda yatan öğretmen, memur ve hizmetlilerin okulun vakit cetveline ve iç yönetmeliğine uymaları şarttır.

Madde 112 - Öğrenciler Bakanlığın izni dışında hiç bir klüp derneğe üye olamazlar.

Madde 113 - Öğrencilerin kıyafeti sade ve temiz olacak; okulca sık sık temizlik ve kıyafet muayenesi yapılacaktır. Erkek öğrencilerin saçları normal bir şekilde olacaktır. Göze batan uygunsuz saç tuvaletleri yapmaları, saçlarını kıvırtmaları, sakal ve favori bırakmaları, sivil kasket ve şapka giymeleri, belli bazı zümrelerin kılık ve kıyafetlerini taklit etmeleri yasaktır.

Madde 114 - Öğrenci iken evlenen veya nişanlananların okulla ilişiği kesilir.

Madde 115 - Bitirme imtihanlarına girmeye başlayan öğrencilere o yıl ile gelen Haziran ve Eylül devrelerinde, askerlikten ertelenebilmeleri içinokulun devamlı öğrencisi gibi erteleme belgesi verilir.

Madde 116 - Yapısı elverişli olan okullarda, usulüne uygun olarak Maliyece değerlendirilecek bedel karşılığında müdürlerin kanunen bakmağa mecbur oldukları kimselerle birlikte okulda oturmaları uygundur. Müdürün her ders yılı başında okulda oturacak ailesi bireylerinin adlarını ve kendisiyle olan ilgilerini gösterir bir cetveli Bakanlığa göndererek izin almaları gerekir.

Madde 117 - Okulların, mezunlarının meslek hayatlarında, mezunların kurdukları veya çalıştıkları ticaret evleri ve turizm kurumları hakkında bilgi toplamaları; okulda yetişmiş ve yurda değerli hizmetler yapmış olanlar, şehit düşen mezun ve öğrencilerle okula değerli hizmetler yaptıktan sonra ayrılmış olan yönetmen ve öğretmenler için bir şeref köşesi kurmaları, ara sıra mezunların da katılacağı toplantılar yapmaları gerektir.

Madde 118 - Milli Bayramların kutlanmasına, okul içinde ve dışında yaşatılmasına, okullar bütün varlıkları ile katılırlar. Öğretmen ve idarecilerin bu bayramların kutlanması törenlerinde hazır bulunmaları, kendilerine düşen görev ve ödevleri yapmaları gerektir.

Madde 119 - Okul saati her gün belli zamanlarda radyo ile, radyo bulunmayan yerlerde postahaneden ayar edilir. Öğretmenlerle öğrencilerin ve memurların bu saate uymaları şarttır.

YEDİRME İŞLERİNE AİT TÜRLÜ MADDELER

Madde 120 - Okulun müdür ve nöbetçi müdür yardımcıları ile nöbetçi olan öğretmenler ve tabela işleri ile meşgul memurlar günlük tabelaya konulurlar.

Madde 121 - Yemekhane dışına yemek çıkarılamaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede hiç bir kimseye yemek verilmez. (Okul revirinde yatan öğrencilerin yemekleri revire gönderilir).

Madde 122 - Tatbikat yemekleri dışında okul mutfağında, tabela dışı hiç yiyecek saklanamaz ve hasta yemekleri dışında hiç bir özel yemek pişirtilmez.

Madde 123 - Bir günde bir kişi için yönetmeliğe bağlı cetvelde gösterilen miktarlardan fazla erzak verilemez.

Madde 124 - Her gün verilecek yiyeceklerin çeşitleri ve miktarları, bir öğrencinin muhtaç bulunduğu besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayabilecek şekilde olmalıdır. Yemek listeleri, okul hekiminin düşünceleri de alınmak suretiyle düzenlenir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçları ve bütçe durumu da gözönünde bulundurulur.

Madde 125 - Revirde bakım altında bulundurulanlarla sağlık yönünden bakıma ve ayakta tedaviye muhtaç olan öğrencilere, hekimin uygun göreceği ve sağlık vereceği veya gündelik yemeklere ek olarak verilmesine lüzum göstereceği yemekler, revirde yenmek şartıyla, verilebilir.

Madde 126 - Yatılı öğrencilerin kitap, defter, kalem gibi ders gereçleri; çamaşır, elbise, kundura gibi yiyecek ihtiyaçları okulca sağlanır. Yatılı öğrencilerin çamaşırlarını okul yıkatır.

DEFTERLER VE CETVELLER DOSYASI

Madde 127 - Otelcilik okullarında tutulması gerekli defterler, dosyalar ve cetveller şunlardır:(*)

I - Öğrenci aday defteri,

II - Öğrenci kütük defteri,

III - Her sınıf için özel öğrenci yoklama ve devam özet defteri (tek defter halinde),

IV - Sınıf ders defteri,

V - Sınıf geçme defteri,

VI - diploma defteri,

VII - Tasdikname defteri,

VIII - Denetleme defteri,

IX - Demirbaş eşya defteri,

X - Demirbaş eşya yardımcı defteri,

XI - Ambar defteri (gerektiğinde laboratuvar ve atelyeler için bu defterlere yardımcı olarak birer defter tutulacaktır).

XII - Memur ve öğretmenler sicil defteri,

XIII - Öğretmen ve memurlar devam defteri,

XIV - Ödenek ve gider defteri,

XV - Avans defteri,

XVI - Senet defteri,

XVII - Hizmetliler defteri,

XVIII - Gelen ve giden kâğıt defteri,

XIX - Döner sermaye verilmiş ise bununla ilgili defterler.

CETVELLER VE DOSYALAR

I - Öğrenci dosyaları,

II - Kanaat ve imtihan not cetvelleri,

III - Tasdikname suretleri dosyası,

IV - Öğretmenler kurulu tutanakları dosyası,

V - Öğretmen dosyaları,

VI - Aylık ve ücret bordrolarının onanmış örnekleri dosyası,

VII - Gider kâğıtlar dosyası (asıllar veya örnekleri),

VIII - Demirbaştan düşülen eşyaya ait kâğıtlar, tutanak dosyası,

IX - Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçlerin giriş ve çıkışına ait yazı dosyası,

X - Okula gelen ve okuldan giden yazıların dosyaları,

XI - Gizli yazı dosyası,

XII - Seferberlik dosyası,

XIII - Satınalma işlerine ait karar dosyası,

(*) Bu maddenin uygulanmasında daha sonra yürürlüğe giren 2 sayılı, 19.1.1987 tarihli "Okullarda Tutulan Defter, Dosya ve Çizelgeler Yürürlükten Kaldırılan Defter ve Belgeler ile Kırtasiyeciliğin Azaltılması Yönünde Yapılacak İşlemler" Konulu 2231 sayılı 1.4.1987 tarihli Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı esas alınır.

XIV - Gider gerçekleştirme ve ödeme cetvelleri örnekleri dosyası,

XV - Demirbaş eşya ve gereçlerin sayım ve devir tutanakları ve demirbaş eşya özet defteri suretleri,

XVI - Döner sermaye ile ilgili dosyalar,

XVII - Stajın yapıldığı iş yeri sorumlulularından alınacak rapor dosyası,

Ayrıca örnekleri bu Yönetmeliğe eklenmiş bulunan rapor, fiş ve belgelerin kullanılması gereklidir.

1 - Günlük sınıf yoklama fişleri (derslerin bitiminde nöbetçi öğretmen tarafından doldurularak günlük okul yoklamasına bağlanır.)

2 - Günlük okul yoklama fişi,

3 - Geç gelen öğrencilere verilecek dersaneye giriş kâğıdı,

4 - Öğrenci izin kâğıdı,

5 Okula gelmeyen öğrencilerin velilerine gönderilecek yazı,

6 - Çalışmayan öğrencilerin velilerine gönderilecek yazı,

7 - Genel bilimler raporu,

8 - Ödev inceleme ve gezi raporu,

9 - Okul spor yurdu alındısı,

10 - Kitaplık okuma karnesi.

Madde 128 - Yatılı kısımla ilgili bütün defter, cetvel, dosya hesapların okulun gündüzlü kısmına ait kayıtlarından ayrı olarak tutulması mecburidir. 127. maddede yazılı hesap, demirbaş, hizmetliler ve satınalma işleriyle ilgili defter ve cetvellerden başka şu defter ve dosyalar da tutulur.

I - Günlük tabela defteri,

II - Ambar ana defteri,

III - Ambar hesaplarını kontrol defteri,

IV - Günlük tabela (Erzak ve yakılacak maddeler için ayniyat istek yazısı yerine kullanılır.)

V - Ayniyat Talimatnamesi'ne göre tutulması gereken isteme yazıları, çıkarmapusulası, muayene raporları ve başka cetveller, tutanakların asıl ve örnekleri,

VI - Öğrenci eşya dağıtma defteri,

VII - Revir defteri,

VIII - Eczane defteri (Ambar ana defterinin yardımcı defteri olarak tutulur.)

IX - Her gün tabelaya giren öğrenci, memur, öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve hizmetlilerin adlarını gösteren tabela mevcudu defteri,

X - Yatılı öğrenci yoklama defteri,

Madde 129 - Bütün defterlerle cetvel ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz bulunması, defterlerin kaç sahifeden ibaret olduğunun son sahifeye yazılarak okul mühürü ile onaylanması şarttır.

Madde 130 - Bakanlığa, belirli zamanlarda gönderilmesi gereken defterler ve cetveller şunlardır:

a) Gider gerçekleştirme ve ödeme cetveli (her ayın üçüncü günü postaya verilecektir.)

b) Öğretmenler devam ve kadro cetveli (her kanaat dönemi sonunda gönderilecektir.)

c) Öğretmenler ders dağıtma cetveli (ders yılı başında gönderilir.)

d) Sınıf geçme defteri (engeç 30 Kasımda Bakanlıkta bulunacak şekilde Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile gönderilecektir.)

e) Diploma defterleri (Haziran ve eylül dönemlerinde stajın bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün sonra Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa gönderilecektir.)

f) Talim sicilleri (her ders yılı Temmuz ayının ilk haftasında Bakanlıkta bulunmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile gönderilecektir.)

g) Yıllık rapor (Her ders yılı Haziran dönemi imtihanlarının sonu alındıktan sonra gönderilen bu raporda okulun bir ders yılı içindeki öğretim, eğitim ve yönetim işlerine ait durumu gösterilir.)

h) Öğretmenler kurulu kararlarından okul müdürünün ölçümlenmesine göre, Bakanlıkça bilinmesi gerekli görülenler (Kanaat dönemlerinin bitiminde yapılan toplantılara ait tutanaklar mutlaka gönderilecektir.)

i) Okul bütçe tasarısı (engeç Temmuzun 15'nde Bakanlığa gönderilir.)

j) Demirbaş eşyanın sayım ve kontrolüne ait alındılar, müsbit kâğıtlar ve demirbaş eşya özet defteri) (Her bütçe yılı başında "Ayniyat Talimatnamesi"ne göre iki nüsha olarak hazırlanacak, Bakanlık "Ayniyat Muhasapliği" adına Levazım Müdürlüğüne gönderilecektir.)

k) Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler için cetvel (Her bütçe yılı başında "Ayniyat Talimatnamesi"ne göre iki nüsha olarak hazırlanacak ve Bakanlık "Ayniyat Sorumlu Muhasipliği" adına Levazım Müdürlüğüne gönderilecektir.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 - Otelcilik Okulu mezun verinceye kadar, Lise ve Ticaret mezunları alınarak, bir yıllık meslek öğrenimine tabi tutulur,

Geçici Madde 2 - Bu öğrenciler için de bu yönetmelik aynen uygulanır. Yalnız, kayıt ve kabulde öğrencilerin 25 yaşını geçmemiş olmaları şarttır.

Geçici Madde 3 - Bu sınıf öğrencilerinin iş tatbikatları iki aydır ve bitirme imtihanlarından sonra yapılır.

Geçici Madde 4 - Bitirme imtihanını başaranlara, iş uygulaması sonunda, birer kurs belgesi verilir.

(Örnek 1)

(1791 sayılı, 27.5.1974 tarihli Tebliğler Dersi"nde yayımlanan örnek)

.................................. OTELCİLİK VE TURİZİM MESLEK LİSESİ

ÖĞRENCİLERİNİN İŞ EĞİTİMİ UYGULAMASI

DEĞERLENDİRME FORMU


Düzenleme tarihi ..........................................................................

A - Öğrencnin: adı Soyadı : ....................................... Doğum tarihi ve yeri

...................... Sınıfı - Bölümü - Numarası ........................................ Uygulama yeri :.............................................. Ünvanı : ............................. Tel: ......................... Telek : ....................................... Adresi :........................................................... Protokol tarih ve sayısı : ..................................................... İşe başlama tarhi : ....................... Ayrılış tarihi : ....................................... Çalıştığı hükümler ve ne kadar çalıştığı : ............................................................................ Düşünceler ............


B-Değerlendirilecek özellikler

1-Güvenilirik derecesi

2-Kıyafe-Temizlik titizlik

3-Teorik ve Pratik bilgi ve beceri

4-Şevkle çalışma dikkat ve ilgi derecesi

5-Birlikte çalışma durumu

6-İş Disiplini ve devam durumu

7-amir ve müşterilere karşı davranışları

8- Kötü alışkanlıkları

9- Diğer davarnışlarından dolayı

Tam Güvenilir Güvenilir Güvenilmez
İş yerine uygun ve titiz İşyerine uygun Uygun değil
İyi Orta Yetersiz
Zevkle çalışır ve ilgilidir İlgili İlgisiz
Çok iyi Başarılı Bencil ve bozucu
Zamanıda iş başına gelir ve tertipli İş saatlerine uyar tertipsiz Gecikir ve takayt
Sempatik, itatkar saygılı Saygılı Şımarık ve saygısız
Sigara-içki hırsızlık vs. yokdur. İkazla düzeltilmiştir. İkaz faydasız
Mükafatlandırılmıştır. İşlem yapılmamıştır. Cezalandırılmıştır.
C - Genel Değerlendirme         D- Öğretmenle Kurulunca yapılan son değerlendirme
Başarı Dereceleri Çok iyi İyi Orta Zayfı  
Bölüm Şeflerinin kanaatı

( )


( )


( )


( )


 

İşletme müdürün kanaatı

( )


( )


( )


( )

Başarılıdır Başarısızdır
Okul yetkilinin kanatı ( ) ( ) ( ) ( ) Okul Müd. Müd. Baş yrd. Öğrnet. Öğret. Öğrt.
Mezun olduğunda bu öğrenciyi işletmenizde çalıştırmak istermisiniz         Not: Başarı dercesi ilgili yerlere (x) işareti koymak itibariyle belli edilir. Kullanılmayan yer ve dereceleri için (-) işareti konur.

Evet Hayır

 

         

Denetleyici öğretmen Bölün Şef İşlyetme Müdürü

(İmza) (İmza) (İmza)

(Örnek - 2)

...................................... ...................Müdürlüğüne

.......................................

......................................

.......................................... tarih ve ......................................... sayılı yazı K.

Okul No: ......................................................................

Adı ve Soyadı: ......................................................................

Babasının adı: ......................................................................

Doğum yeri ve yılı: ......................................................................

Girdiği imtihanın çeşidi: ......................................................................

İmltahan yapılan derslerKazandığı notlar rakamla yazı ileİmtahının Yapıldıı Tarih


Yukarıda adı ve sanı yazılı, onayı fotoğrafı yapışık okulumuz öğrencilerin ....................................................’nhın 19/........../19......... döneminde imtihan edildiği derslerden kazandığı notların yukarıya yazıldığını ve stajın tamamlattırıldığını saygılarımla bildiririm.

Müdür Yardımcısı Müdür